(1924.22.III – 1989.05.XII)

Valodniece.

Dzimusi Rundēnu (bij. Nirzas) pagasta Opšu sādžā. Ar izcilību beigusi Ludzas vidusskolu, studējusi LU baltu filoloģiju. pēc tam turpinājusi mācības aspirantūrā. 1954. gadā aizstāvējusi filoloģijas zinātņu kandidātes disertāciju ar nosaukumu “Vārdkopas jaunlatviešu publicistiskajos darbos (“Pēterburgas Avīzēs”)”. 1954. gadā ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidāta grādu.

Bijusi šīs augstskolas mācību spēks, docente, Vēstures un filoloģijas fakultātes prodekāne, Latviešu valodas katedras vadītāja. Pasniegusi valodniecības vēsturi, morfoloģiju un vārdu darināšanu, ievadu valodniecībā, vispārējo valodniecību. Pētījusi vārdu darināšanu, vārdkopu klasifikāciju un nozīmīgākos tipus, studentu vajadzībām uzrakstījusi vairākas grāmatas, mācību grāmatas vidusskolām.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 263.-264.lpp.

Plasāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs