benislavska

(1747.6.I – 1806.XI)

Poļu izcelsmes dzejniece.

Dzimusi muižnieku Riku dzimtā, kas dibinājusi Viļānu klosteri, tāpat viņas dzīves laikā celta Pasienes dominikāņu mūra baznīca.

Vecākiem, savulaik Ludzas apriņķī piederējusi Rogaižu muiža, kā arī Maltas miestiņš Rēzeknes apriņķī. Konstance apprecējusies ar inflantu galma galdu meistaru G. Benislavska dēlu Pēteri. Jaunais pāris kādu laiku dzīvoja Ludzas apriņķa Domopoles (tagad Balvu rajona Bērzpils) pagasta Zosulu muižā. No viņas dzemdētajiem 22 bērniem  izaugušas tikai 2 meitas un 6 dēli. Vīrs nopircis Landskaronas (Šķaunes) apkaimē Sibelinas, Pasienes Istras, Annapoles un Konecpoles muižu.

Dzejoja Konstance dziļi kristīgā garā, viņas vārsmās netrūkst nedz domu plašuma un dziļuma, nedz iztēles cēluma un vārdu skanīguma. Šī dzeja diemžēl pagaidām vēl nav tulkota. Viļņas Karaliskās akadēmijas izdevniecība 1776.gadā iespieda, bet Ļubļinas Katoļu Universitātes zinātniskās literatūras apgāds 1958.gadā atkārtoti laida klajā literātes vienīgo dzejas jeb dziesmu grāmatiņu „Piešņi sobie spievane” (Sev dziedātās dziesmas) Polijā iznākusi arī K.Benislavskas dzejas izlase, daiļrades paraugi vairakkārt uzņemti nacionālās dzejas izdevumos.

Mūža dusas vietu radusi Pasienē zem dominikānu baznīcas velvēm.

 

Trojanovskis Viktors. Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome, 1998. – 114 lpp. : il.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

http://lakuga.lv/2012/01/11/benislavskai-265/benislavska_portrets/