Nozaru literatūra Abonementā Invaliditātes politika un invaliditātes noteikšanas sistēma Latvijā : ziņojums Nr. AUS0001961 Vašingtona, Brisele un Rīga 2020. gada novembris / Pasaules Banka. – [Rīga : Labklājības ministrija, 2021]. – 245 lpp. : il., tab. Jēruma, Inga.  Ar teātri šūpulī / Inga Jēruma ; Eduarda Groševa grāmatas un vāka dizains ; redaktore Zaiga Lasenberga. …

  Nozaru literatūra  Eniņa, Zane.  Uz Aļasku un atpakaļ : 30 000 km, 120 dienas, 17 lāči, ziemeļblāzma un citi brīnumi Kanādā un ASV / Zane Eniņa, teksts, fotogrāfijas ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktore Aija Balcere. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 301 lpp., 64 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas.       ISBN 9789934310447. …

Nozaru literatūra  Bērna, Ronda.  Vislielākais noslēpums / Ronda Bērna ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Diāna Romanoviča. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – XVI, 256 lpp. : ilustrācijas. – (The Secret).       ISBN 9789934097768. Biezais, Artūrs.  Futbols / Arturs Biezais, Kirils Buravcevs, Aleksandrs Jeļisejevs, Dainis Kazakevičs, Aleksandrs Stradiņš ; galvenā redaktore Dace …

Nozaru literatūra Abonementā Bole, Dace.  Kā panākt darbinieku uzplaukumu : monogrāfija / Dace Bole ; recenzenti: Ing., PhD Maria Kovačova, Dr. Phil. Velga Vēvere. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2022. – 99 lpp. : tabulas, diagrammas. – (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 76). – Bibliogrāfija: 95.-99. lpp. – Teksts latviešu valodā, anotācija latviešu un angļu …

Nozaru literatūra Abonementā Frankls, Viktors E.  …tomēr teikt dzīvei Jā : psihologs pārdzīvo koncentrācijas nometni / Viktors E. Frankls ; no vācu valodas tulkojuši: Igors Šuvajevs, Meldra Āboliņa, Ilona Burka ; redaktore Meldra Āboliņa ; Hansa Veigela priekšvārds. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. – 173, [1] lpp. – V. Frankla darbu bibliogrāfija: 171.-172. lpp.                 …

Nozaru literatūra Abonementā Es gribētu par kaut ko kļūt… : Latvijas ebreju meiteņu dienasgrāmatas, 1934-1941 / redaktori: Gita Umanovska un Iļja Ļenskis ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Kaspars Zellis ; konsultants Dr.hist.b.c. Marģers Vestermanis ; no vācu valodas tulkojusi Amanda Aizpuriete ; no krievu valodas tulkojusi Laila Moreina ; vāka mākslinieciskais noformējums: Iluta Koidu ; priekšvārds: …

Nozaru literatūra Abonementā Brūvere, Ilona, 1954-.  Sniegu ēst nedrīkst : Leimaņu dzimtas stāsts / Ilona Brūvere ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā un zinātniskā redaktore Evita Mamaja ; Induļa Martinsona vāka dizains. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. – 262, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934290022. Endžela, Beverlija.  Atbrīvojies no emocionālās vardarbības : kā izbeigt emocionālos …

Nozaru literatūra Abonementā Danilāns, Anatolijs, 1943-.  Profesora Danilāna zelta likumi : mīti un patiesība par medicīnu un dzīvesveidu / [Anatolijs Danilāns] ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Kristīna Blaua, sastādījums ; Roberts Blumbergs, vāka grafiskais noformējums. – Rīga : Jumava, 2021. – 165, [2] lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas.         ISBN 9789934205460. Dermatoloģijas pamati / profesores Ludmilas …

Nozaru literatūra Galeoti, Marks.  Vori: Krievijas supermafija / Marks Galeoti ; no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna ; redaktore, atdzejojumi: Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks, vāka dizains: Jānis Esītis. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 463, [1] lpp. – Bibliogrāfija: 414.-[437.] lpp., zemsvītras piezīmēs un alfabētiskais rādītājs: 438.-[464.] lpp.      ISBN 9789934595455. Germanavičiene, Gabriele.  Apzināta bērnu …

Grāmatu saraksts:  Nozaru literatūra Administratīvo pārkāpumu tiesības : administratīvās atbildības likuma skaidrojumi / autoru kolektīvs E. Danovska un G. Kūtra zinātniskajā redakcijā ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; priekšvārds: Edvīns Danovskis, Gunārs Kūtris ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. – 637 lpp. ; 22 cm. – Bibliogrāfija: [601.]-637. lpp. …