Novadu kartes

ludzas-novada-karteLudzas novadu veido -

Ludzas pilsēta,

Brigu pagasts,

Cirmas pagasts,

Isnaudas pagasts,

Istras pagasts,

Nirzas pagasts,

Ņukšu pagasts,

Pildas pagasts,

Pureņu pagasts,

Rundēnu pagasts.Ciblas novadu veido -

Blontu pagasts,

Ciblas pagasts,

Līdumnieku pagasts,

Pušmucovas pagasts,

Zvirgzdenes pagasts.

karsavas nov. karteKārsavas novadu veido -

Kārsavas pilsēta,

Goliševas pagasts,

Malnavas pagasts,

Mērdzenes pagasts,

Mežvidu pagasts.


zilupes nov. karte

Zilupes novadu veido -

Zilupes pilsēta,

Lauderu pagasts,

Pasienes pagasts,

Zaļesjes pagasts.