Arhīvs

Ludzas novada bibliotēka ir Ludzas pilsētas domes kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēka veic grāmatu, periodikas, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, glabāšanu un sistematizēšanu, kā arī nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas Ludzas rajona iedzīvotājiem un viesiem. Bibliotēka savā darbībā ievēro Satversmi, LR Bibliotēku likumu, likumu ”Par pašvaldībām” un citus LR likumus, MK noteikumus, citus normatīvos …

Lemeševas bibliotēka dibināta 1961. gadā. Bibliotēkā strādājušas: Antonina Slišāne, Maruta Laganovska, Janīna Bule, Alvīne Laganovska, Valentīna Laganovska, Anna Rudzīte, Ženija Gnatenko. No 1982. gada bibliotēkā strādā Zinaīda Nalivaiko.        Bibliotēkas telpas, kopš 2005. gada, atrodas daudzdzīvokļu mājā.                     1978.gadā bibliotēkas fonds-6582 eksemplāri, lietotāju skaits 251.       2006. gadā fondā 5517 eksemplāri, lietotāju skaits 175. No 2005. gada …

Projekta īstenotājs ir Biedrība „Ludzas krievu biedrība „Nasliedije””, sadarbības partneri – Ludzas novada bibliotēka un Rakstnieku un publicistu starptautiskā asociācija. Projekta mērķa grupas: Biedrības Ludzas krievu biedrība „Nasliedije” biedri, to ģimenes, Ludzas pašvaldības mazākumtautību biedrību un nevalstisko organizāciju biedri, Ludzas pašvaldības, Zilupes novada, Ciblas novada, Viļānu novada, Rēzeknes pilsētas, Krāslavas novada, Daugavpils pilsētas vidusskolu audzēkņi …

Ludzas krievu biedrības „Nasliedije” projekta „Sābri – Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs” ietvaros iespiešanai tiek gatavots sienas kalendārs 2010. gadam ar informatīvo materiālu par Latgales reģiona nacionālo un mazākumtautību biedrību darbību. Sienas kalendāra saturisko informāciju apkopo, kā arī dizainu izstrādā un sagatavo projekta darba grupa. Kalendāra maketa izstrādi, drukāšanu un pavairošanu veiks SIA „Latgale …

Projekta „Sābri – Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs” ietvaros ir izsludināts projekta logotipu konkurss Latgales skolu skolēniem. Izstrādātajam projekta logo, kas tiks izmantots projekta un informatīvajos materiālos, jāveicina projekta atpazīstamība, jāveido vienots un pievilcīgs projekta tēls. Konkursa 1. kārtas darbu iesniegšanas termiņš ir š. g. 20. novembris. Darbi izstrādājami saskaņā ar konkursa nolikumu un …

2009. gada 23. oktobrī Ludzas krievu biedrība „Nasliedije” organizēja projekta „Sābri – Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs”  atklāšanas pasākumu.   Projekta atklāšanā tika aicināti piedalīties Ludzas, Zilupes, Ciblas, Viļānu, Krāslavas novada, Rēzeknes pilsētas, Daugavpils pilsētas mazākumtautību organizāciju un pašvaldību pārstāvji, kā arī visi interesenti.   Pasākuma dalībnieki tika informēti par projekta mērķi, uzdevumiem, tā …

Projekta „Sābri – Latgales latviešu un mazākumtautību kultūras dialogs” ietvaros tiek gatavota koncertprogramma, kuras mērķis ir iepazīstināt skatītājus ar dažādu Latgalē dzīvojošu tautību kultūru un tradīcijām.   Paredzēts, ka koncertu noskatīsies Zilupes novada, Ciblas novada, Viļānu novada, Rēzeknes pilsētas, Daugavpils pilsētas un Krāslavas novada iedzīvotāji. Katrā pašvaldībā noritošā multinacionālā koncerta programma būs atšķirīga. Ludzānieši ar …

2010. gada 12. februārī Ludzas Tautas namā tiks rīkota multinacionāla koncertprogramma, kuras mērķis ir mudināt Latgales reģionā dzīvojošus cilvēkus uz savstarpēju iecietību un toleranci, veicinot citu kultūru izpratni. Pasākumu rīko Ludzas krievu biedrība „Nasliedije” sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un Ludzas Tautas namu. Koncertprogrammā aicinātas uzstāties Latgales reģiona mazākumtautību organizācijas, mācību un interešu izglītības iestādes. …

2010. gada 15. janvārī plkst. 18:00 Ludzas krievu biedrība „Nasliedije” aicina romantiskās mūzikas cienītājus uz Ludzas Tautas namu, kur notiks krievu seno un mūsdienu romanču vakars. Vakara gaitā skanēs liriskas rindas un romances Ludzas galvenās bibliotēkas interešu kluba Grāmatu draugu biedrības „Varavīksne” dalībnieku, Ludzas krievu biedrības „Nasliedije” dalībnieku, Zilupes mūzikas skolas, Ludzas Bērnu un jauniešu …