Projekts “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām“.

Grāmatu saraksts:

 Nozaru literatūra

Administratīvo pārkāpumu tiesības : administratīvās atbildības likuma skaidrojumi / autoru kolektīvs E. Danovska un G. Kūtra zinātniskajā redakcijā ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; priekšvārds: Edvīns Danovskis, Gunārs Kūtris ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. – 637 lpp. ; 22 cm. – Bibliogrāfija: [601.]-637. lpp. un zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934508738.

Apsītis, Allars.  Ekonomisko resursu apvienošana romiešu tiesībās : zinātniska monogrāfija / Allars Apsītis ; redaktore Inga Lievīte ; recenzenti: Ingrīda Veikša, Valērijs Reingolds ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. – 175 lpp. ; 25 cm. – Bibliogrāfija: 142.-159. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.          ISBN 9789934563690.

Briede, Jautrīte.  Administratīvās tiesības : mācību grāmata / Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska ; grāmatas recenzenti: Veronika Krūmiņa, Dr.iur. Gatis Litvins, Dr.iur. Anita Rodiņa ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Otrais izdevums. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. – 380 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. – Bibliogrāfija: 347.-378. lpp. un zemsvītras piezīmēs, jēdzienu alfabētiskais rādītājs: 299.-346. lpp. – Teksts latviešu valodā, anotācija angļu valodā.        ISBN 9789934508868.

Civilprocesa likuma komentāri : (29.-60.1 nodaļa) / sagatavojis autoru kolektīvs profesora K. Torgāna un A. Laviņa zinātniskajā redakcijā ; redaktore S. Terihova ; priekšvārds: Aldis Laviņš. – Otrais papildinātais izdevums. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. – 1360 lpp. ; 22 cm. – Bibliogrāfija: [1255.]-1326. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Autori: G. Aigars, I. Celmiņa, G. Davidovičs, G. Flinters, Z. Gencs, R. Gulbis, H. Jauja, V. Jonikāns, A. Laviņš, D. Ose, M. Osis, Z. Pētersone, L. Rasnačs, K. Torgāns, E. Vernuša.
II.     ISBN 9789934508813.

Eniņa, Zane, 1977-.  Nekaunīgais pingvīns : piedzīvojumi Dienvidamerikā, Lieldienu salā un Antarktīdā 7 1/2 mēnešos / Zane Eniņa ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 510, [1] lpp., 64 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 23 cm.        ISBN 9789934090936.

Geka, Dzintra, 1950-.  Šalom, Sibīrija! : 1941. un 1949. gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto ebreju atmiņas = Шалом, Сибирь… : воспоминания евреев, которые были вывезены из Латвии в Сибирь в 1941 и 1949 годах = Shalom, Siberia! : memoirs of Jews who were taken from Latvia to Siberia in 1941 and 1949 / Dzintra Geka ; intervētāji: Aivars Lubānietis un Dzintra Geka ; redaktori: Irēna Pārupe, Liveta Sprūde, Baiba Kazule [un vēl 2 redaktori] ; dizains: Vanda Voiciša. – [Rīga] : Fonds “Sibīrijas bērni”, [2020]. – 659 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. – Teksts paralēli latviešu, krievu un angļu valodā. – Redaktori arī: Dzintra Geka, Žanna Ezīte.         ISBN 9789934821974.

Ignācijs, no Lojolas, Svētais, 1491-1556.  Svētceļnieka piezīmes : Ignācija Lojolas autobiogrāfija / no spāņu un itāliešu valodas tulkojis un komentējis Jānis Priede ; zinātniskie recenzenti: Dr.theol. Anita Stašulāne, Dr.phil. Žanete Narkēviča, Dr.hist. Kaspars Kļaviņš. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. – 204, [3] lpp. : karte ; 17 cm. – Bibliogrāfija: [179.]-185. lpp. un personvārdu rādītājs: [187.]-193. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.        ISBN 9789934186776.

Izaksons, Valters.  Einšteins : viņa dzīve un Visums / Valters Izaksons ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Ilze Jansone ; mākslinieks Jānis Esītis ; zinātniskais konsultants Dr.phys. Andris Muižnieks ; literārā redaktore Gundega Blumberga. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 671, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. – Bibliogrāfija: 533.-[545.] lpp. un piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: 625.-[672.] lpp.        ISBN 9789934595349.

Jansone, Aija, 1958-.  Tautastērpa komplektēšanas pamati / Aija Jansone ; recenzentes: Dr.sc.ing. Dagmāra Prīberga, Dr.art. Ieva Pīgozne ; dizains: Mārtiņš Plotka ; zīmējumi: Aija Jansone, Kristiāna Jansone, Vita Jurjāne, Pauls Rubens ; tulkojums angļu valodā: Rita Kursīte. – Rīga : Latvijas Nacionālais kultūras centrs, [2021]. – 135, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 30 cm. – Bibliogrāfija: 135. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.         ISBN 9789934528422.

Jānke, Karstens.  Hanza / Karstens Jānke ; no vācu valodas tulkojis Kārlis Zvirgzdiņš ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ilgvars Misāns ; literārais redaktors Kaspars Zalāns ; Māra Garjāņa vāka dizains. – Rīga : Mansards, [2021]. – 254, [1] lpp. ; 19 cm. – Bibliogrāfija piezīmēs: 229.-[255.] lpp.     ISBN 9789934122552.

Kalnača, Andra, 1965-.  Latvian Grammar / Andra Kalnača, Ilze Lokmane ; reviewers: Helle Metslang, Bonifacas Stundžia, Daiki Horiguchi ; editor Uldis Balodis ; cover design: Baiba Lazdiņa. – Rīga : University of Latvia Press, 2021. – 559 lpp. : karte, tabulas ; 25 cm. – Resurss pieejams arī tiešsaistē. – Bibliogrāfija: 535.-545. lpp. un priekšmetu rādītājs: 546.-552. lpp. – Teksts angļu valodā, kopsavilkums arī latviešu valodā.        ISBN 9789934186356.

Kaminska, Rūta.  Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Balvu un Ludzas rajonos / Rūta Kaminska, Anita Bistere ; literārā redaktore Sanda Rapa ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina ; krievu teksta red. Aleksandrs Zapoļs ; foto: Māra Bakāne, Leonards Birzmalis, Anita Bistere [un vēl 9 fotogrāfi] ; baznīcu plānu zīmējumi: Gunta Bistere. – Rīga : Neputns, 2021. – 511 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni. – (Mākslas pieminekļi Latvijā). – Bibliogrāfija: 434.-435. lpp. un personu rādītājs: 444.-447. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums, attēlu saraksts angļu un krievu valodā. – Ziņas par autorēm: uz vāka atloka. – Fotogrāfi arī: Teodors Cīparsons, Ilmārs Dirveiks, Andrejs Holcmanis, Aivars Holms, Sarmīte Kviesīte, Inta Sarkane, Marika Vanaga, Pēteris Vanags, Juris Vasiļjevs.  ISBN 9789934601156.

Krastiņš, Uldis, 1933-.  Krimināllikuma komentāri : pirmā daļa (I-VIII² nodaļa) / Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Trešais papildinātais izdevums. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. – 363 lpp. : portreti ; 23 cm. – Bibliogrāfija: 329.-348. lpp. – Ziņas par autoriem: 9.-11. lpp.      ISBN 9789934508882.

Kucina, Irēna.  Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti : bērns starp vecākiem un valstīm / Irēna Kucina ; zīmējumi: Ričards Kucins ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. – 431 lpp. ; 23 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934508844.

Lasīšanas pandēmija : esejas par lasīšanas vēsturi Latvijā = The reading pandemic : essays on the history of reading in Latvia / sastādītāja Maija Treile ; zinātniskā redaktore Vija Daukšte ; literārā redaktore Jolanta Treile ; dizainere Anete Krūmiņa ; vāka ilustrācijas autore Maija Kurševa ; tulkotājs angļu valodā Juris Beņķis ; priekšvārds: Dagnija Baltiņa. – Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2020]. – 189, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 24 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. – Teksts latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas.
Īsi par lasīšanu / Gustavs Strenga. Meklējot lasītājus [klausītājus). Pārdomas par lasīšanas vēsturi Latvijas teritorijā no 12. gadsimta beigām līdz 16. gadsimta sākumam / Gustavs Strenga. Lasīšanas vēsture no reformācijas līdz zviedru ienākšanai Vidzemē 1629. gadā / Māra Grudule. Mīļais latvieti, celies nu, topi gaišs! Lasīšanas vēsture zviedru laikā: no poļu-zviedru kara līdz latviešu Bībeles otrajam izdevumam (1739) / Māra Grudule. Lasīšanas pieredzes 18. gadsimtā / Pauls Daija. Garais lasīšanas gadsimts. Daži grāmatu lasīšanas aspekti 19. gadsimtā / Lilija Limane. Bibliotēku mājvietas 19. gadsimta lasītājiem / Kristīne Zaļuma. Dažas piezīmes par grāmatu lasīšanu 20. gadsimtā / Viesturs Zanders. Nerealizētu ieceru un pielāgošanās laiks: lasīšanas telpa neatkarīgajā Latvijas Republika un okupāciju gados / Jana Dreimane. Lasīšana 21. gadsimtā: subjekta zaudēšana / Ilva Skulte. Post scriptum. Ritms un nozīme: lasīšana kā cezūra / Ilva Skulte. Vienkāršāk būs parādīt un izstāstīt klātienē / Anda Baklāne.       ISBN 9789984850955.

Latvian-English, English-Latvian Dictionary : Latviešu-angļu, angļu-latviešu vārdnīca : 100 000 vārdu / sastādījusi Dzintra Kalniņa ; mākslinieks Uldis Baltutis. – Rīga : Avots, [2019]. – 1151 lpp. ; 29 cm.          ISBN 9789934534119.

Latvijas kultūras vēsture / sastādītājs Ojārs Spārītis ; autori Zane Balčus, Dainis Bērziņš, Eva Eglāja-Kristsone, Pauls Daija, Eduards Dorofejevs [un vēl 18 autori] ; mākslinieciskā redaktore Raimonda Strode ; Ingus Feldmaņa grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskie redaktori Jana Dreimane [un vēl 8 redaktori] ; literārā redaktore Sandra Skuja. – Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. – 751 lpp. : ilustrācijas, faksimili, portreti ; 25 cm. – Autori arī: Jana Dreimane, Jānis Krastiņš, Lidija Leikuma, Lilija Limane, Agnese Logina, Gatis Ozoliņš, Edīte Parute, Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Jānis Siliņš, Ojārs Spārītis, Edvarda Šmite, Andris Šnē, Līga Ulberte, Maira Valtere, Pēteris Vanags, Viesturs Zanders, Ingrīda Zemzare.          ISBN 9789934204791.

Lieljuksis, Aldis.  Operatīvās darbības tiesiskās un praktiskās problēmas : monogrāfija / Aldis Lieljuksis ; recenzenti: Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis, Dr.iur. Vitolds Zahars ; galvenā redaktore Aija Lapsa ; redaktori: Ināra Mikažāne (latviešu valodā), Jānis Zeimanis (kopsavilkums angļu valodā) ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa Universitāte. – Rīga : RSU, 2021. – 335 lpp. ; 25 cm. – Bibliogrāfija: 303.-322. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.         ISBN 9789934563706.

Līdums, Gatis, 1965-.  Pāru (ne)būšanas : psihoterapeita piezīmes par 10 baušļiem un pāru attiecībām / Gatis Līdums ; vāka un grāmatas dizains: Aigars Truhins ; redaktore Ilze Vācere. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 221, [1] lpp.         ISBN 9789934092299.

Mazvērsīte, Daiga, 1965-.  melnbaltās dziesmas : lielo orķestru ēru nomaina vokāli instrumentālie ansambļi / Daiga Mazvērsīte ; redaktore Gundega Sēja ; Eduarda Groševa vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 333, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
2. [daļa]   ISBN 9789934093715.

Meikališa, Ārija, 1952-.  Kriminālprocess : raksti, 2015-2020 / Ārija Meikališa, Kristīne Strada-Rozenberga ; vāku veidojusi Baiba Lazdiņa. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. – 678 lpp. : diagrammas, tab. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.   ISBN 9789934186578.

Mēs visi esam gūstekņi : Stalag 347 padomju karagūstekņa dienasgrāmata vēsturnieka Kaspara Stroda redakcijā / oriģināltekstu atšifrējis un pārrakstījis Aleksandrs Bondarenko ; no krievu valodas tulkojis Juris Ciganovs ; zin. konsultants Uldis Neiburgs ; priekšv., koment., sakārt.: Kaspars Strods ; mākslinieki: Indulis Martinsons un Baiba Lūsīte-Teikmane ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. – 186, [21] lpp. : faksimili, ilustrācijas. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.              ISBN 9789934159053.

Nīmante, Dita, 1970-.  Dažādība un iekļaušanās izglītībā : monogrāfija / Dita Nīmante ; zinātniskās recenzentes: Alīda Samuseviča, Lūcija Rutka ; literārā redaktore: Agita Kazakeviča ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. – 155 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas. – (Skolotāju izglītības joma: izglītības zinātnes). – Resurss pieejams arī tiešsaistē. – Bibliogrāfija nodaļu beigās. – Grāmatā izmantoti Vaivaru pamatskolas skolēnu zīmējumi.        ISBN 9789934186752.

Novicāne, Evija, 1981-.  Valdes locekļa atbildība par kapitālsabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem / Evija Novicāne ; priekšvārdu autori: Aigars Strupišs un Dr.iur. Jānis Kārkliņš ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. – Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2021. – 400 lpp. : diagrammas. – Bibliogrāfija: [364.]-386. lpp. un zemsvītras piezīmēs. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.      ISBN 9789934508875.

Raščevska, Malgožata, 1956-.  Domāt precīzi vai daudzveidīgi – konverģenta un diverģenta domāšana : monogrāfija / Malgožata Raščevska ; recenzenti: Dr.psych. Anita Pipere, Dr.psych. Ingūna Griškēviča, Ph.D. Ģirts Dimiņš ; red. Ieva Zarāne ; vāka un iekšlapu dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. – 118 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas. – (Skolotāju izglītības joma: psiholoģija). – Bibliogrāfija: 110.-118. lpp. un nodaļu beigās. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.      ISBN 9789934186745.

Rozentāls, Linards, 1971-.  Neuzvaramā vasara : esejas par krīzēm, spēku un cerību / Linards Rozentāls ; redaktore Ita Ankoriņa ; grāmatas dizaina autors Aigars Truhins. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 319, [1] lpp.        ISBN 9789934091520.

Rubine, Helēna.  Ārstniecības augi : ieteikumi ārstniecības augu vākšanā un lietošanā / Helēna Rubine, Vija Eniņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 343, [1] lpp. : il. – Bibliogr. (332.-333. lpp.).        ISBN 9789934014628.

Rukšāne, Guna, 1949-.  Haralds Sīmanis : dziesminieks / Guna Rukšāne ; dizains: Anda Nordena ; redaktore Ināra Elbrete ; pēcvārds: Anda Buševica. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 207 lpp. : ilustrācijas, portreti.       ISBN 9789934095047.

Rurāne, Marita.  Finanšu pārvaldība un analīze / Marita Rurāne ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noform. ; redaktore Ilze Čerņevska. – Rīga : Avots, [2019]. – 258 lpp. : tabulas. – Bibliogrāfija: 256. lpp. un zemsvītras piezīmēs.     ISBN 9789934534881.

Rūmanss, Godfrīds M.  Klīniskā anatomija medicīnas studentiem / Godfrīds M. Rūmanss, Dzintra Kažoka, Māra Pilmane ; recenzenti: Jānis Gardovskis, Arnis Mugurēvičs ; redaktores: Aija Lapsa (galvenā) un Inga Lievīte ; ilustrāciju autors: Mikus Čavarts ; vāka dizaina autors: Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. – 414 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas. – Ietver bibliogrāfiju: 410.-412. lpp. – Ziņas par autoriem: 413.-414. lpp.        ISBN 9789934563478.

Segliņš, Valdis, 1958-.  Senākie likumu krājumi ķīļrakstos no Urukagina līdz Hammurapi / Valdis Segliņš ; recenzenti: Dr.iur. Sanita Osipova, Dr.hist. Guntis Zemītis, Dr.hist. Kaspars Kļaviņš, Dr.hist. Andris Šnē ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; angļu valodas redaktore Andra Damberga ; vāka dizains: Paula Lore, Baiba Lazdiņa. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2020. – 189, [1] lpp. : ilustrācijas. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā.         ISBN 9789934186127.

Sīmanis, Raimonds.  Pasaule mikrobu acīm : kā mikrobu izdzīvošanas pieredze palīdz cilvēkiem / Raimonds Sīmanis ; ilustrāciju autors Arvils Linde ; vāka dizains: Anne Schütz. – Rīga : Mansards, [2021]. – 233, [1] lpp. : ilustrācijas.       ISBN 9789934122491.

Sudraba, Velga.  Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija / Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone ; recenzenti: Dainis Balodis, Juris Dragūns, Maija Zakriževska ; literārā redaktore Inga Lievīte ; vāka dizains: Modris Brasliņš ; priekšvārds: Inga Millere ; Rīgas Stradiņa universitāte. – 2. izdevums. – Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. – 183 lpp. : diagramma, portreti, shēmas, tabulas. – Bibliogrāfija: 161.-171. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. – Īsas ziņas par autorēm: 183. lpp.       ISBN 9789934563508.

Šopenhauers, Arturs.  Par gribas brīvību / Arturs Šopenhauers ; no vācu valodas tulkojis, komentāru un pēcvārda autors Igors Šuvajevs ; redaktore Inta Rozenvalde ; vāka dizains: Modris Brasliņš. – Rīga : Zinātne, [2020]. – 135 lpp. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītajs: [132.] lpp.          ISBN 9789934599033.

Villido, Ingvars.  Emocijas : cilvēces lielākā atkarība / Ingvars Villido ; no igauņu valodas tulkoja Elīna Bandēna ; redaktores: Inita Saulīte-Zandere, Māra Vilde ; māksliniece Anna Aizsilniece. – Rīga : Aminori, [2021]. – 370 lpp. : ilustrācijas, portrets.   ISBN 9789934612015.

Zālamana sakāmvārdi / no senebreju valodas tulkojis Uldis Bērziņš ; Ilmāra Zvirgzda pēcvārds un komentāri ; māksliniece Lilija Dinere ; redaktore Ieva Jansone. – Rīga : Zinātne, [2021]. – 215 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 18 cm. – (Literatūras pieminekļi). – Bibliogrāfija: 214.-215. lpp.         ISBN 9789934599101. 

Zariņš, Zigurds, 1937-.  Uztura mācība / Zigurds Zariņš, Lolita Neimane, Edgars Bodnieks ; zinātniskie konsultanti: Daiga Šantare, Edgars Bodnieks ; redaktore Anna Šmite ; maketu un vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. – Astotais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. – 430 lpp. : ilustrācijas, tabulas. – Ietver bibliogrāfiju (429.-430. lpp.) un alfabētisko rādītāju (417.-427. lpp.).       ISBN 9789934186509.

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / Kristīnes Mārtinsones un Anitas Piperes zinātniskajā redakcijā ; autori: Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova [un vēl 7 autori] ; recenzenti: PhD Daiga Kamerāde, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.biol. Dace Tirzīte ; literārā redaktore Inta Rozenvalde ; mākslinieks Modris Brasliņš. – Otrais, papildinātais izdevums. – Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. – 311 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas. – Bibliogrāfija: 285.-302. lpp. – Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. – Autori arī: Inese Gobiņa, Ivans Jānis Mihailovs, Signe Riekstiņa-Pāla, Daiga Spila, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Inga Znotiņa. – Ziņas par autoriem: 307.-311. lpp.       ISBN 9789934563560.

Žilde, Jānis, 1977-.  Pienvedēja piedzīvojumi : trīs no Sabiles : autorizēta biogrāfija / Jānis Žilde ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. – Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. – 187, [4] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm.        ISBN 9789934595172.

Daiļliteratūra

Aberkrombijs, Džo.  Karaļu pēdējais arguments / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Kristīne Zute. – Rīga : Prometejs, [2020]. – 686 lpp. – (Pirmais likums (triloģija) / Džo Aberkrombijs ; Trešā grāmata).  ISBN 9789934553431.

Aberkrombijs, Džo.  Pats asmens / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Kristīne Zute. – Rīga : Prometejs, [2019]. – 565, [1] lpp. – (Pirmais likums (triloģija)/ Džo Aberkrombijs ; Pirmā grāmata).  ISBN 9789934553363.

Aberkrombijs, Džo.  Pirms tie pakārti / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Kristīne Zute. – Rīga : Prometejs, [2020]. – 581 lpp. ; 22 cm. – (Pirmais likums (triloģija) / Džo Aberkrombijs ; Otrā grāmata).  ISBN 9789934553400.

Aizpuriete, Amanda, 1956-.  Pirms izvākšanās / Amanda Aizpuriete ; redaktore Cilda Redliha ; māksliniece Anna Aizsilniece ; foto: Jānis Deinats. – [Rīga] : Neputns, [2020]. – 205, [5] lpp. : ilustrācijas.     ISBN 9789934565991.

Akuraters, Jānis, 1876-1937.  Kalpa zēna vasara ; Degoša sala / Jānis Akuraters ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; vāka grafiskais noformējums: Margarita Stoka. – Rīga : Jumava, [2019]. – 174, [1] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934202971.

Avotiņa, Daina, 1926-.  Debesis visur vienādas : stāsti / Daina Avotiņa ; vāka autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 335, [1] lpp. – Saturs:  Bārenis ; Pāri jūrai ; Tev jau nevajadzēs ; Dūzijas grēka augļi ; Mīlulītis ; Melones un medības ; Līdz rītam ; Pirms kāzām ; Gaidot ; Mānīgs atradums ; Ieklausies akmenī.        ISBN 9789934093036.

Bariko, Alesandro.  Tūkstoš Deviņsimt : monologs / Alesandro Bariko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 62, [1] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934092763.

Bulgakovs, Mihails.  Meistars un Margarita : [romāns] / Mihails Bulgakovs ; no krievu valodas tulkojis Ojārs Vācietis ; Agatas Muzes grafiskais noformējums ; vāka noformējumam izmantota Maijas Tabakas glezna. – Rīga : Jumava, 2020. – 431, [1] lpp. – (Jumavas grāmatas – Tava laika patiesā vērtība). – Oriģ. nos.: Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита.        ISBN 9789984388892.

Ezera, Regīna, 1930-2002.  Pūķa ola : Cilvēkam vajag suni ; Kaut kas līdzīgs mēnesgaismai / Regīna Ezera ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; ievads: Ligita Ādamsone. – Rīga : Jumava, [2020]. – 174, [2] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789934202469.

Gaile, Inga, 1976-.  Nakts / Inga Gaile ; redaktore Anna Auziņa ; māksliniece Elizabete Punka. – Rīga : Mansards, [2021]. – 60, [1] lpp.      ISBN 9789934122521. 

Grietēna, Margarita.  Kad visi striķi trūkst jeb Atentāts Burgteātrī : [romāns] / Margarita Grietēna ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 230, [1] lpp.        ISBN 9789934036132.

Indriksone, Ramona, 1958-.  Es biju cita : romāns / Ramona Indriksone ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 255, [1] lpp.        ISBN 9789934087455.

Janovskis, Gunars, 1916-2000.  Sōla : romāns / Gunars Janovskis ; vāka dizaina un ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Marika Taube. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 206, [1] lpp.         ISBN 9789934081224.

Kamī, Albērs.  Mēris : romāns / Albērs Kamī ; no franču valodas tulkojusi Maija Silmale. – Rīga : Jumava, [2020]. – 254, [1] lpp.         ISBN 9789934572593.

Kamī, Albērs.  Svešinieks / Albērs Kamī ; no franču valodas tulkojusi Milda Grīnfelde. – [Rīga] : Jumava, [2021]. – 116, [1] lpp.         ISBN 9789934572784.

Kamī, Albērs.  Mīts par Sīsifu / Albērs Kamī ; no franču valodas tulkojusi Skaidrīte Jaunarāja ; pēcvārds: Elga Freiberga. – [Rīga] : Jumava, [2021]. – 94, [2] lpp. ; 21 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934572777.

Kivirehks, Andruss.  Kocenieki un tāsenieces / Andruss Kivirehks ; no igauņu valodas tulkojis, ievads: Guntars Godiņš ; redaktore Sandra Godiņa ; ilustrācijas Andress Rehu (Andres Rõhu). – Rīga : Pētergailis, [2021]. – 70, [1] lpp. : ilustrācijas.  ISBN 9789984335346.

Kivirehks, Andruss.  Zilais, ragainais dzīvnieks : romāns / Andruss Kivirehks ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; Induļa Martinsona vāka un iekšlapu mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. – 311 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas. – Ielīmēs: Oskara Kallisa darbu reprodukcijas.       ISBN 9789934158827.

Kratohvils, Jiržījs.  Staļina lapsa jeb kā lapsa par dāmu tika / Jiržījs Kratohvils ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Ivo Grundulis. – Rīga : Pētergailis, [2021]. – 141, [2] lpp.       ISBN 9789984335353.

Kronbergs, Juris, 1946-2020.  Debesīs Dievs bīda mēbeles : dzejoļu krājums / Juris Kronbergs ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Guntars Godiņš ; māksl. Jānis Esītis. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 121, [5] lpp. ; 21 cm.      ISBN 9789934595462.

Kuzmins, Svens, 1985-.  Dizažio : romāns / Svens Kuzmins, teksts, grafikas un dizains ; redaktore Gundega Blumberga. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 278, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.        ISBN 9789934595400.

Lācis, Vilis.  Zvejnieka dēls : romāns / Vilis Lācis ; vāka dizaina un ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Daina Grūbe. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 605, [1] lpp. – Grāmata sagatavota pēc 1940. gada izdevuma.      ISBN 9789934087226.

Londons, Džeks.  Mārtins Īdens : romāns / Džeks Londons ; no angļu valodas tulkojusi Elizabete Kauliņa ; Margaritas Stokas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; priekšvārds: Klāvs Mellis. – Rīga : Jumava, [2021]. – 358, [1] lpp. – Grāmatas vāka noformējumam izmantots plakāts no Valmieras Drāmas teātra izrādes “Mārtins Īdens” 2019. gadā.      ISBN 9789934204418.

Mīks, Džeimss.  Uz Kalē. Sērgas laikā / Džeimss Mīks ; no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 389, [2] lpp.         ISBN 9789934595233.

Ness, Patriks.  Haosa spēle / Patriks Ness ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Anda Brazauska ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 452, [1] lpp.
        1.daļa. Nazis, ko neatlaist.      ISBN 9789934092671.

Nizē, Marija.  Kapteinis Liktenis : romāns / Marija Nizē ; tulkotāja no franču valodas, redaktore, pēcvārda autore Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. – [Jūrmala] : Apgāds Daugava, [2020]. – 160, [1] lpp. ; 21 cm. – (XIX gadsimta klasiķi). – Vākam izmantots mākslinieka Daniel Ridgway Knight darbs.     ISBN 9789984411279.

Ora, Helēna.  Panika / Helēna Ora ; vāka un nodaļu zīmējumu autore Helēna Ora ; redaktore Meldra Āboliņa ; mākslinieciskais redaktors Aigars Truhins. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. – 139, [4] lpp. : ilustrācijas.      ISBN 9789934096242.

Pohodņeva, Maija.  Tumsas inversija : romāns / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 202, [1] lpp. – (Zvaigznes trilleris). – “Tumsas inversija” ir Maijas Pohodņevas un Modra Pelša otrā grāmata par pasūtījuma slepkavībām, kurā aprakstītie notikumi aizsākās romānā “Nedzeniet pēdas snaiperim” un turpinās grāmatās “Naida simetrija” un “Prāgas pastkartes”.         ISBN 9789934090813.

Račs, Guntars, 1965-.  365 : dzejoļi / Guntars Račs ; dizains: Guntars Ošenieks ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. – [Rīga] : MicRec, 2021. – 191 lpp. ; 16 cm.
        Trešā daļa.      ISBN 9789934873485.

Repše, Gundega, 1960-.  Boggen / Gundega Repše ; translated from Latvian by Irene Ruff ; edited by Suzanne McQuade and Māra Rozīte ; designed by Jānis Esītis and Gundega Kārkliņa. – Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. – 217, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. – Cover illustration “A Face” by Ieva Iltnere.        ISBN 9789934595202. 

Repše, Gundega, 1960-.  Substances : triloģija / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; dizains: Katrīna Vasiļevska. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 381, [1] lpp. ; 23 cm.     ISBN 9789934595325.

Rodenbahs, Žoržs.  Briges mežģīnes : izlase / Žoržs Rodenbahs ; tulkotāja no franču valodas, redaktore, pēcvārda autore Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. – [Jūrmala] : Apgāds Daugava, [2020]. – 221, [1] lpp. ; 21 cm. – (XIX gadsimta klasiķi).
Aizgājēja Brige ; Neiesvētīto mūķeņu muzejs ; Koks ; Dzeja.        ISBN 9789984411262.

Svensons, Patriks.  Zuša evaņģēlijs : stāsts par noslēpumaināko zivi pasaulē / Patriks Svensons ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; red. Laura Dreiže. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 239, [1] lpp. – Bibliogrāfija: 234. lpp.     ISBN 9789934089589.

Tolstojs, Ļevs.  Anna Kareņina : romāns / Ļevs Tolstojs ; no krievu valodas tulkojis Jūlijs Vanags ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 846, [1] lpp. ; 22 cm.      ISBN 9789934091964.

Troalika, Iveta.  Tūlīt paliks labāk / Iveta Troalika. – Rīga : Mansards, 2021. – 320 lpp.        ISBN 9789934122538.

Veidenbaums, Eduards, 1867-1892.  Dzeja / Eduards Veidenbaums ; vāka dizaina un ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; sakārtoja Daina Randare. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. – 94, [1] lpp. ; 21 cm.      ISBN 9789934087202.

Velss, Herberts Džordžs.  Kipss : romāns / Herberts Džordžs Velss ; no angļu valodas tulkojusi un priekšvārdu sarakstījusi Dagnija Dreika. – [Jūrmala] : Daugava, [2019]. – 445, [1] lpp. ; 21 cm. – (XIX gadsimta klasiķi).         ISBN 9789984411255.

Zebris, Osvalds, 1975-.  Šaubas / Osvalds Zebris ; redaktore Sigita Kušnere ; vāka ilustrācija: Roberts Mikus Zitmanis ; vāku dizains: Jānis Esītis. – [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. – 174, [2] lpp. ; 21 cm. – Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934595424.

Ziedonis, Imants, 1933-2013.  Tā gribas dzīvi apgaismotu… : dzejas izlase / Imants Ziedonis ; sakārtojis Rimants Ziedonis ; redaktore Gundega Sēja ; Guntas Plotkas grāmatas vāka un iekšlapu dizains ; [ievads]: Evelīna Ziedone. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 92, [4] lpp. ; 21 cm.      ISBN 9789934094453.

Zīle, Monika, 1941-.  naktsgrāmata : pamodinātu atmiņu balsis : stāsti un pastāsti / Monika Zīle ; māksl. Aija Andžāne ; atb. Red. Linda Kusiņa-Šulce ; red. Dzintra Zālīte ; grāmatas dizains: Indulis Martinsons. – Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. – 285, [2] lpp. ; 21 cm. – Nosaukums attēlots ar mazo sākumburtu.
Zem žuburotās liepas ; Dziesmas par mīlestību un nāvi ; Vēji, kas atpazīst savējos ; Bitnera balzama paveids ; Mīlestība Murnavā ; Daudzpakāpju atriebība ; Gabardīna mētelis ; Stihija ; Pāri strautam ; Zobenu Dāmas roze ; Grūbas, jobiki un sālītas zosis ; Dzimtas teiksma ; Mijkrēslis ; Slīkoņa dēls ; Zilais akmens ; Noslēdzot.         ISBN 9789934159664.

Zvirgzdiņš, Juris, 1941-.  Esse un… un… / Juris Zvirgzdiņš ; redaktore Inguna Cepīte ; māksliniece Elīna Brasliņa. – Pārstrādāts un papildināts izdevums. – Rīga : Pētergailis, [2020]. – 95 lpp. : ilustrācijas. – Vāka noformējumā izmantotas Jura Zvirgzdiņa ilustrācijas.         ISBN 9789984335285.

 

Grāmatas bērniem

Apšeniece, Leontīne, 1939-.  Lasītprieks / Leontīne Apšeniece ; Ivetas Puplovskas ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; grafiskais noformējums: Margarita Stoka. – Rīga : Jumava ; Liegra, [2021]. – 40 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Grāmatā mācīsimies lasīt un sekosim līdzi burtiņu jautrajiem piedzīvojumiem un izdarībām. – Pirmsskolas vecuma bērniem.     ISBN 9789934572647.

Brigadere, Anna.  Dievs. Daba. Darbs : triloģijas I [1.] daļa / Anna Brigadere ; vāka dizaina autore Inguna Kļava Švanka ; redaktore Daina Randare. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 293, [2] lpp. ; 21 cm.        ISBN 9789984402154.

Ikstena, Nora, 1969-.  Durve un Paraplāns : piedzīvojumi un nedaudz vēl… / Nora Ikstena, Vitālijs Judins ; ilustrācijas: Laura Rimša ; dizains: Katrīna Vasiļevska. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 140, [1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm.        ISBN 9789934094170.

Klīdzējs, Jānis.  Cilvēka bērns : [romāns] / Jānis Klīdzējs ; pēcvārdu Reizē ir skumji un priecīgi man…, 253.-[264.] lpp., sarakstīja Pēteris Klīdzējs ; māksliniece Lelde Šēnfelde. – [Atkārtots izdevums]. – Rīga : Jumava, [2013]. – 263, [1] lpp.        ISBN 9789934113192.

Makesijs, Čārlijs.  Puika, kurmis, lapsa un zirgs / Čārlijs Makesijs ; no angļu valodas tulkojusi, rediģējusi Silvija Brice. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 1 sējums (aptuveni 124 lpp.) : ilustrācijas, notis ; 22 cm. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.     ISBN 9789934093852.

Ņekrasova, Jevgēņija.  Katja un Kikimora : romāns / Jevgēņija Ņekrasova ; Oļesjas Gonserovas ilustrācijas ; no krievu valodas tulkojusi un pēcvārdu sarakstījusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; redaktore Sandra Skuja ; mākslinieks Ivo Grundulis. – Rīga : Pētergailis, [2021]. – 204, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.        ISBN 9789984335384.

Pauli, Gunters.  The Desert Witch : Tuksneša ragana / Gunter Pauli ; māksliniece Katerina Baha ; redaktors Guntis Kalns ; tulkojums: Lilija Berzinska. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 39 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. – (Gunter’s Fables). – Teksts paralēli angļu un latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. – Ziņas par autoriem: 38.-39. lpp. . – Virstitulā: To never stop dreaming = Nekad nebeidz sapņot!.     ISBN 9789934079146.

Pauli, Gunters.  The Zebra Aircon : Zebras gaisa kondicionētājs / Gunters Pauli ; māksliniece Katerina Baha ; redaktors Guntis Kalns ; tulkojums: Lilija Berzinska. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 39 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. – (Gunter’s fables). – Pirmsskolas vecuma bērniem. – Teksts paralēli angļu un latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. – “To never stop dreaming = Nekad nebeidz sapņot!”–Virstitulā. – Ziņas par autoru um mākslinieci: 38.-39. Lpp.       ISBN 9789934079122.

Pīks, Tims.  Pajautā astronautam / Tims Pīks ; no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; redaktors Guntis Kalns. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. – 263, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm.        ISBN 9789934083952.

Rancāne, Aīda, 1962-.  Saules gads. / Aīda Rancāne, Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Ilze Briška ; recenzentes: Dr.hab.philol. Janīna Kursīte, Dr.paed. Beatrise Garjāne ; redaktore Inese Auziņa ; Māras Alševskas dizains ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; Ilzes Briškas zīmējumi. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. – 319 lpp. : ilustrācijas, notis, tabulas ; 25 cm. – Bibliogrāfija: [315.]-319. lpp. un zemsvītras piezīmēs.     3. grāmata. Rudenāji.     ISBN 9789934089848.

Reinika, Veronika, 1935-.  Ričijs Rū rīko koncertu : 11 dzejolīši un 11 dziesmas / Veronika Reinika, Lauris Reiniks ; sastādītājs Rūta Reinika Preisa. – [Rīga] : MicRec, 2021. – 43 nenumurētas lpp. + CD.       ISBN 9789934873478.

Roka, Karolīna.  Vilku skola / Karolīna Roka, Greguārs Mabīrs ; tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Gunta Apse ; literārā redaktore Rita Cielēna. – Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. – 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. – Teksts latviešu valodā, tulkots no franču valodas.       ISBN 9789934158315.

Rukšāne, Dace, 1969-.  Ķīpsalas putni / Dace Rukšāne ; mākslinieks Jānis Esītis. – Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. – 173, [2] lpp.        ISBN 9789934595479.

Vensko, Sandra, 1958-.  …klibs putniņš neraud viens / Sandra Vensko ; ilustratore Anna Galviņa ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas mākslinieks Jānis Esītis. – Rīga : Dienas Grāmata, 2021. – 77, [2] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934595332.

Viška, Signe, 1997-.  Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu / Signe Viška ; ilustrējusi Elīna Brasliņa ; redaktore Inese Zandere ; dizains Artis Briedis. – [Rīga] : Liels un mazs, [2021]. – 31 nenumurēta lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas vecuma bērniem.      ISBN 9789934574634.

Vītiņa, Lote Vilma, 1993-.  Ūdenstornis / Lote Vilma Vītiņa, teksts un ilustrācijas ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Aris Briedis. – [Rīga] : liels un mazs, [2021]. – 122, [3] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.        ISBN 9789934574542.

Zandere, Inese, 1958-.  Divas Almas / teksts autores redakcijā: Inese Zandere ; ilustrējusi Anete Bajāre-Babčuka ; dizains: Ūna Laukmane. – [Rīga] : liels un mazs, [2021]. – 36, [3] lpp. : ilustrācijas. – Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.      ISBN 9789934574641.