Goliševas pagasts atrodas Kārsavas novdā, to ietver Blontu, Mērdzenes, Malnavas pagasts un 29 kilometru garumā –Krievijas federācijas Pleskavas apgabala Krasnogorodskas rajona teritorija, aizņem 7941,7 ha. Pagastu šķērso 1.šķiras autoceļš Kārsava-Krievijas robeža, 2. šķiras autoceļi Goliševa-Mērdzene, Goliševa-Kārsava, Goliševa-Degļova-Seļekova. Pie Kārsavas-Opočkas šosejas uz valsts robežas ar Krieviju 2001. gadā atklāts moderns Aizgāršas robežpārejas punkts.

Goliševas pagasts atrodas Mudavas zemienes Zilupes līdzenumā. Reljefu veido viegli viļņots morēnas līdzenums ar atsevišķiem morēnas fluvioglaciāliem pauguriem. Lielākie pauguri atrodas pagasta dienvidu daļā : pie Čenčevas, Zaharos, Trūpos, Pobojkovā. Pagasta upes un strauti pieder Veļikajas baseinam. Robežu ar Krieviju veido Veļikajas pietekas Rītupes (Ultrojas) labā pieteka Ludza (Lža). Rietumu daļā lielākā upe ir Rītupes pieteka Strauja un Kalaču strauts. Lielākais ezers-Zaborovjes un trīs mazie Ļipovkas ezeri atrodas Zaborovjes purvā. Purvi un meži aizņem vairāk nekā 60% pagasta teritorijas. Lielākie augstie purvi: Beržovkas (Kolnosolas), Zaborovjes, Kreiču.

Administratīvais centrs – Goliševa, vēl ir šādas apdzīvotas vietas: Antonovka, Baranovka, Čenčeva, Doņikova, Kaluženka, Kostigovka, Ļamoni, Mazie Bati, Mišenski, Ņivji, Orehovka, Plotņicki, Porožek, Pokuļi, Pustoška, Sopki, Strauja, Strauvenka, Svetļici, Zaborovje, Zahari, Zarečje, Zeļči.

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis ir Strauju (Strāvu) senkapi. Nozīmīgs arhitektūras piemineklis ir Goliševas pareizticīgo baznīca. Kultūrvēsturiski pieminekļi 2. pasaules karā kritušo karavīru brāļu kapi M. Batos un Orehovkā.

Pagastā darbojas bibliotēka, tautas nams.

 

Latvijas pagasti.1.sēj.-R.: Preses nams,2002.-315.-316. lpp.

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.-Ludza: Ludzas rajona padome,2004.-116.-122. lpp.    

http://images.google.lv/images?hl=lv&q=Goli%C5%A1evas+pagasts&btnG=Mekl%C4%93t+att%C4%93lus

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

 Foto A.Lebeds (no SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” arhīviem)