JAUNĀS GRĀMATAS 2021. GADA JANVĀRĪ

Nozaru literatūra

Lanka, Jānis.  Sitienu un metienu biomehānika / Jānis Lanka ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārais redaktors Andris Dzenis ; Margaritas Stokas grafiskais noformējums ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. – Rīga : Jumava, [2020]. – 269, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas. – Bibliogrāfija: 254.-[267.] lpp.       ISBN 9789934204319.

Latvijas leģendas X : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; teksts: Ilona Bērziņa, Tatjana Fāsta, Andris Grīnbergs, Dainis Īvāns, Sandra Kalniete [un vēl 6 autori] ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. – Rīga : Jumava, [2020]. – 244, [3] lpp., 10 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti.          ISBN 9789934204517.

Mazvērsīte, Daiga.  Mirgo mana Margarita / Daiga Mazvērsīte ; mākslinieks, grāmatas dizaina autors Indulis Martinsons ; fotogrāfi: Jānis Deinats, Aivars Liepiņs. – Rīga : Latvijas Mediji, 2020. – 301, [2] lpp. : fotogrāfijas.         ISBN 9789934158391.

Paičs, Indulis.  Klātbūtne : brīdis kopā / Indulis Paičs ; sastādītāja un redaktore Meldra Āboliņa ; vāka un grāmatas dizaina autors Aigars Truhins. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 346, [6] lpp.       ISBN 9789934091377.

Perija, Filipa.  Jūs vēlēsieties, kaut šo grāmatu būtu izlasījuši jūsu vecāki : (un jūsu bērni priecāsies, ka jūs to izdarījāt) / Filipa Perija ; no angļu valodas tulkojusi Krista Strode ; literārā redaktore Ina Eglīte. – [Latvija] : Helios ; [Izdošanas vieta nav zināma] : Helios Kirjastus, 2020. – 287, [1] lpp.
Saturā: Jūsu bērnu audzināšanas mantojums ; Jūsu bērna apkārtējā vide ; Jūtas ; Liekot pamatus ; Nosacījumi labai mentālajai veselībai ; Uzvedība: jebkāda izturēšanās ir komunikācija.         ISBN 9789949691784

Prisjolkova, Inese.  Viegli un ar Mīlestību / Inese Prisjolkova ; redaktors Santa Arāja. – [Jūrmala] : [Inese Prisjolkova], [2020]. – 304 lpp.       ISBN 9789934896828.

Sievietes gadagrāmata 2021 / sastādītāja Kristīna Blaua. – Rīga : Jumava, 2020. – 232 lpp. : il. – Sastādītāja uzrādīta titullapas otrā pusē.        ISBN 9789934204326.

Šiliņš, Jānis.  Ķēpīga tēma. Latvieši – boļševiku balsts? / Jānis Šiliņš, Māris Zanders ; radošais redaktors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. – Rīga : Aminori, [2020]. – 110, [1] lpp. : ilustrācijas. – (Latvijas vēstures mīti un versijas). – Bibliogrāfija: 108. lpp. un zemsvītras piezīmēs.     ISBN 9789934884498.
Zusta, Zane, 1982-.  Tarakāni tavā galvā : stāsti par vīriešiem / Zane Zusta, Gatis Līdums ; ilustrāciju autore Līva Ozola ; vāka fotogrāfija: Aija Krodere ; vāka un grāmatas ilustrācijas: Normunds Ozols ; redaktore Jana Boikova. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. – 142, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934091483.

 

Быкова, Анна.  Большая книга “ленивой мамы” : два бестселлера под одной обложкой : [12+] / Анна Быкова. – Москва : Эксмо, Бомбора, 2019. – 541 с. : ил. – (Ленивая мама).          ISBN 9785699991778.

Пайпер, Эшли.  Грязная правда. Уберись на планете или убирайся с нее : [16+] / Эшли Пайпер ; перевод с английского Л. В. Парнюк. – Москва : Эксмо, Бомбора, 2020. – 319 с.  – (Жизнь в стиле эко).        ISBN 9785041060343.

Прайор, Карен.  Не рычите на собаку! [Текст] : книга о дрессировке мужчин, детей, домашних питомцев и самой себя / Карен Прайор ; [пер. с англ. Т. Новиковой]. – Москва : ОДРИ, 2019. – 251, [2] с. – (Идеальная жена).        ISBN 9785699959433.

Силкан, Дмитрий.  Владимир Высоцкий. Человек народный : опыт прочтения биографии / Дмитрий Силкан. – Москва : АСТ, 2020. – 350, [1] с. : 16 с. фото. – (Биографии ХХ века).              ISBN 9785171024161.

 

Daiļliteratūra

Bidstrups, Herlufs.  Bidstrups smejas, Bidstrups izsmej / [Herlufs Bidstrups ; tulkojis I. Palkovs]. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 149, [1] lpp. : il. ; 27 cm. – Karikatūru teksti latviešu, angļu un krievu val. – Autors uz vāka un titlp. nav uzrādīts. – Grāmata sagatavota pēc 1963. gada izdevuma.        ISBN 9789934012631.

Brice, Silvija. Baigās piezīmes / Silvija Brice ; vāka dizaina autores Inguna Kļava Švanka, Ilze Isaka. – Rīga : Zvaigzne, 2020. – 158, [2] lpp.       ISBN 9789934091254.

Hilderbrenda, Elīna.  Ideāls pāris : romāns / Elīna Hilderbrenda ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. – Rīga : Kontinents, [2020]. – 474 lpp.           ISBN 9789984359977.

Karīzi, Donato.  Dvēseļu tiesa : romāns / Donato Karīzi ; no itāļu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. – Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. – 429, [3] lpp.            ISBN 9789934595103.

Keja, Elizabete.  Septiņi meli : [romāns] / Elizabete Keja ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. – Rīga : Kontinents, 2020. – 414 lpp.        ISBN 9789984359984.

Knaidla, Laura.  Ne pieskaries man : romāns / Laura Knaidla ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; redaktore Gunta Kalniņa. – Rīga : Latvijas Mediji, 2020. – 367, [1] lpp.        ISBN 9789934158261.

Laganovska, Vija.  Pirms un pēc : stāsti / Vija Laganovska ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 157, [2] lpp.
Parāds ; Glābjamais ; Ķēdes efekts ; Labinieki sliktinieki ; Viltus saules ; Lādodznieki ; Valma ; Dzīvības instinkts ; Vellata. Trīspadsmitais romāns ; “Dzeru aveņu tēju” ; Grēksūdze.
ISBN 9789934087417.

Randela, Katrīna.  Čells, Sofija un Parīzes jumti / Katrīna Randela ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; māksliniece Gita Treice. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. – 222, [1] lpp. : ilustrācija.        ISBN 9789984238210.

Remarks, Ērihs Marija.  Trīs draugi : [romāns] / Ērihs Marija Remarks ; no vācu valodas tulkojis Valdemārs Kārkliņš ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Marika Taube. – Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2020. – 415, [1] lpp.        ISBN 9789934087431.

Ruiss Safons, Karloss.  Debesu gūsteknis / Karloss Ruiss Safons ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 319, [1] lpp.
ISBN 9789934090448.

Služiteļs, Grigorijs.  Savēlija dienas / Grigorijs Služiteļs ; no krievu valodas tulkojusi Renāte Punka. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. – 261, [2] lpp.       ISBN 9789984238333.

Vuds, Toms.  Klauvējot pie durvīm : romāns / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Solvita Velde ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš. – Rīga : Kontinents, [2020]. – 427 lpp. ; 21 cm. – (Pasaules bestsellers).          ISBN 9789984359960.

 

Абгарян, Наринэ.  Симон / Наринэ Абгарян. – Москва : АСТ, 2020. – 348, [2] с. – (Люди, которые всегда со мной).       ISBN 9785171275471.

Александрова, Наталья.  Кресло на чердаке : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : АСТ, 2020. – 317, [1] с. – (Роковой артефакт).             ISBN 9785171170622.

Александрова, Наталья.  Четки Изабеллы Кастильской : [роман] / Наталья Александрова. – Москва : Эксмо, 2020. – 318 с. – (Артефакт&Детектив).        ISBN 9785041154301.

Бабушкин, Евгений.  Пьяные птицы, веселые волки : [18+] / Евгений Бабушкин. – Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2020. – 347, [4] с. ; 21 см. – (Классное чтение).        ISBN 9785171271510.

Бачинская, Инна.  Закон парных случаев : [роман] / Инна Бачинская. – Москва : Эксмо, 2020. – 317, [1] с. – (Детектив сильных страстей). – 16+.     ISBN 9785041117221.

Валиуллин, Ринат.  Письма из одиночества : роман / Ринат Валиуллин. – Москва : АСТ, 2020. – Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа “Жанровая литература”], 2020. – 254, [1] с. : ил. – (Антология любви).       ISBN 9785171188481.

Ведьмак. Когти и клыки : сказания из мира ведьмака : [сборник рассказов польских писателей] / ред.-сост. Данута Гурская [и др.] ; перевод с польского Сергея Легезы. – Москва : АСТ, cop. 2020. – 381, [2] с. ; 21 см. – (Легендарные фантастические сериалы). (Ведьмак. Анджей Сапковский представляет).       ISBN 9785171135126.

Вербер, Бернар.  Ее величество кошка : [роман] / Бернар Вербер ; [перевод с французского Аркадия Кабалкина]. – Москва : Эксмо, 2020. – 414 с. – (Бесконечная Вселенная Бернара Вербера). – 16+. – Ориг. назв.: Werber, Bernard. Sa majesté des chats, 2019.      ISBN 9785041135447.

Вишневский, Януш Леон.  Одиночество в сети. Возвращение к началу : [роман] / Януш Леон Вишневский ; перевод с польского Ю. Чайникова. – Москва : АСТ, 2020. – Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа “Жанровая литература”], 2020. – 542, [1] с. – (Вишневский: просто о сложном). – 18+. – Ориг. назв.: Wisniewski, Janusz L. Koniec samotności.          ISBN 9785171203405.

Донцова, Дарья.  Жираф – гроза пингвинов / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2020. – 316 с. – (Иронический детектив). (Следствие ведет Евлампия Романова).
ISBN 9785041138950.

Жванецкий, Михаил.  Одесский пароход : [сборник] / Михаил Жванецкий ; рисунки Резо Габриадзе. – Москва : Эксмо, 2020. – 734 с.        ISBN 9785041105723.

Князева, Анна.  Убийство в декорациях Чехова : [роман] / Анна Князева. – Москва : Эксмо, 2020. – 317, [1] с. – (Таинственный детектив Анны Князевой). – 16+.
ISBN 9785041142667.

Колочкова, Вера.  Женщина с ребенком : роман / Вера Колочкова. – Москва : Эксмо, 2020. – 284, [2] с.        ISBN 9785041140045.

Колычев, Владимир.  Сердечная отрава / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2020. – 285, [1] с. – (Колычев. Лучшая криминальная драма).       ISBN 9785041138721.

Лавринович, Ася.  Любовь под напряжением / Ася Лавринович. – Москва : Эксмо, 2019. – 284, [2] с. ; 21 см. – [16+].        ISBN 9785041035372.

Леонов, Николай, 1933-1999.  Миллион в лохмотьях / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2020. – 381, [1] c. ; 21 см. – (Черная кошка).

        В содерж.: Миллион в лохмотьях ; Черная лесопарка.      ISBN 9785041159429.

Маррс, Джон.  The One. Единственный : роман / Джон Маррс ; перевод с английского А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой. – Москва : Эксмо, 2020. – 413, [1] c. – (Альфа-Триллер). – 16+.         ISBN 9785041084424.

Перова, Евгения.  Связанные любовью / Евгения Перова. – Москва : Эксмо, 2020. – 316, [2] с. – (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой). – 16+.

        Содержание: Открывая окно, увидал я сирень ; Созданные для любви.
ISBN 9785041160289.

Платова, Виктория.  Увидимся в темноте : роман / Виктория Платова. – Москва : Эксмо, 2020. – 381, [1] c. – 16+.           ISBN 9785041098452.

Ронина, Елена.  Три женщины : [роман] / Елена Ронина. – Москва : Эксмо, 2020. – 314, [1] с. – (Близкие люди. Романы Елены Рониной).         ISBN 9785041084622.

Скотт, Эмма.  Зажечь небеса : роман / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. Ефимовой. – Москва : Эксмо ; Freedom, 2020. – 412, [2] c. – (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт). – 18+.        ISBN 9785041116323.

Тамоников, Александр.  Наемники отправляются в джунгли : [роман] / Александр Тамоников. – Москва : Эксмо, 2020. – 316, [2] с. ; 21 см. – (Частная военная компания. ЧВК). – 16+. – На обл.: Самое засекреченное подразделение в мире. Самые смелые и отчаянные ; Основано на реальных событиях.         ISBN 9785041098070.

Тронина, Татьяна.  Обманщик, обманщица : [роман] / Таьяна Тронина. – Москва : Эксмо, 2020. – 314, [1] с. – (Нити любви. Романы Татьяны Трониной). – 16+.        ISBN 9785041137557.

Устинова, Татьяна.  Камея из Ватикана : роман / Татьяна Устинова. – Москва : Эксмо, 2020. – 317, [1] с. – (Первая среди лучших).         ISBN 9785041175085.

Чиж, Антон.  Машина страха : роман / Антон Чиж. – Москва : Эксмо, 2020. – 412, [2] с. ; 20 см. – (Мастер детектива. Антон Чиж). – [16+].         ISBN 9785041082680.

Чиж, Антон.  Трое в карантине и другие неприятности : [сборник] / Антон Чиж и Компания. – Москва : Эксмо, 2020. – 317, [1] с.

        Содерж.: Пульчинелла ; Бригелла ; Арлекин / Антон Чиж. Творческий почерк ; Роль для невидимки ; Не узнаю вас в гриме! / Марта Яскол. Оставайтесь дома ; Персональная дистанция ; Снимая маски / Евгения Ветрова.  ISBN 9785041156794.

 

Jaunumi Lasītavā

Roja, Ženija.  Cilvēkfaktors un ergonomika darbā : zinātniskā monogrāfija / Ženija Roja un Henrijs Kaļķis ; zinātniskie recenzenti: Andris Freivalds, Jānis Zaļkalns, Jānis Dundurs ; literārā redaktore Sarma Cire ; vāka māksliniece Ieva Parramore. – Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2020. – 294 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 26 cm. – Bibliogrāfija: 290.-293. lpp.        ISBN 9789934231209.