Jaunās grāmatas 2019.gada oktobrī

Nozaru literatūra Abonementā

Al-Asa, Aļona.  Māksla būt laimīgai jeb neesi varde verdošā ūdenī / Aļona Al-Asa ; no krievu valodas tulkojusi Margita Krasnā ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 335, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934081736.

Forands, Ilgvars.  Pedagoģijas doktors Ilgvars Forands : biobibliogrāfija / [sastādījis I. Forands]. - [Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, 2014 (Gutenbergs Druka). - 112, [1] lpp. : il., portr. ; 22 cm.        ISBN 9789934841316.

Geka, Dzintra.  Skola Sibīrijā : interviju fragmenti no 1941. un 1949. gadā izsūtīto cilvēku atmiņu stāstiem / Dzintra Geka ; intervētāji: Aivars Lubānietis un Dzintra Geka ; redaktori: Irēna Pārupe, Liveta Sprūde, Baiba Kazule, Dzintra Geka ; dizains: Vanda Voiciša. - Rīga : Latvijas Politiski represēto apvienība, 2018. - Talsi : Talsu tipogrāfija, 2018. - 407 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934821950.

Ikaunieks, Antons, 1947-.  Ceļš uz jūru / Antons Ikaunieks ; grāmatas redaktore Anita Freiberga ; literārā redaktore Valda Rūtiņa ; Vladimira Novikova ilustrācijas ; Ikaunieka dzimtas ģerboņa autore Elita Viljama. - [Rīga] : [Antons Ikaunieks], [2018]. - [Latvija] : Jūras informācija. , ©2018. - 383, [1] lpp. : ilustrācijas.

Neiburgs, Uldis.  "Grēka un ienaida liesmās!" : Latvijas Otrā pasaules kara stāsti / Uldis Neiburgs ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Zigrīda Krauze. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - 400 lpp. : faksimili, portreti, ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 390.-394. lpp. un personu rādītājs: 395.-400. lpp.        ISBN 9789934155376.

Nezūdošās vērtības : VEF - 100 / redkolēģija: Ivars Bražis (priekšsēdētājs), Dr.sc.ing. Oļģerts Belmanis, Dr.oec. Juris Binde (zinātniskais redaktors), Dr.sc.ing. Andris Ozols ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Laimdota Straujuma, Dr.hist. Gatis Krūmiņš ; Aijas Andžānes vāka noformējums ; redaktore Alīna Melngaile ; autori: Oļģerts Belmanis, Juris Binde, Ivars Bražis, Ingmārs Ķiecis, Kirovs Lipmans [un vēl 3 autori]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 536 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas. - Autori arī: Jāzeps Ločmelis, Andris Ozols, Aleksandrs Tīpainis. . - Personu rādītājs: 532.-535. lpp.

        1. grāmata.      ISBN 9789934156243.

Nezūdošās vērtības : VEF - 100 / redkolēģija: Ivars Bražis (priekšsēdētājs), Dr.sc.ing. Oļģerts Belmanis, Dr.oec. Juris Binde (zinātniskais redaktors), Dr.sc.ing. Andris Ozols ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Laimdota Straujuma, Dr.hist. Gatis Krūmiņš ; Aijas Andžānes vāka noformējums ; redaktore Alīna Melngaile ; autori: Gunārs Freibergs, Elita Veidemane, Ivars Bražis, Dainis Dandēns, Gunārs Dekšenieks [un vēl 5 autori]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 654 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas. - Personu rādītājs: 642.-651. lpp.

        2. grāmata.      ISBN 9789934156267.

Osho.  Meditācijas aizņemtiem cilvēkiem : kam daudz stresa, bet meditēt nav laika / Aija Rožlapa, tulkojums ; grāmatas grafiskais dizains: Rolands Flora; Intas Lī vāka ilustrācija. - Rīga : Sia "Sētuve", 2019. - 217 lpp.        ISBN 9789934502347.

Sakalaurs, Pēteris.  To laiku uzdrīkstēšanās : vēl reizi dažas teorētiskas un paša atziņas par Latviju / Pēteris Sakalaurs. - [Skrīveri] : [Pēteris Sakalaurs], 2018. - [Grēnes], Olaines novads : Drukātava. - 105 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 101.-103. lpp.        ISBN 9789934868344.

Uļanovska, Stefānija.  Poļu Inflantijas latvieši, īpaši Rēzeknes apriņķa Viļānu pagasta : etnogrāfisks tēlojums / Stefānija Uļanovska ; atbildīgās redaktores un priekšvārda autores Angelika Juško-Štekele, Antra Kļavinska ; tulkotāja Kristīne Kuņicka ; mākslinieces: Karīna Nadežnikova, Laima Rukmane. - Rēzekne : RTA, 2017. - 172 lpp. : ilustrācijas, portrets, tabulas.       ISBN 9789984442082.        ISBN 9789934801082.

Veinberga, Sandra.  Komunikācija. Teorija un prakse : monogrāfija / Sandra Veinberga ; zinātniskie recenzenti: Ivars Bērziņš, Olga Kazaka ; vāka dizains: Egils Griķis. - [Rīga] : Sava grāmata, [2019]. - 331 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 312.-331. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789934582240.

Žagare-Vītiņa, Tatjana.  Neesam aizbēguši : deviņi stāsti par atgriešanos Latvijā / Tatjana Žagare-Vītiņa ; redaktore Dace Smildziņa ; vāka dizains: Krišs Salmanis ; fotoportretu autori: Reinis Hofmanis, Uldis Vītiņš, Indulis Brošs. - Rīga : Cits medijs, [2017]. - 285 lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934193644.

 

Daiļliteratūra

Baltturs, Alberts, 1899-1980.  Pagājušās dzīves takas / Alberts Baltturs ; vāku zīmēja Olga Rakele. - Krāslava : [izdevējs nav zināms], 2018. - [Daugavpils] : Demra. - 139 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - A. Balttura dzejā lasāma dzīves mīlestība, cilvēka cieņa, vīrišķība, apburošs dabas skaistums un rindkopu melodiskums, bet īpaši izceļas brīvības alkas. - Ziņas par autoru: 3. lpp.

Dimants, Jānis.  Simtgades dullais letiņš : apskaidrības : Jāņa Dimanta gabaliņi / Jānis Dimants ; vāka mākslinieciskais noformējums Edgars Sims ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 271, [1] lpp.    ISBN 9789934203572.

Ezerkalns, Gatis.  Ragana manā skapī : romāns / Gatis Ezerkalns ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 543, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 539.-[544.] lpp.        ISBN 9789934081880.        

Gārdnere, Liza.  aiz slēgtām durvīm : romāns / Liza Gārdnere ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 429 lpp.  ISBN 9789984359540.

Gundars, Lauris.  Apglabāt uz valsts rēķina : kriminālromāns / Lauris Gundars ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 535, [1] lpp        ISBN 9789934546907.        

Indriksone, Ramona.  Pāris metru zem ūdens : stāsti / Ramona Indriksone ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; redaktore Ieva Melgalve. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 204, [2] lpp. – Saturā:  Vēl tikai augusts ; Baltais zilonis ; Uz citu vietu ; Vēstule ; Oranžā ; Es gribēju būt cita ; Viss nokārtosies ; Plestiķis ; Kāpnes ; Pāris metru zem ūdens ; Fikcija ; Ieraudzīt debesis.      ISBN 9789934081903.        

Jakovļeva, Jūlija.  Mednieks tieši virsū skrien : detektīvs par Staļina laiku / Jūlija Jakovļeva ; tulkojusi no krievu valodas Lāse Vilka ; Nataļjas Kugajevskas mākslinieciskais noformējums ; redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - [Silakrogs] : PNB Print. - 349, [2] lpp.        ISBN 9789934156342.

Konstantīna, Liva.  kad tevi redzēju pēdējo reizi : romāns / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 412 lpp.        ISBN 9789984359571.        

Korija, Džeina.  neskaties uz mani : romāns / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 462 lpp.        ISBN 9789984359564.        

Medne-Spāre, Lienīte.  Dziedošās smiltis / Lienīte Medne-Spāre ; vāka dizaina un ilustrāciju autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 126, [2] lpp. : ilustrācijas.  ISBN 9789934084393.        

Moja, Džodžo.  Joprojām es / Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; vāka dizains Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 399, [1] lpp. ISBN 9789934082603.

Nesers, Hokans.  Pavisam cits stāsts : romāns / Hokans Nesers ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 542, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Gunnars Barbaroti / Hokans Nesers ; [2]).        ISBN 9789934080784.        

Paegle, Ligita, 1985-.  Istabas biotops : romāns / Ligita Paegle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/9 (243).        ISBN 9789934156526.        

Pohodņeva, Maija.  Aliansē pret vēzi / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; redaktors Aldis Vēvers ; Guntas Plotkas grāmatas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 327, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas.        ISBN 9789934083327.

Račko, Karīna.  Sasietā / Karīna Račko. - [Rīga] : [Karīna Račko], [2019]. - 365, [1] lpp.        ISBN 9789934199240.

Račs, Guntars.  Mīlestība ir / Guntars Račs ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. - Rīga : MicRec, 2019. - 159, [1] lpp. + 1 CD. - Pielikuma CD saturā: Mīlestība ir ; Pieklauvē ; Cilvēks ; Kamēr tev ir mīla ; Tikai nesaki nevienam ; Man tevis trūkst ; Dzīvīte ; Tev līdzās ; Nakts pēc darba pilnas dienas ; Zelta sirds ; Mīlas balāde ; Ar tevi kopā ; Ir vakars.        ISBN 9789934873447.

Šafere, Mērija Anna.  Gērnsijas literatūras un tupeņmizu pīrāga biedrība / Mērija Anna Šafere, Annija Barouza ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - 2. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 318 lpp.     ISBN 9789934085086.

Silvere, Džosija.  Viena diena decembrī : romāns / Džosija Silvere ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 443 lpp.        ISBN 9789984359526.        

Vensko, Sandra.  pieres vieta / Sandra Vensko ; Jāņa Esīša dizains ; redaktore Dace Sparāne-Freimane. - Rīga : SIA "Dienas Grāmata", 2019. - 91, [5] lpp.      ISBN 9789934546938.

Vēra, Ruta.  Sieviete no desmitās kajītes / Ruta Vēra. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 350, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).      ISBN 9789934080760.

 

Аксенова-Санина, Н.  Земное притяжение : стихи / Нина Аксенова-Санина ; дизайн обложки Н. Н. Аксенова. - Коломна : Серебро Слов, 2016. - 62, [2] с.        ISBN 9785906800787.

Алюшина, Татьяна.  Формула моей любви : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] с.         ISBN 9785041035440.        

Барбер, Кэтлин.  Ты спишь? : [роман] / Кэтлин Барбер ; пер. с англ. Т.Борисовой. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [1] с. - (Психологический триллер).        ISBN 9785171070120.        

Бейли, Роберт.  Бульдожья хватка / Роберт Бейли ; перевод с английского М. А. Загота. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с.        ISBN 9785041008284.        

Бьорк, Самюэль.  Мальчик в свете фар [Текст] : [роман : 18+] / Самюэль Бьорк ; [перевод с норвежского Марии Назаровой]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, сор. 2019. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски).        ISBN 9785171112837         

Вильмонт, Екатерина.  Свои погремушки : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с.    ISBN 9785171162191.

Володарская, Ольга, 1974-.  Первая жизнь, вторая жизнь : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2019. - 312, [2] c. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. Володарской). - 16+.       ISBN 9785041035891.        

Даган, Александр.  Лучше, чем люди [Текст] : [16+] / Александр Даган. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. - На обл. авт. не указан.     ISBN 9785041017460

Донцова, Дарья.  Годовой абонемент на тот свет : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 316 c. - (Иронический детектив). (Любительница частного сыска Даша Васильева).      ISBN 9785041006969.        

Ковалёв, Николай.  Моя Латгалия : стихотворное посвящение Латгалии / Николай Ковалёв ; Игорь Плич (фотографии) ; редактор Ирина Страздоника-Плячко ; обложка: Николай Ковалёв, Игорь Плич. - Прейли : [Sergejs Kuzņecovs], 2019. - Литва. , ©2019. - 87 lpp. : ilustrācijas. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.      ISBN 9789934197505.

Колычев, Владимир.  Одна на всех / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2019. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).    ISBN 9785041013882.        

Кучерена, Анатолий.  Хайп [Текст] : [роман : 16+] / Анатолий Кучерена. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Политический триллер Анатолия Кучерены).
        ISBN 9785041001582         

Леонов, Николай.  Адская семейка : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 382, [1] с. - (Черная кошка).        В содерж.: Адская семейка ; Очень выгодное убийство : повести.        ISBN 9785041033323.        

Маринина, Александра.  Другая правда : роман / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с.        Том 1.    ISBN 9785041046361.        

Миронина, Наталия.  Ищи меня за облаками / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2019. - 283 c.        ISBN 9785041035426.        

Павловска, Алла.  Я к вам вернусь... : избранная лирика / Алла Павловска ; составитель сборника и редактор Раиса Прозаркевич ; оформление Сергей Кузнецов ; фото из домашнего архива автора. - Лудза : [Б.и.], 2019. - 175, [1] с. : ил.        ISBN 9789934198502.

Пищенко, В.  Запутанный след : [роман] / В. Пищенко. - Москва : Вече, 2019. - 382, [1] с. - (Новая библиотека приключений и научной фантастики).        ISBN 9785448409721.        

Полякова, Татьяна.  Дневник чужих грехов : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314 с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой). - 16+.        ISBN 9785041046309.

Рейд, Тейлор Дженкинс.  В горе и в радости [Текст] : [16+] / Тейлор Дженкинс Рейд ; [перевод с английского Ирины Крупичевой]. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 349, [2] с. ; 20 см. - Пер.: Reid, Taylor Jenkins. Forever, Interrupted.        ISBN 9785040992270    

Рой, Олег.  Запасной козырь / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [1] c. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).        ISBN 9785041052898.        

Романова, Галина.  Исповедь обманутой жены : роман / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. - (Детективы Галины Романовой).        ISBN 9785041007188.        

Светлакова, Евгения.  Наказание для короля : 16+ / Евгения Светлакова. - Москва : АСТ, 2019. - 319, [1] с. ; 21 см. - (Бестселлер Рунета).      ISBN 9785171104474         

Свечин, Николай.  Одесский листок сообщает : [роман] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] c. - (Детективы Николая Свечина). - 16+.        ISBN 9785041030209.        

Солнцева, Наталья.  Опасная невеста [Текст] : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Мистический детектив). - 16+.        ISBN 9785171128203.        

Тамоников, Александр.  Африканский ритуал : [основано на реальных событиях, которые произошли недавно и недалеко] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. - (Частная военная компания. ЧВК).        ISBN 9785040995646        

Трауб, Маша.  Лишние дети / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. - (Проза Маши Трауб).         ISBN 9785041036553.        

Фоллетт, Кен.  Молот Эдема [Текст] : [роман : 16+] / Кен Фоллетт ; [перевод с английского В. Гольдича]. - Москва : АСТ, cop. 2017. - 444, [2] с. ; 22 см. - (Ф.О.Л.Л.Е.Т.Т.).     ISBN 9785171038359

Харрис, Роберт.  Мюнхен [Текст] : [роман : 16+] / Роберт Харрис ; [перевод с английского Александра Яковлева]. - Санкт-Петербург : Азбука, cop. 2019. - 380, [2] с. : ил. - (Звезды мирового детектива).        ISBN 9785389142183         

Чиж, Антон.  Бой бабочек / Антон Чиж. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с.        ISBN 9785041036379.        

 

Jaunumi Lasītavā

Mazure-Vucāne, Modrīte.  Pagasttiesa Latvijā / Modrīte Mazure-Vucāne ; zinātniskais recenzents, ievada autors Dr.iur. Romāns Apsītis ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 293 lpp. - Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu un vācu valodā.        ISBN 9789934184499.

Uļanovska, Stefānija.  Poļu Inflantijas latvieši, īpaši Rēzeknes apriņķa Viļānu pagasta : etnogrāfisks tēlojums / Stefānija Uļanovska ; atbildīgās redaktores un priekšvārda autores Angelika Juško-Štekele, Antra Kļavinska ; tulkotāja Kristīne Kuņicka ; mākslinieces: Karīna Nadežnikova, Laima Rukmane. - Rēzekne : RTA, 2017. - 172 lpp. : ilustrācijas, portrets, tabulas.        ISBN 9789984442082.

Павловска, Алла.  Я к вам вернусь... : избранная лирика / Алла Павловска ; составитель сборника и редактор Раиса Прозаркевич ; оформление Сергей Кузнецов ; фото из домашнего архива автора. - Лудза : [Б.и.], 2019. - 175, [1] с. : ил.        ISBN 9789934198502.