Jaunās grāmatas 2017.gada janvārī

Nozaru literatūra

Endersa, Džūlija.  Par zarnu šarmu : stāsts par nepietiekami novērtētu orgānu / J. Endersa ; il. Džila Endersa. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2016. - 255, [1] lpp. - Orig. nos.: Darm mit Charme: Alles ūber ein unterschatztes Organ.
        ISBN 9789934063961.

Junkers, Žans Klods.  Stāvoklis Savienībā 2016. gads : ceļā uz labāku Eiropu - Eiropu, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv / Žans Klods Junkers. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2016. - 67 lpp.
        ISBN 9789279619441. - ISBN 9789279619205.

Konditorejas izstrādājumi bez cepšanas / sastādījusi, redaktore Ilze Čerņevska ; Lilijas Rimicānes vāka mākslinieciskā izveide. - Rīga : Avots, ©2016. - 139, [1] lpp. : tabulas. ISBN 9789934534447.

Latvijas sargu sirdspuksti : 2. Zemessardzes novads: biogrāfija, fakti, atmiņas / idejas un grāmatas autore Margarita Voiciša ; grāmatas līdzautore un redaktore Skaidrīte Svikša ; priekšvārda autori: Raimonds Vējonis, Raimonds Bergmanis, Raimonds Graube, Leonīds Kalniņš ; vāka autors Vladimirs Čaplinskis. - [Rēzekne] : [Margarita Voiciša], 2016 (Latgales druka). - 228 lpp. : ilustrācijas, karte, portreti ; 24 cm. -        ISBN 9789934149610.

Latvijas valsts ārpolitikas sākums un Ārlietu ministrijas izveidošana : pirmais Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics = Origins of Latvia's foreign policy and the formation of the ministry : Zigfrīds Anna Meierovics, Latvia's first Minister of Foreign Affairs / projekta vadītāja Eva Vijupe ; teksts, dokumentu un fotouzņēmumu atlase: Natālija Dzene, Pauls Gailītis, Aija Gūtmane, Silvija Križevica, Inta Mazure, Valdis Rūsiņš, Iveta Šķiņķe ; tulkotāja Sarmīte Lietuviete ; dizains: Estere Rožkalne. - Rīga : Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 2014 (Graftik). - [39] lpp. : faks., il., kartes, portr. ; 23 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

Loze, Ilze.  Lubāna mitrāja apdzīvotība akmens laikmetā : Rēzeknes novada mezolīta un neolīta apmetnes / Ilze Loze ; [recenzenti: Aļģirds Girininks, Andrejs Vasks ; redaktore Sanita Dāboliņa ; vāku foto Juris Urtāns ; dizaina autors Linda Prātniece]. - Rīga-Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015. - 311 lpp. : il., kartes, tab. - Bibliogrāfija: [252.]-264. lpp. un personu rādītājs: [303.]-304. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984441603.

Nereta, Ilma.  Latvisks dārzs : ainavu veidošana ; saimniecības un atpūtas zona sētā ; koki un puķes ; augļudārzi un ogulāji ; dārza un sētas rāmji / Ilma Nereta, Ieva Kraukle, Andrejs Svilāns ; Aijas Andžānes dizains ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; izmantoti Ilzes Grāvītes, Lailas Ikases, Andas Krauzes, Ulda Muzikanta, Silvijas Ruisas fotoattēli. - Rīga : Lauku avīze, ©2016 (PNB Print). - 179, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [180.] lpp.        ISBN 9789934152375.
        

Norbekovs, Mirzakarīms.  Dzīve bez tabletēm / Mirzakarīms Norbekovs ; no krievu val. tulk. Inna Vaitmane ; Lienes Apines vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas ekoloģiskās izglītības apgāds "Vieda", ©2016 (Latgales druka). - 365, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Ja ārsti nespēj palīdzēt). - Oriģ. nos.: Жизнь без таблеток.
        ISBN 9789984782973.
        

Rožkalne, Regīna.  Kā saglabāt veselību : vide, pārtika, kustības / Regīna Rožkalne ; recenzents Anatolijs Danilāns ; redaktore Anita Rožkalne ; fotomākslinieks Gunārs Janaitis. - Rīga : Pētergailis, [2016] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 287 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.    ISBN 9789984334240.

Sergejeva, Gaļina.  Ārstējam nervu sistēmu / Gaļina Sergejeva ; no krievu valodas tulkojusi Marita Freija ; Lienes Apines vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas ekoloģiskās izglītības apgāds "Vieda", ©2016 (Latgales druka). - 214, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Ja ārsti nespēj palīdzēt). - Bibliogrāfija: 211. lpp. - Oriģ. nos.: Лечим нервную систему.     ISBN 9789984782966.

 Senī omoti Dagdā [videoieraksts] : bilingvals izzinis i muoceibu materials : Rēzeknis Tehnologeju akademejis folklorys ekspedicejis materiali / Rēzeknis Tehnologeju akademejis folklorys ekspediceja. - Rēzekne : Rēzeknis Tehnologeju akademeja, 2016. - 1 DVD. - Aprakstīts pēc vāka.

Šarma, Robins.  Izcilības stundas : viens no izcilākajiem skolotājiem pasaulē atklāj noslēpumus, kas palīdz izkopt meistarību personiskajā dzīvē un biznesā / Robins Šarma ; [no angļu valodas tulkojusi Dzintra Kalniņa ; redaktore Ilze Čerņevska]. - Rīga : Avots, 2017. - 242, [1] lpp. ; 20 cm.   ISBN 9789934534454.

Trauki mūsu mājā : labie un (ne)labie / sastādījusi Ruta Darbiņa ; vāka mākslinieks Uldis Baltutis ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, ©2016. - 127, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934534256.
        

 Viļakys ticiejumi [videoieraksts] : bilingvals izzinis i muoceibu materials : Rēzeknis Tehnologeju akademejis folklorys ekspedicejis materiali / Rēzeknis Tehnologeju akademejis folklorys ekspediceja. - Rēzekne : Rēzeknis Tehnologeju akademeja, 2016. - 1 DVD. - Aprakstīts pēc vāka.

Кулинарное наследие Латгальского региона и Витебской области : [kulinārā tūrisma ceļvedis] / предисл. Татьяна Козачук. - [Даугавпилс : Центр кулинарного наследия Латгалии, 2016]. - 72 c. : ил.

Харрер, Генрих.  Семь лет в Тибете : моя жизнь при дворе Далай-Ламы / Генрих Харрер ; [пер. с нем. Александры Горбовой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; [Азбука Аттикус], 2016. - 445, [2] c. : ил., фотогр. - (The Big Book). - Ориг. назв.: Harrer, Heinrich. Sieben Jahre in Tibet: mein Leben am Hofe des Dalai lama, 1953.
        ISBN 9785389102750.

Хей, Луиза Л.  Исцели свою жизнь. Исцели свое тело. Сила внутри нас / Луиза Л. Хей. - Каунас : Ritas, [Б.г.]. - 220 с. ; 20 см.

Daiļliteratūra

Ārčers, Džefrijs.  Stiprāks par zobenu / Džefrijs Ārčers ; no angļu val. tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016. - 413, [2] lpp.    ISBN 9789984358499.

Cine, Ārija.  Vēstule draugos : romāns / Ārija Cine ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Anastasijas Kovtunes ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 223, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 11 (209).        ISBN 9789934152467.

Doda, Kristīna.  Atriebes impērija / Kristīna Doda ; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2016. - 480 lpp.        ISBN 9789984358413.

Gregorija, Filipa.  Trīs māsas, trīs karalienes / Filipa Gregorija ; [no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 509, [1] lpp. ; 21 cm.   ISBN 9789984358512.

Grūbe, Daina.  Ducis cara rubļu jeb No svētdienas līdz svētdienai / Daina Grūbe ; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 348, [3] lpp.
        ISBN 9789934063015.
        

Heizs, Terijs.  Es esmu svētceļnieks / Terijs Heizs ; no angļu val. tulk. Sandra Rutmane ; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 670, [1] lpp. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: I am Pilgrim.
        ISBN 9789934063732.

Judina, Dace.  Septiņi vakari : Ozoli. Māju un dzimtas stāsts / Dace Judina ; [Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte]. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 218, [5] lpp. : il. - (Latvijas simtgades romāni ; 1. grām.).        ISBN 9789934152610.

Larka, Sāra.  Tūkstoš avotu sala / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 495, [1] lpp. : karte ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Die Insel der tausend Quellen. - "Diloģijas pirmā grāmata"--Uz vāka.  ISBN 9789934064470.

Lekberga, Kamilla.  Bākas sargi : detektīvromāns / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Dace Andžāne ; Leldes Šēnfeldes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, ©2016. - 406, [1] lpp. ; 24 cm. - (Jumavas grāmatas - Tava laika patiesā vērtība). - Oriģ. nos.: The lost Boy.   ISBN 9789934200113.

Lindstrēma, Inga.  Saulgriežu dziesma : mīlas stāsts no Zviedrijas / Inga Lindstrēma ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika. - Rīga : Jumava, ©2016. - 190 lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: Mittsommerliebe.     ISBN 9789934119996.

Lokhārta, Emīlija.  Puišu saraksts : 15 puišu, 11 vizīšu, 4 keramikas vardes un es, 15 gadu vecā Rūbija Olivera / Emīlija Lokhārta ; no angļu valodas tulkojusi Santa Liģere ; literārā redaktore Dzintra Auziņa. - [Rīga] : BaibaBooks, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 213 lpp. ; 21 cm. - (Rūbija Olivera / Emīlija Lokhārta ; 1). - Oriģ. nos.: The boyfriend list.   ISBN 9789934539107.

Robertsa, Nora.  Asara zirnekļa tīklā / Nora Robertsa ; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2016. - 508 lpp. ; 21 cm.     ISBN 9789984358536.

Rubenis, Juris.  Tu un es : mīlestība, attiecības, sekss : domu graudi / Juris Rubenis, Māris Subačs, [zīmējumi] ; [redaktore Zane Seņkova]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - [63] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - Uz vāka: Es un Tu. Tu un es. - "Apgāds Zvaigzne ABC, 2017"--Iespiedziņās.     ISBN 9789934065804.

Salido : Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolēnu radošo darbu krājums / sast.: LPĢ Latviešu valodas un mākslu metodiskā komisija ; Anastasijas Smoļņakovas vāka zīmējums. - [Ludza] : Ludzas pilsētas ģimnāzija, 2016 (RTA izdevniecība). - 79 lpp. : il. - Ludzas pilsētas ģimnāzijai 95 - uz vāka.   ISBN 9789934190322.

Šmite, Linda.  Lidojumam sakļauti spārni : romāns / Linda Šmite ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Ināra Helmūta ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). - 205, [3] lpp. : faksimils, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns ; 10 (208). - Bibliogrāfija: [207.] lpp.        ISBN 9789934152351.
        

Tenne, Guntars.  Gredzens ar dārgakmeni / Guntars Tenne ; Agra Liepiņa ilustrācijas ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 204, [1] lpp. - (Lata romāns ; 12 (210).        ISBN 9789934151644.         

Ūdre, Sandra.  Aizlauztais spaits / Sandra, Ūdre, Juoņs Ryučāns. - Rēzekne : Latgaliešu Kultūras biedrība, 2016. - 185 lpp.        ISBN 9789934190742.

Vailda, Meredita.  Triumfs / Meredita Vailda ; no angļu val. tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016. - 384 lpp. ; 21 cm. - ([Hakeru sērija] ; 5).   ISBN 9789984358505.

Verāna, Samanta.  Septiņas vēstules no Parīzes / Samanta Verāna ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; tulkojums: Anne Sauka ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016] (Jelgavas tipogrāfija). - 267, [2] lpp. : portrets ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Seven letters from Paris. - 2017. . - "Patiess stāsts"--Uz vāka. . - Par autori: [269.] lpp.
        ISBN 9789934060649.

Алюшина, Татьяна.  Девушка из нежной стали : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Ещё раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской). ISBN 9785699914418.

Бассо, Адриенна.  Опьяненный страстью [Текст] : роман / Адриенна Бассо ; [пер. с англ. А. И. Вальтер]. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Шарм). - 16+. - Пер.: Basso, Adrienne. How to seduce a sinner.
        ISBN 9785170908288.

Берсенева, Анна.  Созвездие Стрельца : роман / Анна Берсенева. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [3] c. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой).     ISBN 9785699925438.

Брэдли, Алан.  Я вещаю из гробницы / Алан Брэдли ; [пер. с англ. Е. Г. Измайловой]. - Москва : АСТ, 2015. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Флавия де Люс ведет расследование). - 12+.   ISBN 9785170874989.

Дезомбре, Дарья.  Тени старой квартиры : роман / Дарья Дезомбре. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 413 с. - (Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре). (Интеллектуальный детективный роман в лучших традициях Дэна Брауна).   ISBN 9785699915828.

Завойчинская, Милена.  Высшая школа библиотекарей. Книгоходцы и тайна механического бога / Милена Завойчинская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. - (Академия магии). - 16+.    ISBN 9785699887910.

Завойчинская, Милена.  Высшая школа библиотекарей. Книгоходцы особого назначения / Милена Завойчинская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. - (Академия магии).   ISBN 9785699867578.
        

Завойчинская, Милена.  Высшая школа библиотекарей. Хроники книгоходцев / Милена Завойчинская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. - (Академия магии).   ISBN 9785699919598.
        

Зверев, Сергей.  Замороженный взрыв [Текст] / Сергей Зверев. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Арктическая база. Полярный спецназ). - [16+]. ISBN 9785699913169.
        

Звягинцев, Александр.  Под сетью и мечом / Александр Звягинцев. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 316, [2] с. - (Секретная папка прокурора. Невыдуманные истории). ISBN 9785699921270.

Каллентофт, Монс.  Дикая весна : [роман] / Монс Каллентофт ; [пер. со швед. Ю. Колесовой]. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 440, [2] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир). ISBN 9785699896134.

Колочкова, Вера.  Немного любви для бедной Лизы [Текст] : роман / Вера Колочкова. - Москва : Издательство ''Э", 2016. - 282, [1] с. ; 21 см. - [16+].
        ISBN 9785699913268.

Коннолли, Джон.  Любовники смерти : [роман] / Джон Коннолли ; [пер. с англ. М. В. Кононова]. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 408, [1] c. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир). - 16+. - Ориг. назв.: Connolly, John. The lovers, 2009. -        ISBN 9785699888276.

Крамер, Стейс.  Мы с истекшим сроком годности : [роман] / Стейс Крамер. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [2] c. - (Звезда Рунета). - 18+. ISBN 9785170920112.

Линдсей, Джеффри.  Dекстер мертв : роман / Джеффри Линдсей ; пер. с англ. С. Анастасян. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. - (Декстер!). - 16+. Ориг. назв.: Dexter is Dead  ISBN 9785170893959.

Лопато, Семен.  Искушение i разгром : авантюрно-психологический роман / Семен Лопато. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 606, [2] с. ; 21 см. - (Шпионский детектив). ISBN 9785699900411.

Макарова, Инета.  Граница дождя : стихотворения / Инета Макарова. - Даугавпилс : Инета Макарова, 2016. - 63 с. : ил.   ISBN 9789934852619.
        

Миронина, Н.  Немного солнца для Скарлетт / Наталия Миронина. - Москва : Издательство Э, 2016. - 320 с. - (Счастливый билет). ISBN 9785699923465.

 

Михалкова, Елена.  Бумажный занавес, стеклянная корона / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с.   ISBN 9785170974559.

 

Полякова, Татьяна.  Не вороши осиное гнездо : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой).
        ISBN 9785699929177.
        

Полянская, Алла.  Вирус лжи : [роман] / Алла Полянская. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 313, [2] c. - (От ненависти до любви). - 16+.
        Содерж.: Вирус лжи / Алла Полянская. Человек без сердца (глава из романа) / Татьяна Коган.
        ISBN 9785699924448.

Рой, Олег.  Маскарад на семь персон : [роман] / Олег Рой. - Москва : [Издательство ''Э''], 2016. - 314, [1] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). - 16+.
        ISBN 9785699928071.

Рощин, Валерий.  Ледокол : роман / Валерий Рощин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 317 с. - (Премьера отечественного блокбастера). - На обл.: Основано на реальных событиях.
        ISBN 9785699928996.

Сафарли, Эльчин.  Расскажи мне о море : история о том, что порою надо объездить полмира, чтобы осознать: все важное и ценное ждет тебя дома : [роман] / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ, 2016. - 316, [1] с. ; 19 см. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли).
        ISBN 9785170991846.

Симонова, Наталья.  Перепутаны наши следы : [сборник рассказов] / Наталья Симонова. - Москва : [Издательство "Э"], 2016. - 345, [2] c. - (Все еще будет!). - 16+.
        Содерж.: Переполох ; Из пункта А в пункт Б ; Перепутаны наши следы ; Я с тобой ; Симптомы любовных недугов ; Хочу все знать ; Дела семейные ; Моя подуруга.
        ISBN 9785699925575.

Стил, Даниэла.  Под прикрытием : [роман] / Даниэла Стил ; [пер. с англ. В. Гришечкина]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 413, [2] с. - (Великолепная Даниэла Стил). - 16+. - Ориг. назв.: Steel, Danielle. Undercover, 2016.
        ISBN 9785699917341.

Шувалов, Александр.  Дуэль до первой смерти / Александр Шувалов. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 349, [1] с. - (Агент ГРУ. Военная разведка). (Триллер написанный военным разведчиком).
        ISBN 9785699922154.