Jaunās grāmatas 2017.gada aprīlī

Jaunumi lasītavā.

Klešniks, Valentīns Edmunds.  Ciblas novads [nepublicētais materiāls] / Valentīns Edmunds Klešniks. - [B.v. : b.i.], [2009]. - [188] lpp. : il. - Saturā: Ponizove-Terra Incognita (Zeme nezināmā, kura reiz bija) : Klusās mājas (Dzimtu ligzdas) ; Izkliedētās dzimtas: saimes un dzimtas: Ponizoves dzimtas ; Dzimtu koki un apraksti.
        3. grām. Līdumnieku stūris.

Korjuss, Hanness.  Ludzas igauņi : zemes dieva tauta / Hanness Korjuss ; zinātniskais redaktors priekšvārda autors Saulvedis Cimermanis ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Eva Mārtuža ; tulkotāji: Guntars Godiņš, Anna Leščinska ; vāka grafiskais noformējums: Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, ©2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 157, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - (Letonikas bibliotēka). - Bibliogrāfija: 133.-[145.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Personu rādītājs: 147.-[158.] lpp.  ISBN 9789934152801.

Krastiņš, Uldis.  Krimināllikuma komentāri : trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, Diāna Hamkova ; ar Ulda Krastiņa priekšvārdu ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska ; rādītājs: Signe Terihova. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 830 lpp. : portreti, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 662.-696. lpp. - Krimināllikuma jēdzienu alfabētiskais rādītājs: 759.-830. lpp. . - Ziņas par autoriem: 15.-19. lpp.     ISBN 9789934508370.

 

Nozaru literatūra Abonementā.

Amor vincit omnia : Konstantīns Karulis dzīvē un darbos : monogrāfisks rakstu krājums / sastādītāja, zinātniskā redaktore komentāru un ievada autore Janīna Kursīte ; zinātniskie recenzenti: Maija Burima, Anna Stafecka ; redakcijas kolēģija: Tatjana Civjana, Ina Druviete, Ļubova Kiseļeva, Donata Mitaite ; redaktore Jolanta Treile ; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, ©2017 (Jelgavas Tipogrāfija). - 350, [1] lpp., [16] lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti        ISBN 9789934549311.

Auders, Aris G.  Royal Horticultural Society encyclopedia of conifers : a comprehensive guide to cultivars and species / Aris G. Auders, Derek P. Spicer. - Nicosia : Kingsblue Publishing, 2012. - 780 lpp. : ilustrācijas ; 34 cm. - "Royal Horticultural Society"--Titullapā.
        1. sēj. Abies to Picea. Dekoratīvie skuju koki.

Auders, Aris G.  Royal Horticultural Society encyclopedia of conifers : a comprehensive guide to cultivars and species / Aris G. Auders, Derek P. Spicer. - Nicosia : Kingsblue Publishing, 2012. - [727] lpp. : ilustrācijas ; 34 cm. - Ietver bibliogrāfiju (1503.-1506. lpp.). - "Royal Horticultural Society"--Titullapā.
        2.sēj. Pilgerodendron to Xanthocyparis.   Dekoratīvie skuju koki.
     

Baņķis, Kristaps.  Tavs astrologs : 18 spilgtākie Latvijas astrologi / Kristaps Baņķis ; māksl. Andris Bergmanis ; portretu fotogrāfe: Anda Krauze. - [Valdemārpils : Kristaps Baņķis, 2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 275 lpp. : il., ģīm., faks.    ISBN 9789984492575

Dobrovenskis, Roalds.  Reiz dzīvoja bruņinieks nabags... : grāmata par Musorgski / Roalds Dobrovenskis ; no krievu val. tulk. Dina Nātiņa ; red. Benita Briede ; Esteres Rožkalnes vāka dizains un foto. - Rīga : Lasītava, ©2016. - 687, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģinālnosaukums: Рыцарь бедный. Книга о Мусоргском.     ISBN 9789934866401.

Korjuss, Hanness.  Ludzas igauņi : zemes dieva tauta / Hanness Korjuss ; zinātniskais redaktors priekšvārda autors Saulvedis Cimermanis ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Eva Mārtuža ; tulkotāji: Guntars Godiņš, Anna Leščinska ; vāka grafiskais noformējums: Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, ©2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 157, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - (Letonikas bibliotēka). - Bibliogrāfija: 133.-[145.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Personu rādītājs: 147.-[158.] lpp.     ISBN 9789934152801.

Latvijas Mākslas akadēmija.  Latvijas Mākslas akadēmijas gadagrāmata, 2016 : Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās. Diplomdarbi / red. Jolanta Raita ; tulk. Dārta Rīna ; priekšvārdu sarakstīja: Aleksejs Naumovs, Kristaps Zariņš, Andris Teikmanis ; mākslinieks Aivars Sprūdžs. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmija, 2016. - 199, [4] lpp. : il., ģīm. - Teksts paral. latviešu, angļu val.    ISBN 9789934541155.

Latviskas Latvijas spēks : veltījums Latvijas simtgadei / autori: Andis Alksniņš, Valdis Celms, Ina Druviete, Anita Jansone-Zirnīte, Sandra Kalniete, Guntis Kalnietis, Anna Klaucāne, Anna Krimele, Ligita Leja, Agris Liepiņš, Eva Mārtuža, Uģis Niedre, Otto Ozols, Ieva Pīgozne, Jānis Purviņš, Elizabete Taivāne, Juris Urtāns, Tatjana Volkova ; monogrāfijas sastādītāja, literārā redaktore un ievada autore Eva Mārtuža ; zinātniskās redaktores un recenzentes: Rita Grāvere, Veronika Bikse ; zinātniskā konsultante Tatjana Volkova ; vāka dizains: Laura Bērziņa ; vāka noformējumā Anitas Jansones-Zirnītes glezna "Saules zīme", 2009. - [Rīga] : IDE Rozītes, ©2016 (Dardedze hologrāfija). - 231, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934854439.

Ornišs, Dīns.  Dr. Orniša programma sirds veselībai / Dīns Ornišs ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gunta Šustere ; tulkojums: Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 719 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [669.]-689. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [693.]-717. lpp. - Oriģinālnosaukums: Dr. Dean Ornish's programm for reversing heart disease. - Par autoru: [718.]-719. lpp.
        ISBN 9789934059131.
        

Petersdorfs, Vinands.  Domāšanas kļūdas, kas maksā naudu : no dāvanu iegādes līdz nodokļiem - profesionāļu padomi / Vinands fon Petersdorfs, Patriks Berno ; no vācu valodas tulk. Renāte Siliņa ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noform. ; atb. Red. Alīna Melngaile ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, ©2016. - 221, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Denkfehler, die uns Geld kosten.    ISBN 9789934200229.

Petričeka, Rita.  Bertrams Rozenbergs. Fiat justitia / Rita Petričeka ; redaktores: Ieva Gundare, Ligita Kovtuna ; māksliniece Daiga Brinkmane ; priekšvārdu sarakstīja Ieva Gundare ; ievada autors Juris Petričeks. - Rīga : [Vesta LK], 2016. - 119 lpp. : ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934511363.

Prohorovs, Anatolijs.  Uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijā un Igaunijā : tā ietekme uz uzņēmējdarbību, investīcijām, bezdarba līmeni, nodokļu ieņēmumiem un valsts ekonomisko izaugsmi : monogrāfija / Anatolijs Prohorovs ; zinātniskie redaktori: Kārlis Ketners, Marina Solesvīka, Vjačeslavs Dombrovskis ; redaktore Dzintra Birnbauma ; angļu teksta redaktors Bendžamins Bregins ; mākslinieks Ivans Tutovs. - Rīga : Zinātne, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 256 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 179.-193. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Par autoru: 6. Lpp.    ISBN 9789934549298.

Strubergs, Pēteris.  Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu sirdi / Pēteris Strubergs ; [atbildīgā redaktore Liene Soboļeva]. - Rīga : Jumava, ©2016. - 232, [5] lpp., [16] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934200168.

Бубновский, Сергей.  Код здоровья сердца и сосудов / Сергей Бубновский. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 444, [1] с. : ил. - (Оздоровление по системе доктора Бубновского).        ISBN 9785699598267.

Норбеков, Мирзакарим.  Опыт дурака 5 : ошибки, которые совершают люди / Мирзакарим Норбеков. - Москва : АСТ, 2017. - 279, [2] с. - (Библиотека Норбекова). ISBN 9785170982493.

 

Daiļliteratūra.

Auziņš, Arnolds.  Kā toreiz Virdžīnijā : romāns / Arnolds Auziņš ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Māras Rikmanes ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte ; foto: Valdis Semjonovs. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (Rēzekne : Latgales druka). - 206, [1] lpp. : faksimils, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 1 (211). - Bibliogrāfija: [207.-208.] lpp        ISBN 9789934152757.

Ābele, Inga.  Duna : romāns / Inga Ābele ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; vēstures konsultants Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 430, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 7). - Bibliogrāfija: 428.-[429.] lpp.        ISBN 9789934546358.

Bargais, Rihards.  Plikie rukši : romāns / Rihards Bargais ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 204, [3]lpp.                   

Dimante, Inguna.  Cita meitene jeb Senā kāzu nakts : [romāns] / Inguna Dimante ; redaktore Dzintra Zālīte ; Melānijas Vilkas ilustrācijas ; Natālijas Kugajevskas vāka māksl. noform. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 216, [3] lpp. : il., portr. - (Lata romāns ; 3 (213).    ISBN 9789934152979.

12 dzejnieki no Krievijas : antoloģija = 12 поэтов из России : антология / atdzejotāji: Inga Gaile, Ingmāra Balode, Jānis Elsbergs, Jānis Rokpelnis, Pēteris Draguns, Aivars Eipurs, Andris Akmentiņš, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Edvīns Raups, Liāna Langa ; sastādītāji: Sergejs Timofejevs, Aleksandrs Zapoļs ; latviešu teksta redaktors Vents Zvaigzne ; grāmatas dizains: Aleksejs Muraško, Tom Mrazauskas. - [Rīga] : Orbīta, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 237 lpp.        ISBN 9789934847660.                                    

Eglīte, Biruta.  Ceturtais bauslis : stāsti par Latvijas 100 gadiem : [biogrāfisks romāns par Spridzānu dzimtu Latgalē gadsimta garumā] / Biruta Eglīte ; māksl. Nataļja Kugajevska ; Aijas Spridzānes red. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 381, [2] lpp. : fotogr.
        ISBN 9789934152863.

Ermlere, Franciska.  Meistarstiķis : detektīvromāns / Franciska Ermlere ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (PNB Print). - 174, [1] lpp. ; 21 cm. - (Rīgas detektīvs).        ISBN 9789934152559.

Ferrante, Elena.  Jaunais uzvārds / Elena Ferrante ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; [tulkotājas redakcijā]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 479, [1] lpp. ; 23 cm. - (Neapoles tetraloģija / Elena Ferrante ; 2. grāmata).
        
Korija, Džeina.  Mana vīra sieva / Džeina Korija ; [no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze]. - Rīga : Kontinents, [2017] (PNB Print). - 511 lpp. ; 21 cm. - Orig. nos.: My husband's wife. - "Apgāds "Kontinents", 2017"--Titullapas 2. pusē.     ISBN 9789984358543.
        

Linka, Šarlote.  Pieviltā : romāns / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 461, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģinālnosaukums: Die Betrogene.    ISBN 9789934061509.
        

Ļevkins, Andrejs.  Dūmi miglā / Andrejs Ļevkins ; no krievu valodas tulkojis Guntis Berelis ; tulkojuma redaktore Ieva Kolmane ; mākslinieks Zigmunds Lapsa. - [Rīga] : Орбита, 2016. - 111 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Oriģ. nos.: Дым внутрь погоды.
        Saturs: Tramvajs Nr. 11 ; Šeit ostatnia niedziela ; English holly, common holly ; Putns R.D. Laing'am ; Kauņas pārpasaulīgā forma ; 24.05.2014., Snktpēterb. ; 4bdn_wrdz ; Kaķa Č. naksnīgā ielaušanās.    ISBN 9789934847653.
        

Manfelde, Andra.  Virsnieku sievas : romāns / Andra Manfelde ; redaktore Gundega Blumberga ; vēstures konsultants Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 252, [3] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; X).    ISBN 9789934546365.

Nesbē, Jū.  Asinis sniegā : romāns / Jū Nesbē ; no norv. val. tulk. Ilmars Briška. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 174, [1] lpp. - (Zvaigznes trilleris).  ISBN 9789934066368.
        

Pārksa, Adele.  Brilles aklai mīlestībai : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, ©2017 (PNB Print). - 441 lpp. ; 21 cm. - Oriģinālnosaukums: The state we're in.   ISBN 9789984358574.

Puriņa, Inga.  Sirdspuksti viņpus robežām / Inga Puriņa ; atbildīgā redaktore Inga Vanaģele ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; māksliniece Nataļja Kugajevska. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 214 lpp. ISBN 9789934151736.
        

Rābe, Marks.  Šoks : psiholoģisks spriedzes romāns / Marks Rābe ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 302, [2] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).          

Skujenieks, Knuts.  Basās zvaigznes : Босые звёзды / Knuts Skujenieks ; Olgas Pētersones atdzejojums un sakārtojums ; atbildīgā redaktore Ingūna Cepīte ; redaktore Daina Vilemsone ; priekšvārdu sarakstīja: Māris Salējs, Olga Pētersone ; mākslinieks Ivo Grundulis ; noformējumā izmantoti Vlada Brazjūna fotoattēli. - Rīga : Pētergailis, [2016] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 253 lpp.   ISBN 9789984334301.

Tirzmaliete.  Kas mūs radīja, tā Augstā vara... / Tirzmaliete ; [Normunda Treija sakārtojums un komentāri ; vāka noformējums: Ints Vikmanis]. - Rīga : 2015, 2016. - 75 lpp. : il., portr.        ISBN 9789934858017.

Toda, Anna.  After. Pēc kritiena / Anna Toda ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; [redaktore Anda Brazauska]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 782 lpp. ; 23 cm. - (After / Anna Toda ; 3. grāmata).
        [3.grām.].     ISBN 9789934065613.

Tomašs, Jānis.  Melnie darba cimdi : dzejas krājums / Jānis Tomašs ; redaktors un priekšvārda autors Aivars Eipurs ; dizains: Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 63 lpp. ; 16 cm.        ISBN 9789984334332.

Triks, Olivjē.  Pēdējais lapzemietis : detektīvromāns / Olivjē Triks ; no franču valodas tulkojusi Inga Mackēviča ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve. - Rīga : Lauku Avīze, ©2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 477, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģinālnosaukums: Le dernier Lapon. - "Ziemeļu trilleris"--Uz vāka.
        ISBN 9789934152924.

Vīgante, Dace.  Ledus apelsīns / Dace Vīgante ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; redaktore Ieva Melgalve. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 171, [1] lpp.
        Saturā: Ledus okeāns; Apelsīns; Kustība ir gandrīz nemanāma; Cita; Virtuves dievs; Nekādu ķep-ļep; Diptihs; Barankas; Ziemeļbriedis; Mēness parhēlijs; Skatiens.
        ISBN 9789934062124.

Zoldnere, Dina.  Atspulgi akā / Dina Zoldnere ; redaktore Dzintra Zālīte ; autores ilustrācijas ; Natālijas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; foto Valdis Semjonovs. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 222, [1] lpp. : il., portr. - (Lata romāns ; 2 (212).        ISBN 9789934152771.
        

Александрова, Наталья.  Портрет Кровавой графини : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] с. - (Роковой артефакт).
        ISBN 9785171012335.
        

Барсова, Екатерина.  Грааль клана Кеннеди / Екатерина Барсова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 345, [2] с. ; 21 см. - (Великие тайны прошлого. Детективы Е. Барсовой). - [16+].    ISBN 9785699929900.

Вайнштейн, Стелла.  Недостаточно хороша : роман / Стелла Вайнштейн. - Москва : АСТ, 2016. - 380, [2] с. - (TeenLife). (Книги, покорившие Рунет).
        ISBN 9785170992997.

Веденская, Татьяна.  Мой служебный роман : дилогия / Татьяна Веденская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 474, [1] с. ; 21 см. - (О такой, как ты). - 16+.
        В содерж.: Пряник, или Мой шикарный босс ; Идеалист, или Мечтать о такой, как ты : романы.   ISBN 9785699941520.
        

Джио, Сара.  Тихие слова любви : роман / Сара Джио ; [пер. с англ. И. Ю. Крупичевой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 378, [1] с. ; 18 см. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт). - Назв. ориг.: The Look of Love.   ISBN 9785699947614.

Зорина, Надежда.  Числовой код бессмертия / Надежда и Николай Зорины. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 312, [3] с. ; 21 см. - (Игры чужого разума. Остросюжетные романы Н. и Н. Зориных).    ISBN 9785699939008.

Катишонок, Елена.  Жили-были старик со старухой : роман / Елена Катишонок. - 8-е изд., стереотип. - Москва : Время, 2016. - 478, [1] с. : ил. - (Самое время!). - На обл.: Лауреат премии "Ясная Поляна".     ISBN 9785969115095.

Колочкова, Вера.  Умягчение злых сердец : роман / Вера Колочкова. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 313, [2] с. - (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры Колочковой). - 16+.    ISBN 9785699938551.

Колычев, Владимир.  Адский рай / Владимир Колычев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 348, [2] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785699942404.

Крюкова, Тамара.  На златом крыльце сидели : роман / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 445, [1] с. : ил. - (Долина чудес). - На пер. : Не детская книга.     ISBN 9785906819536.

Кэмерон, Брюс.  Хозяин собаки : роман / Брюс Кэмерон ; пер. с англ. Я. Красовской. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 474, [1] с. - (Тот, кто не предаст. Люди и их питомцы).   ISBN 9785699935017.
        

Левкин, Андрей.  Дым внутрь погоды / Андрей Левкин ; редактор Александр Заполь ; художник Зигмундс Лапса. - [Rīga] : Орбита, 2016. - 122 lpp. : ilustrācijas. - Saturs: Трамвай № 11 ; Здесь ostatnia niedziela ; English holly, common holly ; Птица для R.D. Laing'a ; Вселенская форма Каунаса ; 24.05.2014, СПб ; 4bdn_wrdz ; Ночное вламывание кошки Ч.    ISBN 9789934847646.

Леонов, Николай.  Мятежный дальнобойщик : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 380, [2] с. - (Черная кошка). - 16+. - Книга издана в суперобложке.
        Содерж.: Мятежный дальнобойщик ; Мститель с того света.
        
Мойес, Джоджо.  После тебя : [роман] / Джоджо Мойес ; [пер. с англ. Ольги Александровой]. - Москва : Иностранка ; [Азбука-Аттикус], 2015. - 541, [1] с. - 16+. - Ориг. назв.: Moyes, Jojo. After you. - На обл.: "После тебя" - потрясающее продолжение романа "До встречи с тобой".      ISBN 9785389103061.

Райнер, Сара.  Чужое солнце : [роман] / Сара Райнер ; [пер. с англ. В. Гришечкина]. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 507, [1] с. - (Тем, кто любит С. Ахерн: Романы Сары Райнер). - 16+. - Ориг. назв.: Rayner, Sarah. The Other Half, 2001.       ISBN 9785699935468.
       

Самаров, Сергей.  Крупнокалиберный укол : роман / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2017. - 348, [2] с. - (Спецназ-ГРУ).     ISBN 9785699943616.

Свечин, Николай.  Удар в сердце : [сборник рассказов] / Николай Свечин. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 314, [2] с. : ил. - (Детектив Российской империи). - 16+.
        Содерж.: Удар в сердце. Шел по улице малютка... Дело безносого. О. Б. П. (Оставить без последствий). Варешкин. Шведская куртка : [рассказы].
        ISBN 9785699925162.

Тамоников, Александр.  Тени прошлого / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2017. - 349, [1] с. - (Войны и судьбы).   ISBN 9785699954117.

Ульссон, Матс.  Когда сорваны маски : [роман] / Матс Ульссон ; [перевод со швед. Ольги Боченковой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 348, [1] с. - (Звезды мирового детектива). - 16+. - Ориг. назв.: Olsson, Fredrik T. I de bästa familjer.    ISBN 9785389097766.

Устинова, Татьяна.  Селфи с судьбой : [роман] / Татьяна Устинова ; под ред. О. Рубис. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 313, [1] с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). - 16+.    ISBN 9785699953318.