JAUNĀS GRĀMATAS 2019. GADA NOVEMBRĪ

 Nozaru literatūra Abonementā

 

Beresņeva, Anna.  Māmiņ, nekliedz uz mani! : audzināšana bez sodiem, kliedzieniem un histērijas / Anna Beresņeva ; no krievu valodas tulkojusi Kristīne Diga ; mākslinieks Uldis Baltutis. – Rīga : Avots, 2019. – 244 lpp.        ISBN 9789934534966.

Blekija, Šerona.  Dzīvot ar brīnuma izjūtu : kā atklāt katras dienas burvību un veidot dzīvu saikni ar pasauli / Šerona Blekija ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; redaktore Māra Cielēna ; Māra Garjāna vāka dizains. – Rīga : Lietusdārzs, 2019. – 279 lpp.        ISBN 9789934576188.

Broks, Jānis, 1928-2007.  Ieskats latviešu katolisko rakstu vēsturē : līdz 1944. gadam / Jānis Broks. Katoļu Baznīcas skolas Latvijā (Livonijā) : 17.-19. gadsimtā / Jānis Cakuls ; redaktore Valentīna Unda ; vāku noformējums: Stella Elksne. – Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. – Rēzekne : Latgales druka, 2018. – 190, [1] lpp. ; 20 cm.        ISBN 9789984293059.

Dubkēvičs, Lotārs.  Organizācijas kultūra, klimats un radošums / Lotārs Dubkēvičs ; recenzenti: Māra Vidnere, Vladimiras Gražulis, Aleksandrs Vorobjovs. – Rīga : RaKa, [2019]. – 150 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas. – Bibliogrāfija: 123.-142. lpp. – Teksts latviešu valodā, anotācija angļu valodā.    ISBN 9789984464015.

Dzenis, Agris.  Leimaņi, brīvnieki, brīvzemnieki Igaunijā, Latgalē un Vidzemē 13.-20. gs. / Agris Dzenis ; redaktors Aleksandrs Kiršteins ; māksliniece Daiga Brinkmane. – [Rīga] : Domas spēks, 2019. – 184, [1], lpp.        ISBN 9789934870729.

Filipss, Toms.  Cilvēki : kā mēs visu s*bojājām. Ekskurss vēsturē / Toms Filipss ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; redaktore Jana Boikova. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 250, [1] lpp. – Nosaukumā angļu (f*cked) un latviešu valodā (s*bojājām) burts aizklāts ar izplūdušu tintes traipu.        ISBN 9789934083020.

Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā = Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext = Gotthard Friedrich Stender (1714-1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts : kolektīvā monogrāfija / sastādītāja, zinātniskā redaktore, ievada un kopsavilkuma autore Dr.philol. Māra Grudule ; recenzenti: Dr.phil. Skaidrīte Lasmane, Dr.phil. Igors Šuvajevs ; literārās redaktores: Dr.philol. Ieva E. Kalniņa, Dr. Inga Probst, Dr.philol. Elita Saliņa ; tulkotājas: Dr.philol. Beata Paškevica, Sabine Jordan, Dr.philol. Elita Saliņa, Margarita Spirida ; mākslinieks Valdis Villerušs. – Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2018]. – 559 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. – Bibliogrāfija: [483.]-528. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītāji: [529.]-557. lpp.        ISBN 9789984893327.

Graudaugu ēdieni : mūsdienīgi, garšīgi un veselīgi : receptes / tulkotāja Ilze Žola. – Vienkāršotais izdevums (bez attēliem). – Rīga : Alis, [2019]. – 119, [3] lpp. – Recepšu alfabētiskais rādītājs: [120.-121.] lpp.        ISBN 9789934504365.

Karmela, Anabella.  Zīdaiņa un mazuļa uzturs : pavārgrāmata un uztura ceļvedis / Anabella Karmela ; [tulkojusi Bārbala Simsone ; redaktore Ieva Tarvida]. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. – 192 lpp. : il. – Ietver alfabētisko vārdu rādītāju.        ISBN 9789984409764.

Lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par 2018. gadu / Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ; [sastādītājs: Kristaps Vītols ; literārā redaktore: Dace Millere ; dizains: Liega Ozola]. – Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2019. – 121, [3] lpp. : il., tab., sh.

Melluma, Aija.  Slutišķi : sādža pie Daugavas / Aija Melluma ; Andris Nikolajevs mākslinieciskais noformējums un datormakets. – Rīga : Zinātne, 2019. – 159 lpp. : ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas. – Bibliogrāfija: 143.-150. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.        ISBN 9789934549854.

Miglinieks, Zigfrīds.  Dzīvosim ar dziesmu [notis] / Zigfrīds Miglinieks. – Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2016. – Latgales Druka. – 46 lpp. : portrets ; 30 cm. – Priekšvārds / Anna Sauka. . – Vienbalsīgas, divbalsīgas un trīsbalsīgas dziesmas ar klavieru pavadījumu.
Ezerzemes himna / Aleksandra Ancāna vārdi — Rēzeknei / Antona Kūkoja vārdi — Aizdod, māmiņ, savus cimdus — Tycu tev, azaru zeme ; Arī skatuve ir zeme / Antona Kūkoja vārdi — Krostā / Romualda Zarembo vārdi — Visa diena Adamovā / Antona Kūkoja vārdi — Auj, māsiņ, kājas / Dainas Avotiņas vārdi — Dziesmiņa par skolas laiku ; Ludzai / Antona Kūkoja vārdi — To sirdi, to sirdi / R. Ādmidiņa vārdi — Dridzis skan / Viļņa Salaka mūzika ; Z. Miglinieka vārdi.        ISBN 9789984292809.

Norts, Mihaels.  Baltijas jūras reģiona vēsture : tirdzniecība un kultūras / Mihaels Norts ; no vācu valodas tulkojusi Maija Levāne ; zinātniskais redaktors Andris Levāns ; literārā redaktore Agita Kazakeviča. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. – 462, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes.       ISBN 9789934184550.

Pihlaks, Jāks.  Lāčplēša Kara ordeņa un Brīvības krusta kavalieri / Jāks Pihlaks ; no igauņu valodas tulkojušas Ērika Krautmane un Milvi Skribe ; zinātniskais redaktors Modris Šēnbergs ; zinātniskais konsultants Veiko Spolītis ; redaktore Inga Bērze ; vāka mākslinieciskais noformējums: Daina Vīķele ; [kopsavilkuma tulkotāja angļu valodā] Ann Kuslap. – [Rīga] : Valters un Rapa, [2019]. – 324, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. – Bibliogrāfija: 311.-317. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789934570049.

Račs, Andris.  Ceļā uz mīlestību : sieviete, vīrietis un zvaigznes / Andris Račs ; Guntis Kaldovskis, vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. – Rīga : Jumava, 2019. – 231, [1] lpp.        ISBN 9789934203459.

Ulmanis, Juris, 1959-.  Uz Grenlandi pēc pērlēm / Juris Ulmanis ; redaktore Iveta Narodovska ; vāka māksliniece Marija Ulmane. – Rīga : Vesta-LK, [2019]. – 150 lpp. : ilustrācijas. – (Laika grāmata).        ISBN 9789934511660.

Milēviča, Inga.  Veiksmes retorika / Inga Milēviča; recenzenti: Dite Liepa, Renāte Cāne. – [Rīga] : Burtene, [2019]. – 253 lpp. – Izmantotā literatūra: 239. – 244. lpp.        ISBN 9789984833149.

Zusta, Zane, 1982-.  aiz durvīm / Zane Zusta ; vāka dizains: Aigars Mamis ; redaktore Jana Boikova. – [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2019]. – 127, [1], 93, [1] lpp. – Abpusēji lasāms izdevums, atsevišķas titullapas, dalīta paginācija.        Pirmā daļa. Emmas stāsts ; Otrā daļa. Annas stāsts.        ISBN 9789934082382.

Зубарева, Наталья.  Кишка всему голова : кожа, вес, иммунитет и счастье – что кроется в извилинах “второго мозга” / Наталья Зубарева. – Москва : АСТ, 2019. – 415 с. – (Элементы ГОРМОНии).        ISBN 9785171178734.

Мэнсон, Марк.  Все хреново : книга о надежде / Марк Мэнсон ; перевод с английского Ксении Артамоновой. – Москва : Альпина-Паблишер, 2019. – 318, [1] с. – (Мировой бестселлер).        ISBN 9785961426625.

 

Daiļliteratūra

Bauere, Inguna.  Mazā, klusā sirds : Dārta un Krišjānis pirms tautasdziesmas / Inguna Bauere. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 319, [1] lpp.        ISBN 9789934082504.

Broka, Aina.  Mairita : dienasgrāmatas atstāsts / Aina Broka ; redaktore Valentīna Unda. – Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2008. – 196 lpp. ; 17 cm.        ISBN 9789984291567.

Cybuļskis, Jōņs.  Veritas nostra est. Patīseiba ir myusu : pōrdūmas 1951-1989 = Veritas nostra est. The Truth is Ours : reflections 1951-1989 / Jōņs Cybuļskis (Andryva Jūrdža mozdāls) ; redaktore Valentīna Unda ; translated by Aija Nagle ; the translation edited by Pīters Aloizs Ragaušs. – Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2019. – 167 lpp. : il., portr. – Teksts paralēli latgaliešu rakstu valodā un angļu valodā. – Ziņas par autoru: 148.-155. lpp.    ISBN 9789984293226.

Gavalda, Anna.  Atzīšanās / Anna Gavalda ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Ilona Ancāne. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 255, [1] lpp.        ISBN 9789934081576.

Hegards, Henrijs Raiders.  Ķēniņa Zālamana raktuves : romāns / Henrijs Raiders Hegards ; no angļu valodas tulkojusi Anna Feldhūne ; redaktore Daina Grūbe ; Arņa Zariņa vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. – 286, [2] lpp. ; 21 cm. – (Piedzīvojumu sērija). – Oriģ. nos.: King Solomon’s mines. – Grāmata sagatavota pēc 1971. gada izdevuma.        ISBN 9789934028045.

Huenga, Helēna.  Skūpstu koeficents : erotisks mīlas romāns / Helēna Huenga ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redatore Alīna Melngaile. – Rīga : Latvijas Mediji, 2019. – 383, [1] lpp. – Goodreads 2018. gada erotiskais mīlas romāns Nr.1–uz grāmatas vāka.        ISBN 9789934156755.

Ikstena, Nora.  Mīlestība : stāstu un eseju izlase / Nora Ikstena ; autores atlase un sastādījums ; Aivars Vilipsōns, grafika ; Katrīna Vasiļevska, dizains. – Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. – 211, [2] lpp. : ilustrācija        ISBN 9789934546884.

Ikstena, Nora.  Suņa dzīve : stāsti un suneti / Nora Ikstena ; ilustrācijas: Vilipsōns ; redaktore Bārbala Simsone ; dizains: Katrīna Vasiļevska. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. – 90, [5] lpp. : ilustrācijas.         ISBN 9789934083754.

Lemetrs, Pjers.  Trīs dienas un viena dzīve / Pjers Lemetrs ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. – 191 lpp. – Uz vāka: Gonkūra prēmijas laureāts.        ISBN 9789934083389.

Margēvičs, Tālivaldis.  Zirgu gaļas pārdevējs : dokumentāli vēsturisks romāns / Tālivaldis Margēvičs ; redaktors Aldis Vēvers ; Aigara Truhina grāmatas un vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. – 286, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934082528.

Montefjore, Santa.  Slepenās stundas : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. – Rīga : Kontinents, [2019]. – 494 lpp. – (Pasaules bestsellers).        ISBN 9789984359595.

Nella no Krotes.  Ragana bez diploma / Nella no Krotes ; atbildīgā redaktore Eva Jansonea ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevska vāka dizains ; foto Jānis Katlaps. – Rīga : Latvijas Mediji, 2019. – 240 lpp. – (Vakara romāns ; 10 (244).        ISBN 9789934156540.

Olūts 17 (24) : literaturas almanahs / redaktore Valentīna Unda ; Stella Elksne, grāmatas un vāku dizains. – Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2019. – 291 lpp. ; 20 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – Teksts latgaliešu rakstu valodā. – Autori: Ilze Keiša, Romons Spaitāns, Imants Zeltiņš, Iveta Dimzule, Rūdolfs Linužs, Jūlijs Trōps, Voldemārs Voguls, Leonards Rakickis, Lidija Agloniete, Rasma Zariņa, Marta Binduka, Sergejs Žukovs, Dainis Deigelis, Andris Pelšs, Ernests Vilcāns, Magdalena Vjatere, Pīters Meikstums, Aija Eriņa, Evelīna Visocka, Maruta Avramčenko, Aija Mikele, Mikelis Bukšs, Norberts Neikšānīts, Dzērksteņa, Jōņs Broks, Stepons Seiļs, Viktors Skuja, Anda Sandāne.           ISBN 9789984293240.

Pranka, Ingūna.  Klusuma kliedziens : mistisks detektīvromāns / Ingūna Pranka ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. – Rīga : Jumava, 2019. – 189, [1] lpp.        ISBN 9789934203640.

Račs, Guntars.  Mīlestība ir / Guntars Račs ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. – Rīga : MicRec, 2019. – 159, [1] lpp. + 1 CD. – Pielikuma CD saturā: Mīlestība ir ; Pieklauvē ; Cilvēks ; Kamēr tev ir mīla ; Tikai nesaki nevienam ; Man tevis trūkst ; Dzīvīte ; Tev līdzās ; Nakts pēc darba pilnas dienas ; Zelta sirds ; Mīlas balāde ; Ar tevi kopā ; Ir vakars.        ISBN 9789934873447.

Railija, Lūsinda.  Eņģeļu koks : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Margita Krasnā. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. – 492, [3] lpp.        ISBN 9789934080098.

Rekšņa, Antons.  Trīs zvaigznes manā mūžā : cilvēks un suns / Antons Rekšņa ; redaktore Valentīna Unda ; priekšvārdu sarakstīja Velta Veldze ; pēcvārda autors Zigmunds Brūveris ; vāku dizains: Stella Elksne. – Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2012. – 216 lpp. : il., ģīm.        ISBN 9789984292250.

Volkers, Mārtins.  Slepkavība Dordoņā / Mārtins Volkers ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 267, [2] lpp.        ISBN 9789934081798.

 

Абдуллаев, Чингиз.  Опрокинутая реальность / Чингиз Абдуллаев. – Москва : Эксмо, 2019. – 348, [1] с.        ISBN 9785041045692.

Аксенов, Александр.  Рассказы латгальского мальца / Александр Аксенов ; редактор-корректор Ольга Бутане ; корректор Нина Римша ; иллюстрации: Анастасия Римша. – Лудза : [б.и.], 2019. – [Rīga] : Zelta Rudens Printing, 2019. – 184 с.        ISBN 9789934199271.

Гармаш-Роффе, Татьяна.  Отрубить голову дракону : роман / Татьяна Гармаш-Роффе. – Москва : Эксмо, 2019. – 316, [1] с. – (Искусство детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе).        ISBN 9785041002923.

Дашкова, Полина.  Горлов тупик / Полина Дашкова. – Москва : АСТ, 2019. – 510, [2] с.        ISBN 9785171107024.

Донцова, Дарья.  Вредная волшебная палочка / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2019. – 316 с. – (Иронический детектив). – 16+.        ISBN 9785041027292.

Дрисколл, Тереза.  Это не сон : [роман] / Тереза Дрисколл ; перевод с английского А. С. Петухова. – Москва : Эксмо, 2019. – 381, [1] с. – 16+. – На обложке : Триллер 2018 года по версии Sunday Express Бестселлер #1 в Великобритании. – Главный триллер года.        ISBN 9785041045456.

Князева, Анна.  Монета скифского царя : [роман] / Анна Князева. – Москва : Эксмо, 2019. – 313, [2] с. – (Яркий детектив Анны Князевой). – 16+. – В содержание: Монета Скифского царя / Анна Князева ; Нарушенная заповедь (отрывок) / Ирина Грин.        ISBN 9785041018801.

Колочкова, Вера.  Как убежать от любви : роман / Вера Колочкова. – Москва : Эксмо, 2019. – 282, [1] с. – 16+.  ISBN 9785041045715.

Лавров, Валентин.  Граф Соколов – гений сыска : исторический детектив / Валентин Лавров. – Москва : Валентин Лавров, 2019. – 540, [4] с. : ил., портр. ; 21 см.        ISBN 9785227079046.

Леонов, Николай.  Папа с прицепом / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2019. – 348, [2] с.        ISBN 9785041046231.

Лонсдейл, Кэрри.  Прошлым летом : роман / Кэрри Лонсдейл ; перевод с английского А. Бялко. – Москва : Эксмо, 2019. – 317, [1] с. – 16+. – Оригинальное название: Lonsdale, Kerry. Last summer.        ISBN 9785041041106.

Малышева, Анна.  Клетка для сверчка : роман / АннаМалышева. – Москва : АСТ, 2019. – 317, [2] с. ; 21см. – (Задержидыхание. Проза Анны Малышевой). – 16+.        ISBN 9785171144838.

Маринина, Александра.  Другая правда : роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2019. – 348, [2] с.        Том 2.       ISBN 9785041050139.

Мартин, Чарльз.  Где живет моя любовь : [роман] / Чарльз, Миартин ; перевод с английского В. Гришечкина. – Москва : Эксмо, 2019. – 413, [1] с.        ISBN 9785041046910.

Мартова, Людмила.  Дьявол кроется в мелочах : [роман] / Людмила Мартова. – Москва : Эксмо, 2019. – 316, [2] с. – (Желание женщины). (Детективный роман). – 16+.        ISBN 9785041053895.

Михайлова, Евгения.  Отпущение без грехов : [сборник рассказов] / Евгения Михайлова. – Москва : Эксмо, 2019. – 284, [2] с. – (Детектив-событие). – 16+.        ISBN 9785041052645.

Нестерова, Наталья.  Дом учителя : [роман] / Наталья Нестерова. – Москва : АСТ, 2019. – 319 с. – 16+.        ISBN 9785171169503. . – ISBN 9785171169510.

Скуратова, Евгения.  Память сердца [nepublicēts materiāls] : воспоминания, стихи / Евгения Скуратова автор, составитель ; технический редактор В. И. Дзевалтовский ; в книге использованы фотографии А. Дукшта, Ю. Супова, Л. Беккера. – Лудза : Лудзенский краеведческий музей, [2019]. – 59 с.

Стил, Даниэла.  Быстрые воды : [роман] / Даниэла Стил ; [перевод с английского О. Болятко]. – Москва : Эксмо, 2019. – 347, [2] с. – (Международный бестселлер № 1). – 16+. – Оригинальное название: Steel, Danielle. The Mistress, 2016.        ISBN 9785041005993.

Тодд, Анна.  После : твоя жизнь не будет прежней …: роман / Анна Тодд ; перевод c английского М. Белякова, Е. Златогорского. – Москва : Эксмо, 2019. – 538, [4] с. – (Мировой бестселлер). – 18+. – Оригинальное название: Todd, Anna. After, 2014.        ISBN 9785041015497.

Уайт, Карен.  Девушка с Легар-стрит : [роман] / Карен Уайт ; [перевод с английского В. Бушуева]. – Москва : Эксмо, 2019. – 476, [2] с. – (Зарубежный романтический бестселлер). – 16+. – Oriģ. nos.: White, Karen. The Girl On Legare Street, 2009. – На обл.: Международный бестселлер №1 по версии New York Times.        ISBN 9785041049430.

Уотсон, Джо.  Почти невеста : романтическое чтение, которое заставит вас рассмеяться / Джо Уотсон ; перевод с английского Нины Лебедевой. – Москва : Эксмо, 2019. – 315, [3] c. ; 21 см. – (Хит Wattpad. Люби, путешествуй, радуйся). – 16+. – Оригинальное название: JoWatson. Almostabride.        ISBN 9785041019273.

Устинова, Татьяна.  Красотка : роман / Татьяна Устинова, Павел Астахов. – Москва : Эксмо, 2019. – 286, [1] с. – (Дела судебные). – 16+.        ISBN 9785041019778.        Detektīvromāni, krievu.

Фаулер, Тереза Энн.  Порядочная женщина : роман / Тереза Энн Фаулер ; перевод с английского Т. Ермашкевич. – Москва : Эксмо, 2019. – 509, [1] с. – 16+. – На обложке: Непокорная из семьи Вандербильт.        ISBN 9785041050993.

Фини, Элис.  Я знаю, кто ты : [роман] / Элис Фини ; [перевод с английского Марии Цюрупы]. – Москва : АСТ, 2019. – 382, [1] с. ; 21 см. – (Двойное дно: все не так, как кажется). – 16+. – Название оригинала: IKnowWhoyouAre.        ISBN 9785171120283.

Чиж, Антон.  Королева брильянтов / Антон Чиж. – Москва : Эксмо, 2019. – 444, [2] c. ; 20 см. – (Мастер детектива Антон Чиж).        ISBN 9785041019426.

 

Jaunumi Lasītavā

Tāvu zemes kalendars 2020 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota / sastōdeitōji un redaktori: J. Eļksnis, V. Unda ; astronomiskās ziņas kalendārijā: Ilgonis Vilks ; vāku dizains: Stella Elksne. – Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2019. – Szczecin, Polska : Print Group Sp, [2019]. – 302, [2] lpp. : ilustrācijas, plāns, portreti ; 20 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – Teksts latgaliešu rakstu valodā. – Autori: Ludvigs Adamovičs, Lidija Agloniete, Pīters Akuls, Konstance Benislavska, Eduards Berklavs, Jōņs Būmanis, Albīna Dundure, Juzefa Dyura, Ontons Dzeņs, Andris Eriņš, Romualds Gadzāns, Andris Gribuška, Valentins Edmunds Klešniks, Elīna Kolesnikova, Raimonds Krasinskis, Anita Krūmiņa-Štikāne, Anna Kurme, Marija Labanovska, Rūdolfs Linužs, Vladislavs Malahovskis, Olga Pekša, Josifs Ročko, Elga Skrebele, Jōņs Svenčs, Zigurds Sviķis, Jūlijs Trōps, Veneranda Trumekalne, Pīters Turkopuls, Juris Urtāns, Helēna Vasiļjeva, Ieva Zuicena. . – Daiļliteratūras autori: Agloniete, Lidija Agloniete, Maruta Avramčenko, Ilze Keiša, Konstantins Koguts, Rūdolfs Linužs, Pīters Meikstums, Leonards Rakickis, Romons Spaitāns, Jūlijs Trōps, Ernests Vilcāns, Magdalena Vjatere, Voldemārs Voguls, Imants Zeltiņš. . – Rēzeknes-Aglyunas diecezes goreidznīku sarokstu sastōdējis Raimonds Krasinskis: 290.-300. lpp. . – “ISSN 1407-2068”–Uz 1. vāka. ISBN 9789984293288.

Аксенов, Александр.  Рассказы латгальского мальца / Александр Аксенов ; редактор-корректор Ольга Бутане ; корректор Нина Римша ; иллюстрации: Анастасия Римша. – Лудза : [б.и.], 2019. – [Rīga] : Zelta Rudens Printing, 2019. – 184 с.        ISBN 9789934199271.

Арцимовичи [Текст] / составитель Ю. Ю. Синюгин. – Москва : Старая Басманная, 2014. – 325, [2] с. : ил., портр., схемы, цв. портр. ; 24 см. – (Род и свойство “Козьмы Пруткова” ; Кн. 1). – Посвящается М. А. Ежовой. . – Именной указатель.        ISBN 97859064702108.

Скуратова, Евгения.  Память сердца [nepublicēts materiāls] : [воспоминания, стихи] / Евгения Скуратова ; технический редактор В. Дзевалтовский ; в книге использованы фотографии А. Дукшта, Ю. Супова, Л. Беккера. – Лудза : Лудзенский краеведческий музей, [2019]. – 59 с.