RAKSTUROJUMS

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ir Ludzas pilsētas domes kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēka veic grāmatu, periodikas, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, glabāšanu un sistematizēšanu, kā arī nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas Ludzas rajona iedzīvotājiem un viesiem.

Bibliotēka savā darbībā ievēro Satversmi, LR Bibliotēku likumu, likumu ”Par pašvaldībām” un citus LR likumus, MK noteikumus, citus normatīvos aktus, Ludzas pilsētas domes lēmumus un rīkojumus, Bibliotēkas izmantošanas noteikumus un Bibliotēkas nolikumu.

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka apkalpo Ludzas pilsētas un rajona iedzīvotājus un ciemiņus.

Bibliotēkas statistiskie rādītāji uz 2018. gada 1. janvāri:

 • Lietotāju skaits - 2879, t.sk bērni un jaunieši līdz 18 g. - 954
 • Apmeklējumu skaits - 37897
 • Izsniegumu skaits - 82267
 • Krājuma lielums - 54020

  Bibliotēkā strādā 19 cilvēki:

 • 1 – direktors,
 • 1 – metodiķe
 • 13 – bibliotekārie darbinieki,
 • 1 – datu bāžu inženieris,
 • 2 – apkopējas,
 • 1 – restauratore

Ar augstāko bibliotekāro izglītību – 4 darbinieki. Ar augstāko izglītību citās jomās – 2 darbinieki. Ar vidējo profesionālo bibliotekāro izglītību – 10 darbinieki. 10 bibliotēkas darbinieki ir apguvuši LU Sociālo zinātņu fakultātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļas bibliotēku darbinieku tālākizglītības centra profesionālās pilnveides izglītības programmu „Bibliotēkzinātne un informācija Bibliotēku attīstības virzieni informācijas sabiedrībā” (160 stundas).

Ar bibliotēku sistēmas ALISE palīdzību notiek bibliotēkas lasītāju elektroniskās kartotēkas un elektroniskā grāmatu kataloga veidošana, grāmatām tiek piešķirti svītrkodi, grāmatu izsniegšana notiek automātiski. 

Bibliotēka sadarbojas ar visām Latgales reģiona bibliotēkām, Ludzas rajona Skolu bibliotēku apvienību, Ludzas Novadpētniecības muzeju, Ludzas pilsētas ģimnāziju un Ludzas 2. vidusskolu, Ludzas bērnu un jauniešu centru, Ludzas rajona Sarkano Krustu, Ludzas lauku tūrisma aģentūru, grāmatu veikaliem SIA „Sākums A” un „Zvaigzne ABC”, laikrakstiem „Ludzas Zeme” un „Vietējā Latgale Avīze”, Rēzeknes rajona padomi.

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka atrodas Ludzas Tautas nama ēkas 2. un 3.stāvā.

Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā ir grāmatu komplektēšanas un apstrādes nodaļa; lasītāju apkalpošanas nodaļa; bērnu apkalpošanas nodaļa; ir izveidots Eiropas Savienības informācijas punkts. Bibliotēka sniedz SBA pakalpojumus.

Grāmatu komplektēšanas un apstrādes nodaļas pārziņā ir jauno grāmatu iegāde, apstrāde, sadale pa bibliotēkas fondiem, nolietotās un novecojušās literatūras norakstīšana un krājumu papildināšana ar iztrūkstošo literatūru.

Bibliotēka saņem grāmatas no dažādiem avotiem: iepērk tās par Ludzas pilsētas domes iedalītiem līdzekļiem, saņem Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu ietvaros un dāvinājumus no dažādām iestādēm, fiziskām personām.

Grāmatu komplektēšanas un apstrādes nodaļā top arī Ludzas rajona visu pagastu bibliotēku elektroniskais grāmatu kopkatalogs, kuru turpmāk varēs apskatīt internetā.

Lasītāju apkalpošanas nodaļa sastāv no abonementa, lasītavas, interneta lasītavas (SIPP), starpbibliotēku abonementa (SBA).

dsc03653Bibliotēkas abonementā tiek piedāvāta nozaru literatūra un daiļliteratūra latviešu, krievu, nedaudz angļu, vācu u.c. valodās un ir iespējams tās pasūtīt attālināti. Darbinieki vienmēr jums palīdzēs atrast jebkuru nepieciešamo informāciju. Grāmatas tiek izsniegtas lietošanai mājās.

Periodiski abonementā tiek rīkotas tematiskās izstādes. Katru mēnesi 1.datumā notiek jauno grāmatu diena.

 

 

dsc03649Lasītavā var iepazīties ar avīzēm un žurnāliem(AVĪZES UN ŽURNĀLI), kuri glabājas vismaz 3 gadus, ir pieejams plašs uzziņu literatūras klāsts: enciklopēdijas, rokasgrāmatas, mācību grāmatas.

Te atrodas arī sakārtotas mapes par dažādiem aktuāliem tematiem, literatūra par novadniekiem un viņu grāmatas.

 

 

Interneta lasītava piedāvā bezmaksas interneta izmantošanas iespējas, dažāda informācija CD nesējos, Wi-Fi iespējas.

Maksas pakalpojumos ietilpst melnbaltā un krāsainā printēšana, kopēšana, skenēšana, faksa pakalpojumi un brošēšana, laminēšana.

Ar starpbibliotēku abonementa palīdzību ir iespējams grāmatas, žurnālus un to rakstu elektroniskās kopijas pasūtīt no Latvijas Nacionālās un citām bibliotēkām.

Eiropas Savienības informācijas punkts, ir izvietots bibliotēkas abonementā, lasītavā un interneta – lasītavā.

 

IMG 8488Bērnu apkalpošanas nodaļa piedāvā grāmatas un žurnālus pirmskolas vecuma bērniem un 1-9 klašu skolēniem. Šeit bērni var gūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem izmantojot internetu. Spēļu stūrītiī mazie bērni var zīmēt, spēlēt, paklausīties "runājošās grāmatas" un pavizināties no mazā slīdkalniņa.