JAUNĀS GRĀMATAS 2021. GADA OKTOBRĪ

Nozaru literatūra Abonementā

 

Dalailama.  Mūsu vienīgās mājas : klimata aicinājums pasaulei / Dalailama sadarbībā ar Francu Altu ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa. – Rīga : [Margarita Putniņa], 2021. – 135 lpp.         ISBN 9789934894527.

Edelman, Abraham.  20th century. A Letter / Abraham Edelman ; anthologist Ineta Zelča Sīmansone ; introduction: Ilya Lensky ; history consultant Dr.hist. Uldis Neiburgs ; translation from Russian: Jānis Balodis ; literary editor Laine Kristberga ; design: Edvards Percevs. – [Rīga] : Creative Museum, 2020. – 1 mape (71 lp.) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. – Ietver bibliogrāfiju uz mapes atloka.   ISBN 9789934855498(atcelts).

Eiropas kultūras mantojuma dienas. Transports / vāka foto: Juris Dambis ; dizains: Daniela Treija. – [Rīga] : Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 2021. – 216 lpp. : fotogr. – Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.         ISBN 9789934886980.

Kerija, Tanita.  Ko domā mans pusaudzis? : praktiskā bērnu psiholoģija mūsdienīgiem vecākiem / Tanita Kerija ; konsultante Angarada Rudkina ; no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 220 lpp. : ilustrācijas. – (A Dorling Kindersley book). – Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. – “13 līdz 18 gadi”–Uz vāka. . – Alfabētiskais rādītājs: 214.-219. lpp.        ISBN 9789934095122.

Latvijas statistikas gadagrāmata, 2020 = Statistical yearbook of Latvia / Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja. – 1991/1992-. – Rīga : LR Centrālā Valsts statistikas komiteja, 2021. – 221 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas. – (Latvijas statistika). – Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.            ISBN 9789984065458.

Makenna, Pols.  Tūlītēja pašapziņa! : spēja tiekties pēc visa, ko vēlaties / Pols Makenna ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece ; redaktore Ilze Čerņevska. – Rīga : Avots, 2021. – 210, [4] lpp.         ISBN 9789934590290.

Megrē, Karolīna de.  Vecāka, bet labāka… un tomēr vecāka / Karolīna de Megrē un Sofija Masa ; sadarbībā ar Anni Berestu un Odriju Divānu ; no angļu valodas tulkojusi Ita Ankoriņa ; redaktore Marta Ābele. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 263 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.              ISBN 9789934093609.

Mēs neaizmirsīsim… 1939-1991 : katalogs : deportēto, Latvijas nacionālo karavīru, pretošanās kustības dalībnieku atmiņas, literārie darbi, dokumenti / sastādīja Edmunds Būmanis, Laimdota Podze ; redaktore Laimdota Podze ; vāka mākslinieks Aldis Aleks ; Latvijas Politiski represēto apvienība. – Rīga : Laika grāmata, 2021. – 160 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm.         ISBN 9789934511783.

Reita, Hetija van de.  Re, kā es augu! / Hetija van de Reita, Franss K. Ploijs, Ksavjera Ploija ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Jana Boikova. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 461, [1] lpp. : ilustrācijas. – Bibliogrāfija: 457.-459. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 460.-[462.] lpp. – Tulkots no: Wonder Weeks.       ISBN 9789934090387.

Riekstiņš, Jānis.  “Kulaku kā šķiras likvidācija” – Latvijas turīgās zemniecības sagraušana / Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Inese Straume. – Rīga : Tieslietu ministrija, 2021. – [Rīga] : IBC Print Baltic. – 149 lpp. : faksimili, tabulas.        ISBN 9789934836336.

Ruka, Elvita, 1970-.  Paradīze ir tikai vieta uz zemes / teksts un fotogrāfijas: Elvita Ruka ; redaktors Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; Māra Misiņa dzejas citējums. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 269, [1] lpp. : ilustrācijas.  ISBN 9789934595448.

Siņeļņikovs, Valērijs.  Veselības receptes : labs ēdiens ķermenim un dvēselei / Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu valodas tulkojusi Līga Zītara ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; Veselības un prieka skola “Svetoč”. – Rīga : Sol Vita, [2021]. – 191 lpp.                ISBN 9789934614019.

Sociālais darbs ar gadījumu / redkolēģija: Ieva Ozola, Evija Apine ; zinātniskā redaktore Dr.sc.paed. Vita Roga-Vailza ; zinātniskā recenzente Dr.phil.soc. Signe Dobelniece ; literārās redaktores: Signe Raudive, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Madara Eversone ; dizainu veidojusi Ieva Līce. – Rīga : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021. – 543 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas. – Resurss pieejams arī tiešsaistē. – Bibliogrāfija: 497.-520. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 521.-528. lpp., terminu un jēdzienu rādītājs: 529.-539. lpp. – Autori: Marks Rodžerss, Ieva Ozola, Evija Apine, Ieva Antonsone.
        I. Prakse teorijā.      ISBN 9789984817088.

Sociālais darbs ar gadījumu / redkolēģija: Ieva Ozola, Evija Apine ; zinātniskā redaktore Dr.sc.paed. Vita Roga-Vailza ; zinātniskā recenzente Dr.phil.soc. Signe Dobelniece ; literārās redaktores: Signe Raudive, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Madara Eversone ; dizainu veidojusi Ieva Līce. – Rīga : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021. – Bibliogrāfija: 484.-505. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 506.-515. lpp., terminu un jēdzienu rādītājs: 516.-523. lpp. – Autori: Vita Roga-Vailza, Nensija Šērmena, Liesma Ose, Ieva Ozola, Kārlis Viša, Elīna Ziediņa, Ilona Krone, Kristīne Ķiece, Inese Lapsiņa, Ieva Antonsone, Jūlija Blažuka, Aleksandra Pavlovska, Arsenijs Pavlovskis, Laima Kļaviņa, Jolanta Audere, Aiga Romāne-Meiere, Gvido Kubulnieks.
II. Teorija praksē.      ISBN 9789984817101.

Volohovs, Mihails, 1984-.  100 gadi patiesuma un uzticēšanās garā : diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu = 100 Years of Sincerity and Confidence : diplomatic relations between the Republic of Latvia and the Holy See = 100 anni di sincerità e fiducia : le relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Lettonia e la Santa Sede / Mihails Volohovs, Inese Runce ; zinātniskā konsultante Dr.hist. Anita Čerpinska ; literārā redaktore Ilze Antēna ; tulkojums angļu valodā: Sundars Vaidesvarans ; [priekšvārds]: Edgars Rinkēvičs. – Rīga : Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 2021. – 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – Teksts latviešu, angļu un itāļu valodā, anotācija angļu valodā. – Ziņas par autoriem: uz 4. vāka.  – Izdevuma vākam izmantotas Annas Kustikovas ilustrācijas.         ISBN 9789934901805.

Эдельман, Абрахам.  20-й век. Письмо / Абрахам Эдельман ; составитель Инета Зелча Симансоне ; авт. введения Илья Ленский ; научный ред. Dr.hist. Улдис Нейбургс ; литературный редактор Яна Таперте ; графический дизайн: Эдвард Перцев. – [Рига] : Creative Museum, 2020. – 1 папка (71 с.) : факс., ил., портр. – Ietver bibliogrāfiju uz mapes atloka.        ISBN 9789934855498(atcelts).

 

Daiļliteratūra

Abdullajevs, Čingizs.  Naida okeāns ; Gorgonas skatiens / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. – [Rīga] : Literārā brālība, [2021]. – 276, [3] lpp. – (Kriminālnoslēpumu meistars).      ISBN 9789984880419.

Aljende, Isabella.  Japāņu mīļākais / Isabella Aljende ; no spāņu val. tulk. Edvīns Raups ; red. Margita Krasnā. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 303, [1] lpp.       ISBN 9789934093548.

Atkinsone, Keita.  Kad reiz būs labas ziņas? / Keita Atkinsone ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 382, [1] lpp. – (Zvaigznes detektīvu klubs).
ISBN 9789934094569.

Auziņš, Arnolds, 1931-.  Čau, vecās miesas! : romāns / Arnolds Auziņš ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. – Rīga : Jumava, [2021]. – 191, [1] lpp.        ISBN 9789934204890.

Barkāns, Jēkabs.  Noklusētās sāpes / Jēkabs Barkāns ; no krievu valodas tulkoja Jēkabs Barkāns ; literārā redaktore Amanda Aizpuriete ; zinātniskie redaktori Dr.hist. Dzintars Ērglis un Mag.hist. Arturs Žvinklis ; atbildīgā redaktore Ilze Saulīte ; Jāņa Esīša vāka dizains. – Rīga : ICEJ Latvija, 2021.  – 123, [4] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934233791.

Bauere, Inguna, 1960-.  Elīza fon der Reke. Soļi rītausmā / Inguna Bauere ; grāmatas vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 271, [1] lpp.         ISBN 9789934094286.

Berķis, Aivars, 1936-.  Kūlas svilinātāji : romāns / Aivars Berķis ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; literārā redaktore Evija Veide ; pēcvārds: Ēriks Hānbergs. – Rīga : Latvijas Mediji, 2021. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. – 515, [4] lpp.        ISBN 9789934159718.

Devero, Džūda.  No mīļotajiem nešķirieties… : mazpilsētas kaislības / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. – Rīga : Kontinents, 2021. – 511 lpp.   ISBN 9789934250262.

Harana, Maeva.  Īstas franču kāzas : romāns / Maeva Harana ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde. – Rīga : Kontinents, [2021]. – 477 lpp. – (Pasaules bestsellers).       ISBN 9789934250255.

Hietamies, Eve.  Tētis skolā / Eve Hietamies ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; Nataļjas Kugajevskas vāka māksl. noform. – Rīga : Latvijas Mediji, 2021. – 423 lpp.         ISBN 9789934159770.

Judina, Dace, 1970-.  Pārcēlājs : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis. – Rīga : Latvijas Mediji, 2021. – 301, [2] lpp. – (Laika stāsti).          ISBN 9789934159749.

Mariņina, Aleksandra.  Cita patiesība : romāns / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. – Rīga : NT Klasika, [2021]. – 287, [1] lpp.
2. sējums.   ISBN 9789934890857.

Montefjore, Santa.  Tālie krasti : romāns / Santa Montefjore ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; red. Solvita Velde. – Rīga : Kontinents, 2021. – 460 lpp.     ISBN 9789934250293

Olūts 19 (26) : literatūras almanahs / redaktore Valentīna Unda ; grāmatas un vāku dizains: Stella Elksne. – Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2021. – 227 lpp. – Teksts latgaliešu rakstu valodā. – Autori: Jōņs Blaževičs, Romons Spaitāns, Aija Mikele-Strušele, Jūlijs Trōps, Ilze Keiša, Voldemārs Vogulis, Ernests Vilcāns, Evelīna Visocka, Helēna Kulincāne, Iveta Dimzule, Imants Zeltiņš, Kristīne Gļauda, Magdalena Vjatere, Oskars Seiksts, Andris Pelšs, Leontīne Apšeniece, Rūdolfs Linužs, Pīters Meikstums, Leonards Rakickis, Pauls Jurevičs.                ISBN 9789984293431.

Pirro, Viesturs, 1954-.  Burleska polārajam dinozauram : jeb divi gadi Ziemeļos padomju ķēnišķīgajā karaspēkā – strojbatā : atmiņu stāsts divās daļās par dienestu Padomju armijā / Viesturs Pirro ; vāka dizains: Gatis Vanags ; grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Elīna Vēja. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 173 [3] lpp. – Vāka noformēšanai izmantoti attēli no autora personiskā arhīva.    ISBN 9789934094767.

Rušmane-Vēja, Andra.  Divatne : romāns / Andra Rušmane-Vēja ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; red. Dzintra Zālīte. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. – 223, [1] lpp. – (Vakara romāns ; 2021/9 (267).         ISBN 9789934159619.

Агапов, Вадим.  Тьма : [роман] / доктор Агапов. – Москва : Эксмо, 2021. – 349, [1] с. : ил. – (Разрыв шаблона. Детектив с шокирующим финалом). – 16+. – На обл. назв.: ТЬМА она не снаружи, А ВНУТРИ НАС.      ISBN 9785041196110.

Акунин, Борис.  Дорога в Китеж : [роман] / Борис Акунин. – Москва : АСТ, 2021. – 414, [1] с. : ил. – (История Российского государства в повестях и романах).
ISBN 9785171378684.

Александрова, Наталья.  Шумерская погремушка : роман : [16+] / Наталья Александрова. – Москва : Эксмо, 2021. – 318 с. ; 21 см. – (Артефакт & Детектив).
ISBN 9785041213497.

Бачинская, Инна.  Ритуал святого Валентина : [роман] / Инна Бачинская. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с. – (Детектив сильных страстей). (Сериал “Бюро случайных находок”). – 16+.         ISBN 9785041205478.

Валиуллин, Ринат.  Не дура : сборник рассказов / Ринат Валиуллин. – Москва : АСТ, 2021. – 224 с. – (Проза для гурманов).        ISBN 9785171336899.

Володарская, Ольга.  О чем молчит ветер : [роман] / Ольга Володарская. – Москва : Эксмо, 2021. – 315, [2] с. – (Никаких запретных тем). – 16+.     ISBN 9785041230999.

Гунис, Эмили.  Девушка из письма / Эмили Гунис ; пер. с английского И. Л. Моничева. – Москва : АСТ, 2021. – 383 с. – (Психологический триллер).      ISBN 9785171096489.

Дайнека, Михаил, 1963-.  Без очереди в рай : роман / Михаил Дайнека, Диана Вежина. – Москва : Вече, 2021. – 445, [2] с. – (Любимый детектив). – 12+.
ISBN 9785448424533.

Данилова, Анна.  Звериный профиль : роман / Анна Данилова. – Москва : Эксмо, 2021. – 318 с. – (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). (Психологический детектив). – 16+.        ISBN 9785041206444.

Донцова, Дарья.  Дресс-код летучей мыши / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2021. – 314, [1] с. – (Иронический детектив).        ISBN 9785041209377.

Кинг, Стивен.  Позже : [роман] / Стивен Кинг ; [пер. с англ. Т. Покидаевой]. – Москва : АСТ, 2021. – 317, [1] с. – (Темная башня). – 16+.        ISBN 9785171375072.

Князева, Анна.  Убийца возвращается дважды : роман / Анна Князева. – Москва : Эксмо, 2021. – 317, [1] с. – (Таинственный детектив Анны Князевой).
ISBN 9785041229610.

Колочкова, Вера.  Шведская семья Ивановых / Вера Колочкова. – Москва : Эксмо, 2021. – 284, [2] с.        ISBN 9785041204181.

Логинов, Майк.  Эликсир для избранных / Майк Логинов. – Москва : Эксмо, 2021. – 413, [1] с. – (Загадочная история. Детектив по реальным событиям).
ISBN 9785041213749.

Малышева, Анна.  Любовь холоднее смерти : [роман] / Анна Малышева. – Москва : АСТ, 2021. – 477, [2] с. – (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).
ISBN 9785171349264.

Малявин, Максим.  Палата на солнечной стороне : новые байки добрых психиатров / Максим Малявин. – Москва : АСТ, 2021. – 477, [1] с. – (Одобрено РУНЕТОМ).
ISBN 9785171350420.

Пелевин, Виктор.  Непобедимое Солнце : [роман] / Виктор Пелевин. – Москва : Эксмо, 2020. – 699, [2] с. – (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин). – 18+.
ISBN 9785041127848.

Рой, Олег.  Зелёная тетрадь / Олег Рой. – Москва : Эксмо, 2021. – 315, [2] с. ; 21 см. – 16+.        ISBN 9785041169923.

Рубина, Дина.  Липовая жена : рассказы / Дина Рубина. – Москва : Эксмо, 2021. – 315, [2] с. – (На солнечной стороне). – 18+.          ISBN 9785041194567.

Сокол, Лена.  Водитель для дочери / Лена Сокол. – Москва : Эксмо, 2021. – 318, [1] с.
ISBN 9785041221447.

Солнцева, Наталья.  Свидание в позе лотоса : [16+] / Наталья Солнцева. – Москва : АСТ, 2021. – 350, [1] с. : ил. – (Мистический детектив).       ISBN 9785171191429.

Степнова, Марина.  Где-то под Гроссето : рассказы / Марина Степнова. – Москва : АСТ ; редакция Елены Шубиной, 2021. – 285, [1] с. – (Марина Степнова: странные женщины).
ISBN 9785171274474.

Столяров, Владимир.  И были времена другие… : повести и рассказы / Владимир Столяров ; ил. автора. – Рига : Владимир Столяров, 2020. – 281, [1] с. : ил.
ISBN 9789934890413.

Тамоников, Александр.  Огненный мост / Александр Тамоников. – Москва : Эксмо, 2021. – 284, [2] с. – (Спецназ Берии). – 16+.         ISBN 9785041222819.

Терентьева, Наталия.  Сибирский папа : [роман] / Наталия Терентьева. – Москва : АСТ, 2021. – 318, [1] с. – (Золотые небеса).         ISBN 9785171361945.

Фрейтаг, Аннэ.  Счастье рядом / Аннэ Фрейтаг ; перевод с немецкого М. Бабиковой. – Москва : Эксмо, 2021. – 445, [1] c. – (Freedom. Трогательные романы Аннэ Фрейтаг).
ISBN 9785041191610.

 

Jaunumi Lasītavā

Edelmans, Abrahams, 1938-.  20. gadsimts. Vēstule / Abrahams Edelmans ; sastādītāja Ineta Zelča Sīmansone ; ievada autors Iļja Ļenskis ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Uldis Neiburgs ; tulkojums no krievu valodas: Artis Ērglis ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; grafiskais dizains: Edvards Percevs. – [Rīga] : Creative Museum, 2020. – 1 mape (71 lp.) : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm. – Ietver bibliogrāfiju uz mapes atloka. – Nosaukums angļu valodā: 20th Century. A Letter. – ISBN 9789934855498(atcelts).
Latvijas statistikas gadagrāmata, 2020 = Statistical yearbook of Latvia / Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja. – 1991/1992-. – Rīga : LR Centrālā Valsts statistikas komiteja, 2021. – 221 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas. – (Latvijas statistika). – Resurss pieejams arī tiešsaistē. – Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.      ISBN 9789984065458.

Rītupe, Māra, 1924-2004.  Teicamnieces diploms : luga 6 ainās / Māra Rītupe. – Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1962. – 75, [1] lpp. ; 16 cm.

Sociālais darbs ar gadījumu / redkolēģija: Ieva Ozola, Evija Apine ; zinātniskā redaktore Dr.sc.paed. Vita Roga-Vailza ; zinātniskā recenzente Dr.phil.soc. Signe Dobelniece ; literārās redaktores: Signe Raudive, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Madara Eversone ; dizainu veidojusi Ieva Līce. – Rīga : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021. – 543 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. – Resurss pieejams arī tiešsaistē. – Bibliogrāfija: 497.-520. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 521.-528. lpp., terminu un jēdzienu rādītājs: 529.-539. lpp. – Autori: Marks Rodžerss, Ieva Ozola, Evija Apine, Ieva Antonsone.
        I. Prakse teorijā.      ISBN 9789984817088.

Sociālais darbs ar gadījumu / redkolēģija: Ieva Ozola, Evija Apine ; zinātniskā redaktore Dr.sc.paed. Vita Roga-Vailza ; zinātniskā recenzente Dr.phil.soc. Signe Dobelniece ; literārās redaktores: Signe Raudive, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Madara Eversone ; dizainu veidojusi Ieva Līce. – Rīga : Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 2021. – 534 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. – Resurss pieejams arī tiešsaistē. – Bibliogrāfija: 484.-505. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 506.-515. lpp., terminu un jēdzienu rādītājs: 516.-523. lpp. – Autori: Vita Roga-Vailza, Nensija Šērmena, Liesma Ose, Ieva Ozola, Kārlis Viša, Elīna Ziediņa, Ilona Krone, Kristīne Ķiece, Inese Lapsiņa, Ieva Antonsone, Jūlija Blažuka, Aleksandra Pavlovska, Arsenijs Pavlovskis, Laima Kļaviņa, Jolanta Audere, Aiga Romāne-Meiere, Gvido Kubulnieks.
        II. Teorija praksē.   ISBN 9789984817101.

Tāvu zemes kalendars 2022 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota / sastōdeitōji un redaktori: J. Eļksnis, V. Unda ; astronomiskās ziņas kalendārijā: Ilgonis Vilks ; vāku dizains: Stella Elksne ; Ilonas Žukovskas foto uz vāka. – Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2021. – 295, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 20 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – Teksts latgaliešu rakstu valodā. – Autori: Pīters Akuls, Ināra Baltā, Andrejs Bilinskis, Jōņs Būmanis, Vilhelms Delvers, Leontīne Dimante, Andris Eriņš, Antonina Gribuška, Laimdota Ivanova, Zinaīda Karzubova, Valentīna Kaša, Pīters Keišs, Valentīns Edmunds Klešniks, Marija Labanovska, Pīters Poļaks, Kardināls Jōņs Pujats, Josifs Ročko, Jōņs Streičs, Zigurds Sviķis, Artūrs Tjušs, Jūlijs Trōps, Pīters Turkopuls, Andrejs Turlajs, Juris Urtāns, Zenta Vizule. – Daiļliteratūras autori: Ilze Keiša, Rūdolfs Linužs, Pīters Meikstums, Vilis Mileiko, Pīters Poļaks, Leonards Rakickis, Oskars Seiksts, Romons Spaitāns, Jūlijs Trops, Ernests Vilcāns, Magdalena Vjatere, Evelīna Visocka, Voldemārs Vogulis, Imants Zeltiņš.  – Rēzeknes-Aglyunas diecezes goreidznīku sarokstu sastōdējis Raimonds Krasinskis: 281.-291. lpp.    ISBN 9789984293455.