Jaunās grāmatas 2019.gada jūlijā

Nozaru literatūra Abonementā

Bordvels, Deivids.  Kinomāksla. Ievads / Deivids Bordvels, Kristīne Tompsone, Džefs Smits ; tulkojums latviešu valodā: Jana Bērziņa, Dace Andžāne, Tabita Rudzāte ; redaktores: Kristīne Stripkāne, Kristīne Matīsa, Dita Rietuma, Lelda Ozola ; konsultanti: Gints Bērziņš, Viktors Freibergs, Anrijs Krenbergs [un vēl 4 konsultanti] ; vāka dizains: Dace Eglīte. - Vienpadsmitais izdevums. - Rīga : Nacionālais kino centrs, [2018]. - Rīga : Euroconnect, ©2018. - 620, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934197406.        

Brokmane, Nīna.  Viva la vagina! : viss par sieviešu dzimumu / Dr. Nīna Brokmane, Ellene Stēkene Dāle ; [ilustratore] Hanne Sigbjørnsen ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 335, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 323.-[336.] lpp.  ISBN 9789934080616.

Butjanova, Evita.  Cilvēku tirdzniecībā cietušo personu atpazīšana un identificēšana : metodiskais līdzeklis / Evita Butjanova, Iveta Lielbikse. - Rīga : AISMA, 2019. - 74 lpp. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 14). - Bibliogrāfija 72.-74. lpp.        ISBN 9789934858345.

Java, Zane.  Ēteriskās eļļas sievietes skaistumam / Zane Java ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 127 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 124.-127. lpp.        ISBN 9789934079702.

Poga, Laima.  Tūristu gida - grupas vadītāja profesionālās prasmes un atbildība / Laima Poga. - Rīga : Biznesa Augstskola Turība, 2019. - Rīga : Drukātava, [2019]. - 174 lpp. - (Viesmīlības un tūrisma bibliotēka ; 27).      ISBN 9789934543197.        

Sila, Una.  Skaistumam nav gadu : kā labi justies un izskatīties ikvienā vecumā / Una Ulme ; māksliniece Gundega Ozoliņa ; literārās redaktores: Gunita Arnava, Asnate Baņģiere ; vāka foto: Liene Pētersone. - Rīga : GB Marketing and Sales, [2019]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 287 lpp. : ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934197956.

Varas Latvijā : no Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgajai valstij : esejas / Mārīte Jakovļeva, Toms Ķikuts, Edgars Ceske, Ivars Ījabs, Inese Runce [un vēl 5 autori] ; recenzenti: Guntis Zemītis, Jānis Krēsliņš, Gints Apals [un vēl 4 recenzenti] ; zinātniskais redaktors Juris Goldmanis ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; māksliniece Zane Ernštreite ; tekstu angļu valodā tulkojis Kārlis Streips ; angļu valodas redaktore Andra Damberga ; ievads: Egils Levits. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 876 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 850.-876. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Autori arī: Jānis Šiliņš, Inesis Feldmanis, Gatis Krūmiņš, Toms Ķencis, Agita Misāne. . - Recenzenti arī: Valters Ščerbinskis, Kaspars Zellis, Mārtiņš Mintaurs, Daina Bleiere. . - Ziņas par autoriem: 844.-847. lpp.
        Valstiskums Kurzemes un Zemgales hercogistē (1562-1795) / Mārīte Jakovļeva. Latvija Krievijas impērijas sastāvā: tradīcijas pārvērtības 18.-19. gadsimtā / Toms Ķikuts. Latvijas autonomijas jautājums: no jaunās strāvas līdz latviešu pagaidu nacionālajai padomei / Edgars Ceske.
Starp provinci un impēriju: Latvijas autonomijas idejas attīstība līdz pirmajam pasaules karam / Ivars Ījabs. Ceļā no nekurzemes uz apsolīto zemi: Latgales un Latgales kongresa devums Latvijas valstiskuma idejas veidošanā / Inese Runce. Pirmā pasaules kara nozīme Latvijas valsts tapšanas procesā / Jānis Šiliņš. Kad dzima Latvijas valsts? / Inesis Feldmanis. Latvijas vēsture postkoloniālās perspektīvas skatījumā: PSRS koloniālā politikā Latvijā / Gatis Krūmiņš. Iztēlotā Latvija / Toms Ķencis. Kā izveidot nāciju? Latviešu nacionālisms un nācijas sociālā konstruēšana / Agita Misāne.        ISBN 9789934184239.

Vīna un garšu pasaulē / sastādītājs Juris Lorencs. - Rīga : Jumava, [2019]. - 148, [2] lpp. - (Aiz apvāršņa).      ISBN 9789934203367.

Zveja, Ilze.  Nameja gredzena kods : zemgaļi vēstures faktos un kino leģendā / Ilze Zveja, Aigars Grauba, Makss Kinningss ; redaktors Valdis Klišāns ; vāka dizaina un grāmatas dizaina autors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 167, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Bibliogrāfija: 166.-167. lpp.        ISBN 9789934079757.
 

 

Daiļliteratūra

   

Bredforda, Barbara Teilora.  Kavendonas noslēpumi : romāns / Barbara Teilora Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 398, [1] lpp.      ISBN 9789934081323.

Brīdaka, Lija.  Mūža noslēpums / Lija Brīdaka ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 190, [1] lpp.        ISBN 9789934079139.       

Dimante, Inguna, 1961-.  Komjaunietes pūra nauda / Inguna Dimante. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 174, [1] lpp.       ISBN 9789934080654.

Gilberta, Elizabete.  Lielā burvība : drosme dzīvot radoši / Elizabete Gilberta ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. - 302, [1] lpp.       ISBN 9789934067280.       

Grebe, Kamilla.  Mājdzīvnieks / Kamilla Grebe ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elīna Vanaga ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. , ©2017. - 491, [5] lpp.        ISBN 9789934080500.

Grīnbergs, Andris.  Kustinu dzīvi : 60 gadi žurnālista ceļos un neceļos / Andris Grīnbergs ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Monika Zīle ; Nataljas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 221, [1] lpp.        ISBN 9789934156182.

Hiltone, L. S.  Ultima / L. S Hiltone. - [Rīga] : Kompliments 18+, [2019]. - 315, [3] lpp.        ISBN 9789934083075.        

Hogana, Rūta.  Pazaudēto lietu glabātājs / Rūta Hogana ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 271, [1] lpp.      ISBN 9789934078705.        

Katra, Anna.  Vietējā stacija / Anna Katra ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 205, [1] lpp.        ISBN 9789934080043.        

Konstantīna, Liva.  Plēsoņa : romāns / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2019. - 457 lpp.        ISBN 9789984359441.        

Kroma, Monta, 1919-1994.  Monta Kroma. Re : dzeja / Monta Kroma, Marija Luīze Meļķe, Eduards Aivars, Kārlis Vērdiņš, Edvīns Raups [un vēl 19 autori] ; sastādītāja Elvīra Bloma ; pēcvārds: Anna Auziņa ; literārā redaktore Sanda Rapa ; dizainers: Aleksejs Muraško ; fotogrāfijas: Ivars Heinrihsons, Atis Ieviņš. - [Rīga] : Punctum, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 95 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934198380.

Kvērks, Metjū.  Nakts aģents : romāns / Metjū Kvērks ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 430 lpp.        ISBN 9789984359472.        

Latvietis, Indriķis.  Nauda : romāns / Indriķis Latvietis ; vāka dizains Kapteinis Nemo. - [Rīga] : Mantojums, 2019. - [Rīga] : Mantojums, 2019. , ©2019. - 455 lpp. ; 23 cm. - (Bailes - 3).         ISBN 9789984823416.        

Miņjē, Bernārs.  Nenodzēs gaismu! : izmeklē Martēns Servazs : romāns / Bernārs Miņjē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne, [2019]. - 495, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).        ISBN 9789934078828.        

Pārksa, Adele.  Nāc iekšā, mīļā : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 478 lpp.        ISBN 9789984359489.       

Pāsilinna, Arto.  Mīlīgā indes brūvētāja / Arto Pāsilinna ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; redaktori: Māra Kalve, Jānis Kalve ; vāka dizains: Nils Olsons. - Rīga : Pētergailis, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 190 lpp.        ISBN 9789984334837.        

Pulvere, Ingrīda.  Gribu apprecēties! / Ingrīda Pulvere ; Raula Liepiņa mākslinieciskais noformējums ; redaktore Kate Vītola. - Rīga : SIA "Lietusdārzs", 2019. - 190, [1] lpp.        ISBN 9789934576102.

Sapkovskis, Andžejs.  Likteņa zobens / Andžejs Sapkovskis ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Bārbala Simsone ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 399, [1] lpp. ; 21 cm. - (Ragaņa sāga / Andžejs Sapkovskis ; [2. grāmata]).        ISBN 9789934078309.        

Žadans, Serhijs.  Mezopotāmija / Serhijs Žadans ; no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova un atdzejojis Māris Salējs ; literārais konsultants Māris Salējs ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 283, [5] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.        ISBN 9789984237480.

Žuravska, Dzintra.  Kā pa plānu ledu : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2019]. - 198, [1] lpp. ; 21 cm.       ISBN 9789984894881.
        

Агалаков, Дмитрий.  Жертвенный камень Ахилла / Дмитрий Агалаков. - Москва : Эксмо, 2018. - 347 с. - (Мифологический детектив).        ISBN 9785040914982.        

Александрова, Наталья.  Ночное солнце : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт). - 16+.        ISBN 9785171133030.        

Алюшина, Татьяна.  Руки моей не отпускай : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] с. : ил. ; 21 см. - 16+.        ISBN 9785041010645.        

Брындза, Роберт.  Смертельные тайны : [роман] / Роберт Брындза ; [пер. с англ. С. Хатуевой]. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] с. - (Новый мировой триллер). - 18+. - Назв. ориг.: DEADLY SECRETS.        ISBN 9785171109257.

Вердон, Джон.  Не буди дьявола : роман / Джон Вердон ; пер. с англ. Екатерины Кузнецовой под ред. Александра Кабисова. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2019. - 603, [2] с. - (Master Detective).        ISBN 9785171066741.

Володарская, Ольга.  То ли ангел, то ли бес : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. - (Никаких запретных тем. Остросюжетная проза О. Володарской).        ISBN 9785041002961.        

Гувер, Колин.  Уродливая любовь [Текст] / Колин Гувер ; [перевод с английского Т. Зюликовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 350 с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер). - [18+].        ISBN 9785040937806.

Донцова, Дарья, 1952-.  Леди несовершенство : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 316 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).        ISBN 9785041002077.

Керлис, Пальмира.  Вторая встречная / Пальмира Керлис. - Москва : АСТ, 2016. - 380, [2] с. - (Город магии).        ISBN 9785170837137.

Корсакова, Татьяна.  Лабиринт медузы / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] с.        ISBN 9785041015374.        

Костина, Наталья.  Всё, что мы ещё скажем : роман / Наталья Костина. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2018. - 301 с.        ISBN 9786171249813.        

Котуньо, Кэти.  99 дней : роман / Кэти Котуньо ; пер. с англ. О. Медведь. - Москва : АСТ, 2019. - 414, [1] с. - (Вместе и навсегда). - Ориг. назв.: 99 days.        ISBN 9785171125615.        

Краснова, Татьяна.  Повиливая миром / Татьяна Краснова. - Москва : АСТ, 2019. - 270, [1] с. : ил. - (Книга для души).        ISBN 9785171146504.        

Ла Плант, Линда.  Bella Mafia : роман / Линда Ла Плант ; перевод с английского Олега Качковского, Елены Денякиной, Татьяны Трефиловой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2019. - 733, [2] с. - (Звезды мирового детектива). - 16+. - Oriģ. nos.: La Plante, Lynda. Bella Mafia.        ISBN 9785389156296.

Лавряшина, Юлия.  Просто вспомни обо мне : роман / Юлия Лавряшина. - Москва : Эксмо, 2019. - 377, [2] с.        ISBN 9785041008581. 

Леонов, Николай.  Исчезнувший : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. - (Черная кошка).
        Содерж.: Исчезнувший ; Портрет мафии крупным планом : повести.        ISBN 9785041014155.        

Леонов, Николай.  Серийный любовник : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [2] с. - (Черная кошка).
        Содерж.: Серийный любовник ; Откройте, я ваша смерть : повести.        ISBN 9785041017149.
        

Магнуссон, Кристоф.  Анатомия счастья : [роман] / Кристоф Магнуссон ; пер. с нем. А. Кукес. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с.        ISBN 9785040976225.        

Макфолл, Клэр.  Проводник / Клэр Макфолл ; пер. с англ. О. Медведь. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с.        ISBN 9785040985432.

Миронина, Наталия.  Московский принц для Золушки / Наталия Миронина. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 313, [2] с.        ISBN 9785041011475.        

Ольховская, Влада.  Синдром Джека-потрошителя : [роман] / Влада Ольховская. - Москва : Эксмо, 2018. - 345, [2] c. - (Психологический триллер. Романы Влады Ольховской).        ISBN 9785040964185.        

Островская, Екатерина.  Победитель не получит ничего [Текст] : [роман : 16+] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).        ISBN 9785041004286.        

Покровская, Ольга.  Вдребезги / Ольга Покровская. - Москва : Эксмо, 2019. - 378, [2] с. - 16+.        ISBN 9785041004323.        

Полянская, Алла.  Когда ад замерзнет : роман / Алла Полянская. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с.        ISBN 9785041010584.   

Рой, Олег.  Домовой / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2019. - 249, [2] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).        ISBN 9785041010676.        

Роллинс, Джеймс.  Пекло : [роман] / Джеймс Роллинс ; [пер. с англ. О. Белышевой, Н. Холмогоровой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 460, [2] с. - (Книга-загадка, книга-бестселлер). - 16+. - Назв. ориг.: Crucible.        ISBN 9785041010157.        

Самаров, Сергей.  Два командира : роман / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. - (Спецназ ГРУ).        ISBN 9785040991075.

Сорокин, Геннадий.  Лагерь обреченных / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. - (Детектив-ностальгия).        ISBN 9785041003197.        

Стил, Даниэла.  Голубоглазый юноша / Даниэла Стил ; пер. с англ. А. Кабалкина. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с.        ISBN 9785041013639.        

Тамоников, Александр.  Танки в плен не сдаются / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] c. - (Военный бестселлер). (Группа "Альфа. Основано на реальных событиях"). - 16+.        ISBN 9785040937127.        

Тронина, Татьяна.  Моя дорогая : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] c. - (Нити любви. Романы Т. Трониной). - 16+.        ISBN 9785041010898.

Устинова, Татьяна.  Свиданье с Богом у огня : Разговоры о жизни, любви и самом важном : [сборник рассказов] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).        ISBN 9785041003234.        

Хайд, Кэтрин Райан.  Когда ты был старше : роман / Кэтрин Райан Хайд ; [перевод с английского В. Ф. Мисюченко]. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [2] с. - (Спешите делать добро. Проза Кэтрин Райан Хайд). - 16+. - Ориг. назв.: When You Were Older.        ISBN 9785040969685.