Jaunās grāmatas 2016.gada aprīlī

Jaunās grāmatas aprīlī.

Jaunumi lasītavā

          Kūkojs, Ontons, 1940-2007.  Dūd pīci : dzejis izlase latgaliski / Ontons Kūkojs ; red. Katrīna Kūkoja ; konsultants. vārdnīcas aut. Valentīns Lukaševičs ; fotogrāfijas no ģimenes aut. S. Vorkales, S. Tomašūna. - Ludza : J. Soikāna Ludzas mākslas skola, 2015. - 190 lpp. : il.
        ISBN 9789934147708.
        

           Latvijas statistikas gadagrāmata, 2015 = Statistical yearbook of Latvia / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - 1991/1992-. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2016. - 584 lpp. : tab., diagr., il. (dažas krās.). - (Latvijas statistika). - Izd., sākot ar 1997.g.: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde = Central Statistical Bureau of Latvia. - Teksts latviešu un angļu val.
        ISBN 9789984064697.

          Ločmele, Vita, 1963-.  Pusaudžu sociālā atstumtība kā mūsdienu problēma : metodiskais līdzeklis / Vita Ločmele, Judīte Mihejenko. - [Rīga] : Aisma (Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs), 2016. - 72 lpp. : diagr., il., tab. - (Pedagoga bibliotēka ; 10). - Bibliogrāfija: 64. lpp.        ISBN 9789934848872. . - ISBN 210000362816

         

          Psiholoģija : kolektīvā monogrāfija : 3 grāmatās / autori: Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze, Daina Voita, Ervīns Čukurs, Sandra Mihailova, Ilze Damberga, Maija Biseniece, Anete Hofmane ; zinātniskās redaktores: Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze ; Aigara Truhina vāka dizains un zīmējumi ; recenzenti: Anita Pipere, Aleksejs Vorobjovs, Līga Kļaviņa ; literārie redaktori: Elīna Vanaga, Gints Tenbergs ; fotogrāfiju autori: Vija Kilbloka, Aigars Truhins, Toms Voits. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 358 lpp. : il., portr., tab. ; 23 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un alfabētiskais rādītājs: 342.-358. lpp.

        1. grāmata. Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi.
        ISBN 9789934040580.
        

          Psiholoģija : kolektīvā monogrāfija : 3 grāmatās / autori: Kristīne Mārtinsone, Viktorija Perepjolkina, Maruta Ludāne, Sandra Mihailova, Jeļena Ļevina, Daina Skuškovnika, Ilva Eņģele, Ieva Stokenberga, Gunta Freimane, Velga Sudraba, Ieva Bite, Juris Dragūns ; zinātniskās redaktores: Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze ; Aigara Truhina vāka dizains un zīmējumi ; recenzenti: Anita Pipere, Aleksejs Vorobjovs, Līga Kļaviņa ; literārie redaktori: Elīna Vanaga, Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 304 lpp. : il., portr. ; 23 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un alfabētiskais rādītājs: 295.-304. lpp.

        2. grāmata. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra.
        ISBN 9789934040597.
 

          Psiholoģija : kolektīvā monogrāfija : 3 grāmatās / autori: Daiga Kamerāde, Evija Strika, Andžela Rožcenkova, Ilze Damberga, Žermēna Vazne, Maija Biseniece ; zinātniskās redaktores: Kristīne Mārtinsone, Anika Miltuze ; Aigara Truhina vāka dizains un zīmējumi ; recenzenti: Anita Pipere, Aleksejs Vorobjovs, Līga Kļaviņa ; literārie redaktori: Elīna Vanaga, Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 166 lpp. : portr. ; 23 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un alfabētiskais rādītājs: 161.-166. lpp.

        3. grāmata. Lietišķās jomas.
        ISBN 9789934040603.

Nozaru literatūra Abonementā

 

         Ar pasaules garšu mutē / autori: Valdis Brants, Māris Gailis, Juris Lorencs, Andis Pikāns, Harijs Sils, Mārtiņš Sirmais, Pēteris Strubergs, Bruno Šulcs, Juris Visockis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; sastādījums: Kristīna Blaua ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba ; foto: Valentīns Aivazovs, Valdis Brants, Juris Lorencs, Andis Pikāns, Juris Pūce, Harijs Sils, Pēteris Strubergs, Bruno Šulcs, Jānis Vaišļa, Juris Visockis. - Rīga : Jumava, ©2015. - 209, [4] lpp., [32] lpp. iel. : il. ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa).
        ISBN 9789934117893.
        

         Augļkopība / atbildīgā redaktore Laila Ikase ; autori: Feldmane Daina, Grāvīte Ilze, Ikase Laila, Juhņēviča-Radenkova Karīna, Kalniņa Ieva, Kaufmane Edīte, Krasnova Inta, Lāce Baiba, Lācis Gunārs, Moročko-Bičevska Inga, Pole Valentīna, Rubauskis Edgars, Ruisa Silvija, Segliņa Dalija, Skrīvele Māra, Strautiņa Sarmīte, Dēķena Dzintra, Dimza Ivars, Drudze Inese, Laugale Valda, Lepse Līga, Lepsis Jānis, Āboliņš Mintauts, Liepniece Marta, Šterne Dace, Tikuma Baiba, Brūvelis Andrejs, Osvalde Anita, Vēsmiņš Gunvaldis, Timbare Regīna ; zīmējumu autores: Ilze Lesiņa, Iveta Paškauska ; zinātniskie recenzenti: Antons Ruža, Uldis Kondratovičs. - [Dobeles novads] : LV Augļkopības institūts, ©2015. - 544 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 487.-509. lpp.        ISBN 9789984939278.
        

        Bārbers, Beringtons.  Ikviens var gleznot : uzglezno pats savu mākslas darbu ar akvareļa, akrila un eļļas krāsām / Beringtons Bārbers ; no angļu valodas tulkojusi Anda Dzenīte. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Ķīna). - 128 lpp. : il. ; 28 cm. - Oriģ. nos.: Anyone can paint. - Terminu rādītājs: 128. Lpp.    ISBN 9789984235097.
        

         Civilizāciju karš? : Pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās. Latvijas versijas : konferences materiālu krājums / Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; sastādītāji un priekšvārda autori: Pauls Daija, Deniss Hanovs, Ilze Jansone ; recenzenti: Kristiāna Ābele, Mārtiņš Mintaurs, Kārlis Vērdiņš, Manfrēds Kerners ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; angļu valodas tulkotāja Laine Kristberga ; vāka dizaina autors Krišs Salmanis. - Rīga : Zinātne, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 267, [1] lpp. : il        ISBN 9789934549007.
        

        Čākurs, Jānis, 1937-.  Trešā grāmata : personālijas, grāmatu apskati un recenzijas / Jānis Čākurs ; autora redakcijā ; Māra Garjāņa dizains ; Anitas Rožkalnes priekšvārds ; vāka noformējumā izmantots Laura Ogas foto. - Rīga : Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 478, [1] lpp. ; 19 cm. - Bibliogrāfija: 436.-[456.] lpp. un personu rādītājs: 457.-[479.] lpp.        ISBN 9789934121272.
        

        Čepmens, Gerijs.  Piecas mīlestības valodas : kā izteikt sirsnīgu pieķeršanos savam partnerim / Gerijs Čepmens ; no angļu valodas tulkojusi Kate Vītola. - [Rīga : A&A Vision, 2015]. - 214 lpp.
        ISBN 9789934853661.
        

        Eijals, Nirs.  Noķert uz āķa : kā radīt paradumus veidojošus produktus / Nirs Eijals un Raiens Hūvers ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Margita Krasnā ; Ilzes Isakas vāka dizaina adaptācija. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 191 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [180.]-191. lpp. - Oriģ. nos.: Hooked : how to build habit-forming products.
        ISBN 9789934050404.

        Freids, Zigmunds.  Sapņa interpretācija / Zigmunds Freids ; no vācu val. tulkojis Igors Šuvajevs ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Inta Rozenvalde. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 648 lpp. - Bibliogrāfija: 532.- 562. lpp. . - Personu rādītājs: 637.- 648. lpp.
        ISBN 9789934052729.
        

        Gandijs.  Stāsts par maniem eksperimentiem ar patiesību : autobiogrāfija / Gandijs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Ita Ankoriņa ; Viktora Ivbuļa pēcvārds ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 527 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 526.-527. lpp. - Oriģ. nos.: The story of my experiments with truth.
        ISBN 9789934040306.
        

        Geikina, Silvija.  Daugavpils teātris / Silvija Geikina ; redaktore Ilze Jansone ; recenzenti: Līga Ulberte, Raimonds Briedis ; Māra Garjāņa dizains ; foto: Džeina Saulīte. - Rīga : Mansards, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 445, [3] lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 436.-[446.] lpp.        ISBN 9789934121197.
        

         Gribas drusku pablēņoties [notis] : dziesmas no Rozes Stiebras filmiņām : [krājums] / projekta radošā grupa: Aira Birziņa, Roze Stiebra, Ansis Bērziņš ; nošu datorsalikums: Andris Sējāns ; pārlikums korim: Valdis Zilveris, Jānis Liepiņš ; pārlikumi klavierēm: Jānis Švarcbahs ; ilustrācijas: Animācijas filmu studija "Dauka" ; vāka noformējums: Dita Pence. - Atkārtots un papildināts izdevums. - [Rīga] : Rīgas Doma zēnu un meiteņu koru biedrība ; [Dauka ; Musica Baltica], 2015. - 96 lpp. : il. + 1 CD.        ISBN 4751024780039.

        Ingrema, Ketrīna.  Tas ir Dalī / Ketrīna Ingrema ; Endrū Reja ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014 (Ķīna). - 80 lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 79. lpp. - Oriģ. nos.: This is Dalí.   ISBN 9789984234786 (ies.).

        Kaminska, Rūta, 1950-.  Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Krāslavas rajonā : The heritage of religious architecture and art in historical Krāslava District = Наследие сакрального искусства и архитектуры исторического района Краславы / Rūta Kaminska, Anita Bistere ; redaktore Ieva Jansone ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina ; foto: Marika Vanaga, Anita Bistere, Uldis Veisbuks ; baznīcu plānu zīmējumi: Gunta Bistere. - Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 319 lpp. : faksimili, il., plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Bibliogrāfija: 248.-250. lpp. un personu rādītājs: 257.-258. lpp.        ISBN 9789934512711.

        Kerols, Henrijs.  Gribi fotografēt cilvēkus? Izlasi šo! / Henrijs Kerols ; no angļu valodas tulkojusi Elīna Brasliņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Ķīna). - 127, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Read this if you want to take great photographs of people. - Alfabētiskais rādītājs: 126.-127. lpp.     ISBN 9789984235288.
        

        Krists, Andreass.  Krāsu mācība : krāsu maģija mākslas pasaulē : vēsture, simbolika, prakse / Andreass Krists ; no vācu valodas tulkojusi Austra Avotiņa ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 171 lpp. : il. ; 30 cm. - Oriģ. nos.: Farbenlehre    ISBN 9789934053597.
        

        Kursīte, Janīna.  Latvieša māja / Janīna Kursīte ; māksliniece Elīna Kursīte ; vāka attēlā Janīnas Kursītes foto. - Rīga : Rundas, 2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 560 lpp., [32] lpp. iel. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 524.-548. lpp. un rādītājs: 551.-560. lpp.        ISBN 9789934829727.

        Liepiņš, Imants, 1981-.  Nāvējošie gaisa dārzi : kas vieno oligarhus, miljardierus, slepkavceltniekus, deputātus un Kremli ar 54 cilvēku bojāeju Zolitūdē / Imants Liepiņš ; redaktors Romāns Meļņiks ; mākslinieks Jānis Esītis ; fotogrāfijas: Sergejs Babikovs, Imants Liepiņš. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 237, [2] lpp. : il., portr. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 221.-[238.] lpp.        ISBN 9789934546136.
        

        Meisa, Kerolaina.  Arhetipi : kas tu esi? Tavs identitātes meklējumu ceļš / Kerolaina Meisa ; no angļu valodas tulkojusi Kārina Pētersone ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 238, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Archetypes.     ISBN 9789934055287.
       

        Meresmā, Līna.  Tamborētas mežģīnes / Līna Meresmā ; no igauņu valodas tulkojusi Ērika Krautmane ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 64 lpp. : il. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: Näputööd.
        1.d.    ISBN 9789934023620.                 

 

        Meresmā, Līna.  Tamborētas mežģīnes / Līna Meresmā ; no igauņu valodas tulkojusi Ērika Krautmane ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 64 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Meresmaa, Liina. Näputööd.
        2. d.    ISBN 9789934023637.

 

        Meresmā, Līna.  Tamborētas mežģīnes / Līna Meresmā ; no igauņu valodas tulkojusi Ērika Krautmane ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 63, [1] lpp. : il. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: Näputööd 3.
        3. Plecu lakati.    ISBN 9789934023644.
        

        Meresmā, Līna.  Tamborētas mežģīnes / Līna Meresmā ; no igauņu valodas tulkojusi Ērika Krautmane ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 63, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Meresmaa, Liina. Näputööd 4.
        4. d.     ISBN 9789934023651.

      

        Meresmā, Līna.  Tamborētas mežģīnes / Līna Meresmā ; no igauņu valodas tulkojusi Ērika Krautmane ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 63, [1] lpp. : il. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: Näputööd 5.
        5.d.    ISBN 9789934023668.
        

        Papvērta, Sāra.  Tas ir Monē / Sāra Papvērta ; Odas van Reinas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Ķīna). - 70, [10] lpp. : il., portr. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [80.] lpp. - Oriģ. nos.: This is Monet.
        ISBN 9789984235233.
        

        Petrova, Svetlana.  Psihosociālā palīdzība bezdarbniekiem : metodiskais līdzeklis / Svetlana Petrova, Gunta Uzuleviča. - [Rīga] : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", ©2016 (Salana Art). - 99 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 9). - Bibliogrāfija: 95.-97. lpp.        ISBN 9789934848858.
        

        Rodems, Džordžs.  Tas ir van Gogs / Džordžs Rodems ; Slavas Harasimovičas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Ķīna). - 80 lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 80. lpp.        ISBN 9789984235035.
        

        Vīkss, Markuss.  Filosofija īsumā : 200 pamatjēdzienu īsi skaidrojumi / Markuss Vīkss ; no angļu valodas tulkojusi Anda Dzenīte. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Ķīna). - 415 lpp. : il., portr. ; 13 x 13 cm. - Oriģ. nos.: Philosophy in minutes. - Alfabētiskais rādītājs: 411.-415. lpp.
        ISBN 9789984234991.

        Zeltiņa, Guna.  Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu / Guna Zeltiņa ; zinātniskā redaktore Silvija Radzobe ; teksta redaktore Ligita Bērziņa ; angļu īpašvārdus rediģējusi un kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Elita Saliņa ; recenzenti: Ieva Kalniņa, Elita Saliņa ; vāka dizains: Baiba Dūdiņa. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 639 lpp., [43] lp. iel. : faksimili, il., portr.       ISBN 9789984893150.
        

        Zveja, Ilze.  Rīgas sargi : laika stāsti / Ilze Zveja, Aigars Grauba, Andrejs Ēķis ; redaktors Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 157, [1] lpp. : il., portr. ; 27 cm. - Bibliogrāfija: 156.-157. lpp.        ISBN 9789934055027.
        

        Крысин, М. Ю.  Латышские "лесные братья" и немецкие спецслужбы, 1941-1956 / М.Ю. Крысин, М.Ю. Литвинов. - Москва : Вече, ©2016. - 475, [4] lpp., [16] lpp. iel. : il. ; 21 cm. - (Военные тайны ХХ века). - Bibliogrāfija piezīmēs: 354.-[476.] lpp.     ISBN 9785444444061.
        

 

 

 

 

Daiļliteratūra.

 

       Bodžaljans, Kriss.  Tuksneša meitenes : romāns / Kriss Bodžaljans ; no angļu valodas tulkojusi un komentārus sarakstījusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Ligita Smilga ; priekšvārdu sarakstīja Ilva Skulte. - Rīga : Jumava, ©2015. - 341, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: The sandcastle girls.
        ISBN 9789934117589.
               

     Bonfiljoli, Kirils.  Mortekajs / Kirils Bonfiljoli ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 199, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mortekajs / Kirils Bonfiljoli ; 3. grāmata). - Oriģ. nos.: Something nasty in the woodshed. - Triloģija "Mortekajs": 1. grām. "Netēmē uz mani", 2. grām. "Galanti, ar revolveri".
        3. grāmata. Dažs skelets dažā skapī.
        ISBN 9789934546112.

     Džesta, Diāna.  Tiffany zvaigznes : romāns / Diāna Džesta ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 468 lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Tiffany girl.
        ISBN 9789984358215.

   Eilisli, Eķrems.  Milzu sastrēgums : netradicionāls romāns trīs vēstījumos / Eķrems Eilisli ; no krievu valodas tulkojusi Maira Asare ; priekšvārda, 7.-10. lpp., autors Uldis Bērziņš ; redaktores Gundega Blumberga, Dace Sparāne ; mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984887951.

    

   Eko, Umberto.  Pilotnumurs : romāns / Umberto Eko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 171, [4] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Numero zero.
        ISBN 9789984235653.

     Fainders, Džozefs.  Bezdibeņa malā : romāns / Džozefs Fainders ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 410 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Suspicion.
        ISBN 9789984358130.
                                                              

     Frīdentāls, Mēliss.  Bites : romāns / Meelis Friedenthal (Mēliss Frīdentāls) ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktors Arturs Hansons ; vārsmas tulkojuši: Valdis Bisenieks, Dens Dimiņš, Kārlis Vērdiņš ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 246, [1] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934121241.
        

   Granausks, Romualds.  Migla virs ielejām : romāns / Romualds Granausks ; no lietuviešu valodas tulkojusi Daina Avotiņa ; Artas Ozolas-Jaunarājas vāka mākslinieciskais noformējums ; Aleksandra Stankeviča ilustrācijas ; literārā redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (Dardedzes hologrāfija). - 237, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Rūkas virš slėnių. - "Zelta laikmeta romāns Lietuvas literatūrā"--Uz vāka.
        ISBN 9789934150579.
      

     Manro, Alise.  Dārgā dzīve / Alise Manro ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; [Arņa Kilbloka vāka dizains ; tulkotājas redakcijā]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 270, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934047527.

    

     Hārdens, Bleins.  Bēgšana no nometnes Nr. 14 : jauna cilvēka ievērības cienīga odiseja no Ziemeļkorejas uz brīvību Rietumu pasaulē / Bleins Hārdens ; no angļu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 255 lpp., [8] lpp. iel. : il., kartes, portr. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 249.-255. lpp. - Oriģ. nos.: Escape from camp 14.
        ISBN 9789934053832.           

    

     Jāns, Hanss Hennijs.  Svina nakts : novele / Hanss Hennijs Jāns ; ar Neles Zirnītes grafikām ; no vācu valodas tulkojis un pēcvārdu sarakstījis Dens Dimiņš ; atbildīgā redaktore Ilze Fogele ; literārā redaktore Ligita Smilga. - [Rīga] : J.L.V., ©2015. - 110, [1] lpp., [3] lp. ielīmes : il. ; 19 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Die Nacht aus Blei.
        ISBN 9789934118159.
                                                              

   Jeitss, V. B.  Baltie putni : dzejas izlase = The white birds : selected poems / V. B. Jeitss ; sastādītājs un priekšvārda autors Kārlis Vērdiņš ; redaktors un priekšvārda tulkotājs angļu valodā Jānis Elsbergs ; atdzejotāji: Eriks Ādamsons, Knuts Skujenieks, Hermanis Marģers Majevskis, Aivars Eipurs, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 202 lpp. : portr. ; 17 cm. - Bibliogrāfija: 18., 27. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934512605.

    

     Jundze, Arno, 1965-.  Bergs & relikviju mednieki : romāns / Arno Jundze ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Guntis Berelis. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 351, [1] lpp.        ISBN 9789934057045.
        

     Kadūrs, Hedi.  Valtenberga : romāns / Hedi Kadūrs ; no franču valodas tulkojusi un pēcvārdu sarakstījusi Inta Šmite ; literārā konsultante Olita Rause ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 718, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Waltenberg.
        ISBN 9789984235219.           

    

     Kaplinskis, Jāns.  Balts papīrs un laiks : [dzejas izlase] / Jaan Kaplinski (Jāns Kaplinskis) ; no igauņu valodas atdzejojis, sakārtojis un priekšvārdu sarakstījis Guntars Godiņš ; redaktores: Sandra Godiņa, Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, ©2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 389, [1] lpp. ; 19 cm. - Bibliogrāfija: [2.] lpp.
        ISBN 9789934120923.
                                                              

     Kaspari, Sofija.  Koraļļkoka zemē : romāns / Sofija Kaspari ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (LĢIA tipogrāfija "Latvijas karte"). - 478, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Im Land des Korallenbaums. - Sofijas Kaspari triloģija: "Koraļļkoka zemē", "Flamingu lagūna", "Ūdenskrituma dziesma".
        ISBN 9789934053962.
        

     Kotovs, Pjotrs.  Bornholmas trīsstūris : vēsturisks romāns / Pjotrs Kotovs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, ©2015. - 439, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Мимо острова Буяна.
        ISBN 9789934118142.
        

     Krekle, Maija, 1955-.  Ilgu putni ar sasietiem spārniem : Austras Skujiņas dzīve un kaislības / Maija Krekle ; [atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums]. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (PNB Print). - 367, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934151378.
        

     Kūkojs, Ontons, 1940-2007.  Dūd pīci : dzejis izlase latgaliski / Ontons Kūkojs ; red. Katrīna Kūkoja ; konsultants. vārdnīcas aut. Valentīns Lukaševičs ; fotogrāfijas no ģimenes aut. S. Vorkales, S. Tomašūna. - Ludza : J. Soikāna Ludzas mākslas skola, 2015. - 190 lpp. : il.
        ISBN 9789934147708.
        

     Lāgerkrancs, Dāvids.  Meitene zirnekļa tīklā / Dāvids Lāgerkrancs ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; [redaktore Iveta Polkmane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 507, [2] lpp. : karte ; 23 cm. - (Millennium ; [4.] grāmata). - Stīga Lārsona Millenium sērijas turpinājums.
        ISBN 9789934057373.           

    

     Lelors, Fransuā.  Hektors sāk jaunu dzīvi : romāns / Fransuā Lelors ; no franču valodas tulkojusi Valērija Lasovska ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 189, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Hector change de vie.
        ISBN 9789984235417.
        

     Liksoma, Roza.  Sestā kupeja : [romāns] / Roza Liksoma ; tulkojusi Maima Grīnberga ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 190, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Hytti nro 6.
        ISBN 9789934054396.
        

     Litels, Džonatans.  Labvēlīgās : romāns / Džonatans Litels ; no franču valodas tulkojis un pēcvārdu sarakstījis Dens Dimiņš ; mākslinieks Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 1420, [3] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Les Bienveillantes.
        ISBN 9789984234816.

     Martins Santoss, Luiss.  Klusuma laiks : romāns / Luiss Martins Santoss ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; literārā konsultante Ilze Jansone ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 269, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Tiempo de silencio.
        ISBN 9789984235066.
        

     Murakami, Haruki, 1949-.  Par ko es runāju, runādams par skriešanu : romāns / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 173, [3] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Hashiru koto ni tsuite kataru toki ni boku no kataru koto. - Nosaukums japāņu valodā: 走ることについて語るときに僕の語ること = Par ko es runāju, runādams par skriešanu.
        ISBN 9789934052347.
    

     Ņemcova, Božena.  Vecmāmiņa : romāns / Božena Ņemcova ; no čehu valodas tulkojusi un priekšvārdu sarakstījusi Halina Lapiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Pētergailis, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 223 lpp. : il. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Babička.
        ISBN 9789984334158.

    

     Ouržednīks, Patriks.  Europeana : īsa divdesmitā gadsimta vēsture / Patriks Ouržednīks ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Ieva Kalniņa ; tulkojums latviešu valodā: Zita Zača ; mākslinieks Aleksandrs Busse. - Rīga : Pētergailis, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 134 lpp. ; 23 cm. - Tulk. no izd.: Europeana.
        ISBN 9789984334004.

    

     Patersons, Džeimss.  Otrā iespēja / Džeimss Patersons, Endrū Gross ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; [redaktore Anita Poļakovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 319, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Orig. nos.: 2nd chance.
        ISBN 9789934047176.
                                                              

       Puertolā, Romēns.  Neparastais ceļojums, kurā faķīrs iestrēga IKEA skapī / Romēns Puertolā ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; [redaktore Margita Krasnā]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 223, [1] lpp. ; 21 cm. - "Starptautisks bestsellers"--Uz vāka.    ISBN 9789934049705.

   Railija, Lūsinda.  Pusnakts roze / Lūsinda Railija ; no angļu val. tulkojusi Karīna Tillberga ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 525, [3] lpp. - Oriģ. nos.: The Midnight Rose.
        ISBN 9789934058592.

   Railija, Lūsinda.  Septiņas māsas : Maijas stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; [redaktore Elga Rusmane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 478, [1] lpp. ; 23 cm. - (Septiņas māsas / Lūsinda Railija ; 1. grāmata). - Bibliogrāfija: [479.] lpp.        ISBN 9789934058905.
        

     Rimminens, Miko.  Sarkanā degundiena : romāns / Miko Rimminens ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārais redaktors Guntis Feldmanis ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, ©2015. - 246, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Nenäpäivä.
        ISBN 9789934117374.           

    

     Seiferts, Jaroslavs.  Mēŗa stabs / Skūpstu grāmata : dzeja / Jaroslav Seifert (Jaroslavs Seiferts) ; no čehu valodas atdzejojis un priekšvārdu, 5.-9. lpp., sarakstījis Uldis Bērziņš ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains ; Jiří Flaišman, komentāri. - Rīga : Mansards, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 228, [1] lpp.        ISBN 9789934120909.
        

   Stepnova, Marina.  Bezdievju iela / Marina Stepnova ; [māksliniece Gita Treice ; literārā konsultante Raita Saleniece ; Maijas Stūrnieces tulkojums latviešu valodā]. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 237, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789984235660.
                                                              

     Šepetis, Rūta.  Papīra sapņi / Rūta Šepetis ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; [redaktore Ilona Ancāne]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2015 (Poligrāfists). - 326, [1] lpp. ; 23 cm      ISBN 9789934048791.

       Tellere, Janne.  Nekas : romāns / Janne Tellere ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; Māra Ābeles vāka dizains. - Rīga : A&A Vision, ©2015. - 183, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Intet.
        ISBN 9984853616. . - ISBN 9789984853616. . - ISBN 9789984853611.
        

   Undusks, Jāns.  Gaidot vārdus : īsproza / Jāns Undusks ; no igauņu valodas tulkojusi un sastādījusi Maima Grīnberga ; redaktors Arturs Hansons ; Zigurda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 223, [1] lpp. ; 19 cm.
        Saturs: Mīlestība pret grāmatu (2002). Sala (1982). Trīs fragmenti no romāna "Karsti" (1990): Vēstule no provinces. Gaidot vārdus. Carnivorum. Tišbeina piezīmes par Gēti (1999). Osipa Bermanna dzīve (1989). Pēcvārds: Par pārliecībām (2014).
        ISBN 9789934120886.

    

     Vailda, Meredita.  Vēlme / Meredita Vailda; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2016. - 411 lpp. - Orig. nos.: Hardpressed.    ISBN 9789984358178.
       

     Vasmu, Herbjorga.  Šie mirkļi : romāns / Herbjorga Vasmu ; no norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 315 lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Disse øyeblikk.
        ISBN 9789934053771.
        

   Zevina, Gabriela.  Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi : romāns / Gabriela Zevina ; literārā redaktore Dzintra Auziņa ; Santas Liģeres tulkojums latviešu valodā. - [Rīga] : BaibaBooks, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 243 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The storied life of A. J. Fikry.
        ISBN 9789934844195.           

     Zmeškals, Tomāšs.  Mīlestības vēstule ķīļu rakstā : romāns / Tomāšs Zmeškals ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; redaktore Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, ©2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 459, [1] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934120916.
                                                              

       Бачинская, Инна.  Потревоженный демон : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей). (Сериал "Детективный триумвират").
        ISBN 9785699855308.
                                                              

     Браун, Сандра.  Безрассудство любви / Сандра Браун ; [пер. с англ. И. Ю. Крупичевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 283, [1] с. ; 20 см. - (Сандра Браун. Бестселлеры Suspense & Romance). (#1 New York Times - bestselling author). - Ориг. назв.: Love Beyond Reason.
        ISBN 9785699855254.

   Бреннан, Эллисон.  Люби меня до смерти / Эллисон Бреннан ; пер. с англ. Е. Синельщикова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 474 с. - Ориг. назв.: Love me to Death.
        ISBN 9785699858842.

    

     Вальден, Лора.  В долине горячих источников : роман / Лора Вальден ; [пер. с нем. Екатерины Бучиной]. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. - 426, [4] с. - 16+. - Ориг. назв.: Walden, Laura. Im Tal der grossen Geysire.
        ISBN 9785991033008. . - ISBN 9789661492805.

      

       Воронова, Мария.  Ледяное сердце Северины : роман / Мария Воронова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [1] c. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой). - 16+.
        ISBN 9785699822805.
        

     Гришэм, Джон.  Серая гора : [роман] / Джон Гришэм ; [пер. с англ. Н. В. Рейн]. - Москва : АСТ, 2016. - 479 с. - (Гришэм: лучшие детективы). - 16+. - Ориг. назв.: Grisham, John. Gray Mountain. - На обл.: # 1 New York Times Bestseller.
        ISBN 9785170942824.
        

       Джеймс, Питер.  Клеймо смерти : роман / Питер Джеймс ; пер. с англ. С. Н. Самуйлова. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 446, [1] с. - Ориг. назв.: You Are Dead.
        ISBN 9785227064967.

       Зарецкая, Людмила.  Мой любимый сфинкс : [роман] / Людмила Зарецкая. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Хозяйка своей судьбы). - 16+.
        ISBN 9785699859726.
       

    

     Зверев, Сергей.  Идущие напролом : роман / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2015. - 320 с. - (Силы специальных операций).
        ISBN 9785699846207.
        

       Касслер, Клайв.  Медуза : [приключенческий роман] / Клайв Касслер, Пол Кемпрекос ; [пер. с англ. А. Грузберга]. - Москва : АСТ, 2016. - 415 c. - (Бестселлеры Клайва Касслера). - 16+. - Ориг. назв.: Cussler, Clive. Medusa, 2009.
        ISBN 9785170860968.

    

     Кларк, Мэри Хиггинс.  Смерть под маской красоты : [сборник рассказов] / Мэри Хиггинс Кларк ; [пер. с англ. А. Посецельского]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 379, [1] с. - 16+. - Ориг. назв.: Clark, Mary Higgins. Death Wears a Beauty Mask. - На обл.: 1 New York times - bestselling author.
        Содерж.: Смерть под маской красоты. Безбилетник. Когда ломается ветка. Голоса в угольном ящике. Маскарад на Кейп-Код. Определенно страсть. Мужчина по соседству. Мы с вами раньше не встречались. Странности творятся в последнее время. Кот-обличитель.
        ISBN 9785699856893.
                                                              

       Коган, Татьяна.  Эффект недостигнутой цели / Татьяна Коган. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] c. - ([Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган]). - 16+. - На обл.: Автор, книги которого проникают в самое сердце!.
        ISBN 9785699852888.
        

       Колычев, Владимир.  Воровской ход / Владимир Колычев. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 286 с. - (Лучшая криминальная драма). - 16+.
        ISBN 9785699841097.

     Корсакова, Татьяна.  Девушка с серебряной кровью : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Тайна старого поместья. Романы Татьяны Корсаковой). - 16+.
        ISBN 9785699833016.
        

     Ларссон, Стиг.  Девушка с татуировкой дракона [культовая трилогия] / Стиг Ларссон ; [пер. с швед. К. Е. Мурадян]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 563, [3] с. ; 21 см. - (DETECTED. Тайна покорившая мир). - [16+]. - Ориг. назв.: Män som hatar kvinnor.
        ISBN 9785699836192.

      

     Ларссон, Стиг.  Девушка, которая играла с огнем [культовая трилогия] / Стиг Ларссон ; [пер. с швед. Т. О. Шапошниковой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 605, [1] с. ; 21 см. - (DETECTED. Тайна покорившая мир). - [16+]. - Ориг. назв.: Flickan som lekte Med Elden.
        ISBN 9785699827985.
        

    

 

     Любенко, Иван.  Лик над пропастью : роман / Иван Любенко. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 312, [3] с. - (Ретро-детективы Антона Чижа и Ивана Любенко). - [16+].
        ISBN 9785699858903.

      

       Макдауэлл, Индира.  Тадж-Махал : роман о бессмертной любви / Индира Макдауэлл. - Москва : Издательство "Э", Яуза. - 636, [2] с. - (Тадж-Махал. Любовный детектив). - Ориг. назв.: The Taj Mahal.
        ISBN 9785699835539.

      

       Милн, Кевин Алан.  Шаги навстречу : роман / Кевин Алан Милн ; пер. с англ. Инны Паненко. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. - 365 с. - [16+].
        ISBN 9785991031684. . - ISBN 9789661487153.
        

    Молчанов, А. А.  Вход в лабиринт : роман / Андрей Молчанов. - Москва : Вече, 2015. - 318, [1] с. - (Секретный фарватер).
        ISBN 9785444437537.
        

     Пётч, Оливер.  Дочь Палача и Дьявол из Бамберга : [роман] / Оливер Пётч ; [пер. с нем. Р. Н. Прокурова]. - Москва : [Издательство "Э"], 2015. - 669, [1] c. : ил. - (Новый шедевр европейского детектива). - 16+. - Ориг. назв.: Pötzsch, Oliver. Die Henkerstoghter und Der Teufel von Bamberg.
        ISBN 9785699835591.

    

     Пэрри, Тасмина.  Признание в любви : роман / Тасмина Пэрри. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. - 349, [1] с. - Ориг. назв.: The Proposal. - На обл.: Романтическая сказка под Рождество.
        ISBN 9789661492829. . - ISBN 9785991033022.
        

     Робертс, Нора.  Обманчивая реальность : [роман] / Нора Робертс ; [пер. с англ. Т. А. Бушуевой]. - Москва : [Издательство "Э"], 2015. - 508 c. - (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). - 16+. - Oriģ. nos.: Roberts, Nora. Delusion in Death, 2012. - На обл.: # 1 New York Times Bestselling Author. . - На обл.: Следствие ведет Ева Даллас.
        ISBN 9785699843121.

    

     Романова, Галина.  Торговка счастьем : [роман] / Галина Романова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой). - 16+.
        ISBN 9785699855261.
        

       Ромм, Андрей.  Все поправимо, если любишь : роман / Андрей Ромм. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Колесо фортуны. Романы Андрея Ромма).
        ISBN 9785699860203.

    

     Солнцева, Наталья.  Три смерти Коломбины : [роман] / Наталья Солнцева ; [ил. Елены Майстрюк]. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2016. - 382, [1] c. : ил. - (Мистический детектив). - 16+. - Книга ранее выходила под названием "Часы королевского астролога".
        ISBN 9785170856688.
        

     Стил, Даниэла.  Блудный сын [Текст] / Даниэла Стил ; [пер. с англ. Г. Войтенко]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [2] с. ; 17 см. - (Великолепная Даниэла Стил). - Ориг. назв.: Steel, Danielle. Prodigal Son.
        ISBN 9785699856589.
        

     Талан, Светлана.  Расколотое небо : роман / Светлана Талан ; пер. с укр. Раисы Хворостяной. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. - 346, [2] c. - 16+.
        ISBN 9785991031226. . - ISBN 9789661483216.

    

     Тамоников, Александр.  Возвращение в строй / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2016. - 316, [2] с. - (Боевые бестселлеры А. Тамоникова). - 16+.
        ISBN 9785699859160.

      

     Терентьева, Наталия.  Страсти по Митрофану : [роман] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, 2016. - 415 с. - ([Там, где трава зеленее... Проза Наталии Терентьевой]). - 16+.
        ISBN 9785170950195.

      

       Уинспир, Жаклин.  Незавершенная месть ; Среди безумия : [сборник] / Жаклин Уинспир ; пер. с англ. Ю. Фокиной, Н. Сечкиной. - Москва : АСТ, 2015. - 540, [1] с. - (Золотой век английского детектива). - Ориг. назв.: An Incomplete Revenge ; Among the Mad.
        ISBN 9785170900770.