Новые поступления

Отраслевая литература Eniņa, Zane.  Uz Aļasku un atpakaļ : 30 000 km, 120 dienas, 17 lāči, ziemeļblāzma un citi brīnumi Kanādā un ASV / Zane Eniņa, teksts, fotogrāfijas ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktore Aija Balcere. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 301 lpp., 64 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas.       ISBN 9789934310447. Fangs, …

Отраслевая литература Bērna, Ronda.  Vislielākais noslēpums / Ronda Bērna ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Diāna Romanoviča. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — XVI, 256 lpp. : ilustrācijas. — (The Secret).       ISBN 9789934097768. Biezais, Artūrs.  Futbols / Arturs Biezais, Kirils Buravcevs, Aleksandrs Jeļisejevs, Dainis Kazakevičs, Aleksandrs Stradiņš ; galvenā redaktore Dace …

Отраслевая литература Bole, Dace.  Kā panākt darbinieku uzplaukumu : monogrāfija / Dace Bole ; recenzenti: Ing., PhD Maria Kovačova, Dr. Phil. Velga Vēvere. — Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2022. — 99 lpp. : tabulas, diagrammas. — (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 76). — Bibliogrāfija: 95.-99. lpp. — Teksts latviešu valodā, anotācija latviešu un angļu valodā.     …

Отраслевая литература на абонементе Frankls, Viktors E.  …tomēr teikt dzīvei Jā : psihologs pārdzīvo koncentrācijas nometni / Viktors E. Frankls ; no vācu valodas tulkojuši: Igors Šuvajevs, Meldra Āboliņa, Ilona Burka ; redaktore Meldra Āboliņa ; Hansa Veigela priekšvārds. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 173, [1] lpp. — V. Frankla darbu bibliogrāfija: 171.-172. …

Отраслевая литература на Абонементе Es gribētu par kaut ko kļūt… : Latvijas ebreju meiteņu dienasgrāmatas, 1934-1941 / redaktori: Gita Umanovska un Iļja Ļenskis ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Kaspars Zellis ; konsultants Dr.hist.b.c. Marģers Vestermanis ; no vācu valodas tulkojusi Amanda Aizpuriete ; no krievu valodas tulkojusi Laila Moreina ; vāka mākslinieciskais noformējums: Iluta Koidu ; …

Отраслевая литература на Абонементе Brūvere, Ilona, 1954-.  Sniegu ēst nedrīkst : Leimaņu dzimtas stāsts / Ilona Brūvere ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā un zinātniskā redaktore Evita Mamaja ; Induļa Martinsona vāka dizains. — Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. — 262, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934290022. Endžela, Beverlija.  Atbrīvojies no emocionālās vardarbības : kā izbeigt …

Отраслевая литература на Абонементе Danilāns, Anatolijs, 1943-.  Profesora Danilāna zelta likumi : mīti un patiesība par medicīnu un dzīvesveidu / [Anatolijs Danilāns] ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Kristīna Blaua, sastādījums ; Roberts Blumbergs, vāka grafiskais noformējums. — Rīga : Jumava, 2021. — 165, [2] lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas.         ISBN 9789934205460. Dermatoloģijas pamati / profesores …

Отраслевая литература Galeoti, Marks.  Vori: Krievijas supermafija / Marks Galeoti ; no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna ; redaktore, atdzejojumi: Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks, vāka dizains: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. — 463, [1] lpp. — Bibliogrāfija: 414.-[437.] lpp., zemsvītras piezīmēs un alfabētiskais rādītājs: 438.-[464.] lpp.      ISBN 9789934595455. Germanavičiene, Gabriele.  Apzināta bērnu …

Отраслевая литература на абонементе Administratīvo pārkāpumu tiesības : administratīvās atbildības likuma skaidrojumi / autoru kolektīvs E. Danovska un G. Kūtra zinātniskajā redakcijā ; juridiskā redaktore Signe Terihova ; priekšvārds: Edvīns Danovskis, Gunārs Kūtris ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska. — Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. — 637 lpp. — Bibliogrāfija: [601.]-637. lpp. un zemsvītras piezīmēs.        ISBN …

Отраслевая литература на Абонементе Dalailama.  Mūsu vienīgās mājas : klimata aicinājums pasaulei / Dalailama sadarbībā ar Francu Altu ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa. — Rīga : [Margarita Putniņa], 2021. — 135 lpp.         ISBN 9789934894527. Edelman, Abraham.  20th century. A Letter / Abraham Edelman ; anthologist Ineta Zelča Sīmansone ; introduction: Ilya Lensky ; …