Новые книги в январе 2023 года

Отраслевая литература

Ciglis, Jānis.  Ludzas Odukalna kapulauka katalogs / Jānis Ciglis, Arnis Radiņš ; senlietu zīmējumi: Aina Alksne-Alksnīte. — Rīga : Latvijas Vēstures muzejs, 2002 (SIA «NIPO NT»). — 251 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 29 cm. — (Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums ārzemju krātuvēs. Arheoloģija ; Nr. 1). — Bibliogrāfija: 247.-250. lpp. — Teksts latviešu un krievu valodā.      ISBN 9984948544. — ISBN 9789984948546.

Cilvēka anatomija : galva, kakls / Gundega Knipše, Džanna Krūmiņa, Sarmīte Boka, Jānis Šavlovskis ; Gundegas Knipšes un Džannas Krūmiņas redakcijā ; recenzenti: Jānis Vētra, Maksims Pogorelovs, Valdis Segliņš ; attēlus veidojuši Jānis Šavlovskis un Elza Rozenberga ; literārā un tehniskā redaktore Ieva Zarāne. — Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2022]. — 279, [1] lpp. : il. — Bibliogrāfija: 279.- [280.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 264.-278. lpp. — Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. — «Anatomia basic medicinae est»—Uz vāka.
2. daļa. ISBN 9789934188732.

Džonsone, Ebija.  Neplānoti / Ebija Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Ceļmillere ; literārā redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga ; teoloģiskais konsultants Andris Ševels. — [Rīga] : KALA Raksti, 2021. — 283, [3] lpp. ; 24 cm. — (Mieram tuvu grāmata). — Vāka noformējumam izmantota mākslinieces Elitas Patmalnieces glezna «Skatiens».         ISBN 9789984871912.

Ektermane, Brigita.  Latvisko zīmju pasaule un enerģija / Brigita Ektermane ; māksliniece Aija Andžāne ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 138 lpp. : ilustrācijas. — Bibliogrāfija: 138. lpp.        ISBN 9789934291067.

Eniņa, Zane.  Santjago ceļš : plāksteris pēdām un sirdij / Zane Eniņa ; Lindas Kraules vāka dizains. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 382 lpp. + fotogrāfijas.  ISBN 9789934314070.

Grēviņa, Zane.  Vienkārši našķoties / Zane Grēviņa ; redaktore Māra Pole ; dizains: Tatjana Raičiņeca, Māra Pole ; foto Anda Upmale. — 1. izdevums. — Rīga : [Susurs un partneri], 2022. — 283, [5] lpp. : ilustrācijas.        ISBN 9789934237126.

Guļevska, Lia.  Mihails Kublinskis. Lielais noslēpums / Lia Guļevska ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Laimonis Stīpnieks, vāka foto ; [ievadvārdi] Vilis Lapenieks. — Rīga : Jumava, [2022]. — 198, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : fotogrāfijas, portreti.         ISBN 9789934206016.

Ivuškāns, Artūrs.  Pēda un potīte / teksts un ilustrācijas: Artūrs Ivuškāns ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; redaktore Ilze Zonne. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 72 lpp. : ilustrācijas. — Bibliogrāfija: 71.-72. lpp.        ISBN 9789934312502.

Kā sarunāties ar bailēm? / eksperti: Ilze Aizsilniece, Ieva Bite, Ansis Jurģis Stabingis, Māris Žunda ; idejas autore Una Meistere ; Paula Rietuma dizains un ilustrācijas ; redaktore Jana Boikova. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 48 lpp. : ilustrācijas. — Virstitulā: Veselīga Latvija: Emociju pratība.         ISBN 9789934314018.

Klimovičs, Atis.  Kara reportieris ceļā / Atis Klimovičs, teksts un fotogrāfijas ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas un vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 381, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti.        ISBN 9789934595714.

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju norises #dziedundejo2021 / redaktore Iveta Pāvula, mākslinieciskais noformējums Inta Tīdenberga. — [Rīga] : Valsts izglītības satura centrs, 2021. — 294 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. — Teksts latviešu valodā, pēcvārds vācu, krievu un angļu valodā.        ISBN 9789934240621.

Maska, Meja.  Sieviete, kurai ir plāns : piedzīvojumu, skaistuma un panākumu pilnai dzīvei / Meja Maska ; no angļu valodas tulkojusi Kārina Pētersone ; mākslinieks Aigars Truhins ; vāka autore Ilze Isaka. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 175, [1] lpp.   ISBN 9789934312014.

Mašnovskis, Vitolds.  Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla : enciklopēdija / Vitolds Mašnovskis ; redaktores: Agnese Berholde-Volfa, Māra Siliņa ; tulkotājas vācu valodā: Agnese Berholde-Volfa, Christina Runce. — Rīga : DUE, 2022. — 287 lpp. : il. + karte.
V. T-Z.      ISBN 9789934899928.

Mordžani, Anita.  Empātijas spēks : kā jūtīgam cilvēkam izmantot savas īpašās dotības / Anita Mordžani ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Liedeskalniņa. — Rīga : Lietusdārzs, 2022. — 179, [5] lpp. — Bibliogrāfija piezīmēs: 177.- [180.]lpp.      ISBN 9789934576416

Prisjolkova, Inese.  Paš-apziņa. Ieelpo laimi un mīlestību / Inese Prisjolkova ; redaktores: Gundega Štrausa, Santa Kazāka ; vāka dizains: Agnese Melbārde ; foto: Jānis Naglis. — [Rīga] : Autorizdevums, 2022. — 360 lpp. ; 20 cm.
        2. grāmata.   ISBN 9789934878978.

Robertss, Gregorijs Deivids.  Garīguma ceļš / Gregorijs Deivids Robertss ; no angļu valodas tulkojis Aleksandrs Ruģēns. — Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. — 199 lpp.   ISBN 9789934310843.

Rokasgrāmata pret dezinformāciju: atpazīt un pretoties / redaktors Rihards Bambals ; autori: Rihards Bambals, Nora Biteniece, Mārtiņš Hiršs, Kaspars Zellis, Gatis Krūmiņš [un vēl 5 autori] ; ilustrāciju autore Elīna Brasliņa ; literārās redaktores: Daina Vaivare, Lilija Kampāne, Sandra Liniņa, Inese Lismane. — Rīga : Valsts kanceleja, 2022. — 144 lpp. : ilustrācijas, tabulas. — Ietver bibliogrāfiju.        ISBN 9789934822544.

Rudenko, Serhijs.  Zelenskis : biogrāfija / Serhijs Rudenko ; tulkojuši Armīns Voitkāns un Renāte Kārkliņa. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 198 lpp.      ISBN 9789934291449.

Stimbāns, Ojārs.  Tālbraucēja kapteiņa atmiņas / Ojārs Stimbāns ; redaktors un ievada autors Ēvalds Grāmatnieks ; priekšvārds: Antons Vjaters ; teksts: Karīna Stimbāne. — Rīga : Rīdzene-1, 2022. — 127, [1] lpp. : faksimili, il., portr.       ISBN 9789984553672.

Sudraba, Velga.  Psihosomatiskā medicīna / Velga Sudraba, Gunita Skaldere-Darmudasa ; recenzenti: Dr.med. Anatolijs Požarskis, Dr.med. Valdis Pīrāgs, Dr.psych. Lūcija Rutka ; literārās redaktores: Inga Lievīte un Indra Orleja ; vāka dizains: Egils Turss ; Rīgas Stradiņa universitāte. — Rīga : RSU, 2022. — 334 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. — Bibliogrāfija: 299.-334. lpp.        ISBN 9789934618116.

Šarma, Robins.  Manifests ikdienas varonim / Robins Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga. — Rīga : Avots, [2022]. — 443 lpp. : ilustrācijas.   ISBN 9789934590481.

Мясников, Александр.  Энциклопедия доктора Мясникова о самом главном / Александр Мясников. — Москва : Эксмо, 2020. — 351 с. : табл. — (О самом главном с доктором Мясниковым). — Предметный указатель: с. [350]-351. — 12+. — Текст публикуется в авторской редакции.      ISBN 9785699809509.

Промышленность Латвии до и после восстановления независимости : сборник рефератов конференции 13 декаря 2013 года в Риге / материалы обобщены: Рута Паздере ; технически отредактированы: Татьяна Слободчикова и Анрей Цирулис. — Рига : Министерство юстиции Латвийской Республики, 2022. — 208 lpp. : faksimili, diagrammas, tabulas. — Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.        ISBN 9789934836398.

Художественная литература

Bakena, Elizabete.  Labā sieva : romāns / Elizabete Bakena ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. — Rīga : Kontinents, [2022]. — 413 lpp.        ISBN 9789934250729.

Barvidis, Toms Deimonds.  Zaļā dzīle : romāns / Toms Deimonds Barvidis ; literārie redaktori: Vents Zvaigzne un Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Reinis Pētersons ; Jāņa Esīša iekšlapu un vāka dizaina apstrāde. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 428, [3] lpp. : ilustrācijas, karte ; 22 cm. — «Toma Deimonda Barvida pirmais romāns «Zaļā Dzīle» ir «Jauno rakstnieku konkursa 2021″ laureātu darbs, kurš izdots ar ilggadēja latviešu literatūras mecenāta Baltic International Bank atbalstu»—Iespiedziņās.     ISBN 9789934595639.

Es būšu tavi Ziemassvētki : [dzejas krājums] / sastadītāja Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2022. — 231 lpp. : il.      ISBN 9789934300738.

Gekišs, Nauris.  Mežvīns / Nauris Gekišs ; vāka foto Vēsma Gekiša. — Rīga : [Nauris Gekišs], 2022. — 153 lpp.       ISBN 9789934910326.

Graudiņa, Ilze.  Šeit nav nekāda bēdu leja : romāns / Ilze Graudiņa ; Aijas Andžānes vāka dizains ; literārā redaktore Evita Mamaja ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 381, [2] lpp.         ISBN 9789934291425.

Hanna, Kristīne.  Četri vēji : romāns / Kristīne Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; redaktore Elga Rusmane. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 496 lpp. ; 23 cm.         ISBN 9789934311857.

Kalna, Ziedīte.  Paaudžu ienaidā : tetraloģija / Ziedīte Kalna ; vāka dizains: Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2022. —  302, [1] lpp. ; 22 cm.  I. Vēji šalc. II. Likteņi.        ISBN 9789934300561.

Kašs, Aleksandrs.  Uobeļova : senatnes laikrite : romāns / Aleksandrs Kašs ; redaktore Anna Klaucāne ; mākslinieki: Ilmārs Rudzišs un Mairis Naglis ; dizains: Ginta Filia-Solis. — [Rīga] : [Aleksandrs Kašs], [2022]. — 320 lpp. : ilustrācijas. — Teksts latviešu valodā, priekšvārds latgaliešu rakstu valodā.          ISBN 9789934237393.

Lagzdiņa, Gunita.  Pareizs laiks : romāns / Gunita Lagzdiņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 318, [1] lpp.        ISBN 9789934313646.

Levina, Marina.  Dizainere : [romāns] / Marina Levina ; vāka un grāmatas dizaina autore Natālija Kugajevska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 366, [1] lpp.
ISBN 9789934312991.

Lindgrēna, Minna.  Nāve «Vakarbirzēs» : [romāns] / Minna Lindgrēna ; no somu valodas tulkojusi Gunta Paavola. — Rīga : Pētergailis, [2022]. — 271 lpp.      ISBN 9789984335629.

Pennere, Sāra.  Zudusī aptieka / Sāra Pennere ; no angļu valodas tulkojusi Dita Katlapa ; literārā redaktore Sandra Skuja. — Rīga : Helios OŪ, 2022. — 303 lpp.  ISBN 9789916975978.

Perija, Sāra.  Eseksas čūska / Sāra Perija ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. — Rīga : Kontinents, 2022. — 479 lpp.        ISBN 9789934250736.

Platacis, Raimonds.  Grāmata par nonullēšanos : laimes pārdevēja laimes meklējumi / [Raimonds Platacis] ; redaktore Inka Mastiņa. — [Rēzeknes novads] : 00000000, [2021]. — 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas.     ISBN 9789934235092.

Poga, Laima.  Deserts : romāns / Laima Poga ; redaktors Iveta Reinsone. — [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. — 294 lpp.        ISBN 9789934300660.

Purinaša, Ligija.  Pierobežas / Ligija Purinaša ; mākslinieks, fotogrāfs Raivis Nikolajevs ; redaktors Valentīns Lukaševičs. — Rēzekne : Biedrība Hronologeja, [2022]. — 109 lpp. : ilustrācijas. — Teksts pārsvarā latgaliešu rakstu valodā.        ISBN 9789934237010.

Repše, Gundega.  Ekstāzes un metastāzes / Gundega Repše ; redaktors Dace Sparāne-Freimane. — Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. — 53, [2] lpp.    ISBN 9789934595721.

Saļņikovs, Aleksejs.  Petrovi ar gripu : romāns / Aleksejs Saļņikovs ; no krievu valodas tulkojis Dens Dimiņš. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 318, [1] lpp.     ISBN 9789934313097.

Strautniece, Sanita.  Ieputinātie : romāns / Sanita Strautniece ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. — Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. — 223, [1] lpp. — (Vakara romāns ; 2022/12 (282).        ISBN 9789934291494.

Šibeka, Frīda.  Grāmatnīca pie Temzas : romāns / [no zviedru valodas] tulkojusi Lilija Berzinska ; vāka mākslinieciskā noformējuma autors Emīls Garjānis ; redaktore Inga Ābelīte. — 478, [2] lpp.        ISBN 9789934291401.

Šlinks, Bernhards.  Atvadu krāsas : stāsti / Bernhards Šlinks ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Una Orinska. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. — 238, [1] lpp. –Saturs:  Mākslīgais intelekts ; Pikniks ar Annu ; Brāļa un māsas mūzika ; Amulets ; Mīļotā meita ; Vasara uz salas ; Daniel, my Brother ; Vecuma plankumi ; Gadadiena.   ISBN 9789934312687.

Абдуллаев, Чингиз.  Избыточная мотивация / Чингиз Абдуллаев. — Москва : Эксмо, 2022. — 316, [2] с. — (Мастер криминальных тайн).       ISBN 9785041689612.

Александрова, Наталья.  Тайный знак судьбы : [роман] / Наталья Александрова. — Москва : АСТ, 2022. — 318, [1] с. — (Роковой артефакт). — 16+.       ISBN 9785171486501.

Алюшина, Татьяна.  Вынужденное знакомство : роман / Татьяна Алюшина. — Москва : Эксмо, 2022. — 317, [1] с. — 16+.      ISBN 9785041685461.

Андреева, Наталья.  Бунт османской Золушки : [роман] / Наталья Андреева. — Москва : АСТ, 2022. — 318, [1] с. — (Актуальный детектив). — 16+.       ISBN 9785171475796.

Гуляева, Ольга.  Ева и Адам : [роман] / Ольга Гуляева. — Москва : Эксмо, 2022. — 285, [1] с. — (Love&Crime. Любовь, страсть, преступление).       ISBN 9785041639198.

Дрисколл, Тереза.  До самой смерти / Тереза Дрисколл ; перевод с английского О. Н. Лемпицкой ; Школа перевода В. Баканова. — Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. — 316, [1] с. — (Ток. Национальный бестселлер. Британия). — 16+.       ISBN 9785041641979.

Заскалето, Александра.  Солнечные зайчики / Александра Заскалето. — Москва : Эксмо, 2022. — 410, [3] с. — (Паутина). — 18+.          ISBN 9785041642587.

Исаева, Катрин.  Влюбийство : [роман] / Катрин Исаева. — Москва : АСТ, 2022. — 287 с.
ISBN 9785171498474.

Кинг, Лили.  Писатели & любовники : [роман] / Лили Кинг ; перевод с английского Шаши Мартыновой. — Москва : Фантом Пресс, 2021. — 365, [1] с.    ISBN 9785864718636.

Крамер, Марина.  Пиранья : [роман] / Марина Крамер. — Москва : Эксмо, 2022. — 317, [1] с. — (Сериал «Сердце следователя»).       ISBN 9785041705435.

Леонов, Николай.  Смерть под старой ивой : роман / Николай Леонов, Алексей Макеев. — Москва : Эксмо, 2022. — 378, [3] с. — (Чёрная кошка). —  В содерж.: Смерть под старой ивой ; Приступ жадности.    ISBN 9785041650650.

Леонтьев, Антон.  Фиалок в Ницце больше нет : [роман] / Антон Леонтьев. — Москва : Эксмо, 2022. — 349, [1] с. — (Авантюрная мелодрама). — 16+.      ISBN 9785041655396.

Лосева, Лиза.  Черный чемоданчик Егора Лисицы / Лиза Лосева. — Москва : Эксмо, 2022. — 284, [1] с.        ISBN 9785041683078.

Лукьяненко, Сергей.  Маги без времени : [фантастический роман] / Сергей Лукьяненко. — Москва : АСТ, 2021. — 350, [1] с.      ISBN 9785171209902.

Метлицкая, Мария.  От солянки до хот-дога / Мария Метлицкая. — Москва : Эксмо, 2022. — 317, [1] с. : ил. — (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой). — 16+. — В кн.: Рецепты блюд : с. 249-313.        ISBN 9785041602888.

Михайлова, Евгения.  Утешение изгоев : [сборник] / Евгения Михайлова. — Москва : Эксмо, 2023. — 316, [1] с. —  Содерж.: Садистка Миронова ; Лучше, чем труп ; Машка-комик ; Испытание любовью ; Стефания ; Чайник ; Везение ; Фобия.
ISBN 9785041720964.

Свечин, Николай.  Дело Варнавинского маньяка : [роман] / Николай Свечин. — Москва : Эксмо, 2022. — 346, [2] с.        ISBN 9785041727185.

Скотт, Эмма.  Выше только любовь : [роман] / Эмма Скотт ; [перевод с английского А. Сибуль]. — Москва : Эксмо ; Freedom, 2022. — 477, [1] с. ; 21 см. — (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт). — 18+.       ISBN 9785041619879.

Смолл, Бертрис.  Любовь воительницы : [роман] / Бертрис Смолл ; [перевод с английского Е. Максимовой]. — Москва : АСТ, 2022. — 637, [2] с. — (Лучший любовный роман). — 16+.             ISBN 9785171494858.

Соболева, Лариса.  Игры с ангелами : [роман] / Лариса Соболева. — Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа «Жанровая литература»], 2022. — 349, [2] с. — (Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой). — 16+.      ISBN 9785171492816.

Сокол, Лена.  С тобой? Никогда! : роман / Лена Сокол. — Москва : Эксмо, 2022. — 317, [1] с.          ISBN 9785041214463.

Тоцка, Тала.  Двойня для чайлдфри : [роман] / Тала Тоцка. — Москва : АСТ, 2022. — 349, [1] с. — (Только любовь).          ISBN 9785171496043.

Новинки в читальном зале

Bojarenko, Jūlija.  Praktiskā finanšu grāmatvedība / autore, redaktore Jūlija Bojarenko ; Grāmatvedības un finanšu koledža. — Rīga : ArtBuh Akadēmija, 2022. — 180 lpp. : tabulas.        I.  ISBN 9789934908705.

Ciglis, Jānis.  Ludzas Odukalna kapulauka katalogs / Jānis Ciglis, Arnis Radiņš ; senlietu zīmējumi: Aina Alksne-Alksnīte. — Rīga : Latvijas Vēstures muzejs, 2002 (SIA «NIPO NT»). — 251 lpp. : ilustrācijas, plāni — Bibliogrāfija: 247.-250. lpp. — Teksts latviešu un krievu valodā.
ISBN 9984948544.  — ISBN 9789984948546.

Katoļu kalendārs 2023 : gadagrāmata / sastādītāja: Ingrīda Lisenkova ; astronomiskos kalendāra datus sagatavojis Ilgonis Vilks. — Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2022. — 318, [1] lpp. : fotogrāfijas, portreti, tabulas.       ISBN 9771407218008.

Kūkojs, Ontons, 1940-2007.  Mīlesteiba, Lelais Līpu kolns : dzejis izlase latgaliski / Ontons Kūkojs ; red. Katrīna Kūkoja ; konsultante, vārdnīcas aut. Maruta Latkovska ; dizains: Sandra Vorkale, Bitty, Anete Enikova ; fotogrāfijas: Irina Timofejeva, Nika Fomina ; [pēcvārds]: Ilga Šuplinska. — Ludza : J. Soikāna Ludzas Mākslas skola, [2020]. — 144 lpp. : ilustrācijas, portreti.     ISBN 9789934231940.

Stipre, Sintija.  Latvijas Valsts apbalvojumi : vēsturiskā izcelsme un tiesiskais regulējums / Sintija Stipre ; priekšvārds: Aivars Endziņš ; redaktore Gunta Miheloviča. — Rīga : Autorizdevums, 2022. — 375, [1] lpp. : il. — Bibliogrāfija: 355.-370. lpp. — Kopsavilkums angļu valodā.       ISBN 9789934236556.

Пижонкова, Лилия.  Стихотворения [nepublicētais materiāls] : [сборник] / Лилия Пижонкова. — Ludza : [b.i.], 2022. — 53, [2] lapas.