PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS

 Bibliotēkas nosaukums

Bibliotekāres vārds, uzvārds

Telefons

e-pasts

Blontu pagasta bibliotēka Inta Vonoga 65700894
28786334
blontibiblio@inbox.lv
Brigu pagasta bibliotēka Alla Dolgovska 65729853

22157652

alla.dolgovska@ludza.lv
Ciblas pagasta bibliotēka Rita Trukšāne 65729214
26256516
ciblabiblioteka@inbox.lv
Cirmas pagasta bibliotēka Marina Piterāne 65729300
22451343
marina.piterane@ludza.lv
Felicianovas bibliotēka Lilita Šendo 26305593 fel_biblio@inbox.lv
Goliševas pagasta bibliotēka Skaidrīte Lankovska 26168340 goliseva.biblio@inbox.lv
Isnaudas pagasta bibliotēka Inga Taraseviča 20233866 inga.tarasevica@ludza.lv
Istalsnas bibliotēka Iveta Čodore 26117681 iveta.codare@ludza.lv
Istras pagasta bibliotēka Jeļena Kreminska 26415910 jelena.kreminska@ludza.lv
Kārsavas pilsētas bibliotēka Inta Jurča 65733162

29326819

biblkarsava@inbox.lv

inta.jurca@karsava.lv

Lauderu pagasta bibliotēka Valentīna Klovane 28204084 lauderibib@inbox.lv
Līdumnieku pagasta bibliotēka Santa Litinska 28303472 lidumniekibiblio@inbox.lv
Mērdzenes pagasta bibliotēka Janīna Kadakovska 25650640

25102443

merdzene573biblio@inbox.lv
Mežvidu pagasta bibliotēka Veronika Škestere 28308160 mezvidi-biblio@inbox.lv
Nesteru bibliotēka Zinaīda Kaupuže 28357956 nesteri.bibl@inbox.lv
Nirzas pagasta bibliotēka Regīna Vonda 28711771 regina.vonda@ludza.lv
Ņukšu pagasta bibliotēka Anastasija Pisarenko 28708167 anastasija.pisarenko@ludza.lv
Pasienes pagasta bibliotēka Iveta Marčenoka 26314121 bibliotekapasiene@inbox.lv
Pildas pagasta bibliotēka Inese Germane  65728200 inese.germane@ludza.lv
Pureņu pagasta bibliotēka Ruta Zaiceva 65729399

22439487

ruta.zaiceva@ludza.lv
Pušmucovas pagasta bibliotēka Ilga Baziļeviča 65728102

29390771

ilgabaz@inbox.lv
Ranču bibliotēka Anna Kalniņa 26103108 rancubiblioteka@inbox.lv
Rundēnu pagasta bibliotēka Ļubova Kuročkina 28344154 lubova.kurockina@ludza.lv
Salnavas pagasta bibliotēka Modrīte Lele 28618600 salnavas_biblioteka@inbox.lv
Zaļesjes pagasta bibliotēka Jeļena Smutova 22331536 zalesjebiblio@inbox.lv
Zvirgzdenes pagasta bibliotēka Jolanta Pridāne 65700863

26132372

zvirgzdbibl@inbox.lv
Zilupes pilsētas bibliotēka Nadežda Ļemeševa 65722045 biblioz@inbox.lv

 

SKOLU BIBLIOTĒKAS

 Bibliotēkas nosaukums

Bibliotekāres vārds, uzvārds

Telefons

e-pasts

bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
 bibliotēka
bibliotēka
bibliotēka
 bibliotēka
bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka
 bibliotēka