Nirzas skola dibināta 1865. gadā kā pagasta tautskola. Pirmajos gados skolu apmeklēja, apmēram, 25 bērni. 1906. gadā skolā bija 3 klases un skolu apmeklēja jau 70 skolēni. 1921. gadā – 6 klases un 68 skolēni, bet 1931. gadā mācījās jau 211 skolēns.

1927. gadā iesākta jaunās skolas būvniecība. To cēla Nirzas pagasta pašvaldība. Būvmateriālus piegādāja vietējie iedzīvotāji klaušu kārtā. Jaunā skolas ēka tika uzcelta 1932. gadā. 1930.-tajos gados darbojās 6-klasīgā pamatskola. Skolā strādāja 7 skolotāji un apmeklēja 212 skolēni.

1944. gadā skola bija septiņgadīgā. 1956. gadā skolā tiek ierīkots internāts un ēdnīca, bet 1960. gadā skola pārtop par astoņgadīgo, pēc 1989. gada – par deviņgadīgo skolu.

Kopš 1992. gada bija Nirzas pamatskola.

2000. gadā skolā tika iesvētīts skolas karogs (pēc Antona Kūkoja skicēm, izšuva amatniece Ausma Apšeniece)

Skolas direktori – Ribakova, Antons Čižiks, Ļubova Vanagele.

2018. gadā skola likvidēta.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs