PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS

 Bibliotēkas nosaukums

Bibliotekāres vārds, uzvārds

Telefons

e-pasts

Blontu pagasta bibliotēka Inta Vonoga 65700894
28786334
inta.vonoga@ludzasnovads.lv
Brigu pagasta bibliotēka Alla Dolgovska 65729853

22157652

alla.dolgovska@ludzasnovads.lv
Ciblas pagasta bibliotēka Rita Trukšāne 65729214
26256516
rita.truksane@ludzasnovads.lv
Cirmas pagasta bibliotēka Marina Piterāne 65729300
22451343
marina.piterane@ludzasnovads.lv
Felicianovas bibliotēka Lilita Šendo 26305593 lilita.sendo@ludzasnovads.lv 
Goliševas pagasta bibliotēka Skaidrīte Lankovska 26168340 skaidrite.lankovska@ludzasnovads.lv
Isnaudas pagasta bibliotēka Inga Taraseviča 20233866

65711122

inga.tarasevica@ludzasnovads.lv
Istalsnas bibliotēka Iveta Čodore 26117681
65794068
iveta.codare@ludzasnovads.lv
Istras pagasta bibliotēka Jeļena Kreminska 26415910 jelena.kreminska@ludzasnovads.lv
Kārsavas pilsētas bibliotēka Aija Paršova 65733162

29326819

aija.parsova@ludzasnovads.lv 

biblkarsava@inbox.lv

Lauderu pagasta bibliotēka Valentīna Klovane 28204084 valentina.klovane@ludzasnovads.lv 
Līdumnieku pagasta bibliotēka Rudīte Valtere 29487801 rudite.valtere@ludzasnovads.lv
Mērdzenes pagasta bibliotēka Janīna Kadakovska 25650640

25102443

janina.kadakovska@ludzasnovads.lv
Mežvidu pagasta bibliotēka Enita Bautre 26345837 enita.bautre@ludzasnovads.lv
Nesteru bibliotēka Irina Barkeviča 28357956 irina.barkevica@ludzasnovads.lv
Nirzas pagasta bibliotēka Inese Ali 65794165 inese.ali@ludzasnovads.lv
Ņukšu pagasta bibliotēka Anastasija Pisarenko 28708167 anastasija.pisarenko@ludzasnovads.lv
Pasienes pagasta bibliotēka Jūlija Siņicina – Skrobova 29328677 julija.sinicina.skrobova@ludzasnovads.lv
Pildas pagasta bibliotēka Inese Germane 26187572 inese.germane@ludzasnovads.lv
Pureņu pagasta bibliotēka Ruta Zaiceva 65729399

22439487

ruta.zaiceva@ludzasnovads.lv
Pušmucovas pagasta bibliotēka Ilga Baziļeviča 65728102

29390771

ilga.bazilevica@ludzasnovads.lv
Ranču bibliotēka Anna Kalniņa 26103108 anna.kalnina@ludzasnovads.lv
Rundēnu pagasta bibliotēka Jeļena Jefremova 27872111 jelena.jefremova@ludzasnovads.lv
Salnavas pagasta bibliotēka Astrīda Diča 27316099 astrida.dica@ludzasnovads.lv
Zaļesjes pagasta bibliotēka Jeļena Smutova 22331536 jelena.smutova@ludzasnovads.lv
Zvirgzdenes pagasta bibliotēka Jolanta Prīdāne 65707127

26132372

jolanta.pridane@ludzasnovads.lv
Zilupes pilsētas bibliotēka Nadežda Ļemeševa 65722045 nadezda.lemeseva@ludzasnovads.lv

biblioz@inbox.lv

 

SKOLU BIBLIOTĒKAS

 Bibliotēkas nosaukums

Bibliotekāres vārds, uzvārds

Telefons

e-pasts

Ludzas pilsētas vidusskolas bibliotēka Elita Romanovska elita.romanovska@ludzasnovads.lv

Ludzas 2. vidusskolas bibliotēka

Svetlana Andruškeviča

Ļubova Korobova

svetlana.andruskevica@ludzasnovads.lv

lubova.korobova@ludzasnovads.lv

Ludzas Mūzikas pamatskolas bibliotēka Sarmīte Stapule sarmite.stapule@ludzasnovads.lv
J. Soikāna Ludzas mākslas skola Sabīne Sedlerova sabine.sedlerova@ludzasnovads.lv
Pildas pamatskolas bibliotēka Jeļena Ševcova
Ciblas vidusskolas bibliotēka Daina Purina daina.purina@ludzasnovads.lv
Mērdzenes pamatskolas bibliotēka Inese Lele inesel3@inbox.lv
Kārsavas vidusskolas bibliotēka
Ilona Cibuļska ilona.cibulska@ludzasnovads.lv
Malnavas koledžas bibliotēka Inta Miņina inta.minina@malnavaskoledza.lv
Zilupes vidusskolas bibliotēka Ļubova Losāne lubova.losane@ludzasnovads.lv
Kārsavas Mūzikas un Mākslas skolas bibliotēka Rasma Kulamova rasma444@inbox.lv