Ludzas novada bibliotēka ir Ludzas pilsētas domes kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēka veic grāmatu, periodikas, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, glabāšanu un sistematizēšanu, kā arī nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas Ludzas novada iedzīvotājiem un viesiem.

Bibliotēka savā darbībā ievēro Satversmi, LR Bibliotēku likumu, likumu ”Par pašvaldībām” un citus LR likumus, MK noteikumus, citus normatīvos aktus, Ludzas pilsētas domes lēmumus un rīkojumus, Bibliotēkas izmantošanas noteikumus un Bibliotēkas nolikumu.

Ludzas novada bibliotēka apkalpo Ludzas pilsētas un reģiona iedzīvotājus un ciemiņus. Bibliotēka nav pieejama personām ar īpašām vajadzībām. Pēc pieprasījuma grāmatas tiek piegādātas mājās.

Bibliotēkas statistiskie rādītāji

Bibliotēkas statistiskie rādītāji uz 2023. gada 1. janvāri:

  • Lietotāju skaits – 2376, t.sk bērni un jaunieši līdz 18 g. – 770
  • Apmeklējumu skaits – 26914
  • Izsniegumu skaits – 54849
  • Krājuma lielums – 50208

Bibliotēkā strādā 15 cilvēki:

  • 1 – direktors;
  • 1 – metodiķe;
  • 11 – bibliotekārie darbinieki;
  • 2 – apkopējas.

No bibliotēkas bibliotekārajiem darbiniekiem: vienam augstākā profesionālā izglītība ar pielīdzināto maģistra grādu, vienam darbiniekam augstākā izglītība bibliotēku zinātnes jomā, vienam darbiniekam – bakalaura grāds citā jomā, deviņiem darbiniekiem – profesionālā vidējā
izglītība, vienam darbiniekam – 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā jomā.

Ar bibliotēku sistēmas ALISE palīdzību notiek bibliotēkas lasītāju elektroniskās kartotēkas un elektroniskā grāmatu kataloga veidošana, grāmatām tiek piešķirti svītrkodi, grāmatu izsniegšana notiek automātiski.

Bibliotēka sadarbojas ar visām Latgales reģiona bibliotēkām, Ludzas rajona Skolu bibliotēku apvienību, Ludzas Novadpētniecības muzeju, Ludzas pilsētas ģimnāziju un Ludzas 2. vidusskolu, Ludzas bērnu un jauniešu centru, Ludzas rajona Sarkano Krustu, Ludzas lauku tūrisma aģentūru, grāmatu veikaliem SIA „Sākums A” un „Zvaigzne ABC”, laikrakstiem „Ludzas Zeme” un „Vietējā Latgale Avīze”, Rēzeknes rajona padomi.

Ludzas novada bibliotēka atrodas Ludzas Tautas nama ēkas 2. un 3.stāvā.

Ludzas novada bibliotēkā ir grāmatu komplektēšanas un apstrādes nodaļa; lasītāju apkalpošanas nodaļa; bērnu apkalpošanas nodaļa; ir izveidots Eiropas Savienības informācijas punkts. Bibliotēka sniedz SBA pakalpojumus.

 

GRĀMATU KOMPLEKTĒŠANAS UN APSTRĀDES NODAĻA

Grāmatu komplektēšanas un apstrādes nodaļas pārziņā ir jauno grāmatu iegāde, apstrāde, sadale pa bibliotēkas fondiem, nolietotās un novecojušās literatūras norakstīšana un krājumu papildināšana ar iztrūkstošo literatūru.

Bibliotēka saņem grāmatas no dažādiem avotiem: iepērk tās par Ludzas pilsētas domes iedalītiem līdzekļiem, saņem Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu ietvaros un dāvinājumus no dažādām iestādēm, fiziskām personām.

Grāmatu komplektēšanas un apstrādes nodaļā top arī Ludzas novada visu pagastu bibliotēku elektroniskais grāmatu kopkatalogs, kuru turpmāk varēs apskatīt internetā.

LASĪTĀJU APKALPOŠANAS NODAĻA

Lasītāju apkalpošanas nodaļa sastāv no abonementa, lasītavas, interneta lasītavas (SIPP), starpbibliotēku abonementa (SBA).

Bibliotēkas abonementā tiek piedāvāta nozaru literatūra un daiļliteratūra latviešu, krievu, nedaudz angļu, vācu u.c. valodās un ir iespējams tās pasūtīt attālināti. Darbinieki vienmēr jums palīdzēs atrast jebkuru nepieciešamo informāciju. Grāmatas tiek izsniegtas lietošanai mājās.

Periodiski abonementā tiek rīkotas tematiskās izstādes. Katru mēnesi 1.datumā notiek jauno grāmatu diena.

AVĪZES UN ŽURNĀLI

Lasītavā var iepazīties ar avīzēm un žurnāliem, kuri glabājas vismaz 3 gadus, ir pieejams plašs uzziņu literatūras klāsts: enciklopēdijas, rokasgrāmatas, mācību grāmatas.

Te atrodas arī sakārtotas mapes par dažādiem aktuāliem tematiem, literatūra par novadniekiem un viņu grāmatas.

Interneta lasītava piedāvā bezmaksas interneta izmantošanas iespējas, dažāda informācija CD nesējos, Wi-Fi iespējas.

Maksas pakalpojumos ietilpst melnbaltā un krāsainā printēšana, kopēšana, skenēšana, brošēšana, laminēšana, apvākošana.

Ar starpbibliotēku abonementa palīdzību ir iespējams grāmatas, žurnālus un to rakstu elektroniskās kopijas pasūtīt no Latvijas Nacionālās un citām bibliotēkām.

Eiropas Savienības informācijas punkts, ir izvietots bibliotēkas abonementā.

 

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻA

Bērnu apkalpošanas nodaļa piedāvā grāmatas un žurnālus pirmsskolas vecuma bērniem un 1-9 klašu skolēniem. Šeit bērni var gūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem izmantojot internetu. Spēļu stūrītī mazie bērni var zīmēt, spēlēt, paklausīties “runājošās grāmatas” un pavizināties no mazā slīdkalniņa.