Ludzas novada bibliotēka

Ludzas novada bibliotēka ir Ludzas novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā
noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras matojuma iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.