Jaunās grāmatas 2016.gada februārī

Jaunumi lasītavā.

     Civillikums. - Rīga : AFS, 2016. - 375, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984889320.

      Mājsaimniecību patēriņa tendences Latvijā / [publikāciju sagatavoja: Kristīne Germane ... [u.c.] ; Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 2015. - 80 lpp. : graf., tab. ; 30 cm. - "Arvien tuvāk faktiem un cilvēkiem!"--Uz vāka.
        ISBN 9789984064789.

      Radot iespējas attīstībai : diasporas bērnu un jauniešu izglītība / zinātniskās redaktores: Aija Lulle un Evija Kļave ; [zinātniskie recenzenti: Zaiga Krišjāne, Andris Straumanis un Ieva Zaķe ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa] ; Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 326 lpp. : graf., kart., tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Raksti latviešu valodā, ievadvārdi un kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934180873.
        

     Žuļņevs, Nikolajs.  Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā : ar komentāriem un ilustrācijām ; Ceļu satiksmes likums / Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs. - Rīga : Mācību grāmata, 2015. - 264 lpp. : il., tab. ; 24 cm. - "Jaunie! No 01.01.2016."--Uz vāka.
        ISBN 9789984183077.

 

Nozaru literatūrā Abonementā.

     Butulis, Ilgvars, 1948-.  Lielā Latvijas vēstures grāmata / Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda ; Jāņa Pavlovska mākslinieciskais noformējums ; foto: Vilis Rīdzenieks. - [Liepāja] : Liegra, ©2015. - 367, [12] lpp. : faks., il., kartes, portr. ; 25 cm. - (Reader's digest).        ISBN 9789934118234.

     Grinde, Olav.  The Magic of Fjord Norway / Olav Grinde og Per Eide. - [Norvēģija] : KOM Ferlag, 2009. - 191 p.
        ISBN 978829082359. . - ISBN 9788290823585.  

      Latvijas novadu dārgumi / sastādītāja un priekšvārda autore Ilze Būmane ; redkolēģija: Irina Zeibārte, Anna Žīgure ; priekšvārdu sarakstīja: Irina Zeibārte, Anna Žīgure ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; foto: Gunārs Janaitis, Pēteris Korsaks. - Rīga : Lauku Avīze, 2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 166, [1] lpp. : faks., il., portr. ; 29 cm. - Grāmatas tapšanā piedalījušies 73 Latvijas novadi. Tā stāsta par spožākajām un interesantākajām katra novada relikvijām. Caur relikvijām emocionāli tiek izstāstīta arī Latvijas vēsture un iedzīvotāju ikdiena vairāku gadsimtu garumā. - Alfabētiskais rādītājs: 158.-160. lpp. . - Autoru kolektīvs uzrādīts 161.-[167.] lpp.
        ISBN 9789934150487.               

     Mans laikabiedrs : Мой современник / priekšvārdu sarakstīja Māra Nizinska. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2014 (Latgales druka). - 261 lpp. : il., ģīm. ; 25 cm. - Teksts latviešu un krievu valodā.
        Autori: Anna Adijāne, Irēna Adijāne, Elizabete Ančupāne, Aivars Augustāns, Regīna Ārmane, Anna Babre, Antonija Bernāne, Dzidra Bruzgule, Zinaida Cacivkina, Ilga Ceirule, Vincents Čepuļs, Lilija Čivkule, Marika Dervenīka, Irma Dvorecka, Antoņina Erta, Aloida Gavare, Gaļina Golovļova, Antons Greckis, Ilze Grudule, Valija Jasmane, Ināra Jaunmaize, Andris Jermolovičs, Marianna Jukņeviča, Genovefa Jureviča, Skaidra Keidāne, Valērija Kalve, Anna Klavcāne, Terēze Kroiče, Zuzanna Kudure, Agris Labanovskis, Jānis Langišs, Valija Lazdovska, Fridrihs Lipskis, Rita Liuke, Jānis Lizdiks, Amālija Lucjanova, Ingrīda Lukste, Lūcija Ļubkina, Henrihs Mackevičs, Antoņina Milaševiča, Vitolds Milaševičs, Anna Mortukāne, Evgēnija Olutnika, Valerija Ostrovska, Eleonora Petuhova, Antoņina Pīgožne, Valentīna Pīgožņa, Irēna Piterenoka, Ziedonis Puzulis, Ženija Rauda, Zinaīda Rogozova, Regīna Saleniece, Anita Salna, Anna Sauka, Olga Sīlžiņa, Lilija Spale, Valentīna Stolere. Veneranda Strode, Valentīna Šidlovska, Līvija Šķestere, Jevģēnija Šmaukstele, Marta Šmaukstele, Anna Tjarve, Anastasija Turkovska, Anna Uļjanova, Genovefa Upeniece, Valentīna Vasiļevska, Helēna Vasiļjeva, Anna Velkme, Vanda Zaremba, Tekla Zeile, Ināra Zepa, Фаина Андруковича, Елена Бажанова, Людмила Брахмане, Геновефа Бурова, Ольга Бурова,Илута Вейкшане, Таисия Власова (Колосова), Людмила Волкова, Сергей Голубев, Александр Гродзицкий, Капитолина Данилова, Елена Дзене, Валентина Дмитриева, Иван Ефимов, Пётр Жаворонков, Мария Ильина, Лидия Колесникова, Светлана Кононова, Тамара Красноносова, Тамара Кудрявцева, Олег Лапшов, Лидия Лемешова, Фридрих Липскис, Нини Лукашева, Валентина Пригожня, Яков Поляк, Мария Прокофьева, Фаина Рыбакова, Надежда Сафронова, Наталья Скубилина (Кудрявцева), Ирина Смирнова, Надежда Соболева, Тамара Стахеева, Кирсан Тимошенко, Людмила Федина, Елена Хочева, Людмила Хропова, Георгий Черных, Любовь Шульга, Лилия Эйсака.
        ISBN 9789984292502 : 2000 eks.

     Mazvērsīte, Daiga.  Uldis Stabulnieks. Tik un tā / Daiga Mazvērsīte ; atbildīgā redaktore Evija Veide ; mākslinieks Indulis Martinsons ; izmantotas Jura Bērziņa, Laimoņa Bļodnieka, Ulda Brieža, Eiženijas Freimanes, Ata Ieviņa, Andas Krauzes, Zigurda Mežavilka, Jāņa Milbreta, Jāņa Žīgura fotogrāfijas ; vāka noformējumam izmantota Ulda Brieža fotogrāfija. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (PNB Print). - 302, [1] lpp. : faks., il., notis, portr. ; 23 cm. - U. Stabulnieka skaņdarbi: 300.-302. lpp. - D. Mazvērsītes grāmata ir komponista Ulda Stabulnieka (1945-2012) dzīves un daiļrades stāsts. Tajā ievietotas atmiņas, sarunas, intervijas, laikabiedru vērtējumi un dokumenti.
        ISBN 9789934151149.
               

     Nirs, Miki.  Izraēla à la carte / Miki Nirs ; no ivrita tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Diāna Lapkis ; mākslinieks Juris Petraškevičs ; fotogrāfijas: Nili Nira, F. Capellari, V. Biffani. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012. - 47, [1] lpp. : krās. il., kartes ; 23 cm.
        ISBN 9789984233864 (ies.).
        Ebreju kulinārija.

     Pancs, Arkādijs.  Sarunas par laimi / Arkādijs Pancs ; no krievu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; autore sastādītāja un priekšvārda autore Gaļina Panca ; Aigara Truhina dizains ; redaktore Oļesja Burkevica ; pēcvārdu sarakstīja: Anita Plūme, Džeina Miltone ; vāka noformējumam izmantota Romāna Panca fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 190, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934050756.
        

      Tautas veselības gadagrāmata, 2016 / sast.i: Uldis Līkops, Laila Štāle. - Rīga : Latvijas Sarkanais Krusts, 2016. - 327, [9] lpp. : il., tab.
        ISBN 9789984813851.

 

Daiļliteratūra.

        Ārnstede, Simona.  Apmelotā / Simona Ārnstede ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa ; [redaktore Ilona Ancāne]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 350, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934052583.

       Binders, Terje.  Kur piedzimst vējš : revolūcija, patvērums svešumā, atgriešanās, identitātes meklējumi / Terje Binders ; no norvēģu valodas tulkojušas: Māra Valpētere, Arta Veidmane-Strēle ; Natālijas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; redaktore Silvija Ģibiete ; vāka noformējumā izmantota Jāņa Vecbrāļa fotogrāfija ; foto: Jānis Skuja, Jānis Vecbrālis, Lāsma Gaitniece, Terje Binder. - [Rīga] : Valters un Rapa, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 300, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il., portr. ; 25 cm. - (Ģimenes romāns - vēstures liecinieks). - Bibliogrāfija: 295.-296. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Der vinden ble født.
        ISBN 9789984805856.
        

        Fenvika, Liza.  Nams Kornvolā / Liza Fenvika ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; [redaktore Dace Barone]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 367, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934052361.
        

        Glaviničs, Tomass.  Lielākais brīnums : romāns / Tomass Glaviničs ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 367, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Das größere Wunder.
        ISBN 9789934054839.

        Gortners, K. V.  Lukrēcija Bordža. Vatikāna princese / K.V.Gortners ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2015. - 476 lpp. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984358123.
        

        Heiere, Džordžeta.  Venēcijas mīla : romāns / Džordžeta Heiere ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 429 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Venetia.
        ISBN 9789984358154.

          Kerets, Etgars.  Autobusa šoferis, kas gribēja būt Dievs : stāstu izlase / Etgars Kerets ; no ivrita tulkojuši Māra Poļakova un Ilmārs Zvirgzds ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 139, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984233857 (ies.).
        

        Melgalve, Ieva.  Mēness teātris : zinātniskās fantastikas romāns / Ieva Melgalve ; redaktore Bārbala Simsone ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 319, [1] lpp.        ISBN 9789934056802.
        

        Nagla, Inta, 1965-.  Ieziedēt varavīksnē : dzeja / Inta Nagla ; M. Lāceklis, makets; Aija Pastare, dizains. - [B.v.] : SIA "Visual studio", 2015. - 254 lpp. - (Mana grāmata).
        

        Александрова, Наталья.  Огненный рубин апостола Петра : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. ; 21 см. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785699843831.

        Батракова, Наталья.  Волшебный свет любви : Сага о любви : [Миг бесконечности] / Наталья Батракова. - Москва : АСТ, 2016. - 447 с. : ил. - (Формула счастья).
        Кн. 2.
        ISBN 9785170935536.

       Бачинская, Инна.  Темный ангел одиночества : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 312, [3] с. - (Детектив сильных страстей). - 16+.
        ISBN 9785699844470.

       Данилова, Анна.  Цветок предательства : [роман] / Анна Данилова. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 313, [2] c. - (Crime & private). - 16+.
        ISBN 9785699842728.
        

        Донцова, Дарья.  Бермудский треугольник черной вдовы : роман / Дарья Донцова. - Москва : [Издательство "Э"], 2015. - 318 c. - (Иронический детектив).

        ISBN 9785699844609.

        Калинина, Дарья.  Месть капризного призрака : [роман] / Дарья Калинина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [1] с. - (Детектив - приключение Д. Калининой).        ISBN 9785699854967.
        

        Колычев, Владимир.  Корысть на пьедестале / Владимир Колычев. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 315, [3] с. - (Любовь зла и коварна).
        ISBN 9785699841172.

        Корецкий, Данил.  По понятиям Лютого : Перстень Иуды-3 : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] c. - (Корецкий).
        ISBN 9785170897131.

       

        Лектор, Даниил.  Метод / Даниил Лектор ; худож. оформл. Н. Никоновой ; на обл. ил. П. В. Пшеничного. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 384 c. - (Метод. Детективно-криминальный сериал). - На обл. : Если идешь по следам убийцы - ты уже отстал.
        ISBN 9785699852994.
        

        Михалкова, Елена.  Черный пудель, рыжий кот, или Свадьба с препятствиями / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785170940233.
        

        Мотт де ла, Андерс.  Игра [Geim] : [роман] / Андерс де ла Мотт ; пер. со швед. П. А. Лисовской. - Москва : Эксмо, 2013. - 379, [2] с. - (Misterium). - 18+. - Ориг. назв.: De la Motte, Anders. Geim, 2010. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785699680399.

       

        Перри, Энн.  Грехи волка : [роман] / Энн Перри ; пер. с англ. А. И. Кириченко. - Москва : Эксмо, 2016. - 505, [2] с. - (Любимый детектив английской королевы). (Серия об инспекторе Монке). - 16+. - Oriģ. nos.: Perry, Anne. The sings of the Wolf.
        ISBN 9785699843503.
        

        Раевская, Полина.  Дерзкая овечка, или Как охмурить своего босса : [роман] / Полина Раевская. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 375, [3] c. - (Детектив-антигрустин). - 16+.
        ISBN 9785699849383.

       Рясной, Илья.  Убойная фарцовка : [роман] / Илья Рясной. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 316, [2] c. - (Бойцы МУРа). (Новые детективы по реальным делам). - 16+.
        ISBN 9785699842353.

       Спаркс, Николас.  Свадьба : [роман] / Николас Спаркс ; [пер. с англ. В. Сергеевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 252, [3] с. ; 18 см. - (Серия "Романтика любви"). - Пер.: Sparks, Nicholas. The wedding.
        ISBN 9785170849482.