Zvirgzdenes pagasta Pokuminas skola pastāvēja no cara laikiem Kleperu sādžā, bet no 1921. gada pārcelta uz Pokuminas muižu, kur skolas vajadzībām tika piešķirtas telpas un 4 ha zemes. Skolā 1921. gadā mācījās 153 skolēni, bet 1931. gadā — 140.

1922.-1923. gadā darbojās Pokuminas 4-klasīgā latviešu skola (pārzinis – V.Ruško) un Pokuminas 4-klasīgā krievu skola (pārzinis – K.Fedorovs). 1920. gadu beigās – Pokuminas 1. pakāpes 4-klasīgā jaukto tautību skola.

1937. gadā Pokuminas 6–klasīgā jaukto tautību pamatskolā par pārzini strādāja Julians Rudzišs.

1939. gadā skola pārdēvēta par Strautiņu latviešu pamatskolu. 1940. gadā skola pārkārtota par septiņgadīgo skolu.

1950. gadā uzcelta jauna skolas eka.

Pēc kara tā bija vispirms 7-gadīgā, tad 8-gadīgā, visbeidzot sākumskola. Par direktoriem šajā mācību iestādē strādājuši: Julians Rudzišs (deportēts 1941. gadā), Eleonora Dembovska (dzimusi Barkāne), Iraida Ospennikova, Broņislavs Trukšāns, Staņislava Karpova, Valentīna Narņicka. Dažādā laikā zīmēšanu te pasnieguši mākslinieks dekorators Augusts Kudeiko, dzejnieks un mākslinieks Daniels Grečs.

Skola slēgta 1974. gadā.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga