Rundēnu apkārtnē ap 5 – 10km2 platībā ir sastopami vairāki mūsu republikā maz pazīstamas formas dobi pauguri, kuru virsotnē ir īpatnējas 2 – 8m dziļas, parasti pārpurvotas ieplakas stāvām nogāzēm. Lielāko no tām vietējie iedzīvotāji kopš seniem laikiem sauc par Velna dobi.

Vislielākais šāds veidojums atrodas 3km uz ziemeļiem no Rundāniem, mežā 300m uz rietumiem no Dagdas-Zilupes ceļa. Paugurs izskatās pēc slīpi nošķelta, pamatnē eliptiska (150m gara un apmēram 90m plata) konusa, kura relatīvais augstums sasniedz 8-15m. Tā nogāzes labi izteiktas. Kāpjot augšā pa nogāzi, skatienam paveras iegarena noslēgta ieplaka. Paugura augšējā daļa tādejādi veido it kā eliptisku valni ap ieplaku, kuras dibenā ir neliels daļēji ar krūmiem aizaudzis sūnu purvs (kūdras biezums tajā nepārsniedz 2-2,5m). Vaļņa augstums dienvidu un dienvidaustrumu pusē sasniedz 7-8m, bet ziemeļu daļā ievērojami pazeminās (līdz 3-4m). Ieplakas nogāzes (paugura „iekšējās” nogāzes) ir stāvas. Paugurs sastāv galvenokārt no fluvioglaciāliem (ledāja kušanas ūdeņu straumju) smilšainiem grants un oļu nogulumiem, vietām ar morēnas rakstura smilšmālu un mālsmilts ieslēgumiem. Minētā ieplaka  pazīstama ar nosaukumu „Lielā velna dobe”

Vēl viens, nedaudz mazāks veidojums vērojams pie šī paša ceļa, 2km uz ziemeļiem no iepriekš minētajiem. Arī šim pauguram virsotnes daļā redzama ļoti labi izteikta eliptiska iedobe („krāteris”). Ieplakas dibenu aizpilda koku lapu un zaru kūdra – mūsu apstākļos reti sastopams kūdras tips. Divi pārējie objekti, kas atrodas nepilnus 500m no iepriekš minētā, ir ievērojami mazāki. Nelielie dobie pauguriņi tikai par 2-4m paceļas virs plašākas starppauguru ieplakas līmeņa. To „krāteri” ir sekli (1-2,5. dziļi), ne vairāk kā 15m gari un 5-10m plati. Kūdras biezums tajos nepārsniedz 1-1,5m.

Pieci minētie dobie pauguri tiešām lielā mērā atgādina it kā ieslīpi pret zemes virsmu orientēta sprādziena (meteorīta) vai spēcīga trieciena rezultātā radušās piltuves ar iežu izmetuma valni to malās. Taču iedobju izcelšanos var izskaidrot arī ar ledāju veidotā reljefa raksturu un īpatnībām Rundānu apkārtnē. Tai raksturīga dažāda izmēra un formas pauguru un starppauguru ieplaku mija.

Rundēnu velna dobes ir ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis.

 

Dabas un vēstures kalendārs 1972.- Rīga: Zinātne, 1971.- 128.-130.lpp.

Plašak Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs