(1922.26.VIII – 2019.17.V)

Akadēmijas docētājs 1986.-2009., Habilitētais doktors pedagoģijā, Valsts emeritētais profesors, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas dibinātājs.

Dzimis Zilupes novada (bijušā Brigu pagasta) Rakovcu sādžā. Beidzis Ludzas ģimnāziju, Latvijas Pedagoģisko institūtu ar vēstures skolotāja kvalifikāciju.

Strādājis Jaunpils vidusskolā par direktoru. 1968.gadā aizstāvēja pedagoģijas zinātņu kandidāta disertāciju, pētījumi apkopoti grāmatā “Skolēnu profesionāla orientācija lauku vidusskolā” (1972). Strādāja Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā par zinātņu un mācību prorektoru, par docentu Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā. 1982.- 1986.gadā vadīja Darbmācības sektoru Izglītības ministrijas Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūtā. Vēlāk profesors strādāja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un LU Pedagoģijas fakultātē.

Pētījis skolēnu profesionālās orientācijas problēmas lauku vidusskolās, skolotāju izglītību un pedagoģiskās domas attīstību Latvijā, pedagoģijas vēsturi.

1993.gadā par pētījumu “Tautskolotāju izglītība Latvijā līdz 1940. gadam” piešķirts habilitētā doktora grāds pedagoģijā. Ap simtu publikāciju, tanī skaitā grāmatas “Ievads pedagoģijā” autors, kopā ar A.Kopeloviču uzrakstījis 3 grāmatas par skolotāju izglītību un pedagoģisko domu Latvijā dažādos laika posmos. Par L.Žukovu 2002.gadā iznākusi atmiņu grāmata “Skolotājs no tautas dzīlēm”.

Trīs zvaigžņu ordeņa virsnieks (1998).

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs