PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS

 Bibliotēkas nosaukums

Bibliotekāres vārds, uzvārds

Telefons

e-pasts

Blontu pagasta bibliotēka Inta Vonoga 65700894
28786334
inta.vonoga@ludzasnovads.lv
Brigu pagasta bibliotēka Alla Dolgovska 65729853

22157652

alla.dolgovska@ludzasnovads.lv
Ciblas pagasta bibliotēka Rita Trukšāne 65729214
26256516
rita.truksane@ludzasnovads.lv
Cirmas pagasta bibliotēka Marina Piterāne 65729300
22451343
marina.piterane@ludzasnovads.lv
Felicianovas bibliotēka Lilita Šendo 26305593 lilita.sendo@ludzasnovads.lv 
Goliševas pagasta bibliotēka Skaidrīte Lankovska 26168340 skaidrite.lankovska@ludzasnovads.lv
Isnaudas pagasta bibliotēka Inga Taraseviča 20233866 inga.tarasevica@ludzasnovads.lv
Istalsnas bibliotēka Iveta Čodore 26117681 iveta.codare@ludzasnovads.lv
Istras pagasta bibliotēka Jeļena Kreminska 26415910 jelena.kreminska@ludzasnovads.lv
Kārsavas pilsētas bibliotēka Aija Paršova 65733162

29326819

aija.parsova@ludzasnovads.lv 

biblkarsava@inbox.lv

Lauderu pagasta bibliotēka Valentīna Klovane 28204084 valentina.klovane@ludzasnovads.lv 
Līdumnieku pagasta bibliotēka Rudīte Valtere 29487801 rudite.valtere@ludzasnovads.lv
Mērdzenes pagasta bibliotēka Janīna Kadakovska 25650640

25102443

janina.kadakovska@ludzasnovads.lv
Mežvidu pagasta bibliotēka mezvidi-biblio@inbox.lv
Nesteru bibliotēka Zinaīda Kaupuže 28357956 nesteri.bibl@inbox.lv
Nirzas pagasta bibliotēka Regīna Vonda 28711771 regina.vonda@ludzasnovads.lv
Ņukšu pagasta bibliotēka Anastasija Pisarenko 28708167 anastasija.pisarenko@ludzasnovads.lv
Pasienes pagasta bibliotēka Iveta Marčenoka 26314121 iveta.marcenoka@ludzasnovads.lv
Pildas pagasta bibliotēka Inese Germane  65728200 inese.germane@ludzasnovads.lv
Pureņu pagasta bibliotēka Ruta Zaiceva 65729399

22439487

ruta.zaiceva@ludzasnovads.lv
Pušmucovas pagasta bibliotēka Ilga Baziļeviča 65728102

29390771

ilga.bazilevica@ludzasnovads.lv
Ranču bibliotēka Anna Kalniņa 26103108 anna.kalnina@ludzasnovads.lv
Rundēnu pagasta bibliotēka
Salnavas pagasta bibliotēka Modrīte Lele 28618600 modrite.lele@ludzasnovads.lv
Zaļesjes pagasta bibliotēka Jeļena Smutova 22331536 jelena.smutova@ludzasnovads.lv
Zvirgzdenes pagasta bibliotēka Jolanta Pridāne 65700863

26132372

jolanta.pridane@ludzasnovads.lv
Zilupes pilsētas bibliotēka Nadežda Ļemeševa 65722045 nadezda.lemeseva@ludzasnovads.lv

biblioz@inbox.lv

 

SKOLU BIBLIOTĒKAS

 Bibliotēkas nosaukums

Bibliotekāres vārds, uzvārds

Telefons

e-pasts

Ludzas pilsētas vidusskola Elita Romanovska
bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
 bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
 bibliotēka
bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka