2023.gada projekti:

 • “Kopīgās projektu “Zaļā Palete” un “NATTOUR” aktivitātes vides pārvaldībā” (Green palette v.2.0.)

  Joint actions of Green Palette and NATTOUR projects on environmental management
  Šī sadaļa ir uzturēta ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
  Projekta mērķis: Paaugstināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot dažādas mērķa grupas daudzveidīgās aktivitātēs.
  Projekta numurs: LVIII-058Īstenošanas periods: 16.04.2023. – 15.11.2023.Projekta vadošais partneris: biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”Projekta partneri: Ludzas novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldībaKopējais projekta budžets: 296 479,00 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums sastāda 266 831,10 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets projektā ir 69 209,00, t.sk. Eiropas Savienības finansējums sastāda 62 288,10 EUR.Galvenās projekta iniciatīvas:

  • ugunsdrošības uzlabošana vietējās pašvaldības līmenī;
  • videi draudzīga uzvedība un atkritumu samazināšana;
  • vietējo ūdenstilpju saprātīga apsaimniekošana;
  • “zaļā” dzīvesveida un vides izglītības veicināšana;
  • plašākas sabiedrības izpratnes veicināšana par dabas nozīmi.

  Katrs projekta partneris īstenos savus pasākumus un vismaz vienu kopīgo, iesaistot citu partneru pārstāvjus. Visu partneru pārstāvji arī piedalīsies divos pieredzes apmaiņas braucienos.

  Projekta īstenošanā ir iesaistīta Ludzas novada bibliotēka un Ludzas novada Tūrisma centrs.

  Plānotās aktivitātes Ludzas novadā:

  • pārgājieni vietējā purvā gida pavadībā;
  • pieci izglītojoši pasākumi dažādām vecuma grupā dabaszinību jomā Ludzas pilsētas parkā un parkā “Gaismas dārzs”;
  • kopīgais izglītojoši izklaidējošs pasākums Ludzas pilsētas parkā ar projekta partneru pārstāvju piedalīšanos;
  • projekta NATTOUR ietvaros uzstādītā interaktīvā stenda materiālu papildināšana un uzlabošana;
  • brošūras “Pārgājienu un dabas takas Ludzas novadā” izdošana;
  • aprīkojuma iegāde (skaņas un gaismas aparatūra, purva kurpes, gida audio sistēma, zāles pļāvējs ).

  Īstenotās projekta aktivitātes:

  • izglītojoši izklaidējošs pasākums “Parka zaļā karaliene – varde” Ludzas pilsētas parkā 28.05.2023.
  • izglītojoši izklaidējošs pasākums “Bioloģiskā daudzveidība un kā veicināt tās saglabāšanu” Ludzas novada bibliotēkā, Ludzas pilsētas parkā un parkā “Gaismas dārzs” 30.06.2023.
  • izglītojoši izklaidējošs pasākums “Zaļā kafejnīca” ar lekciju “Augi Tavā Dārzā” un meistarklasēm “Augu kosmētikas pagatavošana” un “Augu pielietošana ikdienā” Ludzas pilsētas parkā un Ludzas novada bibliotēkā 08.07.2023.
  • Izglītojoša lekcija “Mans gudrais kaimiņš – vārna”, un “Zoodārzs manā pagalmā”. Zoologa, dabas aizsardzības aktīvista un politiķa Ingmārs Līdakas saturīgā un interesantā lekcija par vārnām un citu dzīvnieku paradumiem. Turpinājumā notika dažādas aktivitātes bērniem, kuru galvenā tēma – vārnas. Tika lasīti 📜dzejoļi, 🖍veidotas aplikācijas un 🏃‍♀️rīkotas aktīvas spēles.
  • 4. augustā izzinoša saruna ar Paulu Timrotu un Edgaru Bergholcu par alternatīvu enerģiju, to pielietošanu, priekšrocībām un trūkumiem.

   • iegādāts šāds aprīkojums: skaņas un gaismas aparatūra, purva kurpes un gida audio sistēma.

2021.gada projekti:

Projekts – Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam līdzfinansētais projekts Nattour
Projekta galvenais mērķis ir palielināt viesu skaitu Latgales reģionā, uzlabojot dabas objektus un ieviešot inovatīvās izglītības metodes, kā arī informējot sabiedrību par vides aizsardzību. Ludzas novadā ir burvīgas ainavas, skaisti ezeri. Bet no otrās puses, ir nepieciešams sakārtot dabas objektus, lai tie būtu pievilcīgi tūristiem, jāsistematizē informācija par dabas tūrisma piedāvājumiem, jāizglīto sabiedrība vides aizsardzības jautājumos.
Projekta numurs: LV-RU-030
Īstenošanas periods: 01.07.2019. – 30.04.2023.

Galvenās projekta aktivitātes:

 • āra klases izveide Ludzas pilsētas parkā;
 • Ludzas pilsētas bibliotēka iegādāsies daudz grāmatu, kas ir saistītas ar dabu, vides aizsardzību u.tml. tēmā;
 • apmācību cikls vietējo bērnu grupai (nodarbību ciklā 18 nodarbības), ko vadīs Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka un Ludzas Novadpētniecības muzejs;
 • skolēnu pieredzes apmaiņas braucieni;
 • semināri vides speciālistiem, skolotājiem, muzeju darbiniekiem;
 • brošūras publicēšana;
 • amatnieku darbnīcas.

Kopējais budžets ir 367 794.00 EUR. ES līdzfinansējums ir 331 014.60 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets projektā sastāda 251 725.00 EUR; ES līdzfinansējums ir 90%, t.i., 226 552.50 EUR.

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:

  • 2019. gada 30. jūlijā Ludzā notika pirmā kopējā projekta darba grupas sapulce;
  • 2019. gada 21.-23. oktobrī Ludzā viesojās Sebežas rajona bērni, kas bija atbraukuši pieredzes apmaiņas vizītē Latgalē;
  • tika izveidots projekta profils sociālajā tīklā Facebook ;
  • 2019. gada 10. decembrī Ludzas novada pašvaldība organizēja semināru Ludzas novada skolu bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību skolotājiem un citiem speciālistiem. Semināru vadīja Latvijas Dabas muzeja speciālisti
  • organizētas 18 nodarbības Ludzas pilsētas skolēniem;
  • 2022. gada 26.-27. janvārī organizēts seminārs (izskatītās tēmas: “Īpaši aizsargājamās teritorijas – ekoizglītības, tūrisma un sabiedrības veselības avots”, “Dabas izzināšanas un pētīšanas process “, “Latvijas floras un faunas vietējās un invazīvās sugas”, “Spāņu kailgliemezis – kas tas ir un kā ierobežot tā izplatīšanos”).
  • pabeigta āra klases izveide Ludzas pilsētas parkā;
  • Ludzas pilsētas parkā uzstādīti 3 spēļu stendi un 15 plāksnes pie kokiem;
  • uzstādīts interaktīvais stends ar informāciju par dabu Latgales reģionā;
  • publicēta brošūra aktīvā dzīvesveida un dabas izzināšanas piekritējiem “Pārgājienu un dabas takas Ludzas novadā”.

 

 

 

Projekts – “Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā” (HOME LLI-422)
2021. gadā projekta ietvaros organizējām: tikšanos ar bērnu rakstnieci Inesi Valtere; Jana Jaunišauska pastāstīja par mūzikas instrumentiem un parādīja tos; fizioterapeite Joanna Valtere parādīja elementāros vingrinājumus stājas uzlabošanai, kā arī Ludzas novada bibliotēkas Bērnu nodaļas darbinieki organizēja 29 pasākumus ģimenēm. Tāpat projekta ietvaros bija organizēts divu dienu seminārs bibliotēku darbiniekiem.


2020.gada projekti:

 • Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)2020. gada 1. jūlijā Ludzas novada pašvaldība uzsāka jauna pārrobežu sadarbības projekta īstenošanu – Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME; LLI-422), kuru finansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam (www.latlit.eu).Mūsdienu bibliotēka ir daudzfunkcionālā vieta un iestāde. Bibliotēkā cilvēki ne tikai meklē informāciju, bet arī saskarsmi. Tā arī nodrošina viņiem informāciju, kas ir nepieciešama, darbam, ģimenei, atpūtai, veselībai, utt. Sakarā ar to, ka bibliotēkas ir vietas, kur tiek glabāta informācija par vietējiem procesiem, tām ir ļoti liels potenciāls sociālās atstumtības mazināšanai savu pašvaldību teritorijās.
  Šī projekta mērķis ir veicināt Ludzas (Latvija), Rokišķu (Lietuva) un Jēkabpils (Latvija) pašvaldību iedzīvotāju sociāli ekonomisko aktivitāti, tādējādi sekmējot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā – 3 pašvaldībās, kuras atrodas tālu no attīstības centriem, ar zemu dzimstības, augstu mirstības līmeni un zemu iedzīvotāju ienākumu līmeni. Mērķis tiks sasniegts, sadarbojoties Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkām. Bibliotēkas, kas piedāvās ērtus un patīkamus apstākļus ģimenēm, kļūs par socializācijas un komunikācijas vietu, kur cilvēki jutīsies vienādi.
  Ludzas novada bibliotēka, Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēka un Jēkabpils pilsētas bibliotēka intensīvāk strādās ar ģimenēm kā ar mazām “sabiedrībām” vietējā sabiedrībā: tās paplašinās bibliotēku apmeklētāju loku un nodrošinās ģimenei draudzīgus apstākļus savās telpās. Bibliotēkas uzsāks atraktīvas, izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes “Family Time” jeb “Ģimenes laiks”, kurās jebkurš vecāks, ģimene varēs piedalīties un iemācīties kaut ko jaunu. Kopā partneru bibliotēkas organizēs 114 Family Time aktivitātes.
  Divi lieli ģimeņu festivāli notiks Ludzā un Rokišķos ar vietējo un partneru ģimeņu ar bērniem piedalīšanos.
  Lai iemācītos strādāt ar dažādām paaudzēm, bibliotekāri piedalīsies 3 kopīgos semināros un mācību braucienā uz Helsinkiem, Somija.
  Spēļu platforma HOME tiks kopīgi izstrādāta, dodot pieeju jebkuram cilvēkam, kas meklē informāciju par Ludzu, Rokiškiem un Jēkabpili, spēles formā.
  Bibliotēkas uzlabos savu tehnisko nodrošinājumu: tās iegādāsies portatīvos datorus, interaktīvos displejus, spēles un rotaļlietas dažāda vecuma bērniem, kā arī mēbeles. Ludza un Jēkabpils bibliotēkas iegādāsies autiņbiksīšu maiņas aprīkojumu. Rokišķu bibliotēkas telpas tiks izremontētas, lai nodrošinātu ērtāku vidi saviem apmeklētājiem.Projekta aktivitātes:

  • projekta partneri organizēs izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes “Family Time” jeb “Ģimenes laiks” (Ludzas novada bibliotēka organizēs 38 Family Times; informācija tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības un Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā);
  • bibliotēku telpās tiks piedāvāta iespēja vecākiem un vecvecākiem piedalīties Spēļu Stundās jeb GAME hours (informācija tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības un Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā);
  • notiks divi kopīgi festivāli Ludzā un Rokišķos ar aktīvāko ģimeņu ar bērniem piedalīšanos;
  • projektā iesaistītie bibliotekāri piedalīsies kopīgos semināros Ludza, Jēkabpilī un Rokišķos, kā arī mācību braucienā uz Helsinku bibliotēkām (Somijā);
  • bibliotēkas iegādāsies interaktīvo aprīkojumu, grāmatas, spēles projekta aktivitāšu organizēšanai;
  • tiks izveidota spēļu platforma “HOME” ar informāciju par partneru pašvaldībām, to iestādēm, dabas un tūrisma objektiem, un tā būs brīvi pieejama partneru bibliotēkās.
 • “V Latgales stāstnieku festivāls “Omotu stuosti”. Valsts Kultūrkapitāla fonda un Ludzas novada pašvaldības finansiālais atbalsts. Projekta īstenotāji Ludzas tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Ludzas pilsētas galveno bibliotēku.

  V stāstnieku festivāls “Omotu stosti” tika organizēts ar mērķi ieinteresēt  vietējo sabiedrību un stiprināt stāstnieku kustību Latgalē, pastiprinot sabiedrības interesi par stāstu stāstīšanas tradīciju Latvijā, prasmi un nozīmi latviskās un latgaliskāks kultūrtelpas veidošanā  un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā caur mutvārdu daiļradi, kā arī aktualizēta interese par amatu prasmēm, īpaši par audēju darbu, un veicināta to pārmantojamība nākamajām paaudzēm ar paaudžu dialogu starpniecību. Šim nolūkam tika organizēti  pasākumi V stāstnieku festivāla “Omotu stosti” ietvaros: 7.augustā stāstnieki tika iepazīstināti ar senāko Latvijas pilsētu Ludzu un noklausījās Vandas Žulinas stāstu  par pilsētu, tās vēsturi un ludzāniešiem, Festivāla atklāšana notika Isnaudas pagasta Martišu Kultūras centrā, kur latgaliešu tekstilmāksliniece Annele Slišāne izstāstīja savu pieredzi aušanā un 100 deķiem, kas noausti par godu Latvijas simtgadei, kā ari demonstrēja labākos no saviem darbiem, savukārt stāstniece Māra Mellēna stāstīja par stāstnieku kustību un tās pirmsākumiem, stāstītprasmes nozīmi. Vakarā Isnaudas parka estrādē tika stāstīti stāsti, izdziedātas dziesmas un veidota diskusija piknika laikā kopā ar pasākuma apmeklētājiem.

  8.augustā stāstu stāstīšana turpinājās Ludzas pilsētas svētku 843 ietvaros organizētā publiskā pasākuma “Seno arodu diena”, un Ludzas novadpētniecības muzejā Bērnu rīta pasākumā ģimenes ar bērniem un jaunieši kopā ar stāstnieci Ingunu Radziņu. Savukārt Ludzas amatnieku centrā lekciju un meistarklasi vadīja pazīstamā vēsturniece, pētniece un tekstilmāksliniece Anete Karlsone par izejmateriālu sagatavošanu, dziju krāsošanas vēsturi un iespējām, par īpašajām prasmēm, strādājot ar vilnu, augu krāsvielām un diegiem līdz auduma tapšanas procesam. Ludzas amatnieku centra vadītājs Ēriks Kondrāts izstāstīja par centru, vietējiem amatniekiem, un par amatu prasmju vēsturi un tradīcijām Latgalē, savukārt Līga Kondrāte iepazīstināja ar Ludzas meistaru izveidoto Ludzas tautas tērpu kolekciju, tautas tērpu tradīciju un nepieciešamajām prasmēm, iegūto informāciju no vietējo stāstiem un pūralādēm.

 • “Ludzas igauņu ābece”. Valsts Kultūrkapitāla fonda un Ludzas novada pašvaldības finansiālais atbalsts.

  Kā unikālu tautas kopienu Ludzas novadam, Latvijai un arī pasaulei var nosaukt Ludzas igauņus (Luci), kuri Ludzas apkārtnē dzīvojusī jau gadsimtiem ilgi. Aktīvāka Ludzas igauņu pētniecība sākusies vien XIX gadsimta beigās.

  Šobrīd aktīvākais Lucu pētnieks ir Dr. phil. Uldis Balodis. Līdztekus vairākiem pētījumiem par Ludzas igauņu vēsturi un valodu U. Balodis ir sastādījis Lucu ābeci. Kāpēc ābece ir nepieciešama šodien, kad ir tikai daži cilvēki, kuri atceras pāris vārdus Ludzas igauņu izloksnē? Atbilde ir vienkārša: jebkura valoda ir nemateriālā kultūras mantojuma nesējs. Savukārt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām kultūrpolitikas prioritātēm pasaulē un kā raksta Uldis Balodis manuskripta priekšvārdā: “Mācoties šo valodu jūs atdzīvināt daļu no šīs senās daudzveidības. Iepazīstoties ar to jūs ne vien turat to pie dzīvības bet tai dodat jaunu dzīvību. Iemācoties kaut dažus vārdus Ludzas igauņu valodā jūs nodrošināt, ka šī daļa no mūsu vēstures nepazudīs …”

  Grāmata būs ne tikai Lucu ābece, bet tajā būs  ievietoti arī apraksti par Ludzas igauņu vēsturi un izcelsmi, informācija par Lucu rakstību, pētniekiem un pētniecību, Ludzas igauņu ciemiem u.c. Grāmata tiks ilustrēta ar vēsturiskām un mūsdienu fotogrāfijām.

2019.gada projekti:

 • Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā Pateicoties Ludzas novada pašvaldības sadraudzībai ar kaimiņu valsts – Krievijas Federācijas Sebežas rajonu – tapis sadarbības projekts, kas tika iesniegts Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ar galveno mērķi palielināt viesu skaitu Latgales un Pleskavas reģionā, uzlabojot dabas objektus un ieviešot inovatīvās izglītības metodes, kā arī informējot sabiedrību par vides aizsardzību. Gan Ludzas novadā, gan Sebežas rajonā ir burvīgas ainavas, skaisti ezeri. Toties abās teritorijās pastāv arī līdzīgas problēmas – ir nepieciešams sakārtot dabas objektus, lai tie būtu pievilcīgi tūristiem, jāsistematizē informācija par dabas tūrisma piedāvājumiem, jāizglīto sabiedrība vides aizsardzības jautājumos.Ludzas novada pašvaldība un Sebežas rajona administrācija izstrādāja projekta pieteikumu “Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā” jeb saīsināti NATTOUR.Galvenās projekta aktivitātes:
  • katrs partneris izveidos un aprīkos āra klasi (Ludzas pilsētas parkā un Sebežas pilsētas Gulbju skvērā);
  • Ludzas pilsētas bibliotēka iegādāsies daudz grāmatu, kas ir saistītas ar dabu, vides aizsardzību u.tml. tēmā;
  • katrs partneris organizēs apmācību ciklu vietējo bērnu grupai (nodarbību ciklā 18 nodarbības);
  • notiks 2 skolēnu pieredzes apmaiņas braucieni (viens uz Latgali, otrs uz Pleskavas apgabalu);
  • partneri organizēs 4 seminārus vides speciālistiem, skolotājiem, muzeju darbiniekiem;
  • tiks publicēta brošūra par dabas objektiem Latgales un Pleskavas reģionā;
  • notiks 2 amatnieku darbnīcas, kuru laikā vietējie meistari izgatavos mazās arhitektūras formas Ludzas pilsētas parkam un Sebežas pilsētas Gulbju skvēram.
 • Turpinājās projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Interreg Latvija-Lietuva) ieplānotās aktivitātes. Projekta ietvaros darbojās divas bērnu grupas. Pirmā pamatgrupa projekta ietvaros ne tikai iepazinās ar datortehniku, spēlēja spēles un mācījās plašāk izmantot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, bet arī apmeklēja dažādas iestādes un uzņēmumus, lai iepazīties ar to darbu, iegūt informāciju par dažādām profesijām un iepazīstināti ar nepieciešamajām prasmēm darba meklējumos, kā arī nodarbojās ar karjeras konsultantu. Vasarā šai bērnu grupai tika sarīkota vienas nedēļas nometne Lietuvā. Otrā projektā iesaistītā bērnu grupa deviņu mēnešu laikā 15 nodarbībās tika iepazīstināta ar videofilmēšanas, kā arī filmu un klipu montēšanas un veidošanas noslēpumiem. Mācību procesā bērni izveidoja trīs klipus, tai skaitā vienu par bibliotēku: https://www.youtube.com/watch?v=tD9NFsiSCLc&fbclid=IwAR16DLSlLh3Q7-Vagv7VuRDOe_UUdX6NHNJpwsE9WomXJsq_vFUtLFlSJho . Projekta ietvaros tika sarīkoti divi mācību semināri.
 • VKKF atbalstītā projekta “Ceļojumā ar rasktniekiem” uzdevumi bija veicināt iedzīvotāju interesi par Latvijas literatūrā, kultūrā notiekošajiem procesiem; iepazīstināt Ludzas pilsētas iedzīvotājus ar populārajiem Latvijas rakstniekiem, kultūras darbiniekiem un jaunākajām literatūras tendencēm. Projektā  tika atbalstīti 4 pasākumi.
 • Uzsākts projekts sadarbībā ar Sebežas rajona administrāciju (Krievija) ”Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā” NATTOUR LV-RU-030. Projektā tiks iesaistītas divas bērnu grupas (viena no Ludzas, otra no Sebežas), kurām Bērnu apkalpošanas nodaļa un Ludzas Novadpētniecības muzejs organizēs 18 nodarbības par dabu. Projekta ietvaros tika iepirktas grāmatas par dabu. Projekta realizācijas laiks 24 mēneši (2019.-2021.g.)

2018.gada projekti:

 • Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā tika atbalstīts projekts „Bibliotēku darbinieku profesionālās kapacitātes veicināšana”. Projekta realizācijas gaitā tika organizēti trīs mācību semināri.

 • LATLIT logo LAT full RGBLudzas novada pašvaldība sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Roķišķu rajona pašvaldības bibliotēku izstrādāja projektu: “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgo ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” (“Interactive educational space – efficient way of social integration of children from disadvantaged families” OPEN UP LLI-263), īstenošanas laiks 01.03.2018 – 31.10.2019). Tā mērķis bija uzlabot apstākļus Ludzas, Jēkabpils un Roķišķu bibliotēkās, kas veicinātu mazturīgo ģimeņu bērnu sociāli ekonomisko aktivitāti. Bērniem tika organizēti pasākumi un interesantas apmācības.
 • Kā partneris bibliotēka piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības projektā “Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē”kura mērķisir veicināt Eiropas Savienības informācijas pieejamību un pilsoņu viedokļu apmaiņu par visām ES darbības jomām, īpaši par tām, kuras ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi.

2017.gada projekti:

 • Ludzas novadā mazo kultūras projektu konkursā tika atbalstīts projekts „Dzejas dienas Ludzā” . Projekta ietvaros tika organizēti Dzejas dienu pasākumi Ludzā: tematiskais vakars „No dzejas līdz grāmatai”, koncerts „Dzeja iebrauc Ludzā” kopā ar grupu „Dabasu Durovys” līderi Arni Slobožaņinu, pasākums „Dzejas tirgus” un izveidota īsfilma „Ludza dzejā”.
 • Projekta „Piepildi mani ar krāsām” ietvaros, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas gaitenī tika izveidots sienas noformējums (dekoru un gleznojumu apvienojums). Projekts tika atbalstīts bērnu un jauniešu vasaras nometņu, radošu darbnīcu projektu konkursā.

2016.gada  projekti:

 • Tika organizēti seši apmācības semināri, kuros tika piesaistīti vadošo bibliotēku speciālisti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, biedrības „Teātris un izglītība”, praktizējošie psiholoģi VKKF finansētā projekta “Kompetenču attīstība turpmākai izaugsmei” ietvaros.
 • Projekta ietvaros Ludzas skolu skolēniem tika organizēts literāri – muzikālais pasākums „Top – 10” un grāmatu apskats „Top – 10”. Projekts tika atbalstīts Ludzas novada mazo kultūras projektu konkursā.
 • Projekta „Krāsainā vasara bibliotēkā” ietvaros tika apgleznota Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas gaiteņa siena. Projekts atbalstīts bērnu un jauniešu vasaras nometņu, radošu darbnīcu projektu konkursā.

2015.gada projekti:

 • arbuzova.gramata2015. gadā Ludzas novada bibliotēka sadarbībā ar pensionēto “Ludzas Zeme” darbinieci Raisu Prozarkevišu un Saeimas deputātu Aleksandru Jakimovu iecerēja izdot vietējās krievvalodīgās dzejnieces Jeļenas Arbuzovas dzejas krājumu “И все-таки что-то осталось (“Un tomēr kaut kas ir palicis….”). Līdzekļi tā izdošanai tika meklēti: Latgales kultūras programmas projektu konkursā (tika saņemta negatīva atbilde). Sadarbībā ar Ludzas jauniešu klubu “Lietussargs” līdzekļi krājuma izdošanai tika meklēti arī Latgales NVO projektu programmā, bet projekts neguva atbalstu. Ludzas novada Mazo kultūras projektu konkursā projekts tika atbalstīts.

Valsts Kultūrkapitāla fondam un Latgales kultūras programmas projektu konkursā tika iesniegts, bet neguva atbalstu projekts “Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference”.

 • Kā partneris bibliotēka piedalījās citu organizāciju projektos.

2014.gada projekti:

 • Atbalstu guva Ludzas novada mazo kultūras projektu konkursam iesniegtais projekts „Zinību diena, jeb citāds 1. septembris”. Tā mērķi bija: popularizēt lasīšanu kā vienu no pilsoniski aktīvas, radošas personības attistības pamatprincipiem. Kā arī palielināt bērnu un jauniešu interesi par grāmatu lasīšanu; ar grāmatu varoņu tēlu palīdzību   radīt bērnos saprašanu, ka zinību un informācijas avots ir ne tikai internets, bet arī grāmatas.

Projekta īstenošanas gaitā tika izgatavotas Vinnija Pūka, Mazās Raganiņas, Pepijas Garzeķes, Malvīnas, Buratino, Karlsona un Pekausīša maskas. 1. septembrī Ludzas Tautas nama lielajā zālē notika projekta galvenais pasākums „Citāds 1.Septembris”. Uz to aicinājām Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Ludzas 2. Vidusskolas, Ludzas mūzikas pamatskolas jaunāko klašu skolēnus. Pasākuma scenāriju veidoja bibliotēkas darbiniece Ilga Kaupuža sadarbībā ar „Ludzas Zeme” žurnālisti Vandu Žuļinu. Pasaku varoņu tēlos iedzīvojās 3 Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbinieki, Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotēkas vadītāja un 3 brīvprātīgie palīgi.

Pēc pasākuma bērniem bija iespēja noskatīties Ludzas novada Istras pagasta bibliotēkas leļļu teātra „Teremok” izrādes.

Projekta kopējie izdevumi bija 450.00 eiro. Par iedalītiem līdzekļiem tika izgatavotas maskas, kā arī nopirkti pasākumam nepieciešamie rekvizīti.


2013.gada projekti:

2013.gadā Ludzas novada bibliotēka turpināja īstenot divus ES Mūžizglītības programmas ietvaros atbalstītos projektus. Strādājot pie šiem projektiem, Ludzas novada bibliotēka ir ieguvusi pieredzi starptautisku projektu realizācijas jomā.

2013. gadā projekta aktivitātes noritēja Ludzā, Reggio Calabria (IT), Varšavā (PL) un Rokišķos (LT). Ludzas bibliotēkas Lasītāju kluba dalībnieki lasīja un diskutēja par Džonotana Svifta grāmatu “Gulivera Ceļojumi”, kā arī pildīja citus projekta uzdevumus.

Ar projekta aktivitātēm var iepazīties www.readerclubs.org

 • LEONARDO DA VINČI partnerības ietvaros ir realizēts projekts „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning”(Nr 2011-1LV1-LEO04-02149 1). Šī projekta mērķis bija izpētīt nelielu muzeju, bibliotēku un arhīvu lomu mūžizglītības jomā, papildināt šo iestāžu darbinieku specifiskās zināšanas, izpētīt kā minētās iestādes veicina mūžizglītību, kā arī dažādu iedzīvotāju grupu vajadzības mūžizglītības jomā.
 • Ludzas novada pašvaldības Mazo kultūras projektu konkursa ietvaros, atbalstu guva bibliotēkas projekts: “Pasākums “Gaistošo dzejnieku klubs””. Bibliotēku nedēļas ietvaros Biedrība “Slepenie aģenti” uzstājās ar teatrālo pasākumu “Gaistošo dzejnieku klubs”. Tas tika veidots izmantojot Aleksandra Čaka, Austras Skujiņas un Valda Grēviņa dzeju.
 • Ludzas novada pašvaldības Bērnu un jauniešu vasaras nometņu, radošo darbnīcu projektu konkursā sadarbībā ar J.Soikāna Ludzas mākslas skolu tika īstenots projekts “Apaļais stūris ir maģisks”. Projekta gaitā tika apgleznota Bērnu nodaļas gaiteņa siena. Tajā ir izveidots interaktīvs, daudzfunkcionāls sienas gleznojums, kas apvieno sevī estētisko, interaktīvo un kreatīvo funkciju. Sienas gleznojuma informatīvajā daļā Bērnu apkalpošanas nodaļas darbinieki izvieto ziņojumus bērniem. Sienas gleznojuma autori un realizētāji ir mākslas skolas absolventi.

Projekta realizācijas laikā notika arī radošās darbnīcas bērniem, kuru gaitā tika sarīkoti divi veicināšanas pasākumi un deviņas praktiskās nodarbības.

 • Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa tradicionāli piedalījās „Bērnu žūrijas” aktivitātēs. Tika realizēts arī Kultūras projekts “Latviešu originālliteratūra un autori bibliotēkās”.
 • Kā partneris bibliotēka piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības projektā “Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē”, kurš ir dibināts 2013.gadā un tā vispārējais mērķis ir veicināt Eiropas Savienības informācijas pieejamību un pilsoņu viedokļu apmaiņu par visām ES darbības jomām, īpaši par tām, kuras ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi.

2012.gadā  atbalstītie projekti:

 • VKKF mērķprogrammas „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ietvaros izstrādātajam projektam „Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu krājumu kvalitātes uzlabošana” tika piešķirti 3990.00 Ls

2011.gadā  atbalstītie projekti:

 • „Ludza! Ludza! Tālā teiksma…” Iesniegts Ludzas novada pašvaldības izglītība, kultūras un sporta pārvaldes Mazo projektu konkursam. Gūts atbalsts Ls 345.00.  Projekta ietvaros paredzēts iztulkot angļu valodā Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapā ievietotās „Kultūrvēstures datu bāzes” daļu angļu valodā.

 • Mūžizglītības programmā Grundtvig atbalstīts projekta pieteikums „European reader`s club-effective ethnic-cultural and socioeconomic reception and integration of migrant communities into the receiving society”. Grants 15 000 EUR apmērā. Projekta ietvaros Bibliotēkā paredzēts izveidot lasītāju klubu. Projekta aktivitātes paredz bibliotēkas darbinieku pieredzes apmaiņas braucienus uz ES valstīm.

llp logo-jauns

 • Mūžizglītības programmā  Leonardo da Vinci atbalstīts projekta pieteikums „How museums, galleries, libraries and archives contribute to lifelong learning”. Grants 17 000EUR apmērā. Projekta ietvaros vairākas ES valstis dalīsies pieredzē kā bibliotēkas, muzeji un arhīvi veicina iedzīvotāju mūžizglītības programmas.

llp logo-jauns

Prezentācija

 • „Bērnu žūrija” – ikgadējais lasīšanas veicināšanas pasākums. Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra programma.


2010. gadā atbalstītie projekti:

 • „Stāstu laiks Ludzas bibliotēkā” Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludināja Mazo kultūras projektu konkursu, kurā bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa piedalījās ar projektu „Stāstu laiks Ludzas bibliotēkā” (finansiālais atbalsts Ls 150.00). Par pamatu projekta idejai tika ņemta UNESKO Latvijas Nacionālās komisijas projekts „Stāstu laiks bibliotēkās”, kurā Ludzas bibliotēka ir veiksmīgi iesaistījusies. Projekta ietvaros tika iepirkts slīdkalniņš, mīkstās rotaļlietas bērnu stūrītim, izgatavots aizslietnis leļļu teātrim, kā arī sarīkoti 7 pasākumi dažāda vecuma bērniem. Projektā bija iesaistīti Ludzas pilsētas bērni – skolu un bērnudārzu audzēkņi no 4. līdz 14. gadiem.
 • „Izmantosim ES fondu iespējas, teiksim nabadzībai – Nē!”LR Ārlietu ministrijas atbalstu guva  Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas sadarbībā ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku, Latgales Centrālo bibliotēku, Rēzeknes novada pašvaldības Starptautisko sakaru speciālisti izstrādātais projekts „Izmantosim ES fondu iespējas, teiksim nabadzībai – Nē!”. Dotā projekta mērķis bija sniegt informāciju vietējiem uzņēmējiem par ekonomiskās atlabšanas iespējām piesaistot ES dotās iespējas, kā arī izglītot skolu jaunatni par ES 2010.gadā izsludinātajām prioritātēm.

Tika organizēti 3 pasākumi: seminārs uzņēmējiem par līdzekļu piesaistes iespējām no ES fondiem ( sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustāmā īpašuma nodaļas speciālistiem); informatīvā darbnīca „ Seno arodu un iemaņu izmantošana mūsdienīgajā biznesā” (sadarbībā ar Ludzas Amatnieku Centru) ; Sociālās atstumtības mazināšanas iespējas: invalīdu tiesības ES (sadarbībā ar Ludzas Invalīdu biedrību).

 • „Sābri”  Kā partneris bibliotēka ņēma dalību Ludzas krievu biedrības „Nasļedije” („Наследие”) projekta „Sābri” realizācijā. Tā ietvaros bibliotēkas darbinieki piedalījās pasākumu rīkošanā un dzejas krājuma „Русская поэзия Латгалии: Конец ХХ – начало ХХI века” sastādīšanas darbos.

2008. gadā

Līdzdalība Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda publisko bibliotēku attīstības projektā „Trešais tēva dēls”.


2006. gadā atbalstītie projekti:

 • „Bibliotēka ir brīnumiem pilna vieta”
  Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalsts, Ls 100.00. Projekta realizācijas rezultātā ir izveidoti stendi ar informāciju par Ludzas bibliotēkas vēsturi un attīstību.
 • „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”
  Valsts Kultūrkapitāla fonda Kultūras programmas ietvaros viens pilns grāmatu komplekts.
 • „Kultūrvēstures datu bāzes izveidošana”
  Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalsts, Ls 300.00. Projekta realizācijas rezultātā bibliotēkas mājas lapā tiks sistematizēta un piedāvāta plašajam interesentu lokam informācija par Ludzas rajona kultūrvides, dabas objektiem, vēsturi, ievērojamiem cilvēkiem, tradicionālās kultūras nesējiem utt.
 • „Latgola, tu skaisto zeme / Dōrgais senču montojums!” (O.Rupaiņs)
  Latgales kultūras programmas atbalsts, Ls 900.00. Projekta ietvaros Kultūrvēstures datu bāze tiek tulkota latgaliešu valodā, kā arī bibliotēkas mājas lapa tiek papildināta ar papildus moduļiem.

2005. gadā atbalstītie projekti:

Europe Direct

 • „Europe Direct informācijas tīkla – Austrumlatgales informācijas punkta uzturošās struktūras zveide 2005.-2008.gadā”.

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi deviņu vietējo un reģionālo „EUROPE DIRECT informācijas tīklu” uzturošo struktūru izveidi Latvijā laika posmā no 2005. līdz 2008.gadam.

„EUROPE DIRECT informācijas tīklu” izveides mērķis ir radīt vairākus, visā valstī līdzsvaroti izvietotus punktus, lai visiem iedzīvotājiem gan lauku, gan pilsētu teritorijās būtu viegli pieejama informācija, palīdzība un atbildes uz jautājumiem par ES likumdošanu, politiku, programmām un finansējuma iespējām. Eiropas Komisija 2004.gadā apstiprinātās Informācijas un komunikācijas stratēģijas ietvaros visā Eiropas Savienības (ES) teritorijā ir paredzējusi izveidot jaunu Eiropas Savienības informācijas centru tīklu ar nosaukumu „EUROPE DIRECT”, visās ES dalībvalstīs izsludinot projektu konkursus. Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Endrjū Rasbašs (Andrew Rasbash) norāda, ka „EUROPE DIRECT ir visu ES aptverošs tīkls, kas ļauj Eiropas Komisijai sazināties ar cilvēkiem visā Eiropā. Latvijā būs deviņi EUROPE DIRECT centri, kas sniegs informāciju, padomu un palīdzību, uzklausīs iedzīvotāju jautājumus, viedokļus un ieteikumus un nodrošinās vietējām vajadzībām pieskaņotu informāciju. Eiropas Komisija segs pusi no šo centru darbības izmaksām laika posmā no 2005. līdz 2008.gadam”. Eiropas Komisija „EUROPE DIRECT informācijas tīklu” Latvijā deviņu uzturošo struktūru darbības nodrošināšanai 2005.gadā apstiprināja finansējumu 144 000 eiro apmērā. Saskaņā ar grantu shēmas noteikumiem, Eiropas Komisija sedz līdz 50% no projektu izmaksām. Atbalstītās struktūras Latvijā: Latvijas Universitātes bibliotēka (Rīgas reģions), Staiceles pilsētas dome (PieRīgas reģions), Valmieras bibliotēka, Gulbenes bibliotēka (Vidzemes reģions), Starptautiskais sadarbības centrs “Eiromāja” Talsos, Ventspils bibliotēka (Kurzemes reģions), Jelgavas rajona padome (Zemgales reģions), Rēzeknes rajona padome, Līvānu fonds “Baltā māja” (Latgales reģions).


 • „Ludzas rajona bibliotēkas – informācijas centrs bērniem un skolēniem” . Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” atbalsts. Projekta ietvaros Ludzas rajona bibliotēkām ir piegādāti 39 datorkomplekti, bibliotēku informācijas sistēmas ALISE moduļi, 10 bibliotēkām ierīkoti interneta pieslēgumi, 15 bibliotēkām paplašināti lokālie tīkli.
 • „Apmācības cikls Ludzas rajona bibliotēku darbiniekiem” Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalsts Ls 300.00
 • „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” Valsts Kultūrkapitāla fonda Kultūras programmas ietvaros viens pilns grāmatu komplekts.
 • „www.ludzasbiblio.lv” Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Ls 500.00 bibliotēkas mājas lapas veidošanai.