Kivdolica (Kibdalova) – Pildas kreisā pieteka, Veļikajas baseinā.

Upe iztek no neliela ezeriņa, kas atrodas 4 km uz ziemeļaustrumiem no Kaunatas. Tek pa Latgales augstienes ziemeļu daļu, Rāznavas pauguraini. Augštecē tek cauri Goveiku ezeram, vidustecē – cauri L.Kivdalovas un M.Kivdalovas ezeram un pašā lejtecē pie ietekas Pildā – cauri Rauzu ezeram. Ar strautiem ezers uzņem Idzipoles, Augšsniedziņu, Lejassniedziņu, Steinovas, Dziļuma, Šostu ez. u.c. ezerus ūdeņus. Relatīvs kritums augštecē un lejtecē 0,6 m/km. Ezeram ir 23 nelielas pietekas (to kopgarums 33 km). Ezeru šķērso Ludzas – Ezernieku ceļš.

Garums 22 km

Baseins 91,7 km2

Kritums 37,8 m (1,7 m/km)

 

Latvijas daba. 2.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – 241.lpp.