Jaunās grāmatas 2019.gada augustā

Nozaru literatūra Abonementā.


Antibiotikas dabā / Sastādītāja Kristīne Diga ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Avots, 2019. - 224, [1] lpp. : il.        ISBN 9789934534911.

Atmiņu nesējs : Gaida Graudiņa Latvijai dāvinātā kolekcija : katalogs / sastādītāja Olga Miheloviča ; literārā redaktore Ieva Lejasmeijere ; tulkotāji: Gunta Nalivaiko, Dāvids Stasuns ; fotogrāfs: Harijs Daina Liepiņš ; priekšvārds: Gaidis Graudiņš ; Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. - Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2018. - 239 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas.        ISBN 9789984747460.

Efektīva apgaisme : mācību līdzeklis / A. Blumberga, D. Blumberga, M. Blumberga, P. Cikmačs, I. Veidenbergs ; zinātniskais redaktors: Ivars Veidenbergs ; recenzents: Kaspars Vinters. - Rīga : [B. i.], 2002. - 124 lpp. : il., tab.        ISBN 9984960811.

Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti / redkolēģija: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Jānis Stradiņš (priekšsēdētājs), Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.habil.philol. Ilga Jansone, u.c. ; literārās redaktores: Gita Bērziņa, Sanda Rapa, Anita Rudziša u.c. ; tulkotāja Dace Strelēvica-Ošiņa ; bibliogrāfes: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, Inguna Mīlgrāve ; māksliniece Ināra Jēgere ; karšu grafiskais dizains: Guntis Ulmanis ; ievads: profesors Jānis Stradiņš ; recenzenti: Dr.arch. Evita Alle, Dr.art. Elita Ansone, Dr.art. Kristiāna Ābele [un vēl 31 recenzents]. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. - 863, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas.        [1.] sējums.        ISBN 9789934851599.

Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti / redkolēģija: Jānis Stradiņš, Viktors Hausmanis, Ilga Jansone, Tālavs Jundzis, Maija Kūle, Ojārs Spārītis, Andrejs Vasks, Guntis Zemītis ; literārās redaktores: Gita Bērziņa, Sanda Rapa, Anita Rudziša, Ināra Stašulāne, Jana Taperte ; tulkotāja: Dace Strelēvica-Ošiņa ; māksliniece Ināra Jēgere ; Guntis Ulmanis, karšu grafiskais dizains ; bibliogrāfes: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, Ingūna Mīlgrāve. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 735, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas.        2. sējums. ISBN 9789934851599.

Latvijas Republikas Patentu valde.  Patentu valde un izgudrotājdarbība Latvijā 1918-1940 : The Latvian Patent Office and Inventorship in Latvia 1918-1940 / priekšvārds: Sandris Laganovskis ; [teksta daļas autore Aiga Bērziņa] ; LR Patentu valde. - Rīga : LR Patentu valde, 2018. - Rīga : McĀbols. , ©2018. - 565 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.  ISBN 9789934873225.

Mičs, Ilvars, 1979-.  Kādi ļaudis mums vajadzīgi? : latviešu tauta ; evaņģēlijs par Jēzu Kristu ; alkohola jautājums / Ilvars Mičs. - Rīga : Nordik, [2014] (Jelgavas tipogrāfija). - 116, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 107.-[110.] lpp. un zemsvītras piezīmēs.
  ISBN 9789984854618.

Montgomerija, Hedviga.  Vecāku maģija : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 182, [2] lpp. : ilustrācijas . - (Vecāku maģija / Hedviga Montgomerija). - Bibliogrāfija: [184.] lpp.        ISBN 9789934081866.

Nekustamais īpašums Latvijā : 1991-2012 / priekšvārdu sarakstīja Aivars Kļavis ; vāka dizaina autore Linda Zoldnere ; izmantoti Aivara Liepiņa fotoattēli. - Rīga : Latio, 2013 (Preses nams Baltic). - 384 lpp. : diagr., il., ģīm., tab. ; 25 cm. - Personu rādītājs: 372.-377. lpp., uzņēmumu rādītājs: 378.-381. lpp. ISBN 9789984497211 (ies.).
        
Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi / zinātniskā redaktore Inna Šteinbuka ; recenzenti: Remigijs Počs, Dr.oec. Laimdota Straujuma, Dr.oec. Džozefs Menakers ; redaktors Oskars Lapsiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - Ziņas par autoriem: 173.-175. lp. ISBN 9789934184260
        
Publiskais pārskats par Valsts drošības dienesta darbību 2018. gadā / Valsts drošības dienests, Latvijas Republika. - Rīga : Valsts drošības dienests, 2019. - 44 lpp. : diagrammas, ilustrācijas.        ISBN 9789934883002.

Suvorovs, Viktors.  Specnazs / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. - 357, [1] lpp.   ISBN 9789934546877.
        
Svēts mantojums Rīgai : J. Misiņš un viņa bibliotēka / [redkolēģija : Anna Šmite (atb.red.), Velga Kince, Maija Krekle, Arta Poriete. - Rīga : Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 2002. - 242, [1] lpp. : il. - Ietver aut. sarakstu.  ISBN 9984538532.
        
Tibeta nekad nav bijusi Ķīnas sastāvdaļa, taču vidusceļa pieeja garantē dzīvotspējīgu risinājumu / no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa ; vāks: Irina Smirnova. - Rīga : [Margarita Putniņa], 2019. - 215 lpp.        ISBN 9789934198090.

Trešā Derība : dievišķo atklāsmju sakopojums, saņemts Meksikā no 1866. līdz 1950. gadam / no spāņu valodas tulkojusi Marianna G. - Rīga : Svedenborga biedrība, 2019. - [Valmiera] : Valmieras tipogrāfija "Lapa". - 496 lpp.        ISBN 9789934197451.

Zelmenis, Dainis.  Valsts loma tirgus ekonomikā : teorija un prakse / D. Zelmenis ; priekšvārda autore Anna Ābeltiņa ; recenzenti: Dr.oec. Raita Karnīte, Dr.oec. Ivars Brīvers ; zinātniskā redaktore Dr.oec. Inna Dovladbekova ; redaktore Ināra Mikažāne ; vāka dizains: Modris Brastiņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 317 lpp. : tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 297.-308. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 309.-314. lpp. ISBN 9789934563348.
        
Лабковский, Михаил.  Хочу и буду : принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым / Михаил Лабковский. - 2-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 317, [2] с. : ил.  ISBN 9785961467994.


Daiļliteratūra.


A II Pozitīvs.  Heijā : "Pogaino NE zvēru" IV grāmata / A II Pozitīvs ; ilustrācijas L. Kamene ; redaktores: Ingrīda Zibens, Vineta Vaišļa. - [Mārupe] : Drukātava, 2019. - 462, [3] lpp. : il. ; 21 cm. - (Policista blēņu stāsti ; 4. grāmata).  ISBN 9789934885105.
        
Adlers-Olsens, Jusi.  Selfiji / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Anita Poļakovska ; vāka dizaina adoptētāja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipofrāfija, 2019. - 463, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).   ISBN 9789934078767.
        
Briedis, Leons.  Vilcene un atraitnis / Leons Briedis ; redaktore Gundega Blumberga. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2019]. - 215, [1] lpp.  ISBN 9789934546853.
Dziesma par Nībelungiem / [tulkojis un atdzejojis] Māris Linde. - [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. - 300 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana / Māris Linde ; XXXIV [34]).        ISBN 9789934552809.

Dzintars.  Dienas / Dzintars. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 102 lpp.  ISBN 9789934573095.

Gaitniece, Lāsma, 1981-.  Par to, ko es tev neteicu : īsi stāsti brīviem mirkļiem / Lāsma Gaitniece ; redaktore Gundega Sēja ; māksliniece Zane Neimane. - Rīga : Vesta-LK, 2019. - 200 lpp. : ilustrācijas ; 16 x 15 cm. - (Laika grāmata).
        Ungāru motīvs ; Ziemassvētku dāvana ; Torņakalna dvēsele ; Sirdsbalss melodija ; Klavieru vīrs un lielais Nikolā ; Pāris dienu Montrē ; Bazils un Baseta ; Par to, ko es tev neteicu ; Liepājas vectēva Rūdolfa stāsti: Sapnis par Vasarsvētkiem ; Zāļu dienas brīnumzālīte ; Vakars Vēžu ielā ; Citāda dzimšanas diena ; Valērijas lidojums ; Escape from the Kingdom of the Dead ; Rūdolfs māca spēlēt šahu. ISBN 9789934511615.

Hiekapelto, Kati.  Tumsa / Kati Hiekapelto ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 298 lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs).        ISBN 9789934156304.
        
Hietamies, Eve.  Tētis uz pilnu slodzi / Eve Hietamies ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 333, [1] lpp.        ISBN 9789934156410.

Jalonena, Rīta.  skaidrums : romāns / Rīta Jalonena ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 315, [4] lpp.        ISBN 9789984237497.

Judina, Dace, 1970-.  Devītais : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmane ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 237, [2] lpp. : portreti ; 21 cm. - (Laika stāsti).        ISBN 9789934156311.
        
Makmanusa, Kārena M.  Kāds no mums melo : romāns / Kārena M. Makmanusa ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 396, [2] lpp.        ISBN 9789934079009.
        
Meins, Endrū.  Rotaļlietu vīrs : romāns / Endrū Meins ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 395 lpp.        ISBN 9789984359496.
        
Mote, Anderss de la.  Vasaras beigas / Anderss de la Mote ; no zviedru valodas tulkojusi Aija Dvinska ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, [2019]. - 367, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).  ISBN 9789934074103.

Nesbē, Jū.  Nazis / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ; redaktore Iveta Polkmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 495, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934083051.
        
Ruka, Elvita.  Kāda pētnieka dzīve : lieti un ļoti cienījamais Vitauts Tamužs / Elvita Ruka ; Katrīnas Vasiļevskas dizains ; redaktore Gundega Blumberga ; fotogrāfijas no personīgajiem arhīviem. - Rīga : SIA ARTHA, 2018. - 270 lpp. : fotogrāfijas.         ISBN 9789934197376.

Rušmane, Andra.  Vienpatnieki : [romāns] / Andra Rušmane ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , 2019. - 224 lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/6 (240). ISBN 9789934156038.
Sabolo, Monika.  Samera : romāns / Monika Sabolo ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 222, [1] lpp.        ISBN 9789934081972.
        
Slotere, Karīna.  Loras spēle : romāns / Karīna Slotere ; redaktore Solvita Velde ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 508 lpp.        ISBN 9789984359465.
        
Šulce, Dzintra.  Suņu kalns : [romāns] / Dzintra Šulce ; vāka mākslinieciskais noformējums Nataļja Kugajevska ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka, 2019. - 191, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 7 (241).  ISBN 9789934156052.

Tenča-Goldmane, Veronika, 1928-.  Vējos izkaisītie : vēsturisks stāsts par Latgales novada ļaužu dzīvi 20. gadu simtā / Veronika Tenča-Goldmane. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - Polija : Print Group Sp. z. o. o. , ©2018. - 255 lpp. : ilustrācijas. -  Spēja un drosme liecināt / Janīna Kursīte. Veronikas Tenčas-Goldmanes ceļš caur dzīvi / Pēteris Korsaks. ISBN 9789984293127.

Zebris, Osvalds, 1975-.  Māra : romāns / Osvalds Zebris ; redaktore Sigita Kušnere ; Elīnas Brasliņas ilustrācijas ; Jāņa Esīša un Elīnas Brasliņas vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 221, [1] lpp. : ilustrācijas. ISBN 9789934546846.
        
Zirnītis, Aigars.  Jāatstāj pēdas kā sniegā : dzeja / Aigars Zirnītis ; mākslinieciskais iekārtojums: Gunita Štrausa. - [Jūrmala] : [Aigars Zirnītis], [2019]. - [Talsi] : Talsu tipogrāfija. , ©2019. - 152 lpp. : ilustrācijas.  ISBN 9789934197932.
        
Александрова, Наталья.  Заклятие наследницы фараона : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [1] с. - (Роковой артефакт).         ISBN 9785171133092.

Бартон, Фиона.  Дитя : роман / Фиона Бартон ; пер. с англ. Н. Флейшман. - Москва : Эксмо, 2018. - 477 , [1] с. - (Триллер для всех). - 16+. - Ориг. назв.: Barton, Fiona. The child, 2017. ISBN 9785040959839.

Горская, Евгения.  Ненависть - плохой советчик : роман / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] c. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        Содерж.: Ненависть - плохой советчик / Евгения Горская. Нарушенная заповедь (главы из романа) / Ирина Грин. ISBN 9785041018665.

Джуэлл, Лайза.  Правда о Мелоди Браун : [роман] / Лайза Джуэлл ; [пер. с англ. Н. Флейшман]. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] c. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - 16+. - Ориг. назв.: Jewell, Lisa. The truth about Melody Browne, 2009.        ISBN 9785041015657.

Колочкова, Вера.  Две Розы : роман / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, 2019. - 282, [1] с.  ISBN 9785041021368.
        
Колычев, Владимир.  А ты бы ей отказал? : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2019. - 285, [1] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).  ISBN 9785041024390.
        
Корецкий, Данил.  Лабутены для золушки : роман / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2019. - 382, [1] c. - (Шпионы и все остальные). ISBN 9785171117801.

Крамер, Марина.  Хирургия мести : [роман] / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер).         ISBN 9785041018696.
        
Леонов, Николай.  Рецепт красивой смерти : повесть / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с.
        В содерж.: Рецепт красивой смерти ; Старый прием Гурова : повести.        ISBN 9785041009656.
        
Леонтьев, Антон.  Мертвые канарейки не поют : роман / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. - (Авантюрная мелодрама).   ISBN 9785041001162.
Марсонс, Анжела.  Мертвая ученица : [роман] / Анжела Марсонс ; перевод с английского А. С. Петухова. - Москва : Эксмо, 2019. - 413, [1] с. - 16+. - Ориг. назв.: Marsons, Angela. Dying truth, 2018. ISBN 9785041014735.

Метлицкая, Мария.  Я тебя отпускаю / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. ; 21 см. - 16+.
        В содерж.: Я тебя отпускаю ; Девять дней в октябре.  ISBN 9785041036683.

Михайлова, Евгения.  Струны черной души : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2019. - 315 с. - (Детектив-событие). ISBN 9785041018849.

Михалкова, Елена.  Человек из дома напротив : роман / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).        ISBN 9785171119355.

Перкс, Хэйди.  Теперь ты ее видишь : роман / Хэйди Перкс ; перевод с английского А. Воронцова. - Москва : Издательство Аст, 2019. - 352 с. - (Психологический триллер).        ISBN 9785171083120.

Самаров, Сергей.  Тот, кто может все : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2019. - 254 с. - (Спецназ ГРУ). - 16+. - На обл. : Величие Родины - в ваших славных делах.   ISBN 9785041002756.

Соболева, Лариса.  Я вернусь, когда меня не станет : роман / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2019. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Детектив по новым правилам).  ISBN 9785171139537.

Сухов, Евгений.  Чужой своим не станет : [роман] / Евгений Сухов. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [1] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина). - 16+.    ISBN 9785041014094.

Тилье, Франк.  Последняя рукопись : роман / Франк Тилье ; перевод с французского Марии Брусовани. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2019. - 476, [2] с. - (Звезды мирового детектива). - 16+. - Ориг. назв.: Thilliez, Franck. Le Manuscrit inacheve, 2018. ISBN 9785389159655.

Уайт, Лорет Энн.  Утонувшие девушки : [роман] / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского О. Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2019. - 542 с. - (Высшая лига детектива). - Ориг. назв.: White, Loreth Anne. The Drowned Girls, 2017.  ISBN 9785041006181.

Чи, Трейси.  Чтец : роман / Трейси Чи ; перевод с английского В. Миловидова. - Москва : АСТ, 2017. - 382, [1] с. : ил. - (Best book ever). ISBN 9785171016845.


        
Jaunumi Lasītavā.


Baltturs, Alberts, 1899-1980.  Pagājušās dzīves takas / Alberts Baltturs ; vāku zīmēja Olga Rakele. - Krāslava : [izdevējs nav zināms], 2018. - [Daugavpils] : Demra. - 139 lpp. : ilustrācijas, portreti.

Ilža (folkloras kopa).  Lutsi rahvalaulud : Ludzas igauņu dziesmas / sastādītājas: Vita Ruduša, Aija Andersone ; tekstu autori: Dr.phil. Uldis Balodis, Dr.phil. Karls Pajusalu, Ph.D. Kristi Salve ; tulkojums angļu valodā: Uldis Balodis, Amanda Zaeska ; dizains: Džeremijs Smēde, Mikus Čavarts. - [Amata] : Kultūras menedžmenta centrs "Lauska", [2019]. , ©2019. , ℗2019. - 47 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 13 x 14 cm + 1 CD (35:22 ; digitāls, stereo ; 12 cm). - CD saturs: Oļļi nūr, oļļi sūr -- Lätş jezänd sanna -- Lätş jezänd sanna -- Velikyne, armakyne -- Nyze hummugu -- Karga mulle kassikyne -- Karga mulle kassikyne -- Kits, kits habenilla -- Ōdaks ma ta' süögi tūjat -- Ōdaks ma ta' süögi tūjat -- Ōdaks ma ta' süögi tūjat (V. Ruduša, instrumentālā aranžija) -- Čīri vīri čirgukyne -- Kos sa oļļi' kitsekyne -- Kos sa oļļi' kitsekyne --Kiige maagõ -- Maka kavva, kazu sūrist -- Kūzekyne -- Ōdaks ma ta' süögi tūjat (V. Ruduša, vokāli instrumentālā aranžija). ISBN 9789934875229.

Kipļuka, Anna.  Atspulgi [nepublicēts materiāls] : [dzeja] / Anna Kipļuka. - Ludza : [B.v.], 2019. - 37 lpp.

Sircovs, Ivans.  Par godu Latvijas simtgadei. No brīvības līdz brīvībai [nepublicēts materiāls] : Zilupes Brīvības ielas stāsti / Ivans Sircovs. - [B.v. : b.i.], 2018. - [168] lpp. : il.

Turkopuls, Pēteris.  Koks vēl nelūst : par Turkopulu dzimtu un Latviju / Pēteris Turkopuls ; vāku dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 331, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789984293134.

Сырцов, Иван.  Город Зилупе и Зилупский край / Иван Сырцов, Антонина Яковенко ; редактор Галина Маслобоева ; оформление обложки: Стелла Элксне. - Резекне : Издательство Латгальского культурного центра, 2019. - 416 lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 415. lpp.        ISBN 9789984293233.