pildas.ezPildas pagasts robežojas ar Ņukšu, Isnaudas, Nirzas, Rundānu pagastu, Rēzeknes novada Kaunatas pagastu, aizņem 11702 hektāru platību. Pagastu šķērso 1. šķiras autoceļš Kārsava-Ludza-Ezernieki, 2. šķiras autoceļi Sprikutova-Raipole-Nirza, Vecsloboda-Rundāni-Zeiļova.

Pagasta zeme atrodas Latgales augstienes vidusdaļā, Rāznavas pauguraines austrumdaļā. Reljefs stipri paugurains, starppauguru ielejās izveidojušies daudzi ezeri. Virsas augstums pagasta ziemeļu daļā pie Raibakoziem 160,3 metri virs jūras līmeņa, pagasta vidusdaļā uz dienvidrietumiem no Boldačiem 181,5 m vjl., Pelču kalnā 195,8  m vjl., pagasta dienviddaļā nedaudz uz ziemeļaustrumiem no Sergušinas 222,3 m vjl. Pagasta lielākā upe Ilža. Tās pietekas Auneja un Porkaļu upīte. No Līdūkšņa ezera iztek pagasta ziemeļaustrumu robežupīte ar tādu pašu nosaukumu. Šis ir ezeriem visbagātākais rajona pagasts. To ir 23 ar 512,3 hektāru kopējo platību: Līdūkšņa, Lielais Kūrmas, Mazais Kūrmas, Rogaižas, Porkaļu, Garais Snidzins, Brodaižas, Vorcu, Šķirpānu, Rancānu, Lielais Filantmuižas, Ostrovas, Baldaču, Nirinkas, Mazais Filantmuižas, Rovinkas, Pūdānu, Nirinu, Rudno, Vorkaļu, Šķirlandes, Vidžu, Okuņovkas, Ozoliņu, Gluhoe, Plataču, Tjapšu. Uz robežas ar citiem pagastiem plešas: Aunejas (ar Nirzas), Kaziņa (ar Rundānu), Idzipoles (ar Kaunatas), Augšsniedziņas (ar Ņukšu) ezers. Meži aizņem 42% platības. Lielākais Roskošu sils.

Administratīvais centrs: Pilda. Vēl pagastā ir šādi ciemi: Aļoksinki, Antonopole, Avsejenki, Boldači, Boldāni, Borisova, Borovaja, Brodaiža, Dzalmani, Filantmuiža, Gajeva, Germi, Groviši, Isačenki, Jorzovka, Krasiki, Kukujeva, Kulakova, Kūrma, Laizāni, Lielie Tjapši, Liuzinīki, Locova, Mazie Tjapši, Meirāni, Meļņica, Mizaiņi, Nirini, Noviki, Novini, Ostrova, Petriki, Platači, Podoiniki, Poļaki, Porkaļi, Pudenki, Putinova, Raibakozi, Raki, Rancāni, Rimši, Rindi, Rogaiža, Rovinki, Rudeni, Saļniki, Sapožniki, Saškova, Sergušina, Skriči, Sloboda, Soboļi, Sprikutova, Starina, Staromeļņica, Strakivi, Šķirpāni, Tjapši, Uskačova, Vacumnīki, Vecā Meļņica, Veršanci, Veženka, Vidži, Vonogi, Vorkaļi, Zacišji, Zeiļova, Zuji, Zuzanpole, Zvergzdova.

Agrāk tagadējā pagasta teritorijā pletās Antanopoles, Kurmas, Lapinkas, Locovas, Noviku, Rocovas, Rogaižas, Skriču, Uskačovas, Saškovas, Zaharu un Zuzanpoles muižu īpašumi. Agrārās reformas laikā zemi sadalīja jaunsaimniecībās.

Padomju laikā te izveidoja pāri par desmit sīko kolhozu, kurus pakāpeniski apvienojot 1956. gadā izveidoja sovhozu „Komunārs”.

Darbojas Pildas pamatskola, bērnudārzs „Saulīte”.

Darbojas Pildas Tautas nams un bibliotēka.

Valsts nozīmes arheoloģiskie pieminekļi: Brodaižas senkapiII, Meirānu senkapi (Brodaižas ezera dienvidaustrumu galā), Rogaižas senkapi, Porkaļu pilskalns (Gorodok) pie Vorcu ezera, Solomenku pilskalns (Gorodok) pie Rovinkas ezera. Vietējas nozīmes arheol.piemin. ir Brodaižas senkapi I. Valsts nozīmes arhitektūras piemin. ir Brodaižas pareizticīgo baznīca. Kultūrvēsturiska nozīme ir Brodaižas Romas katoļu baznīcai, Rogaižas kapličai, sarkanarmiešu brāļu kapiem.

Nozīmīgi dabas objekti ir Brodaižas parks, Voitu un Uskačovas liepas. „Dzīvais celms” atrodas Brodaižas ciemā, mežā uz dienvidaustrumiem no centra; koks nozāģēts 30. gados, bet uz celma izveidojušies rētaudi. „Vēja slota” izveidojusies egles galotnē (iepretim Brodaižas pareizticīgo baznīcai), no attāluma tā atgādina stārķa ligzdu.

 

Latvijas pagasti.2.sēj.-R.: Preses nams,2002.-171.-173. lpp.

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.-Ludza: Ludzas rajona padome,2004.-235.-242. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs