JAUNĀS GRĀMATAS 2021. GADA NOVEMBRĪ

Nozaru literatūra Abonementā

Administratīvo pārkāpumu tiesības : administratīvās atbildības likuma skaidrojumi / autoru kolektīvs E. Danovska un G. Kūtra zinātniskajā redakcijā ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; priekšvārds: Edvīns Danovskis, Gunārs Kūtris ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. – 637 lpp. – Bibliogrāfija: [601.]-637. lpp. un zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934508738.

Apsītis, Allars.  Ekonomisko resursu apvienošana romiešu tiesībās : zinātniska monogrāfija / Allars Apsītis ; redaktore Inga Lievīte ; recenzenti: Ingrīda Veikša, Valērijs Reingolds ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. – 175 lpp. – Bibliogrāfija: 142.-159. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.      ISBN 9789934563690.

Briede, Jautrīte.  Administratīvās tiesības : mācību grāmata / Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska ; grāmatas recenzenti: Veronika Krūmiņa, Dr.iur. Gatis Litvins, Dr.iur. Anita Rodiņa ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Otrais izdevums. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. – 380 lpp. : ilustrācijas, tabulas. – Teksts latviešu valodā, anotācija angļu valodā.        ISBN 9789934508868.

Civilprocesa likuma komentāri : (29.-60.1 nodaļa) / sagatavojis autoru kolektīvs profesora K. Torgāna un A. Laviņa zinātniskajā redakcijā ; redaktore S. Terihova ; priekšvārds: Aldis Laviņš. – Otrais papildinātais izdevums. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. – 1360 lpp. – Bibliogrāfija: [1255.]-1326. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Autori: G. Aigars, I. Celmiņa, G. Davidovičs, G. Flinters, Z. Gencs, R. Gulbis, H. Jauja, V. Jonikāns, A. Laviņš, D. Ose, M. Osis, Z. Pētersone, L. Rasnačs, K. Torgāns, E. Vernuša.        II.       ISBN 9789934508813.

Eniņa, Zane, 1977-.  Nekaunīgais pingvīns : piedzīvojumi Dienvidamerikā, Lieldienu salā un Antarktīdā 7 1/2 mēnešos / Zane Eniņa ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 510, [1] lpp., 64 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti.         ISBN 9789934090936.

Gamma, Anna, 1950-.  Miers vētrā : Zen atklāsmes atbildīgiem cilvēkiem / Anna Gamma ; no vācu val. Tulk. Ilona Burka ; grāmatas vāka un nodaļu ilustrāciju aut. Una Leitāne ; red. Sarmīte Lomovceva ; [priekšv. aut.] Juris Rubenis. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 120 lpp. : ilustrācijas. – Bibliogrāfija: [119.]-120. lpp.   ISBN 9789934094705.

Geka, Dzintra, 1950-.  Šalom, Sibīrija! : 1941. un 1949. gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto ebreju atmiņas = Шалом, Сибирь… : воспоминания евреев, которые были вывезены из Латвии в Сибирь в 1941 и 1949 годах = Shalom, Siberia! : memoirs of Jews who were taken from Latvia to Siberia in 1941 and 1949 / Dzintra Geka ; intervētāji: Aivars Lubānietis un Dzintra Geka ; redaktori: Irēna Pārupe, Liveta Sprūde, Baiba Kazule [un vēl 2 redaktori] ; dizains: Vanda Voiciša. – [Rīga] : Fonds “Sibīrijas bērni”, [2020]. – 659 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. – Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu valodā. – Redaktori arī: Dzintra Geka, Žanna Ezīte.        ISBN 9789934821974.

Holiss, Džeimss.  Saturna ēnā : vīriešu ievainojumi un to dziedināšana / Džeimss Holiss ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; no angļu valodas atdzejojis Kārlis Vērdiņš ; redaktore Elīna Vanaga. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 160 lpp. – Bibliogrāfija: [153.]-156. lpp. un zemsvītras piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: [157.]-160. lpp.        ISBN 9789934093753.

Ignācijs, no Lojolas, Svētais, 1491-1556.  Svētceļnieka piezīmes : Ignācija Lojolas autobiogrāfija / no spāņu un itāliešu valodas tulkojis un komentējis Jānis Priede ; zinātniskie recenzenti: Dr.theol. Anita Stašulāne, Dr.phil. Žanete Narkēviča, Dr.hist. Kaspars Kļaviņš. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. – 204, [3] lpp. : karte. – Bibliogrāfija: [179.]-185. lpp. un personvārdu rādītājs: [187.]-193. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.            ISBN 9789934186776.

Ivicka, Jekaterina.  Aiz bezgalības robežām : kā nenolaist rokas, ja bērnam ir Aspergera sindroms / Jekaterina Ivicka ; no krievu valodas tulkojusi Irēna Ašaka. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 174, [1] lpp. : ilustrācijas.       ISBN 9789934094484.

Izaksons, Valters.  Einšteins : viņa dzīve un Visums / Valters Izaksons ; no angļu valodas tulk. Sandra Rutmane ; red. Ilze Jansone ; māksl. Jānis Esītis ; zinātniskais konsultants Dr.phys. Andris Muižnieks ; literārā red. Gundega Blumberga. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 671, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti. – Bibliogrāfija: 533.-[545.] lpp. un piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: 625.-[672.] lpp.      ISBN 9789934595349.

Jānke, Karstens.  Hanza / Karstens Jānke ; no vācu valodas tulkojis Kārlis Zvirgzdiņš ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ilgvars Misāns ; literārais redaktors Kaspars Zalāns ; Māra Garjāņa vāka dizains. – Rīga : Mansards, [2021]. – 254, [1] lpp. – Bibliogrāfija piezīmēs: 229.-[255.] lpp.      ISBN 9789934122552.

Kalnača, Andra, 1965-.  Latvian Grammar / Andra Kalnača, Ilze Lokmane ; reviewers: Helle Metslang, Bonifacas Stundžia, Daiki Horiguchi ; editor Uldis Balodis ; cover design: Baiba Lazdiņa. – Rīga : University of Latvia Press, 2021.  – 559 lpp. : karte, tabulas. – Bibliogrāfija: 535.-545. lpp. un priekšmetu rādītājs: 546.-552. lpp. – Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā.         ISBN 9789934186356.

Kaminska, Rūta.  Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Balvu un Ludzas rajonos / Rūta Kaminska, Anita Bistere ; lit. red. Sanda Rapa ; māksl. Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina ; krievu teksta redaktors Aleksandrs Zapoļs ; foto: Māra Bakāne, Leonards Birzmalis, Anita Bistere [un vēl 9 fotogrāfi] ; baznīcu plānu zīmējumi: Gunta Bistere. – Rīga : Neputns, 2021. – 511 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni. – (Mākslas pieminekļi Latvijā). – Bibliogrāfija: 434.-435. lpp. un personu rādītājs: 444.-447. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums, attēlu saraksts angļu un krievu valodā. – Ziņas par autorēm: uz vāka atloka. – Fotogrāfi arī: Teodors Cīparsons, Ilmārs Dirveiks, Andrejs Holcmanis, Aivars Holms, Sarmīte Kviesīte, Inta Sarkane, Marika Vanaga, Pēteris Vanags, Juris Vasiļjevs.      ISBN 9789934601156.

Krastiņš, Uldis, 1933-.  Krimināllikuma komentāri : pirmā daļa (I-VIII² nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Trešais papildinātais izdevums. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. – 363 lpp. : portreti. – Bibliogrāfija: 329.-348. lpp. – Ziņas par autoriem: 9.-11. lpp.     ISBN 9789934508882.

Kucina, Irēna.  Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti : bērns starp vecākiem un valstīm / Irēna Kucina ; zīmējumi: Ričards Kucins ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. – 431 lpp. ; 23 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.       ISBN 9789934508844.

Lasīšanas pandēmija : esejas par lasīšanas vēsturi Latvijā = The reading pandemic : essays on the history of reading in Latvia / sastādītāja Maija Treile ; zinātniskā redaktore Vija Daukšte ; literārā redaktore Jolanta Treile ; dizainere Anete Krūmiņa ; vāka ilustrācijas autore Maija Kurševa ; tulkotājs angļu valodā Juris Beņķis ; priekšvārds: Dagnija Baltiņa. – Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2020]. – 189, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – Teksts latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas.        ISBN 9789984850955.

Latvijas kultūras vēsture / sastādītājs Ojārs Spārītis ; autori Zane Balčus, Dainis Bērziņš, Eva Eglāja-Kristsone, Pauls Daija, Eduards Dorofejevs [un vēl 18 autori] ; mākslinieciskā redaktore Raimonda Strode ; Ingus Feldmaņa grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskie redaktori Jana Dreimane [un vēl 8 redaktori] ; literārā redaktore Sandra Skuja. – Rīga : Jumava, [2021].  – 751 lpp. : ilustrācijas, faksimili, portreti.        ISBN 9789934204791.

Līdums, Gatis, 1965-.  Pāru (ne)būšanas : psihoterapeita piezīmes par 10 baušļiem un pāru attiecībām / Gatis Līdums ; vāka un grāmatas dizains: Aigars Truhins ; redaktore Ilze Vācere. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 221, [1] lpp.        ISBN 9789934092299.

Lieljuksis, Aldis.  Operatīvās darbības tiesiskās un praktiskās problēmas : monogrāfija / Aldis Lieljuksis ; recenzenti: Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis, Dr.iur. Vitolds Zahars ; galvenā redaktore Aija Lapsa ; redaktori: Ināra Mikažāne (latviešu valodā), Jānis Zeimanis (kopsavilkums angļu valodā) ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa Universitāte. – Rīga : RSU, 2021. – 335 lpp. – Bibliogrāfija: 303.-322. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789934563706.

Mazvērsīte, Daiga, 1965-.  melnbaltās dziesmas : lielo orķestru ēru nomaina vokāli instrumentālie ansambļi / Daiga Mazvērsīte ; redaktore Gundega Sēja ; Eduarda Groševa vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 333, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        2.      ISBN 9789934093715.

Meikališa, Ārija, 1952-.  Kriminālprocess : raksti, 2015-2020 / Ārija Meikališa, Kristīne Strada-Rozenberga ; vāku veidojusi Baiba Lazdiņa. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. –  678 lpp. : diagrammas, tabulas. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.  ISBN 9789934186578.

Mēs visi esam gūstekņi : Stalag 347 padomju karagūstekņa dienasgrāmata vēsturnieka Kaspara Stroda redakcijā / oriģināltekstu atšifrējis un pārrakstījis Aleksandrs Bondarenko ; no krievu valodas tulkojis Juris Ciganovs ; zinātniskais konsultants Uldis Neiburgs ; priekšv., koment., sakārt.: Kaspars Strods ; mākslinieki: Indulis Martinsons un Baiba Lūsīte-Teikmane ; literārais red. Oskars Lapsiņš. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. – 186, [21] lpp. : faksimili, ilustrācijas. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.      ISBN 9789934159053.

Nīmante, Dita, 1970-.  Dažādība un iekļaušanās izglītībā : monogrāfija / Dita Nīmante ; zinātniskās recenzentes: Alīda Samuseviča, Lūcija Rutka ; literārā redaktore: Agita Kazakeviča ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. – 155 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas. – (Skolotāju izglītības joma: izglītības zinātnes). – Resurss pieejams arī tiešsaistē. – Bibliogrāfija nodaļu beigās. –    ISBN 9789934186752.

Novicāne, Evija, 1981-.  Valdes locekļa atbildība par kapitālsabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem / Evija Novicāne ; priekšvārdu autori: Aigars Strupišs un Dr.iur. Jānis Kārkliņš ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. – 400 lpp. : diagrammas. – Bibliogrāfija: [364.]-386. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.       ISBN 9789934508875.

Raščevska, Malgožata, 1956-.  Domāt precīzi vai daudzveidīgi – konverģenta un diverģenta domāšana : monogrāfija / Malgožata Raščevska ; recenzenti: Dr.psych. Anita Pipere, Dr.psych. Ingūna Griškēviča, Ph.D. Ģirts Dimiņš ; redaktore Ieva Zarāne ; vāka un iekšlapu dizainu veidojusi Baiba Lazdiņae. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021.  – 118 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas. – (Skolotāju izglītības joma: psiholoģija). – Bibliogrāfija: 110.-118. lpp. un nodaļu beigās. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.     ISBN 9789934186745.

Rozentāls, Linards, 1971-.  Neuzvaramā vasara : esejas par krīzēm, spēku un cerību / Linards Rozentāls ; redaktore Ita Ankoriņa ; grāmatas dizaina autors Aigars Truhins. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 319, [1] lpp.         ISBN 9789934091520.

Rubine, Helēna.  Ārstniecības augi : ieteikumi ārstniecības augu vākšanā un lietošanā / Helēna Rubine, Vija Eniņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 343, [1] lpp. : il. – Bibliogr. (332.-333. lpp.).         ISBN 9789934014628.

Rukšāne, Guna, 1949-.  Haralds Sīmanis : dziesminieks / Guna Rukšāne ; dizains: Anda Nordena ; redaktore Ināra Elbrete ; pēcvārds: Anda Buševica. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. –  207 lpp. : ilustrācijas, portreti.       ISBN 9789934095047.

Rūmanss, Godfrīds M.  Klīniskā anatomija medicīnas studentiem / Godfrīds M. Rūmanss, Dzintra Kažoka, Māra Pilmane ; recenzenti: Jānis Gardovskis, Arnis Mugurēvičs ; redaktores: Aija Lapsa (galvenā) un Inga Lievīte ; ilustrāciju autors: Mikus Čavarts ; vāka dizaina autors: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. – 414 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas. – Ietver bibliogrāfiju: 410.-412. lpp. – Ziņas par autoriem: 413.-414. lpp.        ISBN 9789934563478.

Rurāne, Marita.  Finanšu pārvaldība un analīze / Marita Rurāne ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. – Rīga : Avots, [2019]. – 258 lpp. : tabulas. – Bibliogrāfija: 256. lpp. un zemsvītras piezīmēs.      ISBN 9789934534881.

Segliņš, Valdis, 1958-.  Senākie likumu krājumi ķīļrakstos no Urukagina līdz Hammurapi / Valdis Segliņš ; recenzenti: Dr.iur. Sanita Osipova, Dr.hist. Guntis Zemītis, Dr.hist. Kaspars Kļaviņš, Dr.hist. Andris Šnē ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; angļu valodas redaktore Andra Damberga ; vāka dizains: Paula Lore, Baiba Lazdiņa. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2020. – 189, [1] lpp. : ilustrācijas. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.       ISBN 9789934186127.

Sīmanis, Raimonds.  Pasaule mikrobu acīm : kā mikrobu izdzīvošanas pieredze palīdz cilvēkiem / Raimonds Sīmanis ; ilustrāciju autors Arvils Linde ; vāka dizains: Anne Schütz. – Rīga : Mansards, [2021]. – 233, [1] lpp. : ilustrācijas.      ISBN 9789934122491.

Sudraba, Velga.  Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija / Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone ; recenzenti: Dainis Balodis, Juris Dragūns, Maija Zakriževska ; literārā red. Inga Lievīte ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; priekšv.: Inga Millere ; Rīgas Stradiņa universitāte. – 2. izdevums. – Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. – 183 lpp. : diagramma, portreti, shēmas, tabulas. – Bibliogrāfija: 161.-171. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. – Īsas ziņas par autorēm: 183. lpp.   ISBN 9789934563508.

Šopenhauers, Arturs.  Par gribas brīvību / Arturs Šopenhauers ; no vācu valodas tulkojis, komentāru un pēcvārda autors Igors Šuvajevs ; redaktore Inta Rozenvalde ; vāka dizains: Modris Brasliņš. – Rīga : Zinātne, [2020]. – 135 lpp. ; 21 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītajs: [132.] lpp.     ISBN 9789934599033.

Villido, Ingvars.  Emocijas : cilvēces lielākā atkarība / Ingvars Villido ; no igauņu val. tulkoja Elīna Bandēna ; redaktores: Inita Saulīte-Zandere, Māra Vilde ; māksl. Anna Aizsilniece. – Rīga : Aminori, [2021]. – 370 lpp. : ilustrācijas, portrets.      ISBN 9789934612015.

Zālamana sakāmvārdi / no senebreju valodas tulkojis Uldis Bērziņš ; Ilmāra Zvirgzda pēcvārds un komentāri ; māksliniece Lilija Dinere ; redaktore Ieva Jansone. – Rīga : Zinātne, [2021].  – 215 lpp. : ilustrācijas, tabula. – (Literatūras pieminekļi). – Bibliogrāfija: 214.-215. lpp.       ISBN 9789934599101.

Zariņš, Zigurds, 1937-.  Uztura mācība / Zigurds Zariņš, Lolita Neimane, Edgars Bodnieks ; zinātniskie konsultanti: Daiga Šantare, Edgars Bodnieks ; redaktore Anna Šmite ; maketu un vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. – Astotais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. – 430 lpp. : ilustrācijas, tabulas. – Ietver bibliogrāfiju (429.-430. lpp.) un alfabētisko rādītāju (417.-427. lpp.).      ISBN 9789934186509.

Žilde, Jānis, 1977-.  Pienvedēja piedzīvojumi : trīs no Sabiles : autorizēta biogrāfija / Jānis Žilde ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. – Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. – 187, [4] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas.        ISBN 9789934595172.

Киселева, М. В.  Арт-терапия в работе с детьми : [руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми] / М. В. Киселева. – Санкт-Петербург : Речь ; Москва, 2021. – 158, [1] с. : ил. – Библиогр.: с.158-[159].        ISBN 9785926834854.

Макагонова, Людмила.  Коллекция заблуждений : 20 самых неоднозначных личностей мировой истории / Людмила Макагонова, Наталья Серёгина. – Москва : АСТ, 2021. – 238, [1] с. : ил. – (История и наука Рунета).        ISBN 9785171373733.

Мессинжер, Жозеф.  Как читать людей : расшифровка скрытого смысла 1000 жестов, поз и мимики / Жозеф Мессинжер ; перевод с французского А. Дадыкина. – Москва : РИПОЛ классик, 2021. – 716 с. : ил.        ISBN 9785386140939.

 

Daiļliteratūra

Aberkrombijs, Džo.  Karaļu pēdējais arguments / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Kristīne Zute. – Rīga : Prometejs, [2020].  – 686 lpp. – (Pirmais likums (triloģija) / Džo Aberkrombijs ; Trešā grāmata).        ISBN 9789934553431.

Aberkrombijs, Džo.  Pats asmens / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Kristīne Zute. – Rīga : Prometejs, [2019].  – 565, [1] lpp. – (Pirmais likums (triloģija)/ Džo Aberkrombijs ; Pirmā grāmata).       ISBN 9789934553363.

Aberkrombijs, Džo.  Pirms tie pakārti / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Kristīne Zute. – Rīga : Prometejs, [2020].  – 581 lpp. ; 22 cm. – (Pirmais likums (triloģija) / Džo Aberkrombijs ; Otrā grāmata).      ISBN 9789934553400.

Aizpuriete, Amanda, 1956-.  Pirms izvākšanās / Amanda Aizpuriete ; redaktore Cilda Redliha ; māksliniece Anna Aizsilniece ; foto: Jānis Deinats. – [Rīga] : Neputns, [2020]. –  205, [5] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934565991.

Akuraters, Jānis, 1876-1937.  Kalpa zēna vasara ; Degoša sala / Jānis Akuraters ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; vāka grafiskais noformējums: Margarita Stoka. – Rīga : Jumava, [2019]. – 174, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934202971.

Avotiņa, Daina, 1926-.  Debesis visur vienādas : stāsti / Daina Avotiņa ; vāka autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].  – 335, [1] lpp. – Saturā:  Bārenis ; Pāri jūrai ; Tev jau nevajadzēs ; Dūzijas grēka augļi ; Mīlulītis ; Melones un medības ; Līdz rītam ; Pirms kāzām ; Gaidot ; Mānīgs atradums ; Ieklausies akmenī.        ISBN 9789934093036.

Bakmans, Frēdriks.  Nervozie ļautiņi : romāns / Frēdriks Bakmans ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā konsultante Ildze Jurisone ; māksliniece Elizabete Laura Punka. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. – 335, [1] lpp.     ISBN 9789984238692.

Bariko, Alesandro.  Tūkstoš Deviņsimt : monologs / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 62, [1] lpp. ; 21 cm.       ISBN 9789934092763.

Bliksena, Karena.  Pēdējie stāsti / Karena Bliksena ; no dāņu valodas tulkojis un pēcvārdu sarakstījis Pēteris Jankavs ; tulkojuma recenzents Karstens Lomholts ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāku dizains. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 366, [1] lpp.         ISBN 9789934595363.

Bulgakovs, Mihails.  Meistars un Margarita : [romāns] / Mihails Bulgakovs ; no krievu valodas tulkojis Ojārs Vācietis ; Agatas Muzes grafiskais noformējums ; vāka noformējumam izmantota Maijas Tabakas glezna. – Rīga : Jumava, 2020. – 431, [1] lpp. – (Jumavas grāmatas – Tava laika patiesā vērtība). – Oriģ. nos.: Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита.        ISBN 9789984388892.

Ezera, Regīna, 1930-2002.  Pūķa ola : Cilvēkam vajag suni ; Kaut kas līdzīgs mēnesgaismai / Regīna Ezera ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; ievads: Ligita Ādamsone. – Rīga : Jumava, [2020]. – 174, [2] lpp.        ISBN 9789934202469.

Fāgelunda, Jennija.  24 labie darbi : romāns / Jennija Fāgelunda ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Latvijas Mediji, 2021. – 358 lpp.      ISBN 9789934158698.

Gaile, Inga, 1976-.  Nakts / Inga Gaile ; redaktore Anna Auziņa ; māksliniece Elizabete Punka. – Rīga : Mansards, [2021]. –  60, [1] lpp.         ISBN 9789934122521.

Grietēna, Margarita.  Kad visi striķi trūkst jeb Atentāts Burgteātrī : [romāns] / Margarita Grietēna ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021] . – 230, [1] lpp.        ISBN 9789934036132.

Heigs, Mets.  Cilvēki un es / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Meldra Āboliņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 302, [1] lpp.     ISBN 9789934095399.

Indriksone, Ramona, 1958-.  Es biju cita : romāns / Ramona Indriksone ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 255, [1] lpp.      ISBN 9789934087455.

Janovskis, Gunars, 1916-2000.  Sōla : romāns / Gunars Janovskis ; vāka dizaina un ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Marika Taube. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. – 206, [1] lpp.         ISBN 9789934081224.

Kamī, Albērs.  Mēris : romāns / Albērs Kamī ; no franču valodas tulkojusi Maija Silmale. – Rīga : Jumava, [2020]. – 254, [1] lpp.    ISBN 9789934572593.

Kamī, Albērs.  Mīts par Sīsifu / Albērs Kamī ; no franču valodas tulkojusi Skaidrīte Jaunarāja ; pēcvārds: Elga Freiberga. – [Rīga] : Jumava, [2021]. – 94, [2] lpp. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.         ISBN 9789934572777.

Kamī, Albērs.  Svešinieks / Albērs Kamī ; no franču valodas tulkojusi Milda Grīnfelde. – [Rīga] : Jumava, [2021]. – 116, [1] lpp.         ISBN 9789934572784.

Kivirehks, Andruss.  Kocenieki un tāsenieces / Andruss Kivirehks ; no igauņu valodas tulkojis, ievads: Guntars Godiņš ; redaktore Sandra Godiņa ; ilustrācijas Andress Rehu (Andres Rõhu). – Rīga : Pētergailis, [2021]. – 70, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789984335346.

Kivirehks, Andruss.  Zilais, ragainais dzīvnieks : romāns / Andruss Kivirehks ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; Induļa Martinsona vāka un iekšlapu mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. – 311 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas – Ielīmēs: Oskara Kallisa darbu reprodukcijas.      ISBN 9789934158827.

Kratohvils, Jiržījs.  Staļina lapsa jeb kā lapsa par dāmu tika / Jiržījs Kratohvils ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Ivo Grundulis. – Rīga : Pētergailis, [2021]. – 141, [2] lpp.       ISBN 9789984335353.

Kronbergs, Juris, 1946-2020.  Debesīs Dievs bīda mēbeles : dzejoļu krājums / Juris Kronbergs ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Guntars Godiņš ; māksl. Jānis Esītis. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 121, [5] lpp.             ISBN 9789934595462.

Kuzmins, Svens, 1985-.  Dizažio : romāns / Svens Kuzmins, teksts, grafikas un dizains ; redaktore Gundega Blumberga. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 278, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.        ISBN 9789934595400.

Lācis, Vilis.  Zvejnieka dēls : romāns / Vilis Lācis ; vāka dizaina un ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 605, [1] lpp. – Grāmata sagatavota pēc 1940. gada izdevuma.      ISBN 9789934087226.

Londons, Džeks.  Mārtins Īdens : romāns / Džeks Londons ; no angļu valodas tulkojusi Elizabete Kauliņa ; Margaritas Stokas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; priekšvārds: Klāvs Mellis. – Rīga : Jumava, [2021]. – 358, [1] lpp. – Grāmatas vāka noformējumam izmantots plakāts no Valmieras Drāmas teātra izrādes “Mārtins Īdens” 2019. gadā.       ISBN 9789934204418.

Mīks, Džeimss.  Uz Kalē. Sērgas laikā / Džeimss Mīks ; no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 389, [2] lpp.         ISBN 9789934595233.

Miso, Gijoms.  Bruklinas meitene / Gijoms Miso ; no franču valodas tulkijusi Maija Indraša. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 332, [4] lpp.       ISBN 9789934094118.

Moja, Džodžo.  Zvaigžņu dāvātāja : romāns / Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 431, [1] lpp.        ISBN 9789934095344.

Ness, Patriks.  Haosa spēle / Patriks Ness ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Anda Brazauska ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 452, [1] lpp.
        1.daļa. Nazis, ko neatlaist.       ISBN 9789934092671.

Nizē, Marija.  Kapteinis Liktenis : romāns / Marija Nizē ; tulkotāja no franču valodas, redaktore, pēcvārda autore Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. – [Jūrmala] : Apgāds Daugava, [2020]. – 160, [1] lpp. ; 21 cm. – (XIX gadsimta klasiķi). – Vākam izmantots mākslinieka Daniel Ridgway Knight darbs.       ISBN 9789984411279.

Ora, Helēna.  Panika / Helēna Ora ; vāka un nodaļu zīmējumu autore Helēna Ora ; redaktore Meldra Āboliņa ; mākslinieciskais redaktors Aigars Truhins. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 139, [4] lpp. : ilustrācijas.    ISBN 9789934096242.

Pohodņeva, Maija.  Tumsas inversija : romāns / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 202, [1] lpp. – (Zvaigznes trilleris).        ISBN 9789934090813.

Račko, Karīna.  Ekstāze / Karīna Račko ; māksliniece Natālija Kugajevska ; redaktore Inese Tamsone. – [Rīga] : [Karīna Račko], 2021. – 429 lpp.      ISBN 9789934896019.

Račs, Guntars, 1965-.  365 : dzejoļi / Guntars Račs ; dizains: Guntars Ošenieks ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. – [Rīga] : MicRec, 2021. – 191 lpp.

        Trešā daļa.       ISBN 9789934873485.

Repše, Gundega, 1960-.  Boggen / Gundega Repše ; translated from Latvian by Irene Ruff ; edited by Suzanne McQuade and Māra Rozīte ; designed by Jānis Esītis and Gundega Kārkliņa. – Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. – 217, [1] lpp. : ilustrācijas. – Cover illustration “A Face” by Ieva Iltnere.         ISBN 9789934595202.

Repše, Gundega, 1960-.  Substances : triloģija / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; dizains: Katrīna Vasiļevska. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 381, [1] lpp. ; 23 cm.        ISBN 9789934595325.

Rīsa, Džoana.  Sapņotāja Parīzē / Džoana Rīsa ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. – Rīga : Kontinents, 2021. – 479 lpp. – (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789934250316.

Rodenbahs, Žoržs.  Briges mežģīnes : izlase / Žoržs Rodenbahs ; tulkotāja no franču valodas, redaktore, pēcvārda autore Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. – [Jūrmala] : Apgāds Daugava, [2020]. – 221, [1] lpp. ; 21 cm. – (XIX gadsimta klasiķi).        Aizgājēja Brige ; Neiesvētīto mūķeņu muzejs ; Koks ; Dzeja.     ISBN 9789984411262.

Rūmnieks, Valdis, 1951-.  Sudrabiņš : biogrāfisks romāns par Jāni Sudrabkalnu / Valdis Rūmnieks ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 239, [1] lpp. : portreti.       ISBN 9789934094934.

Svensons, Patriks.  Zuša evaņģēlijs : stāsts par noslēpumaināko zivi pasaulē / Patriks Svensons ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; redaktore Laura Dreiže. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 239, [1] lpp. – Bibliogrāfija: 234. lpp.     ISBN 9789934089589.

Šmite, Linda, 1970-.  Akmens peldēšana : romāns / Linda Šmite ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte ; Karīna Miezāja, foto. – Rīga : Latvijas Mediji, 2021. – 191, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 2021/10 (268). – Bibliogrāfija: 185. lpp.        ISBN 9789934159824.

Tolstojs, Ļevs.  Anna Kareņina : romāns / Ļevs Tolstojs ; no krievu valodas tulkojis Jūlijs Vanags ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 846, [1] lpp. ; 22 cm.        ISBN 9789934091964.

Troalika, Iveta.  Tūlīt paliks labāk / Iveta Troalika. – Rīga : Mansards, 2021. – 320 lpp.        ISBN 9789934122538.

Veidenbaums, Eduards, 1867-1892.  Dzeja / Eduards Veidenbaums ; vāka dizaina un ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; sakārtoja Daina Randare. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 94, [1] lpp.       ISBN 9789934087202.

Velss, Herberts Džordžs.  Kipss : romāns / Herberts Džordžs Velss ; no angļu valodas tulkojusi un priekšvārdu sarakstījusi Dagnija Dreika. – 445, [1] lpp. ; 21 cm. – (XIX gadsimta klasiķi).         ISBN 9789984411255.

Vuds, Toms.  Noslēpumainais : romāns / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. – Rīga : Kontinents, [2021]. – 459 lpp. – (Pasaules bestsellers).       ISBN 9789934250279.

Zebris, Osvalds, 1975-.  Šaubas / Osvalds Zebris ; redaktore Sigita Kušnere ; vāka ilustrācija: Roberts Mikus Zitmanis ; vāku dizains: Jānis Esītis. – [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. – 174, [2] lpp. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.     ISBN 9789934595424.

Ziedonis, Imants, 1933-2013.  Tā gribas dzīvi apgaismotu… : dzejas izlase / Imants Ziedonis ; sakārtojis Rimants Ziedonis ; redaktore Gundega Sēja ; Guntas Plotkas grāmatas vāka un iekšlapu dizains ; [ievads]: Evelīna Ziedone. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021].- 92, [4] lpp. ; 21 cm.   ISBN 9789934094453.

Zīle, Monika, 1941-.  naktsgrāmata : pamodinātu atmiņu balsis : stāsti un pastāsti / Monika Zīle ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; grāmatas dizains: Indulis Martinsons. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. – 285, [2] lpp. ; 21 cm. – Nosaukums attēlots ar mazo sākumburtu.

Zem žuburotās liepas ; Dziesmas par mīlestību un nāvi ; Vēji, kas atpazīst savējos ; Bitnera balzama paveids ; Mīlestība Murnavā ; Daudzpakāpju atriebība ; Gabardīna mētelis ; Stihija ; Pāri strautam ; Zobenu Dāmas roze ; Grūbas, jobiki un sālītas zosis ; Dzimtas teiksma ; Mijkrēslis ; Slīkoņa dēls ; Zilais akmens ; Noslēdzot.       ISBN 9789934159664.

Zvirgzdiņš, Juris, 1941-.  Esse un… un… / Juris Zvirgzdiņš ; redaktore Inguna Cepīte ; māksliniece Elīna Brasliņa. – Pārstrādāts un papildināts izdevums. – Rīga : Pētergailis, [2020]. – 95 lpp. : ilustrācijas.    ISBN 9789984335285.

Žolude, Inga, 1984-.  Vendenes lotospuķe : romāns / Inga Žolude ; redaktors Gundega Blumberga. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 535, [1] lpp. – (Es esmu…).        ISBN 9789934595486.

Žuravska, Dzintra, 1939-.  Kam tiks mantojums : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. – Rīga : Sol Vita, [2021]. – 199 lpp. ; 21 cm.          ISBN 9789934614026.

Абдуллаев, Чингиз.  Мудрость палача : роман / Чингиз Абдуллаев. – Москва : Эксмо, 2021. – 478 с. – (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн).     ISBN 9785041222017.

Александрова, Наталья.  Роковая головоломка / Наталья Александрова. – Москва : АСТ, 2021. – 318, [1] с. ; 21 см. – (Роковой артефакт). – 16+. – На тит. л.: знак : Жанровая литература.      SBN 9785171354664.

Браун, Джанелль.  Красивые вещи : [роман] / Джанелль Браун ; пер. с английского Н. А. Сосновской. – Москва : Рипол классик, 2021. – 508, [3] с.      ISBN 9785386139988.

Говоруха, Ирина.  Рыжая / Ирина Говоруха. – Москва : Эксмо, 2021. – 381, [1] с.        ISBN 9785041137403.

Добров, Андрей.  Смертельный лабиринт / Андрей Добров. – Москва : Эксмо, 2021. – 349 с.          ISBN 9785041212285.

Донцова, Дарья.  Чучело от первого брака : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2021. – 316 с. – (Иронический детектив). (Джентльмен сыска Иван Подушкин).        ISBN 9785041225292.

Клейпас, Лиза.  Осенний поцелуй : [роман] / Лиза Клейпас ; перевод с английского Е. Ю. Елистратовой. – Москва : АСТ, 2021. – 318, [1] с. – (Шарм).    ISBN 9785171343323.

Крамер, Марина.  Ее внутреннее эхо : [роман] / Марина Крамер, Ольга Пряникова. – Москва : Эксмо, 2021. – 284, [2] с. – (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). (Переменная облачность). – 16+.     ISBN 9785041540036.

Логвин, Янина.  Счастлива по умолчанию : [роман] / Янина Логвин. – Москва : АСТ, 2021. – 318, [1] c. – (Логвин: лучшие книги). – 16+.    ISBN 9785171225476.

Лукьяненко, Сергей.  Чистовик : [фантастический роман] / Сергей Лукьяненко. – Москва : АСТ, 2021. – 350 с.      ISBN 9785171020323.

Маринина, Александра.  Отдаленные последствия : [роман] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2021. – 381, [1] с. – (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление). – 16+.
        Т. 1.     ISBN 9785041540135.

Маринина, Александра.  Отдаленные последствия : [роман] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2021. – 380, [2] с. – (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление). – 16+.
        Т. 2.      ISBN 9785041552275.

Мартова, Людмила.  Тайну прошепчет лавина : [детективный роман] / Людмила Мартова. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с. – (Желание женщины). – 16+.        ISBN 9785041539320.

Метлицкая, Мария.  Мандариновый лес / Мария Метлицкая. – Москва : Эксмо, 2021. – 316, [2] с. – (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой). – 16+.
Содерж.: Мандариновый лес ; Чужие ; Черная курточка ; Будем прощаться.        ISBN 9785041224899.

Михаэлидес, Алекс.  Девы / Алекс Михаэлидес ; [пер. с англ. Е. М. Пальвановой]. – Москва : Эксмо, 2021. – 347, [2] с. – 16+. – На обл.: От автора бестселлера # 1 в мире Безмолвный пациент.     ISBN 9785041226886.

Мэй, Питер.  Локдаун : [роман] / Питер Мэй ; перевод с английского Н. В. Рокачевской. – Москва : Эксмо, 2020. – 315, [1] c. – (Игра на выживание: серьезный детектив). – Книга издана в суперобложке.      ISBN 9785041142780.

Островская, Екатерина.  Открой глаза, Фемида! : [роман] / Екатерина Островская. – Москва : Эксмо, 2021. – 315, [3] с. – (Татьяна Устинова рекомендует). – 16+.        ISBN 9785041436643.

Пляка, Анна.  Взаперти / Анна Пляка. – Москва : Росмэн, 2020. – 478, [1] с.        ISBN 9785353094692.

Робертс, Нора.  Эхо смерти / Нора Робертс ; перевод с англ. И. Метлицкой и Л. Шаутидзе. – Москва : Эксмо, 2021. – 445, [1] с.     ISBN 9785041141813.

Романова, Галина.  Псевдоним украденной жизни : [детективная мелодрама] / Галина Романова. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с. – (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). – 16+.      ISBN 9785041231071.

Скотт, Эмма.  Девушка из песни : [роман] / Эмма Скотт ; перевод с английского Е. Гладыщевой. – Москва : Эксмо, Freedom, 2021. – 541, [1] с. – (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).      ISBN 9785041221799.

Сорокин, Геннадий.  Афера для своих / Геннадий Сорокин. – Москва : Эксмо, 2021. – 348, [1] с. – (Детектив – Ностальгия).         ISBN 9785041228200.

Тамоников, Александр.  Судный день / Александр Тамоников. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с. – (Спецназ КГБ).         ISBN 9785041222864.

Уайт, Лорет Энн.  Мост Дьявола / Лорет Энн Уайт ; пер. с англ. К. Савельева. – Москва : Эксмо, 2021. – 414 с.     ISBN 9785041207076.

Jaunumi Lasītavā

Briede, Jautrīte.  Administratīvās tiesības : mācību grāmata / Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska ; grāmatas recenzenti: Veronika Krūmiņa, Dr.iur. Gatis Litvins, Dr.iur. Anita Rodiņa ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Otrais izdevums. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. – 380 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. – Bibliogrāfija: 347.-378. lpp. un zemsvītras piezīmēs, jēdzienu alfabētiskais rādītājs: 299.-346. lpp. – Teksts latviešu valodā, anotācija angļu valodā.        ISBN 9789934508868.

Civilprocesa likuma komentāri : (29.-60.1 nodaļa) / sagatavojis autoru kolektīvs profesora K. Torgāna un A. Laviņa zinātniskajā redakcijā ; redaktore S. Terihova ; priekšvārds: Aldis Laviņš. – Otrais papildinātais izdevums. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. – 1360 lpp. – Bibliogrāfija: [1255.]-1326. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Autori: G. Aigars, I. Celmiņa, G. Davidovičs, G. Flinters, Z. Gencs, R. Gulbis, H. Jauja, V. Jonikāns, A. Laviņš, D. Ose, M. Osis, Z. Pētersone, L. Rasnačs, K. Torgāns, E. Vernuša.        II.      ISBN 9789934508813.

Jansone, Aija, 1958-.  Tautastērpa komplektēšanas pamati / Aija Jansone ; recenzentes: Dr.sc.ing. Dagmāra Prīberga, Dr.art. Ieva Pīgozne ; dizains: Mārtiņš Plotka ; zīmējumi: Aija Jansone, Kristiāna Jansone, Vita Jurjāne, Pauls Rubens ; tulkojums angļu valodā: Rita Kursīte. – Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, [2021]. – 135, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 30 cm. – Bibliogrāfija: 135. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.   ISBN 9789934528422.

Krastiņš, Uldis, 1933-.  Krimināllikuma komentāri : pirmā daļa (I-VIII² nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Trešais papildinātais izdevums. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. – 363 lpp. : portreti ; 23 cm. – Bibliogrāfija: 329.-348. lpp. – Ziņas par autoriem: 9.-11. Lpp.      ISBN 9789934508882.

Latvian-English, English-Latvian Dictionary : Latviešu-angļu, angļu-latviešu vārdnīca : 100 000 vārdu / sastādījusi Dzintra Kalniņa ; mākslinieks Uldis Baltutis. – Rīga : Avots, [2019]. – 1151 lpp. ; 29 cm.     ISBN 9789934534119.

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / Kristīnes Mārtinsones un Anitas Piperes zinātniskajā redakcijā ; autori: Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova [un vēl 7 autori] ; recenzenti: PhD Daiga Kamerāde, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.biol. Dace Tirzīte ; literārā redaktore Inta Rozenvalde ; mākslinieks Modris Brasliņš. – Otrais, papildinātais izdevums. – Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019.  – 311 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. – Bibliogrāfija: 285.-302. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. – Autori arī: Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa. . – Ziņas par autoriem: 307.-311. lpp.
Akadēmiskā un zinātniskā rakstīšana studiju procesā ; Zinātniska publikācija, tās veidi, struktūra un izstrāde ; Pētījumu rezultātu izplatīšana ; Informācijpratība zinātnē.        ISBN 9789934563560.