Jaunās grāmatas 2019.gada martā

Nozaru literatūra Abonementā.

Augstākā izglītība Rēzeknē : personības / sastādītāji: Iluta Arbidāne, Vladislavs Malahovskis ; literārā redaktore Sandra Ūdre ; angļu valodas teksts: Izolde Aņiskoviča ; autori: Iluta Arbidāne, Inese Brūvere, Valda Čakša, Antra Kļavinska [un vēl 3 autori]. - Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2018. - 144 lpp. : portreti ; 15 x 21 cm. - Bibliogrāfija: 143.-144. lpp. - Autori arī: Karīne Laganovska, Vladislavs Malahovskis, Sandra Ūdre.      ISBN 789984442273.

Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai / kataloga teksts, izstādes kurators Edžus Vējiņš ; literārā redakcija: Oskars Lapsiņš ; māksliniece Līga Delvere. - Rīga : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, [2018]. - 59 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka ; Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēka ; Tirzas pagasta bibliotēka ; Limbažu Galvenā bibliotēka ; Alsviķu bibliotēka ; Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka ; Klintaines pagasta bibliotēka ; Kauguru un Mūrmuižas bibliotēkas ; Salacgrīvas novada bibliotēka ; Dobeles novada Centrālā bibliotēka ; Rīgas Centrālās Bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka ; Ventspils bibliotēka.  ISBN 9789934861420.

Biznesa pamatu uzbūve / Horaman.eu. - [Rīga] : [IG Aģents], [2018]. - 120 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. - Virstitulā: Programma: Uz - Ņēmējs. ISBN 9789934550270.

Bībele tieši tev : Bībele ar informatīvu pielikumu / [Bībeles tulkošanas komisija: komisijas koordinators Juris Cālītis ; Vecās Derības tulkotāji: Uldis Bērziņš ... [u.c.] ; Jaunās Derības tulkotāji: Aleksandrs Bite, Dainis Zeps ; literārā redaktore: Milda Klampe ; pielikumu no norvēģu valodas tulkojis Viestarts Gailītis ; ieliktņa tulkotāja: Dace Rukute-Tomševica] ; Latvijas Bībeles biedrība. - [Rīga] : Latvijas Bībeles biedrība, 2015 (Ķīna). - 1321, 90 lpp., [16] lpp. ielīmes : il., kartes. - Informatīvā pielikuma pirmpublicējums: Die neue Gute Nachricht Bibel für dich. Deutsche Bibelgesellschaft : Stuttgart, ©2013. - Ietver skaidrojošo vārdnīcu.     ISBN 9789984834559.

Dočinecs, Miroslavs.  Ilgu mūžu. Laimīgu mūžu / Miroslavs Dočinecs ; no ukraiņu valodas tulkojusi Valentīna Silava ; Lilijas Rimicānes vāka noformējums ; literārā redaktore Inese Kušķe. - Rīga : Avots, [2018]. - 178, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti. - Ziņas par autoru: 174.-[176.] lpp.   ISBN 9789934534799.

Gūtmane, Edīte.  Viņu laiks. Egons un Edīte : piemiņas grāmata Egonam Līvam / Edīte Gūtmane, Ēriks Kūlis ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers ; foto: Uldis Briedis, Andra Kūla, Aigars Truhins [un vēl 2 fotogrāfi]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 189, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934079184.        

HORAMAN metode/matrica : programma: Uz - Ņēmējs : [pašanalīze un sevis izzināšana] / sastādītājs Raivis Bernāns ; redaktors Raivis Bernāns. - [Baldone] : [Horaman], [2019]. - 120 lpp.       ISBN 9789934881039.         
YouCat : Katoliskās Baznīcas katehisms jauniešiem / pāvesta Benedikta XVI priekšvārds. - Rīga : KALA Raksti, ©2015. - 299, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Priekšvārds: pāvesta Benedikta XVI vēstule jauniešiem. - Tematiskais rādītājs: 288.-297. lpp.        ISBN 9789984871349.        

Jansone, Astrīda.  Labie ļaudis / Astrīda Jansone ; redaktori: Ināra Krūmiņa, Oskars Lapsiņš. - Rīga : Vītolu fonds, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 348, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti.   ISBN 9789934841651.

Mellupe, Anita, 1954-.  Ar Olaini sirdī : novadnieku pieredzētais un dzimtas atmiņā glabātais / Anita Mellupe ; konsultanti: Rita Zelča, Ārija Streļča, Inta Purviņa [un vēl 12 konsultanti] ; grāmatas māksliniece Vanda Voiciša ; Olaines novada pašvaldība. - [Ķekava] : Lasītava, [2018]. - 453, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - Personu rādītājs: 452.-453. lpp.        ISBN 9789934872839.

Ozola, Lilita.  Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana / Lilita Ozola. - 3. izdevums, koriģēts, papildināts. - Jelgava : [Lilita Ozola], 2018. - [Rīga] : Zelta Rudens Printing. - 380 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 324.-325. lpp.        ISBN 9789934197390.

Peidžs, Niks.  Bībele īsumā / Niks Peidžs ; Džonatana Viljamsa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojis Ņikita Andrejevs ; literārā redaktore Milda Klampe. - Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2018]. - 127 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789984834818.        

Prāta apzināšana 400 dienās : Horaman.eu. - [Rīga] : [IG Aģents], [2018]. - 1 sējums (nenumurētas lpp.). - Virstitulā: Programma: Uz - Ņēmējs. ISBN 9789934550263.

Publiskais pārskats par Drošības policijas darbību 2017. gadā / [ievada autors Normunds Mežviets ; Latvijas Republika. Drošības policija]. - Rīga : [b.i.], 2018. - 46 lpp. : il.          ISBN 9789934194641.

Stāvoklis Savienībā 2018. gadā / Žans Klods Junkers ; Eiropas Komisija. - Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2018. - 175 lpp. : tabulas, diagrammas, ilustrācijas.          ISBN 9789279912061. . - ISBN 9789279912047.

Ulmis, Jānis.  Par Tēvzemi mīļo ... : Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris jūras virsleitnants Vilis Gelbe Ziemeļlatvijas bruņoto spēku izveidē un Latvijas Atbrīvošanas kara Cēsu kaujās / Jānis Ulmis ; dizains Anda Nordena. - Limbaži : Limbažu muzejs, [2018]. - Rēzekne : Latgales druka, 2018. - 159 lpp. : il.
        Saturs: Viļa Gelbes dzīve un darbība līdz Latvijas Republikas proklamēšanai ; Valmieras apriņķa komandants Rūjienā Limbažu pilsētas un iecirkņa komandants ; Lāčplēša kara ordeņa kavalieris ; Virsleitnanta Viļa Gelbes piemiņas saglabāšana.
        ISBN 9789934196454.        

Vaidere, Inese.  Misija Latvijai / Inese Vaidere ; Guntas Plotkas vāka dizains ; literārā redaktore Inese Pelūde. - [3. izdevums]. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 317, [3] lpp.        ISBN 9789934080555.

Rubins, Andris.  Nekad nepadodies / Andris Rubins. - Rīga : Mākslas Atbalsta biedrība, 2017. - 256 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934823060.

Valsts valodas komisijas raksti / Dr.phil. V. Tēraudkalna un Dr.habil.philol. A. Veisberga redakcijā ; Māra Sīmansona vāka dizains ; redaktores: Ieva Jansone (latviešu val[oda]), Regīna Jozauska (angļu val[oda]). - Rīga : Zinātne, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 126 lpp. ; 24 cm. - (Valsts valodas komisijas raksti ; 9. sējums).      

       9. sēj. Reformācija un valoda.     ISBN 9789934549632.

Valsts valodas komisijas raksti / Jura Baldunčika, Ilgas Jansones un Andreja Veisberga redakcijā ; Māra Sīmansona vāka dizains ; redaktores: Ieva Jansone (latviešu val.), Regīna Jozauska (angļu val.). - Rīga : Zinātne, [2016]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2016. - 206, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Valsts valodas komisijas raksti ; 8. sējums). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu valodā.
        8. sēj. Latviešu valodas vārdnīca.        ISBN 9789934549205.        

Valsts valodas komisijas raksti : [konferences "Latviešu leksikogrāfija: mantojums un nākotnes redzējums" ziņojumi] / Jura Baldunčika un Andreja Veisberga redakcijā ; [Māra Sīmansona vāka dizains ; redaktores Ieva Jansone (latviešu val.), Regīna Jozauska (angļu val.)]. - [Rīga] : Zinātne, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 175 lpp. : il., tab. ; 24 cm. - (Valsts valodas komisijas raksti). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        7. sēj. Vārdnīcas un valoda.      ISBN 9789984879871.

Valsts valodas komisijas raksti : Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse / Valsts valodas komisija ; V.Tēraudkalna, A.Veisberga redakcijā. - Rīga : Zinātne, 2014. - 158, [1] lpp. - Krājumā apkopoto rakstu pamatā ir referāti, kas nolasīti Valsts valodas komisijas un Latvijas Bībeles biedrības rīkotajā starptautiskajā starpdisciplinārajā konferencē „Tulkojums – kultūrvēsturisks notikums. III. Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse” 2013.gada 19.decembrī. - Teksts latviešu (pārsvarā) un angļu valodā ; Kopsav. angļu val. - Titlp. 2.pusē uzrād. nos.: Valsts valodas komisijas raksti.
        6.sēj. Tulkojums - kultūrvēsturisks notikums III.   ISBN 9789984879604.

Visiting neighbours : 100 treasures of Estonia, Latvia and Lithuania = Eesti, Läti ja Leedu 100 aaret = Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 100 dārgumi = 100 Estijos, Latvijos ir Lietuvos kultūros paveldo vertybių / authors of texts: Aistė Bimbirytė-Mackevičienė, Janis Zilgalvis, Siim Raie, Triin Reidla ; translation: Kristjan Teder, Madli Kullaste [un vēl 2 tulkotāji] ; editing: Carolin Pihlap, Janis Zilgalvis, Nijolė Bitinienė [un vēl 3 redaktori] ; designer: Tuuli Aule. - Tallinn : National Heritage Board of Republic of Estonia, 2018. - 205, [3] lpp. : ilustrācijas, karte ; 31 cm. - Teksts paralēli angļu, igauņu, latviešu un lietuviešu valodā.       ISBN 9789949729302.

Zemīte, Lilita.  Rietumu pasaule modernajos laikos: vēstures problēmas / Lilita Zemīte ; zinātniskie redaktori Dr. hist. Jānis Taurēns un Dr. hist. Aldis Miņins ; redaktore Agita Kazakeviča ; dizains un makets, Māris Garjānis. - Rīga : SIA "Lasītava" ; las.ām, 2019. - 238, [1] lpp.        ISBN 9789934872884.

 

Неумывакин, И. П.  Лук: на страже здоровья / И. П. Неумывакин. - Москва : ДИЛЯ ; Санкт-Петербург, 2016. - 94, [1] с.      ISBN 9785885034890.

Юсупов, Феликс.  Князь Феликс Юсупов Мемуары : Мемуары в двух книгах : До изгнания. 1887-1910 ; В изгнании / Феликс Юсупов ; перевод с французского Елены Кассировой ; предисловие К. Сфиры-Шерементьевой. - Москва : Захаров, 2018. - 430 с., ил. : ģeneal. tab. - 16+.
        Saturā: До изгнания. 1887-1919 ; В изгнании.
        ISBN 9785815915084.

Daiļliteratūra.

Alnats, Lūks.  Mums pieder debesis : romāns / Lūks Alnats ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 364, [1] lpp.        ISBN 9789934078682.        

Bisī, Mišels.  Laiks ir slepkava : romāns / Mišels Bisī ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 477, [1] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. - (Zvaigznes trilleris).        ISBN 9789934077784.        

Boljē, Batists.  Tūkstots un viena nakts ātrās palīdzības nodaļā / Batists Boljē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. - 298, [3] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789934067754.

Dimante, Inguna.  Paslēptā dzīve : romāns / Inguna Dimante ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 221, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2/2019 (236). -        ISBN 9789934155697.

Einfelds, Jānis, 1967-.  Armagedona cikls / Jānis Einfelds ; redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 190, [2] lpp.        ISBN 9789934546747.        

Gailis, Imants, 1951-2018.  Mēs Latvijai : dzejoļu krājums / Imants Gailis. - [Rēzekne] : Aija Mikele, [2018]. - 192 lpp. : portrets ; 19 cm. - Teksts latviešu valodā, daži dzejoļi latgaliešu rakstu un krievu valodā.    ISBN 9789934196492.        

Jūnasons, Jūnass.  Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda / Jūnass Jūnasons ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 430, [1] lpp. ; 20 cm.    ISBN 9789934023941.        

Jūnasons, Jūnass.  Simtviengadnieks, kas domāja pārāk daudz : romāns / Jūnass Jūnasons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 414, [2] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934079511.        

Latvijas oļi : veltījums Latvijai un Latvijas pilsētām / Aija Abena, Ronalds Abrickis, Uldis Berķis, Lidija Bērze, Aija Celma [un vēl 19 autori] ; Agnese Piļāne, teksta redaktore, vāka dizaina izstrāde. - Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. - 209 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, daži dzejoļi atdzejoti angļu un krievu valodā, vairāki dzejoļi latgaliešu rakstu valodā. - Autori arī: Elīna Čepule, Sarma Cīrule, Egils Dambis, Iveta Dimzule, Aina Dravniece, Lidija Dundare, Agnese Ezerroze, Jans Ikes, Vija Javnošāne, Lauris Krolis, Henita Kupjanska, Andris Marts, Dzidra Medvedjeva, Inonanta Millere, Inta Špillere, Silvija Šterna, Astra Tomsone, Iveta Uršuļska, Edita Viļuma. . - Tituldzejoļa "Latvijas oļi" autore Laura Lūciņa.        ISBN 9789934558627.

Lindberga, Hanna.  Stokholmas virtuve : detektīvromāns / Hanna Lindberga ; tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 397, [1] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs).      ISBN 9789934155758.        

Pinboro, Sāra.  Viņai nemanot : romāns / Sāra Pinboro ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 367, [1] lpp.        ISBN 9789934076923.        

Rubine, Gunta.  Tēva dārzs : dzejoļi / Gunta Rubine. - [Rīga] : Mākslas atbalsta biedrība, 2018. - 149 lpp., il.         ISBN 9789934823046.

Šmite, Linda, 1970-.  Aizved mani uz Hiršenhofu! : romāns / Linda Šmite ; redaktore Līga Sīle ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019 (Rēzekne : Latgales druka). - 252, [3] lpp.        ISBN 9789934155499.        

Taska, Ilmars.  Pobeda 1946 / Ilmars Taska ; no igauņu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; Tatjana Zubareva, vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktores Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 247 lpp.        ISBN 9789934203145.        

Teilore, Lulū.  Sniega roze : romāns / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 492 lpp.        ISBN 9789984359335.

Veinberga, Jana, 1964-.  Vēl viena diena : stāsti / Jana Veinberga ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - 173, [3] lpp. – Saturā: Novembris, veļu laiks ; Nevaru palikt ; Eņģelītis ; Džūlija (Improvizācija kantri stilā) ; Liepājas vecie nami ; Ūdensrožu dīķis ; Bailes ; Arielas dārzs ; Satikšanās ; Vēl viena diena (Another shitty day).           ISBN 9789934063909.

Velss, Benedikts.  Vientulības gals : romāns / Benedikts Velss ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā redaktore Raita Saleniece ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. -271, [1] lpp.        ISBN 9789984237220.

Vinogradova, Laura, 1984-.  izelpas : stāsti / Laura Vinogradova ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 110, [2] lpp. – Saturā: kafija un zemenes ; kaķis ; kārlis ; mazās princeses ; burkšķu diena ; pļauka ; zaptsmaize ; kailie koki.    ISBN 9789934075988.

Vuds, Toms.  Hameleons : romāns / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 444 lpp. - (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984359342.

Александрова, Наталья.  Венец скифского царя [Текст] : роман / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2018. - 316 с. ; 21 см. - (Артефакт&Детектив). - 16+.       ISBN 9785040971534.

Бачинская, Инна.  Без прощального письма : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей). - 16+.        ISBN 9785040963690.        

Вильмонт, Екатерина.  Мужлан и флейтистка : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт). - 16+.        ISBN 9785171076467.

Водолазкин, Евгений.  Брисбен : роман / Евгений Водолазкин ; художник Андрей Рыбаков. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2019. - 410, [1] с. - (Новая русская классика). - На обл.: Автор бестселлеров "Лавр", "Авиатор".        ISBN 9785171111007.        

Володарская, Ольга, 1974-.  Наш грешный мир : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской).        ISBN 9785040977543.

Горская, Евгения.  Врагов не выбирают : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует). - 16+.       ISBN 9785040977598.        

Донцова, Дарья.  Вечный двигатель маразма : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. - (Иронический детектив). - 16+.    ISBN 9785040970759.        

Колочкова, Вера.  В объятиях самки богомола : роман / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, 2019. - 281, [2] с. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).      ISBN 9785040988471.        

Колычев, Владимир.  Мент в законе. Волчья интуиция : роман / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] c. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - 16+.      ISBN 9785040975945.        

Корсакова, Татьяна.  Сердце ночи / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. - (Королева мистического романа). - 16+.    ISBN 9785040989010.        

Лавряшина, Юлия.  Наваждение Пьеро : [роман] / Юлия Лавряшина. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. : ил. - (За чужими окнами).  ISBN 9785040986644.        

Леонов, Николай.  Отель с темными окнами : повести / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. - (Черная кошка). - 16+. - Книга издана в суперобложке.        ISBN 9785040984558.

Мартен-Люган, Аньес.  Извини, меня ждут…: роман : [16+] / Аньес Мартен-Люган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ ; Corpus, 2017. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Счастливые люди). (Corpus ; 418). - Пер.: Martin-Lugand, Agnès. Désolée, je suis attendue...      ISBN 9785170981984.     

Мартен-Люган, Аньес.  Счастливые люди читают книжки и пьют кофе : роман / Аньес Мартен-Люган ; пер. с фр. Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ, 2018. - 222, [1] с. - (Corpus ; 270). - 12+. - Oriģ. nos.: Martin-Lugand, Agnès. Les gens heureux lisent et boivent du cafè, 2013.         ISBN 9785170842988.

Мартова, Людмила.  Мадам будет в красном : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. ; 20 см. - (Желание женщины. Детективные романы Л. Мартовой). - 16+.    ISBN 9785040977222.        

Маршалл, Майкл.  Слуга смерти : [роман] / Майкл Маршалл ; [пер. с англ. К. Плешкова]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Фттикус, 2019. - 444, [2] с. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: Marshall, Michael. The Upright Man.        ISBN 9785389156579.        

Михалкова, Елена.  Кто остался под холмом : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2019. - 414, [1] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).    ISBN 9785171119324.

Мюссо, Гийом.  Девушка и ночь / Гийом Мюссо ; перевод с французского И. Н. Алчеева. - Москва : Эксмо, 2018. - 347, [1] с. - (Поединок с судьбой. Проза Гийома Мюссо). - Ориг. назв.: La Jeune Fille et la Nuit.   ISBN 9785040982882.        

Пелевин, Виктор.  Тайные виды на гору Фудзи : [роман] / Виктор Пелевин. - Москва : Эксмо, 2018. - 412, [2] с. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин). - 18+.      ISBN 9785040984350.        

Романова, Галина.  Первый шаг к пропасти [Текст] : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).    ISBN 9785040985784.        

Самаров, Сергей.  Зеленая кнопка / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с.   ISBN 9785040970858.

Сухов, Евгений.  Резидент : [роман] / Евгений Сухов. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина). - 16+.    ISBN 9785040977826.        

Тамоников, Александр.  Нетленный / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с., [8] л. ил. ; 21 см. - (Музей смерти. Мистические детективы Тамоникова). - 16+.    ISBN 9785040972395.        

Терентьева, Наталия. Феечка [Текст] : [роман] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Золотые небеса).    ISBN 9785171111663.        

Труфанова, Татьяна.  Лето радужных надежд : [роман] / Татьяна Труфанова. - Москва : Эксмо, 2019. - 315, [2] с. - (Тонкие натуры. Проза Татьяны Труфановой). - 16+.  ISBN 9785040987153.        

Хантер, Кара.  Самый близкий враг : [роман] / Кара Хантер ; [пер. с англ. А. С. Петухова]. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [2] с. - (Национальный бестселлер Британии). - 16+. - Ориг. назв.: Hunter, Cara. Close to Home, 2018.        ISBN 9785040962167.

Щеголев, Александр.  Старый пёс / Александр Щёголев ; основано на идее Антона Калинкина. - Москва : АСТ ; Издательский дом "Ленинград", 2018. - 478, [1] c. : ил. - (Слово сыщика ; Выпуск 5). - 16+.       ISBN 9785171106171.
        

Jaunumi Lasītavā.

Gailis, Imants, 1951-2018.  Mēs Latvijai : dzejoļu krājums / Imants Gailis. - [Rēzekne] : Aija Mikele, [2018]. - 192 lpp. : portrets ; 19 cm. - Teksts latviešu valodā, daži dzejoļi latgaliešu rakstu un krievu valodā.    ISBN 9789934196492.        

Leibus, Inguna. Grāmatvedības pamati uzņēmumos / Inguna Leibus, Regīna Grigorjeva, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska ; literārā redaktore Rita Cielēna. - Atkārtots un atjaunots 3. izdevums. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2019. - 195 lpp. : tabulas, shēmas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija: [194.]-195. lpp.        ISBN 9789984896205.

Ludzas Novadpētniecības muzejam 100 : [albums] / Sastādītāji: Milāna Bule, Valērijs Dzevaltovskis, Rita Kučāne, Aina Loseviča, Iveta Matvejenko ; vāka dizains: Jūlija Supova. - [B.v.] : Ludzas Novadpētniecības muzejs, 2018. - 146 lpp. : il.