Jaunās grāmatas 2016.gada maijā

Jaunumi lasītavā.

       Krastiņš, Uldis, 1933-.  Krimināllikuma komentāri : otrā daļa (IX-XVII nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). – 511 lpp. ; 23 cm. – Bibliogrāfija: 466.-495. Lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Par autoriem: 9.-12. Lpp.
        ISBN 9789934508332.

       Krastiņš, Uldis, 1933-.  Krimināllikuma komentāri : pirmā daļa (I-VIII prim nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). – 319, [1] lpp. ; 23 cm. – Bibliogrāfija: 303.-313. Lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Par autoriem: 7.-9. Lpp.
        ISBN 9789934508318.

          Latvijas 2011. Gada tautas skaitīšanas rezultāti = Results of the 2011 populattio and housing centus in Latvia / atbildīgais par izd. Pēteris Veģis ; tulk. Zane Zauberga ; kartes Dāvis Kļaviņš. – Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, ©2016. – 230 lpp. : kartes.
        ISBN 9789984064826.

       Mārtinsone, Kristīne, 1970-.  Psiholoģijas vēsture / Kristīne Mārtinsone, Anita Lasmane, Ārija Karpova ; recenzenti: Juris Dragūns, Guna Svence, Aleksejs Vorobjovs ; Guntas Plotkas vāka dizains ; redaktore Inta Rozenvalde ; literārā redaktore Elīna Vanaga. – Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). – 544 lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. – Personu rādītājs: 533.-544. Lpp. . – Izdevējziņās autori arī: Ieva Stokenberga un Jeļena Ļevina. – Par autoriem: 529.-530. Lpp.
        ISBN 9789934047688.

      Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929-2012 / redkolēģija: Marjans Locāns, Rita Kurloviča, Emīlija Freiberga ; fotogrāfiju arhīvs Emīlija Freiberga ; mākslas darbi Inta Terentjeva ; maketētāja Iluta Oša ; kopsavilkuma tulk. Mārtiņš Cimbulis. – Jēkabpils : Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds, 2015. – 128 lpp. : il. + CD “Promesa” audiāls pielikums.
        ISBN 9789934147425.
       

     Vaidere, Inese, 1952-.  Starptautiskās valūtas attiecības / Inese Vaidere ; literārā redaktore Sandra Liniņa. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ©2015 (Rēzekne : Latgales druka). – 141 lpp. : diagr., il., kartes, tab. ; 22 cm. – Bibliogrāfija: 139.-140. Lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.    ISBN 9789934180736.

 

Nozaru literatūra Abonementā.

     Aarts, Maria.  Marte Meo : rokasgrāmata / Maria Aarts ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Briģe ; rediģējusi Zane Kronberga ; vāka dizains: Simone Stegeman ; vāka foto: Hans Honders. - 2. papildinātais izdevums. - Rīga : "AARTS PRODUCTIONS" ; Ģimenes Psihoterapeitu Kopprakse, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 224 lpp. : krās. il., tab. ; 24 cm. - Bibliogr.: 217.-224. lpp. - Oriģ. nos.: Marte Meo.
        ISBN 9789934816307. . - ISBN 9789075455236.
               

     Ansone, Elita, 1964-.  Saules sistēmas perspektīva : Perspective of the Solar System / [sastādītElita Ansone ; redaktore Guna Kalniņa ; tulkotājs Kārlis Streips ; bibliogrāfe Aivija Everte ; kataloga dizains Irēna Ansava ; foto: Elita Ansone ... [u.c.]. - [Rīga] : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2015 (PNB Print). - 111 lpp. : il. ; 27 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789934823695.
               

     Barišņikovs, Mihails.  Māksla man līdzās : Barišņikova Mākslas centram piederošās Mihaila Barišņikova kolekcijas izstāde : Boses zāle un Jūgenda salons, Mākslas muzejs "Rīgas Birža" 16. maijs - 5. jūlijs, 2015 / tekstu autori: Mihails Barišņikovs, Džons E. Baults ; ar Zanes Čulkstēnas, Zanes Onckules, Selgas Laizānes priekšvārdu ; dizains: Darja Meļņikova ; tulkotāji: Diāna Palijčuka, Arturs Punte, Laima Ruduša = Art I've lived with : the Mikhail Baryshnikov collection, on loan from Baryshnikov Arts Center : Bosse's hall and Art nouvean salon the Art Museum Riga Bourse, May 16 - July 5, 2015 / texts by Mikhail Baryshnikov, John E. Bowle ; foreword: Zane Čulkstēna, Zane Onckule, Selga Laizāne ; design: Daria Melnikova ; translators: Diana Paliychuk, Artur Punte, Laima Ruduša = Искусство, с которым я живу : выставка принадлежащей Арт-центру Барышникова коллекции Михаила Барышникова : зал Боссе и Салон арт-нуво, художественный музей "Рижская биржа" 16 мая - 5 июля, 2015 / авторы текстов: Михаил Барышников, Джон Э. Боулт ; вступительное слово: Зане Чулкстена, Зане Онцкуле, Селга Лайзане ; дизайн: Дарья Мельникова ; переводчики: Диана Палийчук, Артур Пунте, Лайма Рудуша. - Rīga : kim? Laikmetīgās mākslas centrs, [2015] (Studio RBB). - 147, [2] lpp. : il. ; 27 cm. - Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā.
        ISBN 9789934852206.
        

   Dziesmas ar Ata Silarozes vārdiem [notis] : dziesmas solo balsij ar klavierēm, vokāliem ansambļiem, koriem / sastādījis Vilnis Salaks. - Rīga : Atis Silaroze, 2013. - 64, [2] lpp. : ģīm., il. ; 29 cm.
        1. daļa.
        ISBN 9790900503503.
         

   Dziesmas ar Ata Silarozes vārdiem [notis] : dziesmas solo balsij ar klavierēm, vokāliem ansambļiem, koriem / sastādījis Vilnis Salaks. - Rīga : Atis Silaroze, 2013. - [67-122] lpp. ; 29 cm.
        2. daļa.
        ISBN 9790900503510.
  

    Laima, mūža licējiņa : tautas dziesmu izlase / sakārtojis un pēcvārdu sarakstījis Imants Freibergs ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktores: Beatrise Reidzāne, Sigita Kušnere ; Beatrises Reidzānes ievads ; mākslinieks, maketētājs Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 279 lpp. : il., tab. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 245.-246. lpp. un rādītāji: 257.-274. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984334103.
         

     Lancmanis, Imants.  Vidzemes muižu arhitektūra : Architektur Livländischer Gutshäuser / Imants Lancmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; tulkojums vācu valodā: Valda Kvaskova. - [Rundāle] : Rundāles pils muzejs, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 349 lpp. : faksimili, il., plāni, portr. - Teksts paralēli latviešu un vācu valodā.
        ISBN 9789934147241.
               

     Latvijas Mākslas akadēmija.  Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata, 2015 : Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās. Diplomdarbi / redaktore Jolanta Raita ; tulkotāja Dārta Rīna ; priekšvārdu sarakstīja: Aleksejs Naumovs, Kristaps Zariņš, Andris Teikmanis ; mākslinieks Aivars Sprūdžs. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2015. - 227 lpp. : il., ģīm. - Teksts paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 9789934541056.
                        

    Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora / zinātniskā redaktore un ievada autore Inta Mieriņa ; Jānis Buholcs, Māris Goldmanis, Mihails Hazans, Iveta Jurkāne-Hobein, Mārtiņš Kaprāns, Rita Kaša, Ieva Kārkliņa, Evija Kļave, Ilze Koroļeva, Inta Mieriņa, Andris Saulītis, Laura Sūna, Inese Šūpule, Aivars Tabuns ; zinātniskie recenzenti: Brigita Zepa, Ritma Rungule, Metjū Kots ; literārā redaktore Ināra Stašulāne ; vāka dizains: Igors Begičevs. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015 (Aģentūra Radars). - 240 lpp. : diagr., il., tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [225.]-235. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Monogrāfija izstrādāta un izdota ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu projekta "Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika" (vienošanās Nr. 2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040) ietvaros.
        ISBN 9789934506338.

    Latvijas Republikas Augstākā tiesa : The Supreme Court of the Republic of Latvia / sagatavoja Augstākās tiesas Administrācija ; redaktore Rasma Zvejniece ; vāka foto: Gunita Ārgale. - Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2015 (Dardedzes hologrāfija). - 112 lpp. : il., portr., shēmas ; 24 cm. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        Saturā nodaļas: Augstākā tiesa Latvijas tiesu sistēmā. Tiesas spriešana Augstākajā tiesā. Augstākās tiesas vēsture.
        ISBN 9789934826122.

     Melderis, Jānis.  6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados / Jānis Melderis ; redaktore Sarma Līne ; recenzents Ritvars Jansons. - Rīga : Latviešu virsnieku apvienība, 2015. - 571, [1] lpp. : sh., tab. ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 536.-543. lpp. un zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789984497693.

  Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945-1991) dokumentos / sastādītājs, ievada un komentāru autors Valdis Blūzma ; zinātniskais redaktors Tālavs Jundzis ; literārā redaktore Ināra Stašulāne ; no krievu valodas tulkojis Valdis Blūzma ; tulkotājs angļu valodā Eduards Bruno Deksnis ; angļu teksta redaktore Antra Legzdiņa ; vāka mākslinieks Egils Neihofers. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2015 (Apgāds Mantojums). - 413 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 391.-412. lpp.

       2. sējums. Atmodas laiks (1986. gada jūlijs - 1990. gada maija sākums).
        ISBN 9789934837388.
  

      Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945-1991) dokumentos / sastādītājs, ievada, komentāru autors un zinātniskais redaktors Tālavs Jundzis ; literārā redaktore Ināra Stašulāne ; no krievu un angļu valodas tulkojis Valdis Blūzma ; tulkotājs angļu valodā Eduards Bruno Deksnis ; angļu teksta redaktore Antra Legzdiņa ; vāka mākslinieks Egils Neihofers. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2015 (Apgāds Mantojums). - 239 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 231.-238. lpp.

        3. sējums. Pārejas periods (1990. gada 4. maijs - 1991. gada 21. augusts).
        ISBN 9789934837364.

    Pie Dzintara jūras : 1990-2010 : Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja kolekcija : izstādes katalogs = By the Amber sea : 1990-2010 : Latvian National Museum of Art collection : catalogue of the exhibition / katalogam par mākslas darbiem rakstīja: Māra Lāce, Ginta Gerharde-Upeniece, Ilze Putniņa, Valda Knāviņa, Daina Auziņa, Gundega Cēbere, Jeļena Budanceva ; sastādītāja un priekšvārda autore Elita Ansone ; tulkotājs Kārlis Streips ; māksliniece Irēna Ansava ; fotogrāfi: Valdis Lavrinovičs, Normunds Brasliņš. - Rīga : Mākslas Arsenāla pētījuma fonds ; Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, 2011. - 143, [1] lpp. : il. ; 23 x 25 cm. - Paral. latviešu un angļu val.
        ISBN 9789934802669.
      

 Šelvaha, Lolita.  Ievas pavārgrāmata / Lolita Šelvaha, Daina Lapiņa ; māksl. Baiba Roze ; fotogr. Gvido Kajons, Gints Mālderis, Aigars Altenbergs, Imants Ķīkulis, Gatis Rozenfelds. - Rīga : SIA "Žurnāls SANTA", 2004 (Rīga : a/s "Preses nams"). - 119 lpp. : krās. il.        2.d. Gatavo ar prieku!.
        ISBN 9984195201 . - ISBN 9789984195209.
        

     Vaidere, Inese, 1952-.  Starptautiskās valūtas attiecības / Inese Vaidere ; literārā redaktore Sandra Liniņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, ©2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 141 lpp. : diagr., il., kartes, tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 139.-140. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934180736.

    Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls=journal of the Humanities ; red. Ilga Šuplinska / Rēzeknes Augstskola. - Nr.6. (2014). - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014. - 260 lpp.     ISBN 9771691556008.

     Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē : Jāņa Stradiņa gada grāmata / projekta vadītāja: Andra Mangale ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; dizainers Agris Dzilna ; fotogrāfi - Gatis Vanags, Gunārs Janaitis, Toms Grīnbergs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015 (Rēzekne : Latgales druka). - 175 lpp. : il., portr. ; 26 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789984459929.

     Zīgerists, Joahims.  Par sevi, par Vāciju un arī par Latviju / Joahims Zīgerists ; tulkotājs Miervaldis Vanags. - Rīga : Joahims Zīgerists, 2016. - 410 lpp. : fotogr. - Personu saraksts: 403.- 410. lpp.
        ISBN 9789934147678.

     Васичкин, В. И.  Большой справочник по массажу / Владимир Васичкин. - Москва : АСТ, 2015. - 415 с. : ил. - (Семейный доктор).        ISBN 9785170780297.

 

 

Daiļliteratūra.

         Auziņš, Arnolds, 1931-.  Bez sievietēm grūti : romāns / Arnolds Auziņš ; redaktore Eva Mārtuža ; vāka mākslinieciskais noformējums: Nataļja Kugajevska ; ilustrācijas: Inārs Helmūts. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 237, [1] lpp. : faks., il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 1 (199). - Bibliogrāfija: 237.-[238.] lpp. -        ISBN 9789934151255.

     Binē, Lorāns.  HHhH : romāns / Lorāns Binē ; no franču val. tulkojis Dens Dimiņš ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktors Gints Tenbergs ; mākslin. redaktore Inguna Kļava-Švanka. - Rīga : Zzaigzne ABC, 2016. - 302, [1] lpp.
        ISBN 9789934058356.

   Briedis, Ronalds, 1980-.  Zāles pret nemirstību : [dzejoļu krājums] / Ronalds Briedis ; redaktori: Māris Salējs, Liepa Rūce ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, ©2016 (Dardedze hologrāfija). - 103 lpp. ; 17 cm.        ISBN 9789934512766.

     Čailds, Lī.  Nāves zona : [detektīvromāns] / Lī Čailds ; no angļu valodas tulkojusi Elita Līdumniece ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Dace Barone. - 2. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 479, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Killing floor. - "Romāns "Nāves zona" ir pirmais sērijā par Džeku Rīčeru"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934059773.

     Daugavpils dzejā : krājums = Стихи о Даугавпилсе : [сборник] / ievads, redaktori: Dzidra Stupāne, Faina Osina ; māksliniece Silva Linarte ; sastādītājs: Latgales Centrālā bibliotēka. - Daugavpils : Hronos, 2015 (Demra). - 312 lpp., [8] lp. iel. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu, latgaliešu un krievu valodā. - Veltījums Daugavpilij 740 gadu jubilejā.
        Autori: Antons Austriņš, Janīna Babre, Jānis Broks, Māris Čaklais, Aleksandrs Drozdovs, Žanna Evarte, B. Jansone, I. Kapitanovs, Linda Kilevica, Osvalds Kravalis, F. Levijs, Aleksandrs Meņšikovs, Anna Rancāne, Ieva Rupenheite, Juoņs Ryučāns, Daina Sirmā, Lidija Vasaraudze, Andris Vējāns, Jeļena Vorošilova, Елена Банашкевич, Анжелика Барановска, Анастисия Беликова, Алена Беляева, Зенон Бурый, В. Бызов, Мальта Вишаренко, Евгений Волков, Станислав Володько, Елена Ворошилова (перевод Александры Яковлевой), А. Восток, Анатолий Галлер, Наталья Гамова, И. Георгиев, Евгений Голубев, Тамара Гордина, Нина Григорьева, Алексей Гузик, Марина Данченко, Антонина Егорова, Алексий Жилко, Михаил Жуков. Александр Ильинский, Анна Ионане, София Ковалева-Кривоносова, М. Колесников, Евтихий Коноплёв, Валдис Крумгольд, Лариса Кудряшова, Юрий Лавриненко, Павел Макаленкин, Инета Макарова, Геннадий Марков, Ирина Мастерман, Мать Анна, Александр Меньшиков, Фаина Осина, Елена Постернак, Валентина Прудникова, Елена Роголева, Татьяна Рускуле, Анастасия Сазанкова, Игорь Середа, Руслан Соколов, Алексей Соловьев, Иван Соловьев, Вита Соловьёва, Владимир Стефаниди, Ирина Страздоника-Плячко, А. Тихонов, Светлана Фартовая, Вера Филюшонок, Арсений Формаков, Анатолий Харин, Татьяна Чехольская, Алла Шимане, Клавдия Юрьева, Александр Якимов.
        ISBN 9789984980263.

     Devero, Džūda.  Negaidītais mantojums / Džūda Devero ; [no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis]. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 415 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984358246.
        

     Doda, Kristīna.  Kārdinājums : etīde tumšsārtos toņos / Kristīna Doda ; [no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis]. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 476 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).   ISBN 9789984358222.

     Dreika, Dagnija.  Sirdslietas / Dagnija Dreika. - Jūrmala : Apgāds Daugava, 2016. - 230, [1] lpp. - Romāns "Sirdslietas" stāsta par cilvēku attiecībām, raksturiem, viņu attieksmi pret talantu un aicinājumu, dzimto vietu un pasauli, tās norisēm. Un, protams, mīlestību, kas reizēm uzplaukst krāsmatās. Pēc šī romāna motīviem tapusi Baldones tautas teātra izrāde "Karmen, ak, Karmen".
        ISBN 9789984411026.
        

     Eljota, Ketrina.  Vēlos būt tev līdzās : romāns / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 445 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Wish you were here.   ISBN 9789984358239.
        

     Heiere, Džordžeta.  Frederika / Džordžeta Heiere ; [no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis]. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 461 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984358185.

       Hokinsa, Paula.  Meitene vilcienā / Paula Hokinsa ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; [redaktore Marika Taube]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 332, [3] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris).    ISBN 9789934058622.
        

     Ieviņš, Kārlis, 1888-1977.  Latvju zeltrača dēkas / Kārlis Ieviņš. - Jūrmala : Apgāds Daugava, 2016. - 209 lpp.        ISBN 9789984411019.

     Kesa, Kīra.  Prinča līgava. Vienīgā : triloģijas "Prinča līgava" trešā grāmata / Kīra Kesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 318 lpp. ; 21 cm. - (Prinča līgava / Kīra Kesa ; 3. grāmata). - Oriģ. nos.: The one.
        3. grām. Vienīgā.
        ISBN 9789934060090.

       Lipska, Rūta.  Fēniksa liktenim lemtie : romāns / Rūta Lipska ; redaktore Eva Mārtuža ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Agra Liepiņa zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 205, [1] lpp. : faks., il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 3 (201).        ISBN 9789934151408.

     Moja, Džodžo.  Viens plus viens / Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 366, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934058882.

      Pizāne-Dilba, Inga.  Tu neesi sniegs : dzeja / Inga Pizāne ; redaktors Jānis Rokpelnis ; māksliniece Ieva Ekmane. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 61, [1] lpp. ; 19 cm.        ISBN 9789984235776.

     Repše, Gundega, 1960-.  Bogene : romāns / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; zinātniskais konsultants Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda autore Ilva Skulte ; vāku noformējumam izmantota Ievas Iltneres glezna "Seja". - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 198, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 5).        ISBN 9789934546082. . - ISBN 9789934564082.
        

     Rodrigesa, Debora.  Mazā Kābulas kafejnīca : romāns / Debora Rodrigesa ; no angļu val. tulkojusi Sandra Rutmane ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Elga Rusmane ; konsultante persiešu val. jautājumos Biruta Jēgere. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2016. - 320 lpp.
        ISBN 9789934051425.

     Silaroze, Atis.  Pļāvējs : dzejas izlase, 1971-2012 / Atis Silaroze ; literārais redaktors un pēcvārda autors Valdis Rūja ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Pujats. - Rīga : Atis Silaroze ; Laimīgās mākslas muzejs, 2012 (Apgāds Imanta). - 199, [1] lpp. : il., ģīm., faks.        ISBN 9789984496122 (ies.).

     Silaroze, Atis.  Varavīksne kaklasaitē : dzeja / Atis Silaroze ; Arnolda Auziņa, Māras Grudules priekšvārdi ; vāka dizains: Ēriks Pokulis. - Rīga : [Atis Silaroze], ©2016. - 206 lpp. : notis ; 21 cm.        ISBN 9789934142796.

     Skalbergs, Atis.  Hronista pēdējais ieraksts : stāsti, atmiņas / Atis Skalbergs ; sakārtojis Atis Skalbergs. - Rīga : [Atis Skalbergs], 2015 (Talsu tipogrāfija). - 151 lpp. : il. ; 22 cm. - A. Skalberga grāmatā ievietoti stāsti, atmiņas un pasakas. Autors atceras tikšanos ar sarkano strēlnieku Pēteri Griško, šahu ar Mihailu Tālu. - Par autoru: 5.-7. lpp. . - "Pateicība grāmatas tapšanā Aivaram Slucim"--[1.] lpp.
        Saturs: Stāsti: Viņš pārdeva Ekziperī. Pagaidām. Džokers. Bunkurā. Rūgts! Saknes vēl ir dzīvas. Atmiņas par studiju gadiem. Par darbu Latvijas Radio. Tikšanās ar sarkano strēlnieku Pēteri Griško. Šahs ar Mihailu Tālu. Mīlestība - tā lai dzīvo vēl pēc manis. Murdā. Jahta. Jūra nepiedod. Jūra atbildēs. Mušas. Pasakas: Vieglums. Labo darbu gaisma.
        ISBN 9789934146084.

     Skujenieks, Knuts.  Samen im schnee : Gedichte = Sēkla sniegā un ārpuskrājuma dzejoļi / Knuts Skujenieks ; no latviešu valodas atdzejojis, priekšvārdu sarakstījis Valdis Bisenieks ; Lauras Silenieces vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Jirgensone. - Rīga : Jumava ; Klagenfurt : Wieser, ©2016. - 207 lpp. ; 21 x 12 cm. - Teksts paralēli latviešu un vācu valodā.
        ISBN 9789934118500. . - ISBN 9783990291733.
       

       Štelmahere, Ruta.  Krekls : [dzejoļu krājums] / Ruta Štelmahere ; redaktors Jānis Rokpelnis ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 70 lpp.         ISBN 9789934512759.

       Švarca, Sandra.  Rotaļas mijkrēslī / Sandra Švarca ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; Amandas Balodes-Paupes ilustrācijasi ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 189, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 2 (200).
        ISBN 9789934151262.

       Teilore, Katrīna.  Daringemhola. Mantojums / Katrīna Teilore ; no vācu val. tulk. Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 271, [1] lpp. - Orig. nos.: Daringham Hall.      ISBN 9789934054327.

     Tirzmaliete, 1876-1942.  Kur zelta tauriņš svētkus svin ... : dzejas izlase / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds un nodaļu komentāri ; vāka noformējums: Rihards Freijs ; noformējumam izmantotas Kaivas Treijas fotogrāfijas ; priekšvārdā Ferdinanda Knoka fotogrāfija. - Rīga : NT2015, ©2016 (Drukātava). - 57, [2] lpp. : il., portr. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934858000.
        

     Venters, Egīls, 1964-.  Atlantīda, kāda tā ir : romāns / Egīls Venters ; [redaktore Kristīne Ilziņa ; Ingūnas Kļavas Švankas maketa dizains ; Lauras Mortensenas-Floresas vāka noformējums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 191, [1] lpp.        ISBN 9789934053535.
        

       Zandere, Inese, 1958-.  Kuģa žurnāls : piezīmes, raksti, fragmenti, vēstules, sarunas : 1994-2007 / Inese Zandere ; redaktore Maima Grīnberga ; māksliniece Dita Pence ; foto: Kristaps Kalns. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 479 lpp. : portr. ; 23 cm.        ISBN 9789934512728.

       Акунин-Чхартишвили.  Другой путь / Акунин-Чхартишвили ; [оформ. облож. Игорь Сакуров ; вып. ред. Вероника Рямова]. - Москва : Захаров, 2015. - 455, [1] с. : фотогр. - (Семейный альбом). - 16+. - На облож. и титул. л. указана фамилия автора Акунин-Чхартишвили. - Текст печатается в авторской редакции, орфографии и пунктуации.
        ISBN 9785815913424.

       Ахерн, Сесилия.  Игра в марблс : роман / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Л. Сумм. - Москва : Иностранка, 2016. - 382, [1] с. - 16+. - Ориг. назв.: Ahern, Cecelia. The Marble Collector. - На обл.: Забытое детство. Обретенная жизнь.
        ISBN 9785389102927.

     Берсенева, Анна, 1963-.  Лучшие годы Риты : роман / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2016. - 314, [1] с. : ил. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой).         ISBN 9785699870394.

     Борисова, Ариадна.  Всегда возвращаются птицы : роман / Ариадна Борисова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 348, [1] с. - (Кровь и молоко).
        ISBN 9785699858590.
      

     Веденская, Татьяна.  Девушка без имени : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Позитивная проза Татьяны Веденской).
        ISBN 9785699870134.

     Вершовский, Михаил.  Молчание апостола [роман] / Михаил Вершовский. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 477, [1] с. - (Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре). - 18+.
        ISBN 9785699867394.

     Гончар, Анатолий.  Ангелы апокалипсиса : [роман] / Анатолий Гончар. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 349, [1] с. - (Спецназ ГРУ. Ударная группа).
        ISBN 9785699868599.

     (Две) стороны : латышские военные рассказы : Вторая мировая война в солдатских дневниках / под редакцией Виты Зелчи и Улдиса Нейбургса ; тексты дневниковых записей подготовили Лаура Ардава, Дидзис Берзиньш и Гита Силиня ; перевод на русский язык Жанны Эзите ; художник Марис Гарьянис. - Rīga : Mansards, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 479, [1] lpp. : il., faks. ; 19 cm. - (Nospiedumi). - Bibliogrāfija: 457.-471. lpp. un zemsvītras piezīmēs un rādītājs: 472.-[480.] lpp. - Ориг. назв. (Divas) puses. Latviešu kara stāsti.
        ISBN 9789984872995.

       Джеймс, Э Л.  Грей. Кристиан Грей о пятидесяти оттенках / ЭЛ Джеймс ; пер. с англ. И. Метлицкой, Е. Костиной. - Москва : Эксмо, 2015. - 511 с.
        ISBN 9785699850334.

       Донцова, Дарья.  Коронный номер мистера Х : роман / Дарья Донцова. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 318 c. - (Иронический детектив). - 16+. - На обл.: Джентельмен сыска Иван Подушкин.
        ISBN 9785699862429.

       Дэр, Тесса.  Пленник сердца : роман / Тесса Дэр ; пер. с англ. Я. Е. Царьковой. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Any Duchess Will Do.
        ISBN 9785170894734.
        

     Касимов, Е. П.  Назовите меня Кристофором : [повесть в рассказах, рассказы] / Евгений Касимов. - Москва : Эксмо, 2013. - 410, [1] с. - (Лауреаты литературных премий).
        В содерж.: Бесконечный поезд ; Рассказы.
        ISBN 9785699675913.
 

     Кент, Кэтлин.  Дочь колдуньи : роман / Кэтлин Кент ; пер. с англ. И. Нелюбовой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 317, [2] с.
        ISBN 9785389026186.

     Колычев, Владимир.  Под воровскими звездами / Владимир Колычев. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 317 с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785699843091.
       

     Ларссон, Стиг.  Девушка, которая взрывала воздушные замки [культовая трилогия] / Стиг Ларссон ; [пер. с швед. К. Е. Мурадян]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 724, [3] с. ; 21 см. - (DETECTED. Тайна покорившая мир). - Ориг. назв.: Luftslottet som Sprangdes.
        ISBN 9785699843558.
        

       Леонов, Николай.  Старая рана : [романы] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 380, [2] с. - (Черная кошка). - Книга издана в суперобложке.
        Содерж.: Старая рана. Тайна золотого обоза.
        ISBN 9785699866830.
                                                                         

       Луганцева, Татьяна.  Пуд соли на сердечную рану : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785170947256.
        

       Маккалоу, Колин.  Плотский грех : [роман] / Колин Маккалоу ; перевод с английского Н.Кудашевой. - Москва : Издательство АСТ, 2016. - 350, [1] с. - (Поющие в терновнике). - 16+.
        ISBN 9785170880829.
        

       Матир, Анна.  Гавань моего сердца : роман / Анна Матир ; пер. с англ. Марии Шакуры. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 302 с. - Ориг. назв.: A Home for my Heart.
        ISBN 9785991032216. . - ISBN 9789661491044.

       Милн, Кевин Алан.  Шесть камешков на счастье : роман / Кевин Алан Милн ; [пер. с англ. И. В. Рапопорт]. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 377, [2] с. - (Любовь глазами мужчины. [Романы Кевина Алана Милна]). - 16+. - Ориг. назв.: Milne, Kevin Alan. The one good thing, 2013.
        ISBN 9785699854004.

       Монро, Мэри Элис.  Летние девчонки : [роман] / Мэри Элис Монро ; [пер. с англ. Д. Лазаревой]. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 442, [2] с. - (Мэри Элис Монро. Бестселлеры для солнечного настроения). - 16+. - Oriģ. nos.: Monroe, Mary Alice. The summer Girls.
        ISBN 9785699861149.

     Муравьева, Ирина.  Младенческие опыты женщины / Ирина Муравьева. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 281, [2] с. - (Любовь к жизни. Проза И. Муравьевой).
        ISBN 9785699869848.

       Найт, Рени.  Все совпадения случайны : [роман] / Рени Найт ; [пер. с англ. Н. А. Анастасьева]. - Москва : АСТ, 2016. - 286, [1] c. - (Психологический триллер). - 16+. - Ориг. назв.: Knight, Renée. Disclaimer, 2015. - На обл.: Детектив: новый уровень.
        ISBN 9785170875528.

       Образцов, Константин.  Молот Ведьм : [роман] / Константин Образцов. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 555, [1] c. - (Интеллектуальный триллер).   ISBN 9785699866809.
        

       Полякова, Татьяна(Татьяна Викторовна), 1959-.  Судьба - волшебница : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 315 с. : ил. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой).        ISBN 9785699873852.

     Робертс, Нора.  Семья на заказ : [роман] / Нора Робертс ; [пер. с англ. А. Ю. Кабалкина]. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 444 с. - (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). - 18+. - Oriģ. nos.: Roberts, Nora. Thankless in Death, 2013. - На обл.: # 1 New York Times Bestselling Author.
        ISBN 9785699857043.

     Самаров, Сергей.  Иногда пули - как снег на голову : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2015. - 284, [2] с. - (Спецназ ГРУ). - 16+. - На обложке: Величие Родины - в ваших славных делах.
        ISBN 9785699846924.

      Сухачевский, В. В.(Вадим Вольфович), 1953-.  Слепень : роман / Вадим Сухачевский. - Москва : АСТ, 2016. - 288 с. - (Тайный суд).
        ISBN 9785170941865.

     Тессаро, Кэтлин.  Дебютантка : роман / Кэтлин Тессаро ; пер. с англ. В. Яковлевой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2015. - 381, [1] с. - (Сто оттенков любви). - 16+. - Ориг. назв.: The Debutante.
        ISBN 9785389052475.
        

     Устинова, Татьяна.  Вселенский заговор / Татьяна Устинова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 343, [1] с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).
        ISBN 9785699879342.

       Чемберлен, Диана.  Любовник моей матери, или Что я знаю о своем детстве : [роман] / Диана Чемберлен ; пер. с англ. Н. Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2014. - 412, [1] с. - (Роман-потрясение. Д. Чемберлен). - 16+. - Ориг. назв.: Chamberlain, Diane. Brass ring, 2008. - На обл.: Лауреат премии "Лучший роман года".
        ISBN 9785699763887.

     Шувалов, Александр.  Чистодел : роман / Александр Шувалов. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 317, [1] с. - (Агент ГРУ. Триллер написанный военным разведчиком).
        ISBN 9785699865727.