Jaunās grāmatas 2017.gada februārī

Nozaru literatūra.

Aspazija un mūsdienas : dzimums, nācija, radošie izaicinājumi = Aspazija and modernity : gender, nation, creativity / zinātniskā redaktore Ausma Cimdiņa ; recenzenti: Benedikts Kalnačs, Edgars Lāms, Pāvels Štolls ; redakcijas kolēģija: Ella Buceniece, Silvestrs Gaižūns, Gundega Grīnuma, Anna Katrīna Īzaka, Maija Kūle, Janīna Kursīte, Ojārs Lāms, Joruna Eklande, Ludmila Sproģe, Astrīda Stānke ; mākslinieks Aldis Aleks ; redaktores: Jolanta Treile (latviešu un krievu val.), Regīna Jozauska (angļu val.), Ilona Pozņaka (vācu val.) ; tulkojums angļu valodā Anita Grauduma. - Rīga : Zinātne, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 479 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm.        ISBN 9789934549168.       

Būmane-Grasmane, Ilze.  Elefantību meistars : gleznotājs un scenogrāfs Laimdonis Grasmanis, 1916-2016 / autore un sastādītāja Ilze Būmane-Grasmane ; koncepcijas un priekšvārda autore Ingrīda Burāne ; vāka dizains: Daina Vīķele ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; tulkotājs Kārlis Streips. - Rīga : Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 246, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm.     ISBN 9789934121340.

Caucis, Gothards Ādolfs.  Viena latvieša stāsts : mūža svētdienā / Gothards Ādolfs Caucis ; [Artas Ozolas-Jaunarājas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Diāna Spertāle]. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 429, [3] lpp. : il., portr.        ISBN 9789934151187.

Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē / I. Čaklā, A. Kubuliņa, S. Kušnere, S. Lasmane, B. Laumane, M. Rižijs, J. Rokpelnis, J. Rozītis, M. Rubene, I. Rūmniece, O. Senkāne, E. Vasiļjeva, V. Vecgrāvis ; sastādītāja, priekšvārda autore Anda Kubuliņa; redaktore Sigita Kušnere ; māksliniece Antra Urtāne ; Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 135 lpp., [1] lp. iel. : portrets, shēma ; 23 cm.                ISBN 9789984893198.

Eglāja-Kristsone, Eva.  Dzelzsgriezēji : Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti / Eva Eglāja-Kristsone ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Kirils Kirasirovs ; vāka foto: Guntis Liepiņš ; ilustrācijām izmantotas G. Janaiša, L. Bļodnieka, J. Ļubļinska, H. Sūnas, I. Jākobsona, J. Žigura, K. Auziņa, J. Kreicberga, V. Namatēva fotogrāfijas, E. Keiša, E. Danberga (pseid. Dadzis) karikatūras. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 333,[1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 24 cm.  ISBN 9789984893099 (ies.).

Gerharde-Upeniece, Ginta.  Māksla un Latvijas valsts, 1918-1940 : Art et état en Lettonie, 1918-1940 / Ginta Gerharde-Upeniece ; zinātniskie konsultanti: Ilgvars Butulis, Mārtiņš Mintaurs ; latviešu teksta literārā redaktore Māra Ņikitina ; tulkojums franču valodā: Dita Podskočija ; franču teksta redaktores: Anne-Sophie Lelong, Olivia Leroy ; bibliogrāfijas sastādītāja Dagnija Celmiņa ; priekšvārdu sarakstīja Žils Bonviāls ; mākslinieki: Ineta Berkmane, Jānis Murovskis ; foto: Leons Balodis, Normunds Brasliņš, Māra Brašmane, Ēriks Fridrihsons, Didzis Grodzs, Roberts Johansons, Mārtiņš Lapiņš, Krišs Rake, Vilis Rīdzenieks, Jānis Rieksts. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 367 lpp. : faksimili, il., portr.        ISBN 9789934512735.

Grava, Uldis.  Tālumā, bet ne svešumā / Uldis Grava ; [atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Keta Īve]. - Rīga : Jumava, ©2016. - 328 lpp., [16] lpp. ielīmes : il.        ISBN 9789934118852.

Gunāra Priedes dzīve un darbi : kopoti raksti / sastādītāja un priekšvārda autore Ieva Struka ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Valda Villeruša mākslinieciskais noformējums ; foto: Eiženija Anna Freimane. - Rīga : Jumava, 2016. - 927, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., portr.  [4.sējums]. 1977-1986.
        Saturā lugas: Žagatas dziesma. Vai mēs viņu pazīsim? Mācību trauksme. Lapsa sludina mieru. Saniknotā slieka. Filiāle. Centrifūga. Sniegotie kalni. Autori: Līvija Akurātere, Anda Burtniece, Lilija Dzene, Arvīds Grigulis, Ausma Legzda, Silvija Radzobe, Edīte Tišheizere, Guna Zeltiņa.      ISBN 9789934118951.

Kangeris, Kārlis.  Aiz šiem vārtiem vaid zeme : Salaspils nometne, 1941-1944 / Kārlis Kangeris, Uldis Neiburgs, Rudīte Vīksne ; recenzenti: Andrievs Ezergailis, Aivars Stranga ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Inga Bērze ; tulkotājas: Aija Abens (angļu valoda), Viktorija Koļļegova (krievu valoda). - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (PNB Print). - 431 lpp. : faksimili, il., portr.        ISBN 9789934151286.

Krekle, Maija.  Ilgu putni ar sasietiem spārniem : Austras Skujiņas dzīve un kaislības / Maija Krekle ; [atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums]. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (PNB Print). - 367, [1] lpp. ; 21 cm.     ISBN 9789934151378.

Lapsa, Lato.  Zem Muhameda bārdas : Izraēla, Palestīna, Turcija, Irāna, Ēģipte, Jordānija, Sīrija / Lato Lapsa ; autora fotogrāfijas ; Jānis Esītis māksl. noformējums ; Ulda Bērziņa atdzejojuma citējums 44.-46.lpp. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 398, [1] lpp. : krās. fotogrāfijas.    ISBN 9789934546198.

Mērtons, Tomass.  Pārdomas vienatnē / Tomass Mērtons ; no angļu valodas tulkojusi Linda Straume ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017] (Poligrāfists). - 128 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Thoughts in solitude.    ISBN 9789934062513.

Mērtons, Tomass.  Septiņloku kalns : ticības autobiogrāfija / Tomass Mērtons ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017] (Jelgavas tipogrāfija). - 558, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The seven storey mountain. - Alfabētiskais rādītājs: 553.-[559.] lpp.
        ISBN 9789934063428.        

Muižnieks, Vitolds.  Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.-18. gadsimta apbedīšanas vietu materiāla / Vitolds Muižnieks ; redaktore Ilze Antēna ; tulkotājs Valdis Bērziņš ; galvenais redaktors Artis Ērglis ; vāka mākslinieks Aldis Aleksis ; fotogrāfs Roberts Kaniņš ; zīmējumi: Aiga Ivbule, Dzintra Zemīte. - Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 330, [6] lpp. : il., diagr., faks., kartes, tab. ; 31 cm. - (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti , 1407-4540 ; Nr. 21). - Bibliogrāfija: 282.-[305.] lpp.        ISBN 9789984747286.

No Dainu skapja līdz "Latvju dainām" / [teksts: Elga Melne ... u.c. ; sastādītāja Rita Treija ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; mākslinieks Krišs Salmanis]. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 366 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.   ISBN 9789984893174.

Ozols, Otto.  Neērtās patiesības : vēstules XXI gs. latvietim / Otto Ozols ; [Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; sastādītāja un redaktore Eva Mārtuža]. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 287 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934151231.

Pērkone, Inga.  Latvijas pirmās filmas : First Latvian Films / Inga Pērkone ; recenzenti: Tālivaldis Urtāns, Valda Čakare, Ieva Struka ; redaktore Kristīne Matīsa ; vāks un makets Tom Mrazauskas ; Viktors Freibergs, tulkojums angļu val. ; Kristīne Matīsa, tulkojums no krievu val. - Rīga : Mansards, 2016. - 199, [1] lpp. : fotogr., faksim. - (Kino raksti bibliotēka). - Teksts paral. latviešu, angļu val.; kopsavilkums angļu val.; daļa teksta tulkota no krievu val.
        ISBN 9789934121296.

Rainim 150. "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" : rakstu krājums / recenzenti: Elīna Vasiļjeva, Ojārs Lāms ; sastādītāji un zinātniskie redaktori: Inguna Daukste-Silasproģe, Gundega Grīnuma, Viktors Hausmanis ; redaktore Ieva E. Kalniņa ; ievadu sarakstīja Gundega Grīnuma ; kopsavilkumu angļu valodā tulkoja Aldis Pūtelis ; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 279 lpp. : il. ; 24 cm.        ISBN 9789984893181.

Romans Suta / sastādītāja un priekšvārda autore Laima Slava ; tekstu autori: Gladys C. Fabre, Natālija Jevsejeva, Dace Lamberga, Inga Pērkone, Herberts Sils ; bibliogrāfijas sastādīja: Aivija Everte, Ingrīda Peldekse, Evija Skaistkalne ; latviešu valodas redaktore Sigita Kušnere ; tulkotāji angļu valodā: Valdis Bērziņš, Terēze Svilane, Iveta Boiko ; tulkotāja no franču valodas Kristīne Ceļmillere ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Zuzāns ; fotogrāfi: Kārlis Bauls, Normunds Brasliņš, Harijs Burmeisters, K. Krauklis, Lūcija Kreicberga, Jānis Lerhs, Jānis Pipars, Alfrēds Pole, Vilis Rīdzenieks, Andrejs Senakols, Voldemārs Upītis, Pēteris Zonvalds ; dizains: Inga Ģibiete. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 431 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 32 cm. - Bibliogrāfija: 386.-393. lpp. un personu rādītājs: 400.-402. lpp.        ISBN 9789934512834.     

Vītols, Vilis.  Pārdomas par Krieviju / Vilis Vītols ; redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizains: Guntars Sietiņš ; priekšvārdu sarakstīja Sandra Kalniete. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 176 lpp.            ISBN 9789984236063.

Zaķis, Juris.  Profesors ar novirzēm / Juris Zaķis ; sastādītājs Juris Lorencs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; grafiskais noformējums: Ingus Feldmanis. - Rīga : Jumava, ©2016. - 319, [1] lpp., [24] lpp. ielīmes : il., portr.        ISBN 9789934119033.

Žune, Inese.  Vijole Latvijas mūzikas kultūras vēsturiskajā attīstībā / Inese Žune ; zinātniskie recenzenti: Mārtiņš Boiko, Arnolds Laimonis Klotiņš ; literārā redaktore Antra Legzdiņa ; mākslinieks Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, 2016. - 638 lpp. : il., notis, portr., tab.        ISBN 9789984879994.

 

Daiļliteratūra.

Aivars, Eduards.  Parādības : [dzejoļi, (2011-2016)] / Eduards Aivars ; [redaktors Jānis Elsbergs ; māksliniece Anta Pence]. - [Rīga] : Neputns, ©2016 (Dardedze hologrāfija). - 118 lpp.        ISBN 9789934512810.

Atvuda, Mārgareta.  Sirds mirst pēdējā / Mārgareta Atvuda ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 399, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The heart goes last.     ISBN 9789934064388.

Auziņš, Arnolds.  Dzīvās atbalsis : atmiņu skices par mūziķiem un dzejniekiem / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; izmantotas Jāzepa Danovska, Viktora Gulbja fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, ©2016. - 164, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti.       ISBN 9789934119408.

Bankovskis, Pauls.  Trakie veči : [stāsti] / Pauls Bankovskis ; literārā konsultante redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 197, [1] lpp. - Saturs: Atgriežoties pie galvaskausa jautājuma. Olimpiskajam sportam veltīts mūžs ; Lielveikalu jaunavas ; Mēness neredzamā puse ; Nakts kontrole ; Manas dziedinošās spējas ; Mēs nākam. Kā dzīvsudrabs ; Vispasaules modelētāju biedrība ; Koka dievi ; Nomiedzī ; Mīļotajai nepatīk ; Supervarons ; Un tad uznāk melnie ; Depresija ; Eksistences pierādījumi ; Ir jāspridzina ; Es aizeju mežā.
        ISBN 9789934546150.

Belševica, Vizma, 1931-2005.  Bille / Vizma Belševica ; dizains: Māris Garjānis ; 4. vāka foto: Lauris Oga. - Rīga : Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 293, [1] lpp.        ISBN 9789934121579.

Belševica, Vizma.  Nepazītā mīlestība un citi stāsti / Vizma Belševica ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Jānis Elsbergs ; dizains: Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 187, [1] lpp. : faksimili, il., portreti . - (Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas ; Nr. 1).   Saturs: Meistars Īlis ; Lepnums ; Zirneklis ; Viņa balss ; Ziemeļu mēnesnīca ; Nepazītā mīlestība.   ISBN 9789934121395.

Berelis, Guntis.  Vārdiem nebija vietas : vēsturisks romāns / Guntis Berelis ; redaktori: Vents Zvaigzne, Dace Sparāne ; priekšvārdu angļu valodā tulkoja Aija Uzulēna ; vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 252, [3] lpp.- (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 2).       ISBN 9789984887876.

Betsa, Šarlote.  Pils pie ezera : romāns / Šarlote Betsa ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017] (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The chateau on the lake.
        ISBN 9789934062117.

Briedis, Ronalds.  Zāles pret nemirstību : [dzejoļu krājums] / Ronalds Briedis ; redaktori: Māris Salējs, Liepa Rūce ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, ©2016 (Dardedze hologrāfija). - 103 lpp.        ISBN 9789934512766.

Dialogs : latviešu un spāņu tautas dziesmas = Diálogo : canciones populares de Letonia y España / izdevumu sagatavoja: Guillermo López Gallego, Nora Caune ; ievadtekstu autori: Vaira Vīķe-Freiberga, Pedro Jiménez Nácher, Dámaso López García ; tulkotājas: Anastasija Kvjatkovska, Kristīne Ločmele, Marta Kaulakāne, Linda Mičule, Linda Reinsone, Kristīne Treija, Lāsma Ekimāne, Madara Loce ; redaktores: Kristīne Ločmele, Kristīne Treija ; latviešu valodas redaktore Sigita Kušnere ; spāņu valodas redaktors Guillermo López Gallego ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 221 lpp.        ISBN 9789934512742.

Gaile, Inga.  Stikli : romāns / Inga Gaile ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 175, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 4).        ISBN 9789934546099.

Grēviņš, Valdis.  Veca cilvēka dziesmas : pēdējā dzeju grāmata / Valdis Grēviņš ; sastādītāja, ievada un komentāru autore Marta Dziļuma ; zinātniskais konsultants Raimonds Briedis ; māksliniece Daiga Brinkmane ; redaktore Gundega Saulīte. - [Rīga] : Vesta LK, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 359 lpp. : portrets ; 19 cm. - (Laika grāmata).        ISBN 9789934511240.

Gruntmane, Madara.  Narkozes : [dzejoļu krājums] / Madara Gruntmane ; redaktors Guntars Godiņš ; mākslinieks Krišjānis Krieviņš. - [Rīga] : Neputns, ©2015. - 94, [1] lpp.        ISBN 9789934512643.

Ikstena, Nora.  Mātes piens : romāns / Nora Ikstena ; redaktori: Gundega Blumberga, Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārds: Ilva Skulte ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna ; vāka fotogrāfija: Levans Beridze. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 175, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 9).        ISBN 9789934546013.

Kaijaks, Vladimirs.  Enijas bize : romāns / Vladimirs Kaijaks ; redaktors Aldis Vēvers ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; vāka noformējumam izmantota Aigara Truhina fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016]. - 326, [1] lpp.        ISBN 9789934031083.

Kaijaks, Vladimirs.  Mantinieki : romāns / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vita Lēnerte ; vāka noformējumam izmantota Māras Alševskas fotogrāfija ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 303, [1] lpp. ; 21 cm. - (Likteņa līdumnieki / Vladimirs Kaijaks ; 4. grāmata).        ISBN 9789934061837.        

Kaijaks, Vladimirs.  Nārbuļu dēli : romāns / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vita Lēnerte ; vāka noformējumam izmantota Māras Alševskas fotogrāfija ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 318, [1] lpp. ; 21 cm. - (Likteņa līdumnieki / Vladimirs Kaijaks ; 3. grāmata).        ISBN 9789934061844.

Kaijaks, Vladimirs.  Zem Marsa debesīm : romāns / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vita Lēnerte ; vāka noformējumam izmantota Māras Alševskas fotogrāfija ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 429, [1] lpp. ; 21 cm. - (Likteņa līdumnieki / Vladimirs Kaijaks ; 2. grāmata).        ISBN 9789934061851.

Kļavis, Aivars.  Likvidētie autobusi : [romāns] / Aivars Kļavis ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 318, [1] lpp.        ISBN 9789934059988.

Kreicbergs, Toms.  Lopu ekspresis / Toms Kreicbergs ; no angļu valodas tulkojusi Lauma T. Lapa ; Unas Spektores vāka dizains ; Ingunas Kļavas Švankas iekšlapu dizains ; Mikus Dunča zīmējumi ; redaktore Anda Brazauska ; pēcvārdu sarakstīja Dzintra Geka-Vaska. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 336 lpp. : il.        ISBN 9789934056925.

Kronbergs, Juris.  Uz balkona : Bet ja visu laiku atkārtošu vienu un to pašu varbūt kāds tomēr atcerēsies ka esmu te bijis : dzeja / Juris Kronbergs ; redaktors Guntars Godiņš ; mākslinieks, fotogrāfijas un dizains: Egils Kronbergs. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 78, [1], 111, [1] lpp.        ISBN 9789934546204.        

Kuzmins, Svens.  Pilsētas šamaņi : [stāsti] / teksts, grafikas un dizains: Svens Kuzmins. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 167, [1] lpp. : ilustrācijas.   ISBN 9789934546167.

Latviešu tumsas stāsti : XX gadsimta sākuma ēnainākā īsproza / sastādījums: Jūlija Dibovska. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 141, [2] lpp. : il. - Saturs: Krēslas stundas / Jānis Vainovskis. F. Nakts / Pāvils Gruzna. Murgs / Jānis Miķelsons. Dabas balss. Bulvāra ziediņš / Zemgaliešu Biruta. Brīnums / Eduards Cālītis. Sātana sapnis / Jānis Akuraters. Likteņa lopiņi / Augusts Baltpurviņš. Apakšzeme. Letarģija / Kārlis Skalbe. Pilsēta pie melnās upes / Edvards Vulfs. Noziegumu pilsēta / Jānis Veselis.
        ISBN 9789934118050.

Margēvičs, Tālivaldis.  Šķērsiela 13. : latviešu dibināts gulags : [dokumentāls vēsturisks romāns par latviešu likteņiem PSRS varas elitē] / Tālivaldis Margēvičs ; [redaktors Valdis Klišāns ; Aigara Truhina dizains]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 222, [2] lpp., [32] lpp. ielīmes : faksimili, il., portr. ; 23 cm.
        ISBN 9789934058790.

Melgalve, Ieva.  Mēness teātris : zinātniskās fantastikas romāns / Ieva Melgalve ; redaktore Bārbala Simsone ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 319, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934056802.

Moja, Džodžo.  Pēc tevis / Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elīna Vanaga ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (PNB Print). - 365, [1] lpp. ; 23 cm. - Turpinājums visā pasaulē iemīļotajam romānam "Pirms atkal tiksimies"--Uz vāka.
        ISBN 9789934063374.

Moja, Džodžo.  Pirms atkal tiksimies : romāns / Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 388, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Me before you.        ISBN 9789934037023 (ies.).

Ostups, Artis.  Žesti : [dzejoļu krājums] / Artis Ostups ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 49, [6] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934512803.

Ozoliņš, Aivars.  Dukts : īsproza / Aivars Ozoliņš ; atbildīgā redaktore Dace Krecere ; Kārļa Krecera mākslinieciskais noformējums ; vāka noformējumam izmantots fragments no Visvalža Ziediņa darba "Plakāta makets" (1965). - [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Jumava, [2014]. - 230, [1] lpp.        ISBN 9789934113789.


Poruks, Jānis.  Kauja pie Knipskas : [stāsts] / Jānis Poruks ; ar Džemmas Skulmes ilustrācijām ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, ©2016. - 52, [3] lpp. : ilustrācijas. - Saturā: Druvienas vecā skola. Muzeja atvēršana Druvienas skolā / No A. Būmaņa raksta "Tautas muzejs Druvienā" (publicēts 1966. gada 16. jūlijā "Literatūrā un Mākslā"). Jānis Poruks laikabiedru acīm / No J. Lapiņa grāmatas "Jānis Poruks. Daudzpusīgā dzejnieka dzīves romāns" (1950).      ISBN 9789934119293.

Raups, Edvīns.  Uguns nedrošs pulss : [dzejas krājums] / Edvīns Raups ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 51, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789984236124.

Repše, Gundega.  Bogene : romāns / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; zinātniskais konsultants Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda autore Ilva Skulte ; vāku noformējumam izmantota Ievas Iltneres glezna "Seja". - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 198, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 5).        ISBN 9789934546082. . - ISBN 9789934564082.

Rokpelnis, Jānis.  Post Factum : dzeja / Jānis Rokpelnis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; ilustrācijas: Katrīne Bolle ; dizains: Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 70 lpp., [3] lp. iel. : il.        ISBN 9789934512629.

Rūmnieks, Valdis.  Debess aiztur elpu : vēsturisks romāns par Latviju laiku griežos / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla ; mākslinieks Aigars Truhins ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Raita Simsona pēcvārds. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 348, [1] lpp.        ISBN 9789934059636.

Salējs, Māris.  Kā pirms pērkona : [dzejoļu krājums] / Māris Salējs ; redaktore un priekšvārda autore Ingmāra Balode ; dizains: Inguna Cepīte ; vāka un titulu dizainam izmantoti Māra Salēja zīmējumi. - Rīga : Pētergailis, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 191 lpp. : il.        ISBN 9789984334110.

Seleckis, Vilis.  Ardievas mežam : vēsturisks romāns / Vilis Seleckis ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 431, [1] lpp. - (Latvijas vēsture cilvēku likteņos ; 1.grāmata).               ISBN 9789934058011.

Simanovičs, Kaspars.  Torņakalna sprediķi : mīlestības ceļš no pārejošā uz paliekošo, 2014-2015 / Kaspars Simanovičs ; redaktors Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; ilustrāciju autors Reinis Pētersons. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 255, [1] lpp.        ISBN 9789934546143.

Spāre, Vladis.  Tu nevari dabūt visu, ko gribi / Vladis Spāre ; [māksliniece Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Anda Brazauska]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 398, [1] lpp.     ISBN 9789934054556.

Šimkus, Iveta.  Pēc tam : [dzejoļu krājums] / Iveta Šimkus ; redaktore Ingmāra Balode ; Māra Garjāņa dizains ; vāka noformējumā izmantota Inas Stūres glezna "Slāpes". - Rīga : Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 73, [6] lpp.       ISBN 9789934121470.

Štelmahere, Ruta.  Krekls : [dzejoļu krājums] / Ruta Štelmahere ; redaktors Jānis Rokpelnis ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 70 lpp.        ISBN 9789934512759.

Treibergs, Toms.  Drudzis : [dzejoļu krājums] / Toms Treibergs ; redaktore Ingmāra Balode ; mākslinieks Reinis Pētersons. - Rīga : Mansards, ©2015 (McĀbols poligrāfija). - 63, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934121111.

Vagnere, Jana.  Vongezers / Jana Vagnere ; no krievu val. tulkojusi Māra Poļakova ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 398 lpp. - (Zvaigznes Trilleris).       ISBN 9789934064340.

Venters, Egīls.  Atlantīda, kāda tā ir : romāns / Egīls Venters ; [redaktore Kristīne Ilziņa ; Ingūnas Kļavas Švankas maketa dizains ; Lauras Mortensenas-Floresas vāka noformējums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 191, [1] lpp.        ISBN 9789934053535.

Vērdiņš, Kārlis.  Pieaugušie / Kārlis Vērdiņš ; [redaktors Jānis Rokpelnis ; māksliniece Zane Ernštreite]. - Rīga : Neputns, 2015. - 81, [1] lpp. + CD. - Pielikumā CD: Dionīss / Sigma ; tekstu autors Kārlis Vērdiņš.
        CD saturs: Dionīss (5:33) -- Histērija (4:02) -- Cik nemanāmi (3:57).
        ISBN 9789934512612.

Virza, Edvarts, 1883-1940.  Raksti / Edvarts Virza ; sastādītāja, priekšvārda un komentāru autore Anda Kubuliņa ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; bibliogrāfisko uzziņu autore Velga Kince ; mākslinieks Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 522, [2] lpp.   6. sējums.
        Saturs: Lieldienu stāsts ; Saimnieka atgriešanās ; Straumēni / Edvarts Virza. Edvarts Virza un viņa "Straumēni" / Jānis Alberts Jansons. Edvarta Virzas reliģiskie un ētiskie uzskati / Alberts Freijs. Virzas reliģiskā dzīve / Haralds Biezais.
        ISBN 9789934549151.

Volkēviča, Vera.  Pļauka / Vera Volkēviča ; Dinas Ābeles vāka māksl. noform. ; atb. redaktore Renāte Neimane ; maketētāja Daina Vīķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 544, [1] lpp.   3. grāmata.
        ISBN 9789934151170.

Volkēviča, Vera.  Pļauka : [romāns četrās grāmatās] / Vera Volkēviča ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 494, [1] lpp.   4. grāmata.
        ISBN 9789934151323.

Volkēviča, Vera.  Pļauka : romāns 4 grāmatās / Vera Volkēviča ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 511, [1] lpp.        2. grāmata.
        ISBN 9789934151033.

Volkēviča, Vera.  Pļauka : romāns 4 grāmatās / Vera Volkēviča ; Ērika Hānberga ievads ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Lauku Avīze, ©2015 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 527, [1] lpp.        1. grāmata.         ISBN 9789934150685.

Zandere, Inese.  Kuģa žurnāls : piezīmes, raksti, fragmenti, vēstules, sarunas : 1994-2007 / Inese Zandere ; redaktore Maima Grīnberga ; māksliniece Dita Pence ; foto: Kristaps Kalns. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 479 lpp. : portr.        ISBN 9789934512728.

Zeļģis, Krišjānis.  Zvēri : [dzejoļu krājums] / Krišjānis Zeļģis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains un ilustrācijas: Klāvs Upaciers. - Rīga : Neputns, ©2016 (Dardedze hologrāfija). - 149, [2] lpp.        ISBN 9789934512797.

Žolude, Inga.  Stāsti / Inga Žolude ; [redaktors Arvis Kolmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska]. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 242, [5] lpp.  ISBN 9789934546075.

 

Александрова, Наталья.  Бородатая женщина желает познакомиться : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2016. - 320 с. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785170986316. . - ISBN 9785170986323.

Алюшина, Татьяна.  Неправильная невеста : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 378, [1] с. ; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской). - 16+.   ISBN 9785699926626.

Веденская, Татьяна.  Апрельский кот [Текст] : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Позитивная проза Татьяны Веденской и Сони Дивицкой). - 16+.        ISBN 9785699932382.

Володарская, Ольга.  Договор на одну тайну : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 312, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской). - 16+.     ISBN 9785699931255.

Воронова, Мария.  Кроткая заступница : роман / Мария Воронова. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 378, [1] c. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой). - 16+.     ISBN 9785699916009.

Донцова, Дарья.  Другая жизнь оборотня : роман / Дарья Донцова. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 319 с. - (Иронический детектив). - 16+. - На обл.: Любительница частного сыска Даша Васильева.    ISBN 9785699917419.

Князева, Анна.  Призраки Замоскворечья : [роман] / Анна Князева. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Детектив с таинственной историей). - 16+.
        ISBN 9785699931453.

Колочкова, Вера.  Зима Джульетты : роман / Вера Колочкова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [1] с. ; 21 см. - (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры Колочковой). - 16+. ISBN 9785699925308.

Ларк, Сара.  На край света за мечтой : роман / Сара Ларк ; пер. с нем. Михаила Зимы ; худож. Тина Дреер. - Белгород : Клуб Семейного досуга ; Харьков : Клуб Семейного досуга, 2016. - 315, [2] с. - 16+.
        ISBN 9785991036511. . - ISBN 9786171213197.

Леонтьев, Антон.  Отель сокровенных желаний : [роман] / Антон Леонтьев. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. - (Авантюрная мелодрама). - 16+.
        ISBN 9785699924394.

Маас, Сара Дж.  Королевство шипов и роз : [роман] / Сара Дж. Маас ; [пер. с англ. Игоря Иванова]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2016. - 477, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Lady Fantasy). - 16+. - Пер.: Maas, Sarah J. A court of thorns and roses.     ISBN 9785389115859.

Мартин, Чарльз.  Колодец с живой водой : [роман] / Чарльз Мартин ; [пер. с англ. В. Гришечкина]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 603, [1] с. ; 20 см. - (New Yopk Times bestselling author). - 16+. - Назв. ориг.: Martin, Charles. Water from my heart.    ISBN 9785699920020.

Метлицкая, Мария.  Миленький ты мой : [роман] / Мария Метлицкая. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 409, [2] c. - (За чужими окнами). - 16+.
        ISBN 9785699935772.

Михайлова, Евгения.  Разрушительная красота : [сборник рассказов] / Евгения Михайлова. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 312, [3] с. - (Детектив-событие). - 16+.   ISBN 9785699925971.

Солнцева, Наталья.  Золотой гребень для русалки : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2016. - 381, [1] c. : ил. - (Мистический детектив). - 16+. - Новая редактура романа «Золотой идол Огнебога».    ISBN 9785170997664.

Спаркс, Николас.  Взгляни на меня [Текст] : [роман] / Николас Спаркс ; [пер. с англ. В. С. Сергеевой]. - Москва : АСТ, 2016. - 479 с. ; 21 см. - (Серия "Спаркс: чудо любви"). - 16+.   ISBN 9785170940790.

Степанова, Татьяна.  Пейзаж с чудовищем : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 347, [1] с. - (Следствие ведет профессионал. Детективы Т. Степановой). - 16+.
        Содерж.: Пейзаж с чудовищем : роман / Татьяна Степанова. Тайна голландских изразцов (глава из романа) / Дарья Дезомбре.
        ISBN 9785699859924.

Шемилт, Джейн.  Дочь : роман / Джейн Шемилт ; пер. с англ. Л. Г. Мордуховича. - Москва : АСТ, 2016. - 320 с. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - 16+. - Ориг. назв.: Daughter.
        ISBN 9785170915088.