Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos Ezersalas skolas vārds pirmo reizi minēts 1935.gada 19.janvārī, kad Izglītības ministrijas Skolu departamenta padome nolemj pārvietot Ilgas valsts pamatskolu no Ilūkstes apriņķa Ciblas pagastā. Skola darbību uzsākusi 1937. gada 1. novembrī kā Ezersalas valsts palīgskola, to uzturējusi valsts. Tā bija skola slimiem bērniem – bāreņiem. Skola izvietojās muižas ēkā, kuru poļu muižnieks Salcevičs pārdeva Latvijas valstij un pats aizbrauca uz Poliju. Skolā bija sava saimniecība. Skolu pārzinis – R. Ļovāns.  1939. gadā 8. oktobri skolu iesvētīja dekāns J. Gabrans.

Vācu okupācijas laikā direktors bija Aleksandrs Melders. Otrā pasaules karā vācu karaspēka okupācijas laikā skolas telpās bija izvietota nometne tiem Vācijas karavīriem, kuri bija pārkāpuši armijas disciplīnu. Skolēni turpināja dzīvot skolā.
Pēc Otra Pasaules kara bijušajā muižas ēkā bija izvietots Ezersalas bērnu nams bērniem, kuri kara laikā bija palikuši bez vecākiem un mājām, direktore bija A.Ludborža.

1946.-1959. gg.- par Ezersalas bērnu nama direktoru strādāja V.Beresnevs. 1951. gadā tur dzīvoja 135 bērnu. Bērni ierikoja savu kokaudzētavu ar 1000 ābelem.

1956. gadā uz Bērnu nama bāzes tika izveidots Ezersalas internāts garīgi atpalikušiem bērniem ar īpašu audzināšanas režīmu. Par direktoru turpina strādāt V. Beresnevs.

1959.-1961. gg.- skolas direktors bija P.Seņko.

1961.-1974. gg.- skolas direktors A.Mežeckis. 1961. gadā sāka celt jaunu skolas ēku. 1963. gada 10. janvārī, ziemas brīvlaikā, notika pārcelšanās uz jauno skolas ēku. Vecās muižas telpās izvietojās internāts. Sakarā ar telpu paplašināšanos skolā palielinājās arī skolēnu skaits (vidēji 200 skolēnu mācību gadā). Šajā laikā uz skolu strādāt atnāca arī daudz jaunu, spējīgu pedagogu ar skolotāja – defektologa izglītību. 1970.-1971. gados fizkultūras skolotāja A. Tihonovas vadībā tika uzcelts stadions.  1971. gada vasarā Ezersalā jaunajā stadionā notika republikāniskā palīgskolu skolēnu sporta spartakiāde.
1971. gadā skola sāka saukties “Ezersalas palīginternātskola skolēniem ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem”.

1974.-1999. gg.- skolas direktors N. Lapo. Skolā aktīvi darbojās pašdarbības kolektīvi (deju kolektīvs, dramatiskais kolektīvs, pūtēju orķestris, koris).
1992. gadā skola pārdēvēta par Ezersalas speciālo internātskolu.

2019. g. skolas nosaukums – Ezersalas speciālā pamatskola.

No 01.09.1999. g.- skolas direktore Ārija Temnija, no 2010.g. – Andrejs Tereško.

Sakarā ar nepietiekamu skolēnu skaitu skola slēgta 2020.g. 1.augustā.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

Foto no SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” arhīviem