Bibliotēkas nosaukums

Bibliotekāres vārds, uzvārds

Telefons

e-pasts

Blontu pagasta bibliotēka Inta Vonoga 65700894
28786334
blontibiblio@inbox.lv
Brigu pagasta bibliotēka Alla Dolgovska 28217362 brigibiblio@inbox.lv
Ciblas pagasta bibliotēka Rita Trukšāne 65729214
26256516
ciblabiblioteka@inbox.lv
Cirmas pagasta bibliotēka Marina Piterāne 65729300
22451343
marina-piterane@inbox.lv
Felicianovas bibliotēka Lilita Šendo 65729371
26305593
fel_biblio@inbox.lv
Goliševas pagasta bibliotēka Skaidrīte Lankovska 26168340 goliseva.biblio@inbox.lv
Isnaudas bibliotēka Inga Taraseviča 20233866 inguskat@inbox.lv
Istalsnas bibliotēka Iveta Čodore 26117681 istalsna1@inbox.lv
Istras pagasta bibliotēka Jeļena Kreminska 26415910 jelena_kreminska@inbox.lv
Lauderu pagasta bibliotēka Valentīna Klovane 28204084 lauderibib@inbox.lv
Līdumnieku bibliotēka Santa Litinska 28303472 santa.litinska@inbox.lv
Mērdzenes pagasta bibliotēka Janīna Kadakovska 26569170 merdzenebiblio@inbox.lv
Mežvidu pagasta bibliotēka Veronika Škestere 28308160 mezvidi-biblio@inbox.lv
Nesteru bibliotēka Zinaīda Kaupuže 28357956 nesteri.bibl@inbox.lv
Nirzas pagasta bibliotēka Regīna Vonda 28711771 nirzasbiblio@inbox.lv
Ņukšu pagasta bibliotēka Anastasija Pisarenko 65729492 nuksubibl@inbox.lv
Pasienes pagasta bibliotēka Iveta Meikšāne 26314121 iveta.meikshane@inbox.lv
Pildas pagasta bibliotēka Inese Germane  26187572 inese.germane@inbox.lv
Pureņu pagasta bibliotēka Ruta Zaiceva 22439487 purenubibl@inbox.lv
Pušmucovas pagasta bibliotēka Ilga Baziļeviča 29390771 ilgabaz@inbox.lv
Ranču bibliotēka Anna Kalniņa 26103108 rancubiblioteka@inbox.lv
Rundēnu pagasta bibliotēka Ļubova Kuročkina 65729649 rundenubibl@inbox.lv
Salnavas pagasta bibliotēka Veronika Zelča 65707362 salnavas_biblioteka@inbox.lv
Zaļesjes pagasta bibliotēka Jeļena Smutova 22331536 zalesjebiblio@inbox.lv
Zvirgzdenes pagasta bibliotēka Jolanta Pridāne 65700863 zvirgzdbibl@inbox.lv
Kārsavas pilsētas bibliotēka Inta Jurča 65733162 biblkarsava@inbox.lv
Zilupes pilsētas bibliotēka Nadežda Ļemeševa 65722045 biblioz@inbox.lv

Rajona bibliotēkas (prezentācija)