nuksu kat bazn arpŅukšu pagasts robežojas ar Pureņu, Isnaudas, Pildas pagastu, Rēzeknes novada Kaunatas un Stoļerovas pagastu, aizņem 6852 hektārus. To šķērso 1.šķiras autoceļi Kārsava-Ludza-Ezernieki, Ludza-Lauderi-Vecsloboda-Šķaune, 2. šķiras autoceļi Ņukši-Andži un Ņukši-Rosica.

 Pagasta zeme atrodas Latgales augstienes Rāznavas pauguraines ziemeļu malā, ziemeļaustrumu daļa-Rēzeknes pazeminājumā. Augstākie pauguri slienas Zofinā, pie Bulišiem un Rosicas. Šeit ir ūdensšķirtnes josla starp Daugavas un Veļikajas baseiniem. Pagastā ir 16 ezeri: Pildas, Lielais Zurzu, Mazais Zurzu, Opolais Snidzins, Sleinovas, Bečeru, Antoslovas, Gaveiku, Vorkaļu, Asareits, Lielais Peisaņs, Mazais Peisaņs, Veseru. Cauri pagasta austrumu daļai tek pagasta lielākā upe – Pilda, ar pieteku Leičupeite (Kivdolica). Pārējo teritoriju saposmo mazas upītes un strauti (Gaveiku upīte, Šingarkas strauts). ~30% pagasta teritorijas aizņem meži (Rindu mežs). Ieplakās iegūluši mazi purviņi (Čižiku purvs, Zīļu purvs).

Administratīvais centrs – Ņukši. Vēl ir šādas apdzīvotas vietas:Anatova, Baravuški, Barsuki, Bečeri, Belomoiki, Buliši, Dergači, Eniki, Ezernīki, Fedorki, Fiļkova, Gailīši, Gaveiki, Gorki, Inkini, Juzefinova, Kroški, Kurnaļina, Lielie Kukuļi, Peļņa, Petrovski, Pilda, Pustjaki, Pūdnīki, Rosica, Rutki, Rūdova, Silovi, Sleinova, Stoloni, Šosti, Veseri, Viecini, Vidži, Zeļči, Ziļi, Zofina.

Teritorija apdzīvota jau kopš 9. gs., par to liecina senās latgaļu apbedījumu vietas – Ņukšu kapulauka – izpēte.

Pagastā bijušas Pildas, Juzefinovas, Zofinas un Ņukšu muižas. Inkinos, Zīļos, Fiļkovā, Fiļkovā, Kurnaļinā un Rūdovā pusmuižas. Muižu ēkas saglabājušās Pildā, Ņukšos, Inkinos un Rūdovā. Zīļu pusmuižas ēku , prom bēgot, nodedzinājis muižnieks pats.

Padomju laikā pēc mazo kolhozu apvienošanas izveidots Kaļiņina kolhozs, kam 1975.gadā pievienots Gaveiku ciema Dzeržinska kolhozs. Kaļiņina kolhozs pastāvēja līdz 1992.gadam.

Lielā Zurzu ezera krastā ir atpūtas bāze „Zurzi”.    

Valsts nozīmes arheoloģiskie pieminekļi: Gorku pilskalns un apmetne (Zamkovaja gora), Gaveikas (Goveiku) pilskalns (Augstais kalns), Silovas pilskalns (Baznīcas kalns), Juzefinovas senkapi (Kara kapi), Malzubu, Ņukšu senkapi (Ņukšu kapulauks). Valsts nozīmes mākslas pieminekļi: altāris (18. gs. 2. cet.), divi sānu altāri (ap 1700. g.) Pildas katoļu baznīcā.

Vietējas nozīmes arheol.piemin.ir Silovu senkapi. Arhitektūras piemineklis – Pildas muižas kungu māja Pildā.

Pagastā atrodas daļa no 1999.gadā dibinātā „Pildas ezera” dabas lieguma (no1977. g. kompleksais dabas liegums „Pildas ezers ar apkārtējo ainavu”. Ainavā krāšņa ezeraine un pauguraine ar jaukto mežu nogabaliem. Četras Pildas ezera salas ir valsts aizsardzībā jau kopš 1924. gada, mūsu dienās aizsargājamas ir piecas Pildas ezera salas.

Sleinovas ciemā netālu no Sleinovas ezera aug Sleinovas kadiķis (stumbra apkārtmērs 1,65 m, augstums- 10 metri.)

Pagastā ir skola, bibliotēka.

 

Latvijas pagasti.2.sēj.-R.: Preses nams,2002.-127.-129. lpp.

Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome,2004.- 127.-129. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs