Latvijas Republika
Ludzas novada pašvaldība
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka

 

  • Reg. Nr 90000017453 (dome),
  • Stacijas 41, Ludza, LV-5701
  • t./fax 65781194, e-pasts biblio@ludzasbiblio.lv
  • A/S „Citadele banka”, kods PARXLV22
  • LV09PARX0002240270024
Nr.p.k. Vārds, Uzvārds Profesija, amats Kontakti
1. Inta Kušnere direktore inta@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781191
2. Elita Zirne metodiķe elita@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781191
3. Svetlana Onufrijeva lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781194
4.  

Taisija Loginova

 

grāmatu komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja, IIS ALISE administratore taisija@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781194
5. Ligita Jurkāne vecākā bibliotekāre biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781194
6. Ņina Rimša vecākā bibliotekāre nina@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781194
7. Tatjana Kosņikovska vecākā bibliotekāre biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781194
8. Irēna Andžāne vecākā bibliotekāre biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781194
9. Velta Leitāne vecākā bibliotekāre biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781194
10. Viorika Puļča bibliogrāfe biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781194
11. Vladimirs Vasiļevskis datu bāzes inženieris vladimirs@ludza.lv
tālrunis 65707498
12. Erika Bricika bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781191
13. Iveta Novika vecākā bibliotekāre biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781191
14. Lilija Šeršņova vecākā bibliotekāre biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781191
15. Ilga Kaupuža vecākā bibliotekāre biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781191
16. Ludmila Vibornaja vecākā bibliotekāre biblio@ludzasbiblio.lv
tālrunis 65781191
17.

18.

Irina Bernāne

Tatjana Petrova

apkopēja tālrunis 65781194

tālrunis 65781191

19. Natālija Pozņaka Restauratore tālrunis 65781194
20. Sniedze Irbe Ludzas novada pašvaldības datu aizsardzības speciāliste tālrunis 22331383
E-pasts – datuaizsardziba@ludza.lvRaiņa ielā 16, Ludza
kab.303