(1907.22.IX – 1991.20.XI)

Publicists, izdevējs, filoloģijas doktors.

Dzimis Isnaudas (bij. Pildas) pagasta Potorovā,  beidzis Ludzas Valsts ģimnāziju, LU Filoloģijas un filozofijas fakultāti.

Strādājis par latviešu valodas un literatūras skolotāju Rēzeknē, Ludzā, par Izglītības ministrijas tautskolu vicedirektora vietnieku. Emigrējis uz Vāciju, studijas turpināja Bonnas Universitātē, ieguva filoloģijas doktora grādu ģermanistikā.

Kopā ar sievu Annu 1950. gadā izceļojis uz Kanādu un strādājis Ontario pavalsts Izglītības ministrijā un dzīvesbiedres grāmatu apgādā “Astra” par redaktoru, vadījis latviešu trimdas rakstnieku Kanādas kopu, bijis profesors vairākās ASV universitātēs. Dzimtenē laidis klajā grāmatas: “Svētki un svinamās dienas Latgalē”, “Kāzu paražas Latgalē”, preses izdevumos daudz rakstījis par literatūras un kultūras aktualitātēm, latviešu valodu un senatni. Ārzemēs sastādījis un izdevis grāmatu “Latviešu trimdas 10 gadi”, Jaunavai Marijai veltītu dzejoļu antoloģiju “Ave Maria”, grāmatu “Bīskaps Jāzeps Rancāns. Dzīve un darbi”, Dr. Zentai Mauriņai veltītu rakstu krājumu, turpinājis publicēties latviešu, angļu, vācu un krievu periodiskajos izdevumos.

Miris Toronto, Kanādā.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 128.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs