Salinīku-Brižovkas purvs atrodas rajona ziemeļaustrumu daļā, ~4 km uz ziemeļaustrumiem no Kārsavas, Mudavas zemienē.


Platība 1985 ha; 1748 ha aizņem pērejas purvs, 237 ha – zemais purvs


Kūdras slāņa vidējais dziļums 1,4 m, lielākais 2,9 m


Kopējie kūdras krājumi 25,7 mlj m3


Lielāka purvu daļa kūdra vidēji un labi sadalījusies; zem kūdras sapropelis. Gar dienvidu malu tek Rītupe. Ar drenāžu un vaļējiem grāvjiem nosusināti 190 ha; tos izmanto pļavām un ganībām. Vairāk nekā 50% purva platība aizņem mežs. Ziemeļu-dienvidu virzienā purvu šķērso valnis.


 


Latvijas daba. 5.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1998. – 40.lpp.