valeinis

(1922.27.VII – 2001.20.XII)

Literatūrzinātnieks, kritiķis, pedagogs, filoloģijas doktors

Dzimis Lauderu (bij. Istras) pagasta Rudovā, mācījies Zilupes pamatskolā, Ludzas ģimnāzijā, LU filoloģijas fakultātē. Bijis pasniedzējs Rīgas Pedagoģiskajā institūtā, LVU Vēstures un filoloģijas fakultātē.

1954. gadā aizstāvējis filoloģijas zinātņu kandidāta disertāciju “Satīra Andreja Upīša publicistikā”, 1972. gadā – filoloģijas doktora disertāciju  “XX gadsimta sākums latviešu lirikā (1900-1919)”

Milzīgs rakstu klāsts izkaisīts presē. Profesors publicējis grāmatas “Poētika” (1961), “Par dzeju” (1967), “Latviešu lirika XX gadsimta sākumā (1900-1917)” (1973), “Latviešu lirikas vēsture” (1976), “Ievads Literatūras zinātnē” (1978), “Dzīve-metafora-dzeja” (1982), “Literatūras teorija” (1982), “Latgaliešu lirikas vēsture” (1998).

Sastādījis vairākas dzejas antoloģijas, tostarp, “Latgalīšu dzejas antoloģiju” (2001), rakstnieku un dzejnieku darbu izlases, arī Madsolas Jōņa “Linu zīdus” (1988). Milzīgs ir V. Valeiņa nopelns latgaliešu literātu daiļrades celšanā saules gaismā un pedagogu izglītošanā.

Apbedīts 1.Meža kapos.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 160.-161.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs