Blontu pagasts atrodas Ciblas novadā starp Zvirgzdenes, Pušmucovas, Mērdzenes, Goliševas un Ciblas pagastiem, aizņem 9656 hektārus. 

Teritorija atrodas Mudavas zemienes Zilupes līdzenumā, Latgales augstienes Burzavas pauguraines austrumu malas atzarojumos un Rēzeknes pazeminājumā. Pie Būbiniem un Kucevkas atrodas augstākie pauguri- 166,2m un 163,8m vjl., bet pagasta zemākā vieta ir Kreiču purvā – 106,8m vjl. Lielākā upe Ludza veido robežu ar Ciblas novadu. Pagastam cauri tek Ludzas pieteka Čodarānu upe ar lielāko pieteku Silagaiļu strautu. Lielākais ezers ir Rojevkas ( 42,9 ha) . Uz rietumiem no Blontiem atrodas vairāki mākslīgi veidoti dīķi. Appludināts arī bijušais Blontu ezers (1,6 ha). Trešdaļu teritorijas aizņem meži, lielākais ir Dubrovkas meža masīvs pagasta austrumu daļā. Pagasta ziemeļu daļā atrodas Kreiču purvs, tā platība ir 3830 ha. Krietni mazāki ir  Zuju, Kreņevas, Spirku un Vonogu purvi. Kreiču purvā ir prāvi rūpnieciskās kūdras krājumi, zem tās slāņa vietumis sastopamas sapropeļa iegulas. Čodarānos atrodas smilts un grants karjers. Lielas dolomīta iegulas ir Degļovā un Kreičos.

Blontu ciems izveidots 1945.gadā Ludzas apriņķa Mērdzenes pagastā.1954.gadā tam pievienots likvidētais Degļevas ciems. Daļa Blontu ciema teritorijas 1979.gadā pievienota Goliševas un Zvirgzdenes ciemam. 1990.gadā nodibināts Blontu pagasts.

Pagasta centrs – Blonti. Vēl ir šādas apdzīvotas vietas: Būbini, Cabuli, Čodorāni, Degļova, Dubrovka, Gutki, Jakuči, Ierzeļova, Kreiči, Lielā Medišova, Ļustiki, Mazā Medišova, Morozovka, Ožorgi, Plaudiši, Pureņi, Silagaiļi, Skradeļi, Škinči, Vonogi.

 Padomju varas gados Blonti bija Kirova vārdā nosauktā kolhoza centrs. Degļeva bija kolhoza ‘’Krasnoje znamja’’centrs.

1992.gadā uz Kirova kolhoza bāzes izveidoja paju sabiedrību ‘’Blonti’’, kas kā vienīgā rajonā pastāv arī tagad. Paju sabiedrība apsaimnieko pāri par 700 ha zemes, nodarbojas ar piena un gaļas lopkopību, linu audzēšanu, sniedz lauksaimnieciskā  servisa pakalpojumus.

Iedzīvotājus apkalpo pasta nodaļa, feldšeru un vecmāšu punkts, darbojas tautas nams ar populāro etnogrāfisko ansambli, bibliotēka un sporta zāle.

Ir viesu māja ”Pureņi”.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis ir Čenčevas senkapi. Vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis – Blontu viduslaiku kapsēta.

1999.g. nodibināts dabas liegums ”Kreiču purvs”, kura lielākā daļa ietilpst Blontu pagastā.

Pagastā ir pirmsskolas iestāde, bibliotēka, tautas nams

 

Latvijas pagasti.1.sēj.-R.: Preses nams,2002-145.-147. lpp.

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.-Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.-83.-88. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

 Foto no SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” arhīviem